VB chỉ đạo điều hành

Kết luận Kiểm tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản

Kết luận Kiểm tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản

 •   01/08/2022 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-STP ngày 25/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 06 tổ chức đấu giá tài sản từ ngày 07/6/2022 - 23/6/2022 gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh, Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng, Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt, Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam, Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam và Công ty đấu giá hợp danh Song Hà. Xét báo cáo kết quả kiểm tra số 22 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp kết luận như sau:
STP baitin 4  Copy

Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   30/06/2022 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa quy định Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư số 02/2022/TT-BTP). Để góp phần triển khai thi hành có hiệu quả, thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1949/BTP-BTTP về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP.
Sở Tư pháp Tây Ninh đề nghị phối hợp rà soát, lập danh mục các nội dung giao quy định chi tiết tại các Luật, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan

Sở Tư pháp Tây Ninh đề nghị phối hợp rà soát, lập danh mục các nội dung giao quy định chi tiết tại các Luật, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan

 •   30/06/2022 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Bài viết Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bài viết Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2022

 •   30/06/2022 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban ngày 09/5/2022

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban ngày 09/5/2022

 •   25/05/2022 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Kết luận về việc tổ chức và hoạt động công chứng

Kết luận về việc tổ chức và hoạt động công chứng

 •   25/05/2022 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết luận giao ban quý 1 năm 2022

Thông báo kết luận giao ban quý 1 năm 2022

 •   24/04/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06

 •   24/04/2022 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

 •   03/04/2022 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 2063
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) năm 2022 với những nội dung sau:
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức bà Lê Ngọc Nga

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức bà Lê Ngọc Nga

 •   27/10/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 1420
 •   Phản hồi: 0
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;
Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ kết quả cuộc họp Đảng ủy, Ban Giám đốc ngày 19/8/2021;
Xét nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

 •   31/10/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 1956
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1068/SNV-TTr ngày 16/6/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 07/01/2021 của Sở Tư pháp về thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021, Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 như sau:
Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

 •   06/01/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 1395
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021, như sau:
BAOCAO1

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2022

 •   10/03/2022 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 1363
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I tháng năm 2022 như sau:
Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ công chức Phan Thị Kim Mai

Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ công chức Phan Thị Kim Mai

 •   01/03/2022 01:59:00 AM
 •   Đã xem: 1440
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;
Căn cứ Công văn số 346/UBND-NC ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tư pháp;
Xét phẩm chất đạo đức và năng lực công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

Các tin khác

Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay833
 • Tháng hiện tại363,998
 • Tổng lượt truy cập2,862,769
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây