Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tháng ngày 16/7/2021

Thứ tư - 21/07/2021 17:00

Đọc bằng audio

THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp

giao ban tháng ngày 16/7/2021

 

Vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban tháng tại Phòng họp Sở Tư pháp.

Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở có 2/3 đồng chí (Vắng đồng chí Vũ – Phó Giám đốc Sở); Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ghi biên bản: Ông Bùi Đắc Hiển - Chuyên viên Văn phòng Sở.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: Nhìn chung, các công việc chuyên môn đã được triển khai đảm bảo theo chương trình, kế hoạch năm, cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy.

Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý

          1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, Ban Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý:

+ Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại công sở, thường xuyên thực hiện sát khuẩn tay, nơi làm việc;

+ Bố trí 50% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo như quy định;

+ Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị không chia sẻ thông tin không chính thống; những nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc các nội dung về phòng, chống dịch Covid.

2. Chú trọng hơn nữa đến chất lượng tham mưu văn bản

Qua theo dõi, chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đạt yêu cầu. Có một số trường hợp chưa chuẩn xác, chặt chẽ về nội dung; chưa thống nhất về cách thể hiện; chưa đúng thể thức (về cỡ chữ, canh lề,…).; còn lỗi đánh máy (sai chính tả, thiếu/thừa chữ…). Do vậy, đề nghị lãnh đạo các phòng theo dõi, nhắc nhở công chức khi tham mưu soạn thảo văn bản cần rà soát kỹ, đảm bảo chặt chẽ trước khi trình ký. Đảm bảo thống nhất về cách thức trình bày, thể thức văn bản. Rút kinh nghiệm về nội dung đã được lãnh đạo góp ý chỉnh sửa, không để lặp đi lặp lại sai sót.

3. Chú trọng phối hợp tốt hơn nữa trong tham mưu xử lý công việc

- Phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Khi trao đổi công việc với các cá nhân bên ngoài cơ quan, cần thận trọng, tránh gây hiểu nhầm.

- Trong phối hợp xử lý công việc tại cơ quan: Các phòng, đơn vị và từng công chức, viên chức cần chủ động, tích cực phối hợp để giúp cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chung, tham gia góp ý với tinh thần xây dựng, có thái độ cầu thị, những nội dung góp ý đúng phải được tiếp thu sửa chữa, rút kinh nghiệm…

II. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

1. Rà soát chương trình, kế hoạch năm 2021, tập trung tham mưu, triển khai hoàn thành các công việc thuộc kế hoạch 2021, cố gắng chậm nhất trong tháng 10/2021 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là các nội dung kiểm tra, tranh tra chuyên đề. Trong đó, đặc biệt chú ý những việc mới phát sinh theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh, nên tinh thần là không tổ chức sơ kết, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021. Do vậy, các phòng, đơn vị cần chủ động tự kiểm điểm, đánh giá, lên kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

2. Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc văn bản tiếp thu, giải thích, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Khi thực hiện, cần lưu ý:

- Nội dung nào rõ về mặt pháp lý thì hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

- Nội dung nào chưa rõ về mặt pháp lý, vướng mắc, bất cập liên quan đến cơ chế do Trung ương quy định thì ghi nhận để kiến nghị Trung ương (không giải thích quy định).

- Nội dung nào thuộc trách nhiệm của các ngành chức năng khác thì tùy nội dung: Ghi nhận để trao đổi với ngành chức năng trước khi trả lời (nếu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp) hoặc đề nghị các địa phương có văn bản gửi ngành chức năng có văn bản chính thức trả lời.

Giao các phòng tham mưu sớm, trình lãnh đạo phụ trách trực tiếp có ý kiến, sau đó gửi Văn phòng tổng hợp, gửi Ban Giám đốc góp ý trước khi trình ký.

3. Chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng chống dịch.

4. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công bố danh mục TTHC năm 2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình một cửa điện tử của TTHC…

5. Sử dụng kinh phí: Thực hiện tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định. Đối với nguồn kinh phí không khoán, 6 tháng đầu năm giải ngân rất ít (do tình hình dịch bệnh nên nhiều nội dung chậm hoặc không triển khai), đề nghị các phòng chuyên môn rà soát lại nhiệm vụ tham mưu, phối hợp Văn phòng có kế hoạch triển khai các mặt công tác gắn với sử dụng kinh phí phù hợp (đảm bảo thiết thực, hiệu quả), tránh trường hợp cuối năm trả lại quá nhiều. Giao đồng chí Nguyễn Thành Lũy - Phó Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Văn phòng Sở

- Chủ trì phối hợp các phòng rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công bố danh mục TTHC năm 2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình một cửa điện tử của TTHC…

- Sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp để trình thông qua UBND tỉnh (hoàn thành trong tháng 7/2021).

- Rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Tham mưu việc tổ chức trao quyết định và giải quyết các chế độ, chính sách cho công chức nghỉ hưu theo quy định (Đ/c Hương).

2. Công tác Xây dựng, kiểm tra văn bản và Quản lý việc thực thi về pháp luật

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

- Sớm hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề về những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản để trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo; chuẩn bị tham mưu văn bản theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

2.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)

Tiếp tục tham mưu triển khai các Kế hoạch kiểm tra XLVPHC; theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xem xét, lồng ghép các kế hoạch kiểm tra.

3. Công tác Hành chính và Bổ trợ tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai 02 Nghị quyết đã ban hành (về phí giao dịch bảo đảm và lệ phí hộ tịch).

- Tham mưu UBND tỉnh thông báo về việc nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại ở một số địa phương theo Đề án đã được phê duyệt; tham mưu Ban Giám đốc các bước tiếp theo liên quan đến việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ…, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình đấu giá (theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, tập trung tham mưu chuẩn bị cho đợt kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

- Tham mưu triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án xây dựng phần mềm công chứng, chứng thực. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, bất cập khi triển khai giai đoạn 1 để cung cấp thông tin cho chủ đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông) có biện pháp khắc phục.

- Tham mưu triển khai các bước tiếp theo trong công tác chứng thực điện tử, đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

- Về việc cập nhật cơ sở dữ liệu LLTP: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cập nhật, tập trung kiểm tra hồ sơ LLTP đã nhập máy nhưng chưa kiểm tra để gửi cơ quan chức năng theo quy định

- Tập trung tham mưu giải quyết hồ sơ xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp thẩm tra, cho ý kiến sớm.

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch PBGDPL năm 2021, trong đó lưu ý:

- Rà soát lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐ PBGDPL theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nhất là các xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch)

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 với các hình thức phù hợp.

5. Công tác Thanh tra

- Thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ Chánh thanh tra.

- Ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động luật sư; xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các chuyên đề còn lại theo Kế hoạch năm 2021.

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết có thể không tổ chức kiểm tra trực tiếp, thay bằng việc kiểm tra qua báo cáo. Tuy nhiên, cần đảm bảo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

- Sắp xếp, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh (theo phân công của Ban Giám đốc Sở).

6. Hoạt động các đơn vị sự nghiệp

- Tiếp tục triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị lưu ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

1. Về việc ưu tiên tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và những người làm việc trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Sở Tư pháp đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, sắp tới sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc, kiến nghị.

2. Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công chứng đối với người có hộ khẩu thuộc vùng cách ly theo Chỉ thị 16: Ban Giám đốc Sở ghi nhận, sẽ trao đổi cơ quan chức năng để có hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại họp giao ban tháng ngày 16/7/2021, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

thong bao ket luan tuan.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,279
  • Tháng hiện tại44,805
  • Tổng lượt truy cập4,506,882
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ pháp điển
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây