Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

Thứ hai - 14/02/2022 10:21

Đọc bằng audio

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp; nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu tại các Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của Ngành về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết - Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”, với những nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 của ngành Tư pháp.

b) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tạo nòng cốt, sự lan tỏa trong các phong trào thi đua.

c) Tạo môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

 

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải thiết thực, công khai, dân chủ, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể nhằm vận động quần chúng trong đơn vị làm cho phong trào thường xuyên, liên tục, sâu, rộng và đều khắp, trở thành nếp sống, hành động đẹp thường xuyên, liên tục hàng ngày.

b) Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động trực tiếp. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Phát huy truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển, trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2022, ngành Tư pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với khẩu hiệu: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển – kinh tế xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - /01/4/2022)”.

1. Phong trào thi đua thường xuyên

Các phòng, đơn vị triển khai thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3833/UBND-TCDNC ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện văn bản số 5436-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, kịp thời, hiệu quả nhất là các nghị quyết quy phạm pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của các Sở, ngành trong việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tính dự báo của chính sách, bảo đảm tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

- Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, chú trọng việc xử lý các văn bản trái pháp luật; tiếp tục soát các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tham mưu ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc.

1.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân tại tỉnh Ninh Thuận. Chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vùng sâu, vùng cao, các vùng, các đối tượng thực hiện theo các Đề án đã được phê duyệt; chú trọng nghiên cứu đổi mới hình thức, cách thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phổ biến kịp thời và đầy đủ các luật mới được thông qua đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Tham mưu Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Ngày pháp luật. Thường xuyên rà soát, tham mưu, củng cố kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật phải đảm bảo đảm trình độ, năng lực, kỹ năng và hiệu quả hoạt động; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật quy định tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là vận hành và quản lý, khai thác hiệu quả Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu tổng kết việc thực hiện Đề án ”Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, đưa chỉ tiêu tỷ lệ hòa giải thành thành chỉ tiêu thi đua để phấn đấu, nâng tỷ lệ hòa giải thành hàng năm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết địnhh số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề ra giải pháp thực hiện, đặc biệt là các xã tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

1.3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; tiến hành theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật theo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 234-CV/TU ngày 28/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng chỉ số xếp hạng B1. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1). Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu và thực hiện công tác truyền thông về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và chỉ số B1.

1.4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật quốc tịch, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; trong đó, chú trọng các Nghị định: số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam; các Thông tư của Bộ Tư pháp: số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Tăng cường hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời xử lý, đề nghị xử lý khắc phục tồn tại, sai sót (nếu có).

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời và đảm bảo cấp Phiếu lý lịch tư pháp đúng hẹn.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để nắm bắt tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, bảm đảm việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường theo quy định.

1.5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:

a) Công tác bổ trợ tư pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định pháp luật lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp, quản tài viên, trọng tài thương mại và hòa giải thương mại, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 01/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp và Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

- Tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; với Hội Công chứng viên tỉnh trong công tác quản lý hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu giá tài sản; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp trong kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản.

b) Công tác Trợ giúp pháp lý:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc tham gia tố tụng gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý; lồng ghép trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp truyền thông về trợ giúp pháp lý; Kế hoạch số 1734/KH-STP-HLG ngày 24/8/2018 triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018-2023; Quy chế số 2199/QCPH/STP-ĐLS ngày 26/10/2018  của Sở Tư pháp, Đoàn luật sư  tỉnh phối hợp trong quản lý luật sư, hoạt động hành nghề luật sư và trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch liên tịch số 484/KHLT-STP-TTr ngày 11/4/2014 của Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh về thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, viết bài, phóng sự về lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong việc bố trí viên chức trực kết nối để tiếp nhận thông tin vụ việc trợ giúp pháp lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp tại địa phương (theo Quy chế phối hợp số 2815/QCPH-STP-CAT ngày 14/12/2021 của Sở Tư pháp và Công an tỉnh về phối hợp cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trực kết nối trong tố tụng hình sự).

1.6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý đi vào hoạt động có hiệu quả. Thực hiện việc luân chuyển công chức giữa các phòng thuộc Sở; tinh giản biên chế. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.  Rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp, địa phương chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1604-CV/TU ngày 20/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện tốt phần mềm đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác (tuần, tháng, quý...), xác định ưu tiên hợp lý trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

1.7. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản

- Nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, bảo đảm tính chính xác của số liệu. Tiếp tục thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP; Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp.

- Thực hiện tốt việc quản lý ngân sách - tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm.

1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng Kế hoạch công tác năm 2022 đã được phê duyệt. Phát huy vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của Ngành; chú trọng công tác thanh tra đột xuất, chuyên ngành trên lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt mục tiêu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc phát sinh trong năm 2022.

1.9. Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách tư pháp; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2022; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc cho tổ chức và công dân.

- Thực hiện tốt Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 29/11/2021), chú trọng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chỉ số cải cách hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở. Thực hiện hiệu quả đánh giá thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ; đăng tải đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điểm tử của Sở; duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan. 

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2819/KH-STP ngày 14/12/2021 Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tư pháp năm 2022. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, điều hành: lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, công chứng, hộ tịch... Duy trì hoạt động hiệu quả của Trang thông tin điện tử Sở. Chú trọng phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của Ngành. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực hiện tốt Văn phòng điện tử (TD office).

1.10. Công tác thi đua, khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam bộ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt hiệu quả; từng công chức, viên chức; từng phòng, đơn vị đăng ký thi đua phải cụ thể sát với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên, tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phát động.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Thực hiện việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn.

1.11. Tổ chức các hoạt động thiết thực: Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2022) và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992/- 01/4/2022).

2. Các phong trào thi đua khác

2.1. Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp” gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

2.2. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực thi công vụ, thực hiện công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022 gắn với việc thực hiện kết luận số 01-LK/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Tập trung cũng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp Ninh Thuận theo các chuẩn mực: nêu gương - đoàn kết - trách nhiệm - tận tụy - sáng tạo - phụng công, thủ pháp - trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân; phục vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

- Thân ái, đoàn kết, giúp đỡ nhân dân, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và người khuyết tật. Thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo các tiêu chí thi đua đã được phát động.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Nâng cao trách nhiệm, vai trò định hướng chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của từng cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua do ngành Tư pháp phát động.

c) Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể. Qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương. Khen thưởng phải đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

d) Triển khai thực hiện hiệu quả việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình xuất sắc trong các lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành.

e) Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đợt thi đua

Trong năm 2022, phong trào thi đua được tổ chức 02 đợt thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm:

a) Đợt thi đua thứ nhất: Từ đầu năm đến 30/6/2022: “Thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992/ - 01/4/2022)”.

b) Đợt thi đua thứ hai: Từ 01/7/2022 đến hết năm 2022: Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua và gửi kèm kết quả đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở thông qua Văn phòng Sở trước ngày 21/01/2022.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

c) Khen thưởng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

d) Giao Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022./.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay940
  • Tháng hiện tại12,511
  • Tổng lượt truy cập3,979,931
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây