Kết luận về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác hộ tịch và nuôi con nuôi

Thứ ba - 25/10/2022 14:50

Đọc bằng audio

Thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-STP ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác hộ tịch và nuôi con nuôi, từ ngày 14/9/2022 - 20/9/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với UBND xã Bình Minh, UBND phường Ninh Sơn thuộc thành phố Tây Ninh; UBND xã Thái Bình, UBND xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành, UBND xã Mỏ Công, UBND xã Tân Lập thuộc huyện Tân Biên. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022. Xét báo cáo kết quả kiểm tra số 01 ngày 20/10/2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp kết luận kiểm tra như sau:

I. Khái quát chung

Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính ở địa phương có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý và đăng ký hộ tịch theo khoản 1 Điều 7 và Điều 71 của Luật hộ tịch và khoản 1 Điều 9 Luật nuôi con nuôi. 06 UBND cấp xã được kiểm tra đều bố trí 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch có trình độ chuyên môn là Cử nhân luật đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch và nuôi con nuôi tại địa phương. Hàng năm, công chức Tư pháp - Hộ tịch đều được Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Sở Tư pháp tổ chức tập huấn về công tác hộ tịch và nuôi con nuôi.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

A. UBND xã Bình Minh

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định khoản 1 Điều 7 của Luật hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh

+ Hồ sơ 98, 96, 89, 82: Không có giấy tờ chứng minh liên quan đến việc sinh hoặc tàng thư hộ khẩu chứng minh nhân thân của người đăng ký khai sinh theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

+ Trình tự thực hiện đăng ký lại khai sinh không có bản sao giấy tờ có liên quan của người yêu cầu theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

  - Thực hiện đăng ký kết hôn: Thực hiện đúng quy định. 

  - Thực hiện đăng ký khai tử: Tất cả trường hợp chết tại nhà không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật hộ tịch.

  - Thực hiện xác định tình trạng hôn nhân: Thực hiện đúng quy định.

  - Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

  - Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: 04/10 hồ sơ không có giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch theo khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật Hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, chưa theo thứ tự, Sổ nghiệp vụ hộ tịch: có một số trường hợp người yêu cầu không ký và ghi họ tên.

-  Việc lưu trữ hồ sơ đúng quy định, tuy nhiên sắp xếp hồ sơ chưa khoa học.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đúng theo quy định;

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật Hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

B. UBND phường Ninh Sơn

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh

+ Trình tự thực hiện đăng ký lại khai sinh không có bản sao giấy tờ có liên quan của người yêu cầu theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành: Hồ sơ 523

+ Thành phần hồ sơ lưu dư so với Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh đã được ban hành (trừ trường hợp người tiếp nhận chụp 01 bản giấy tờ xuất trình).

- Thực hiện đăng ký kết hôn: Thực hiện đúng quy định. 

- Thực hiện đăng ký khai tử: Một số hồ sơ không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch như: 123, 119, 111, 105, 75, 80, 102, 71, 47, 60, 61, 62, 63, 40, 41,…

- Thực hiện xác định tình trạng hôn nhân: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật Hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, có một vài trường hợp Sổ nghiệp vụ hộ tịch còn hạn chế như:

+ Sổ đăng ký kết hôn không có chữ ký của người vợ hồ sơ số 64; không có chữ ký của vợ chồng hồ sơ số 118; sử dụng hai màu mực trong sổ; chưa ghi thông tin của người được đăng ký kết hôn hồ sơ số 104.

+ Sổ đăng ký khai sinh có một số trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa ký tên; tẩy xóa sửa chữa không đúng quy định.

+ Sổ xác nhận tình trạng hôn nhân: chưa ghi đầy đủ thông tin của người được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

-  Việc lưu trữ hồ sơ đúng quy định, tuy nhiên sắp xếp hồ sơ chưa khoa học.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đúng theo quy định;

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật Hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

C. UBND xã Thái Bình

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh: Đa số hồ sơ đăng ký lại khai sinh sử dụng mẫu tờ khai sai quy định. Nội dung bản cam đoan chưa thể hiện rõ nội dung liên quan đến việc đăng ký khai sinh. Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả: nội dung yêu cầu giải quyết còn ghi không đúng loại thủ tục hành chính. 

- Thực hiện đăng ký kết hôn: Thực hiện đúng quy định. 

- Thực hiện đăng ký khai tử: Tất cả trường hợp chết tại nhà không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch.

- Thực hiện xác định tình trạng hôn nhân: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: Thực hiện cải chính tờ khai thiếu ý kiến của người mẹ về việc đồng ý thay đổi họ theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.

- Nhận cha, mẹ, con: Thiếu giấy cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đa số thành phần hồ sơ lưu dư so với Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh đã được ban hành (trừ trường hợp người tiếp nhận chụp 01 bản giấy tờ xuất trình).

c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật Hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật Hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, một số Sổ nghiệp vụ hộ tịch chưa đóng giáp lai tại thời điểm mở sổ. Sổ đăng ký khai sinh một số chưa có chữ ký của người đi đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn chưa thực hiện khóa sổ.

-  Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, sắp xếp không theo thứ tự của Sổ đăng ký.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đúng theo quy định.

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

D. UBND xã An Cơ

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh: Thực hiện đúng quy định. 

- Thực hiện đăng ký kết hôn: Thực hiện đúng quy định. 

- Thực hiện đăng ký khai tử: Tất cả trường hợp chết tại nhà không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch.

- Thực hiện xác định tình trạng hôn nhân: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Nhận cha, mẹ, con: Thực hiện đúng quy định.

Đa số thành phần hồ sơ lưu dư so với Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh đã được ban hành (trừ trường hợp người tiếp nhận chụp 01 bản giấy tờ xuất trình).

c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật Hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, một số Sổ nghiệp vụ hộ tịch tại còn tẩy xóa, chưa đóng giáp lai tại thời điểm mở sổ, tại mục ghi chú không ghi rõ ngày tháng năm sửa chữa và ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị. Sổ đăng ký khai sinh hồ sơ số 01, 03, 13, 205 người đi đăng ký khai sinh chưa ký tên.

-  Việc lưu trữ hồ sơ khoa học, đầy đủ, sắp xếp theo thứ tự của Sổ đăng ký.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đúng theo quy định.

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật Hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

E. UBND xã Tân Lập

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh: Thực hiện đăng ký khai sinh quá hạn không có giấy cam đoan và đăng ký lại khai sinh thiếu cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ bản chính giấy khai sinh theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

- Thực hiện đăng ký kết hôn: Thiếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hồ sơ 37, 38 theo Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành.

  - Thực hiện đăng ký khai tử: không có giấy tờ chứng minh (39, 49, 50, 53 56, 57, 20, 10) và tất cả trường hợp chết tại nhà không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật hộ tịch.

  - Thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân: Thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ căn cứ vào tờ khai của người yêu cầu không có giấy tờ chứng minh việc chết hoặc ly hôn không có quyết định ly hôn như hồ sơ số: 01, 07, 14, 27, 69, 70, 73, 78, 95, 107 là không đúng theo khoản 2 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.

  - Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

  - Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: Không phát sinh.

  - Nhận cha, mẹ, con: Không phát sinh.

  c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật Hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, một số Sổ nghiệp vụ hộ tịch còn viết 02 loại mực, thiếu thông tin trong sổ, còn tẩy xóa, tên người được đăng ký khai sinh chưa viết in hoa theo hướng dẫn, thiếu chữ ký của người đi đăng ký khai sinh.

-  Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, sắp xếp không theo thứ tự của Sổ đăng ký.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đúng theo quy định.

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật Hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

G. UBND xã Mỏ Công

1. Công tác hộ tịch

a) Thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch

Đơn vị thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch, không có trường hợp nào thực hiện không đúng thẩm quyền.

b) Việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký theo quy định tại Chương II Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật hộ tịch

- Đơn vị thực hiện việc đăng ký khai sinh:

+ Đăng ký lại khai sinh: Bản cam kết về việc đăng ký lại khai sinh (đối với người có giấy khai sinh trước đây) thiếu nội dung cam kết của người yêu cầu “về việc đăng ký lại khai sinh nhưng không còn lưu bản chính giấy khai sinh”; đối vời trường hợp Đăng ký lại khai sinh đối với người có Giấy tờ tùy thân khác thiếu nội dung về việc đã từng đăng ký khai sinh và hiện nay không còn bản giữ chính khai sinh theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

+ Đăng ký khai sinh quá hạn: Bản cam kết thiếu nội dung về việc chưa từng đăng ký khai sinh theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

- Thực hiện đăng ký kết hôn: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả không có chữ ký của người yêu cầu và người tiếp nhận hồ sơ, việc đăng ký lại kết hôn: Tờ khai không đúng mẫu quy định hồ sơ 12, 21 theo Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành.

- Thực hiện đăng ký khai tử: không có giấy tờ chứng minh sự kiện chết và đa số các trường hợp chết tại nhà không có giấy tờ chứng minh về sự kiện chết (hoặc không có giấy tờ khác thay thế giấy báo tử) theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật hộ tịch.

- Thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Thực hiện cải chính, bổ sung hộ tịch: Thực hiện đúng quy định.

- Nhận cha, mẹ, con: Thực hiện đúng quy định.

Đa số thành phần hồ sơ lưu dư so với Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh đã được ban hành (trừ trường hợp người tiếp nhận chụp 01 bản giấy tờ xuất trình).

c) Thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã theo Điều 71 của Luật hộ tịch

- Thực hiện đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của Luật hộ tịch, có bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. Tuy nhiên, một số Sổ nghiệp vụ hộ tịch thiếu thông tin trong sổ, người yêu cầu chưa ký tên vào sổ.

-  Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, sắp xếp không theo thứ tự của Sổ đăng ký.

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, còn trùng số hồ sơ kết hôn.

  - Đơn vị có tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cho nhân dân trên địa bàn.

- Trong thời kỳ kiểm tra, đơn vị không có thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

d) Thực hiện thu lệ phí hộ tịch theo các quy định hiện hành

Việc thu phí thực hiện đúng theo quy định.

đ) Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch theo Điều 72 của Luật Hộ tịch

 Hiện tại đơn vị được bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học luật làm công tác hộ tịch và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch phụ trách việc đăng ký hộ tịch.

2. Công tác nuôi con nuôi

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Trong kỳ kiểm tra đơn vị không có tiếp nhận trường hợp nuôi con nuôi.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương

Đơn vị có thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền các văn bản khác.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền: Không có phát sinh

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương: Đơn vị thực hiện đúng quy định.

III. Kết luận

Từ những kết quả kiểm tra và hạn chế, sai sót như trên, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

1. Mặt làm được

- Các đơn vị đã tuân thủ quy định pháp luật về hộ tịch và nuôi con nuôi và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động hộ tịch, nuôi con nuôi, có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân tại địa phương.

- Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện các công tác tư pháp, hộ tịch theo thẩm quyền.

- Các đơn vị đều thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, mở các loại sổ hộ tịch, thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng quy định, có viết hóa đơn hoặc xuất biên lai thu phí.

- Có tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác hộ tịch, nuôi con nuôi.

- Các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành và phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu, Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và đăng ký hộ tịch và nuôi con nuôi.

 

2. Hạn chế, sai sót

Bên cạnh những mặt làm được nêu trên, các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn như sau:

- Sai sót về mẫu tờ khai đăng ký hộ tịch: UBND xã Thái Bình.

- Sai sót về đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh: UBND xã Bình Minh, UBND phường Ninh Sơn, UBND xã An Cơ, UBND xã Thái Bình, UBND xã Tân Lập và UBND xã Mỏ Công.

- Sai sót về cải chính, bổ sung hộ tịch: UBND xã Bình Minh. Riêng UBND xã Thái Bình chỉ sai sót tờ khai thiếu ý kiến của người mẹ về việc đồng ý thay đổi họ.

- Sai sót về nhận cha, mẹ con: UBND xã Thái Bình.

- Sai sót về xác nhận tình trạng hôn nhân: UBND xã Tân Lập.

- Sai sót về đăng ký khai tử: UBND xã Bình Minh, UBND phường Ninh Sơn, UBND xã An Cơ, UBND xã Thái Bình, UBND xã Tân Lập và UBND xã Mỏ Công.

- Sử dụng sổ hộ tịch còn có sai sót: UBND xã Bình Minh, UBND phường Ninh Sơn, UBND xã An Cơ, UBND xã Thái Bình, UBND xã Tân Lập và UBND xã Mỏ Công.

- Lưu dư thành phần hổ sơ: UBND phường Ninh Sơn, UBND xã Thái Bình, UBND xã An Cơ và UBND xã Mỏ Công.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị biện pháp xử lý

Để nâng cao việc đăng ký và quản lý công tác hộ tịch và nuôi con nuôi, hạn chế thấp nhất các hạn chế, sai sót, Giám đốc Sở đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã  và công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện các việc sau:

1. Đối với UBND cấp huyện

- Chỉ đạo tổ chức chức quán triệt nội dung Kết luận kiểm tra đến Phòng Tư pháp và tất cả UBND cấp xã; tiếp tục tự kiểm tra và khắc phục ngay các hạn chế, sai sót để tham mưu tốt hơn công tác quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi trong thời gian tới.

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra UBND cấp xã về công tác quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã nhất là công tác hộ tịch; cập nhật triển khai kịp thời các văn bản pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc Kết luận kiểm tra, tìm biện pháp khắc phục, bổ sung những hồ sơ sai sót, đồng thời theo dõi và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Tư pháp trong tháng 11 năm 2022.

2. Đối với UBND cấp xã

- Tổ chức quán triệt nội dung Kết luận kiểm tra trong toàn đơn vị; tổ chức họp kiểm điểm và đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, sai sót theo Kết luận của Sở Tư pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong thời gian tới.

- Cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác hộ tịch tạo điều kiện cho công chức Tư pháp - Hộ tịch hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, sai sót theo Kết luận kiểm tra và có báo cáo bằng văn bản về việc khắc phục gửi Phòng Tư pháp để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Sở Tư pháp.

3. Đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Luôn cập nhật, nghiên cứu các văn bản có liên quan đến công tác hộ tịch để tham mưu tốt hơn trong thời gian tới. 

- Chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, sai sót theo Kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp.

4. Đối với Thanh tra Sở

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra này và báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở.

Trên đây là kết luận kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi của Sở Tư pháp.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,351
  • Tháng hiện tại17,531
  • Tổng lượt truy cập3,984,951
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây