VB chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức bà Lê Ngọc Nga

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức bà Lê Ngọc Nga

 •   27/10/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 1450
 •   Phản hồi: 0
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;
Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ kết quả cuộc họp Đảng ủy, Ban Giám đốc ngày 19/8/2021;
Xét nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

 •   31/10/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 2618
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1068/SNV-TTr ngày 16/6/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 07/01/2021 của Sở Tư pháp về thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021, Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 như sau:
Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

 •   06/01/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 1437
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021, như sau:
BAOCAO1

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2022

 •   10/03/2022 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 1432
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I tháng năm 2022 như sau:
Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ công chức Phan Thị Kim Mai

Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ công chức Phan Thị Kim Mai

 •   01/03/2022 01:59:00 AM
 •   Đã xem: 1544
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;
Căn cứ Công văn số 346/UBND-NC ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tư pháp;
Xét phẩm chất đạo đức và năng lực công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
Chương trình công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022

Chương trình công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   24/02/2022 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022(Kèm theo Quyết định số  242/QĐ-STP ngày 28/01/2022của Giám đốc Sở Tư pháp)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022

Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022

 •   17/02/2022 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

 •   13/02/2022 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 1443
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp; nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu tại các Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của Ngành về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết - Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”, với những nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

 •   13/02/2022 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 1360
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp

 •   13/02/2022 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 1392
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3506QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung như sau:
Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân

Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân

 •   09/02/2022 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 1522
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

 •   20/01/2022 07:50:00 PM
 •   Đã xem: 2616
 •   Phản hồi: 0
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay2,357
 • Tháng hiện tại24,096
 • Tổng lượt truy cập3,026,688
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây