Kết luận Kiểm tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản

Thứ ba - 02/08/2022 08:42

Đọc bằng audio

Thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-STP ngày 25/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 06 tổ chức đấu giá tài sản từ ngày 07/6/2022 - 23/6/2022 gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng, Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt, Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam, Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam và Công ty đấu giá hợp danh Song Hà. Xét báo cáo kết quả kiểm tra số 22 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp kết luận như sau:
  1.  Khái quát chung

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh được củng cố và kiện toàn theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND tỉnh, Quyết định số 2436/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn và đổi tên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Tư pháp, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

2. Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ ngày 20/6/2019 do bà Tô Thị Thủy Triều làm Giám đốc. Địa chỉ công ty đặt tại số 09, Tỉnh lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

3. Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động số 05/ĐKHĐ ngày 27/6/2019 do bà Tống Thị Thanh Trúc làm Giám đốc. Địa chỉ công ty đặt tại số 99, đường Nguyễn Trãi, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 4. Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ ngày 24/7/2019 do ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng Chi nhánh. Địa chỉ chi nhánh đặt tại số 106, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ ngày 06/9/2018 do ông Hồ Văn Cước làm Giám đốc. Địa chỉ công ty đặt tại số 262, đường 30/4, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Công ty đấu giá hợp danh Song Hà được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động số 03/ĐKHĐ ngày 04/4/2019 do ông Vương Sơn Hà làm Giám đốc. Địa chỉ công ty đặt tại số 72 đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

Do trong kỳ kiểm tra Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt và Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam không có ký hợp đồng đấu giá tài sản nên Đoàn kiểm tra không có kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với 02 đơn vị này. Hiện nay, 02 đơn vị này hiện đã trả mặt bằng, không có trụ sở làm việc thực tế theo giấy đăng ký hoạt động và đang làm các thủ tục để giải thể nên Sở Tư pháp không kết luận nội dung kiểm tra đối với 02 đơn vị này.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc tại 04 đơn vị như sau: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng, Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam và Công ty đấu giá hợp danh Song Hà; tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ nghiệp vụ về đấu giá tài sản với hình thức kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá trong giai đoạn 01/01/2022 - 20/5/2022. Qua kiểm tra, kết quả như sau:

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

1.1. Việc ký hợp đồng đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh có thực hiện ký hợp đồng đấu giá tài sản với người có tài sản và thanh lý hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng giao dịch.

1.2. Niêm yết việc đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Hồ sơ đấu giá tài sản có thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản đúng thời gian theo quy định.

1.3. Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Qua kiểm tra trình tự các cuộc đấu giá theo các hợp đồng do đơn vị cung cấp, Đoàn kiểm tra nhận thấy về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản còn 01 số hạn chế như sau (gồm Hồ sơ đấu giá từ số 01 đến số 18):

- Biên bản đấu giá: Thông tin về đấu giá viên không ghi số thẻ đấu giá viên theo mẫu quy định mà ghi số chứng chỉ hành nghề đấu giá.

- Nội dung “Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá” (phần II) của Quy chế cuộc đấu giá yêu cầu phải có mẫu giấy giới thiệu xem tài sản không đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. Tuy nhiên, theo quy định, việc xem tài sản là quyền của người tham gia đấu giá, không bắt buộc người đấu giá tài sản phải xem xong mới được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

- Thông báo nộp tiền đặt trước chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản (thời hạn nộp tiền đặt trước kết thúc trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày).

1.4. Về thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đấu giá tài sản

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thực hiện hủy hợp đồng mua bán đấu giá tài sản.

1.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Đơn vị thu thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định. Hợp đồng có thông báo thu thù lao đấu giá quy định theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

1.6. Lập quản lý, sử dụng các loại Sổ và các biểu mẫu khác theo quy định theo pháp luật

Đơn vị có lập Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và các loại sổ, biểu mẫu khác đúng theo quy định.

1.7. Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản

Đơn vị lưu trữ hồ sơ đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

1.8. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản

- Đơn vị thực hiện báo cáo thống kê đúng theo quy định của Bộ Tư pháp.

- Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có tiếp nhận tập sự hành nghề đấu giá.

Tuy nhiên, đơn vị chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

2. Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

2.1. Việc ký hợp đồng đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng thực hiện ký hợp đồng đấu giá tài sản với người có tài sản và thanh lý hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng giao dịch.

2.2. Niêm yết việc đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Hầu hết hồ sơ đấu giá tài sản có thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản đúng thời gian theo quy định.

2.3. Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Qua kiểm tra trình tự các cuộc đấu giá theo các hợp đồng do đơn vị cung cấp, Đoàn kiểm tra nhận thấy về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản còn một số hạn chế như sau:

- Hồ sơ số 22 về đấu giá tài sản thi hành án, người có tài sản là chấp hành viên Phạm Lê Tuấn An - Cục Thi hành án dân sự: Thông báo đấu giá tài sản ký theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 79-1757/21/HĐ-KH ngày 29/7/2021 trong hồ sơ thể hiện chưa niêm yết việc đấu giá tài sản tại UBND xã Phước Vinh, xã Thanh Điền và Cục Thi hành án dân sự.

- Hồ sơ số 04 về đấu giá tài sản thi hành án, người có tài sản là chấp hành viên Nguyễn Bình Phụng - Cục Thi hành án dân sự: Thông báo đấu giá tài sản (giảm giá lần 3) ký theo Phụ lục hợp đồng số 19-1697/03/21/PL-KH ký ngày 24/8/2021 trong hồ sơ thể hiện chưa niêm yết việc đấu giá tài sản tại UBND xã Phước Vinh (Giấy xác nhận niêm yết tại Công ty và chi nhánh của Công ty chưa có chữ ký của người niêm yết).

2.4. Về thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đấu giá tài sản

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thực hiện hủy hợp đồng mua bán đấu giá tài sản.

2.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Đơn vị thu thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định. Hợp đồng có thông báo thu thù lao đấu giá quy định theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

2.6. Lập quản lý, sử dụng các loại Sổ và các biểu mẫu khác theo quy định theo pháp luật

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng có lập Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và các loại sổ, biểu mẫu khác đúng theo quy định.

2.7. Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản

Đơn vị lưu trữ hồ sơ đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2.8. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản

- Đơn vị thực hiện báo cáo thống kê đúng theo quy định của Bộ Tư pháp.

- Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có tiếp nhận tập sự hành nghề đấu giá.

Tuy nhiên, đơn vị chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

 3. Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam

3.1. Việc ký hợp đồng đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam thực hiện ký hợp đồng đấu giá tài sản với người có tài sản và thanh lý hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng giao dịch.

3.2. Niêm yết việc đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Hồ sơ đấu giá tài sản có thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản đúng thời gian theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị còn hạn chế, sai sót như sau: Hợp đồng đấu giá tài sản số 03/HĐĐG-ĐGTS ngày 07/4/2022 và Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Công khai trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản thiếu lần 2 theo khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3.3. Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Qua kiểm tra trình tự các cuộc đấu giá theo các hợp đồng do đơn vị cung cấp, Đoàn kiểm tra nhận thấy về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản còn một số hạn chế, sai sót như sau:

- Hợp đồng đấu giá tài sản số 03/HĐĐG-ĐGTS ngày 07/4/2022 và Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Thông báo nộp tiền đặt trước chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản (thời hạn nộp tiền đặt trước kết thúc trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày).

- Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Quy định thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá không đúng theo khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3.4. Về thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đấu giá tài sản

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thực hiện hủy hợp đồng mua bán đấu giá tài sản.

3.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Đơn vị thu thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định. Hợp đồng có thông báo thu thù lao đấu giá quy định theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

3.6. Lập quản lý, sử dụng các loại Sổ và các biểu mẫu khác theo quy định của pháp luật

Đơn vị có lập Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và các loại sổ, biểu mẫu khác đúng theo quy định.

3.7. Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản

Đơn vị lưu trữ hồ sơ đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

3.8. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản

- Đơn vị thực hiện báo cáo thống kê đúng theo quy định của Bộ Tư pháp.

- Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có tiếp nhận tập sự hành nghề đấu giá.

Tuy nhiên, đơn vị chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

4. Công ty đấu giá hợp danh Song Hà

4.1. Việc ký hợp đồng đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà thực hiện ký hợp đồng đấu giá tài sản với người có tài sản và thanh lý hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng giao dịch.

4.2. Niêm yết việc đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Hồ sơ đấu giá tài sản có thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản, nội dung niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản đúng thời gian theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa lưu hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản theo khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.3. Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá tài sản

Qua kiểm tra trình tự cuộc đấu giá theo 01 hợp đồng do đơn vị cung cấp, Đoàn kiểm tra nhận thấy về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thực hiện công chứng đúng theo quy định pháp luật, chưa phát hiện hạn chế, sai phạm.

4.4. Về thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng mua bán đấu giá tài sản

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thực hiện hủy hợp đồng mua bán đấu giá tài sản.

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Đơn vị thu thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định. Hợp đồng có thông báo thu thù lao đấu giá quy định theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

4.6. Lập quản lý, sử dụng các loại Sổ và các biểu mẫu khác theo quy định của pháp luật

Đơn vị có lập Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và các loại sổ, biểu mẫu khác đúng theo quy định.

4.7. Lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản

Đơn vị lưu trữ hồ sơ đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

4.8. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản

- Đơn vị thực hiện báo cáo thống kê đúng theo quy định của Bộ Tư pháp.

- Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có tiếp nhận tập sự hành nghề đấu giá.

- Đơn vị  có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

III. Kết luận

Từ những kết quả kiểm tra và hạn chế, sai sót nêu trên, Sở Tư pháp kết luận như sau:

1. Mặt làm được

- Các đơn vị đấu giá tài sản cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định có liên quan, có trang bị cơ sở vật chất làm việc, có bố trí mặt bằng, địa điểm tổ chức bán đấu giá theo quy định.

- Đấu giá viên thực hiện các trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đấu giá phù hợp theo quy định.

- Thu thù lao dịch vụ và chi phí bán đấu giá đúng quy định. Lập, quản lý, sử dụng Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và các loại sổ, biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hạn chế, sai phạm

2.1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

- Biên bản đấu giá: Thông tin về đấu giá viên, không ghi số thẻ đấu giá viên theo mẫu quy định mà ghi số chứng chỉ hành nghề đấu giá.

- Nội dung “Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá” (phần II) của Quy chế cuộc đấu giá yêu cầu phải có mẫu giấy giới thiệu xem tài sản không đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản mặt khác xem tài sản là quyền của người tham gia đấu giá, không bắt buộc người đấu giá tài sản phải xem xong mới được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

- Thông báo nộp tiền đặt trước chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản (thời hạn nộp tiền đặt trước kết thúc trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày).

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

2.2. Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

- Do thực hiện Chỉ thị số 16 giãn cách xã hội cho nên cuộc đấu giá tạm ngưng Công ty có làm văn bản tạm ngưng không tổ chức đấu giá, do đó không tiếp tục thực hiện niêm yết đối với hồ sơ cụ thể như sau:

+ Hồ sơ số 22: đấu giá tài sản thi hành án, người có tài sản: chấp hành viên Phạm Lê Tuấn An - Cục Thi hành án dân sự: Thông báo đấu giá tài sản ký theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 79-1757/21/HĐ-KH ngày 29/7/2021 trong hồ sơ thể hiện chưa niêm yết việc đấu giá tài sản tại UBND xã Phước Vinh, xã Thanh Điền, Cục Thi hành án dân sự.

+ Hồ sơ số 04: đấu giá tài sản thi hành án, người có tài sản: chấp hành viên Nguyễn Bình Phụng - Cục Thi hành án dân sự: Thông báo đấu giá tài sản (giảm giá lần 3) ký theo Phụ lục hợp đồng số 19-1697/03/21/PL-KH ký ngày 24/8/2021 trong hồ sơ thể hiện chưa niêm yết việc đấu giá tài sản tại UBND xã Phước Vinh (Giấy xác nhận niêm yết tại Công ty và chi nhánh của Công ty chưa có chữ ký của người niêm yết).

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

2.3. Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam

- Hợp đồng đấu giá tài sản số 03/HĐĐG-ĐGTS ngày 07/4/2022 và Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Công khai trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản thiếu (lần 2) theo khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Hợp đồng đấu giá tài sản số 03/HĐĐG-ĐGTS ngày 07/4/2022 và Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Quy định thời gian nộp tiền đặt trước không đúng theo khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Hợp đồng đấu giá tài sản số 99/HĐDVBĐGTS-CSMtr ngày 28/4/2022: Quy định thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá không đúng theo khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.     

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

2.4. Công ty đấu giá hợp danh Song Hà

Đơn vị không lưu hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản theo khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị biện pháp xử lý

Từ kết luận nêu trên, Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị được kiểm tra thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị được kiểm tra

Đề nghị các đơn vị được thanh tra thực hiện những việc như sau:

- Khắc phục ngay việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên.

- Các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa về những mặt làm được mà báo cáo đã nêu như trên.

- Cần nghiên cứu nhiều hơn nữa về các quy định của pháp luật liên quan đến nghiệp vụ đấu giá tài sản;

- Kịp thời đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót không để tiếp tục xảy ra sai sót trong thời gian tới.

- Việc khắc phục theo kết luận kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở), chậm nhất trong tháng 8 năm 2022.

2. Đối với Thanh tra Sở

- Căn cứ vào Kết luận kiểm tra và đối chiếu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở Tư pháp.

Trên đây là kết luận kiểm tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản của Sở Tư pháp.

xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay553
  • Tháng hiện tại12,124
  • Tổng lượt truy cập3,979,544
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây