Báo cáo Kết quả kiểm tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ năm - 13/10/2022 10:06

Đọc bằng audio

Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-STP ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư của Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra từ ngày 30/8/2022 - 23/9/2022 tại 04 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: Văn phòng luật sư Nguyễn Quang, Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm, Văn phòng luật sư Đường Phúc, Công ty luật TNHH MTV Tây An Luật.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra số 01 ngày 06/10/2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra.

 Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Văn phòng luật sư Nguyễn Quang

1. Khái quát chung

 Văn phòng luật sư Nguyễn Quang được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0058/TP/ĐKHĐ cấp ngày 18/02/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 1/51A, khu phố Nội ô A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại văn phòng có 01 luật sư, Trưởng Văn phòng là luật sư Nguyễn Lâm Quang.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Sau khi tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Quang giai đoạn từ 01/01/2021 - 31/7/2022, Đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề như sau:

2.1. Việc thực hiện những nội dung đã giao kết với khách hàng

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị có ký 01 hợp đồng dịch vụ pháp lý (đang tiếp tục thực hiện), Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý đúng theo quy định của Luật luật sư. Đơn vị đã thực hiện đúng những nội dung đã ký kết theo hợp đồng, không có những phát sinh ngoài hợp đồng.

2.2. Việc cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư

Đơn vị thực hiện đúng theo sự phân công của Đoàn luật sư. Từ 01/01/2021 đến 31/7/2022, đơn vị được phân công 04 vụ án hình sự chỉ định và đã kết thúc xong 01 vụ còn 03 vụ đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Việc thực hiện các vụ việc theo sự phân công đều thực hiện đúng theo quy định.

2.3. Việc tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư

- Đơn vị không có ký hợp đồng làm cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh nên không có tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Đơn vị có tham gia bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư theo yêu cầu của Đoàn luật sư.

2.4. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Năm 2021, đơn vị mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đang hành nghề tại Văn phòng đến ngày 17/8/2021.

 Từ 18/8/2021 - 17/8/2022: Đơn vị không có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư.

Năm 2022, đơn vị mua bảo hiểm từ ngày 18/8/2022 - 17/8/2023.

2.5. Việc chấp hành quy định của Luật Luật sư và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê

- Đơn vị chỉ có 01 luật sư hoạt động tại Văn phòng nên không có ký hợp đồng lao động.

- Đơn vị thực hiện đúng các quy định về thuế, thống kê, tài chính.

2.6. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Văn phòng có thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và thực hiện các loại báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

2.7. Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có tiếp nhận người tập sự hành nghề luật sư tại Văn phòng.

2.8. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về nghề nghiệp luật sư, tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2.9. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật

Đơn vị thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2.10. Việc bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng (nếu có)

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có phát sinh trách nhiệm bồi thường của luật sư đối với khách hàng.

2.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan

Đơn vị có trụ sở hoạt động đúng theo địa chỉ đăng ký, có bảng hiệu, có niêm yết dịch vụ pháp lý theo quy định.

Có thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ và đúng quy định.

Đơn vị có thực hiện mở các loại sổ theo quy định.

II. Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm

1. Khái quát chung

Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0060/TP/ĐKHĐ cấp ngày 21/5/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ công ty đặt tại số 59, đường Lý Thường Kiệt, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại văn phòng có 02 luật sư, Giám đốc công ty là luật sư Võ Duy Bảo.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Sau khi tiến hành kiểm tra tại Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm giai đoạn từ 01/01/2021 - 31/7/2022, Đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề như sau:

2.1. Việc thực hiện những nội dung đã giao kết với khách hàng

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng.

2.2. Việc cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư

Thực hiện đúng theo sự phân công của Đoàn luật sư. Từ 01/01/2021 đến 31/7/2022 được phân công 05 vụ án hình sự chỉ định và đã kết thúc xong 03 vụ (năm 2021) còn 02 vụ (năm 2022) đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Việc thực hiện các vụ việc theo sự phân công đều thực hiện đúng theo quy định.

2.3. Việc tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư

- Đơn vị không có ký hợp đồng làm cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh nên không có tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Đơn vị có tham gia bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư theo yêu cầu của Đoàn luật sư.

2.4. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Năm 2021 và năm 2022 đơn vị không có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đang hành nghề tại đơn vị.

Đơn vị chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp từ ngày 06/9/2022 - 06/9/2023.

Như vậy trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có thực hiện việc mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp cho luật sư đang làm việc tại đơn vị.

2.5. Việc chấp hành quy định của Luật Luật sư và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê

- Đơn vị có 01 luật sư là giám đốc và 01 luật sư hoạt động tại đơn vị, đơn vị có ký hợp đồng lao động với luật sư hành nghề.

- Đơn vị thực hiện đúng các quy định về thuế, thống kê, tài chính.

2.6. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Văn phòng có thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và thực hiện các loại báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

2.7. Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư

Đơn vị có tiếp nhận 01 người tập sự hành nghề luật sư tại đơn vị, ngay sau khi tiếp nhận người tập sự được đơn vị cử luật sư hướng dẫn đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự hành nghề luật sư.

2.8. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về nghề nghiệp luật sư, tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2.9. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật

Đơn vị thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2.10. Việc bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng (nếu có)

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có phát sinh trách nhiệm bồi thường của luật sư đối với khách hàng.

2.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan

Đơn vị có trụ sở hoạt động đúng theo địa chỉ đăng ký, có bảng hiệu, có niêm yết dịch vụ pháp lý, thù lao theo quy định.

Có thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ và đúng quy định.

Đơn vị có thực hiện mở các loại sổ theo quy định.

III. Văn phòng luật sư Đường Phúc

1. Khái quát chung

Văn phòng luật sư Đường Phúc được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0061/TP/ĐKHĐ cấp ngày 07/9/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ công ty đặt tại số 58, đường Lý Thường Kiệt, khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại văn phòng có 01 luật sư đang làm việc tại Văn phòng, Trưởng phòng là luật sư Nguyễn Thụy Hải Đường.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Sau khi tiến hành kiểm tra tại Văn phòng luật sư Đường Phúc giai đoạn từ 01/01/2021 - 31/7/2022, Đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề như sau:

2.1. Việc thực hiện những nội dung đã giao kết với khách hàng

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng.

2.2. Việc cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư

Thực hiện đúng theo sự phân công của Đoàn luật sư. Từ 01/01/2021 đến 31/7/2022 được phân công 03 vụ án hình sự chỉ định và đã kết thúc xong 03 vụ. Việc thực hiện các vụ việc theo sự phân công đều thực hiện đúng theo quy định.

2.3. Việc tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư

- Đơn vị không có ký hợp đồng làm cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh nên không có tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Đơn vị có tham gia bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư theo yêu cầu của Đoàn luật sư.

2.4. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

- Năm 2021: đơn vị có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đang hành nghề tại Văn phòng đến 17/8/2021.

- Từ 18/8/2021 - 21/8/2022: đơn vị không có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

- Năm 2022:  đơn vị có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đang hành nghề tại Văn phòng từ ngày 22/8/2022.

2.5. Việc chấp hành quy định của Luật Luật sư và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê

- Đơn vị có 01 luật sư là Trưởng Văn phòng nên Văn phòng không có ký hợp đồng ký hợp đồng lao động với luật sư hành nghề.

- Đơn vị thực hiện đúng các quy định về thuế, tài chính, thống kê, tài chính.

2.6. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Văn phòng có thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và thực hiện các loại báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

2.7. Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư

Trong kỳ, Văn phòng không có tiếp nhận người tập sự hành nghề luật sư tại đơn vị.

2.8. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về nghề nghiệp luật sư, tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2.9. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật

Đơn vị thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2.10. Việc bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng (nếu có)

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có phát sinh trách nhiệm bồi thường của luật sư đối với khách hàng.

2.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan

Đơn vị có trụ sở hoạt động đúng theo địa chỉ đăng ký, có bảng hiệu, có niêm yết dịch vụ pháp lý, thù lao theo quy định.

Có thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ và đúng quy định.

Đơn vị có thực hiện mở các loại sổ theo quy định.

IV. Công ty Luật TNHH MTV Tây An Luật

1. Khái quát chung

Công ty Luật TNHH MTV Tây An Luật được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0062/TP/ĐKHĐ cấp ngày 12/10/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ công ty đặt tại Số 216, đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Công ty có 03 luật sư đang làm việc tại đơn vị, Giám đốc công ty là luật sư Kim Cẩm Thúy.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Sau khi tiến hành kiểm tra tại Công ty Luật TNHH MTV Tây An Luật giai đoạn từ 01/01/2021 - 31/7/2022, Đoàn kiểm tra kết luận một số vấn đề như sau:

2.1. Việc thực hiện những nội dung đã giao kết với khách hàng

Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị có ký 04 hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, 01 hợp đồng đã thực hiện xong và có thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý đúng theo quy định của Luật luật sư. Đơn vị đã thực hiện đúng những nội dung đã ký kết theo hợp đồng, không có những phát sinh ngoài hợp đồng.

2.2. Việc cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư

Thực hiện đúng theo sự phân công của Đoàn luật sư. Từ 01/01/2021 đến 31/7/2022 được phân công 11 vụ án hình sự chỉ định và đã kết thúc xong 06 vụ (năm 2021). Năm 2022 được phân công 05 vụ, đơn vị đã thực hiện xong 01 vụ còn 04 vụ đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Việc thực hiện các vụ việc theo sự phân công đều thực hiện đúng theo quy định.

2.3. Việc tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư

- Đơn vị không có ký hợp đồng làm cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh nên không có tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Đơn vị có tham gia bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư theo yêu cầu của Đoàn luật sư.

2.4. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Năm 2021, đơn vị bắt đầu mua bảo hiểm từ ngày 29/6/2021 và năm 2022 đơn vị có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đang hành nghề tại đơn vị đầy đủ.

2.5. Việc chấp hành quy định của Luật Luật sư và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê

- Đơn vị có 03 luật sư: 01 luật sư là giám đốc công ty và 02 luật sư thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị, đơn vị có ký hợp đồng lao động với luật sư hành nghề đầy đủ.

- Đơn vị thực hiện đúng các quy định về thuế, thống kê, tài chính.

2.6. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Văn phòng có thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và thực hiện các loại báo cáo gửi Sở Tư pháp theo quy định.

2.7. Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư

Đơn vị có tiếp nhận 01 người tập sự hành nghề luật sư tại đơn vị, ngay sau khi tiếp nhận người tập sự được đơn vị cử luật sư hướng dẫn đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự hành nghề luật sư.

2.8. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về nghề nghiệp luật sư, tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2.9. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật

Đơn vị thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2.10. Việc bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng (nếu có)

Trong kỳ kiểm tra, đơn vị không có phát sinh trách nhiệm bồi thường của luật sư đối với khách hàng.

2.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan

Đơn vị có trụ sở hoạt động đúng theo địa chỉ đăng ký, có bảng hiệu, có niêm yết dịch vụ pháp lý, thù lao theo quy định.

Có thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ và đúng quy định.

Đơn vị có thực hiện mở các loại sổ theo quy định.

B. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Từ những kết quả kiểm tra và hạn chế, sai sót nêu trên, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Mặt làm được

Các đơn vị được kiểm tra có trụ sở làm việc đảm bảo, hoạt động đúng địa chỉ đăng ký; biển hiệu ghi đúng theo Giấy đăng ký hoạt động.

Các đơn vị chấp hành tốt các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động, chấp hành đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư đối với các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng mời.

Thực hiện việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của của người dân đúng theo quy định.

Chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực thuế cũng như báo cáo tài chính đầy đủ, có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ.

Thực hiện tốt việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

II. Hạn chế, sai sót

Có 03 đơn vị trong kỳ kiểm tra đều thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư nhưng chưa đầy đủ cụ thể: Văn phòng luật sư Nguyễn Quang, Văn phòng luật sư Đường Phúc, Công ty luật TNHH MTV Tây An Luật.

Trong kỳ kiểm tra Công ty luật TNHH MTV Pháp Tâm không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư cụ thể là 02 luật sư Võ Duy Bảo và Trần Văn Hùng.

C. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN: Không có.

D. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với đơn vị được kiểm tra

- Các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sự (theo Điều 39, Điều 40 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012); có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, sai sót nêu ở phần III để đảm bảo hoạt động hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư hoạt động tại các đơn vị thường xuyên và liên tục.

2. Đối với Thanh tra Sở

- Căn cứ vào Kết luận thanh tra và đối chiếu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã tiến hành xử phạt theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra này và báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở.

Trên đây là kết luận kiểm tra chuyên ngành của Giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay644
  • Tháng hiện tại17,206
  • Tổng lượt truy cập3,442,396
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây