Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Tư pháp Tây Ninh

Thứ tư - 26/01/2022 20:59

Đọc bằng audio

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tu pháp; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực tư pháp nhằm xem xét, đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.  

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng thuộc Sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

- Trong quá trình kiểm tra theo dõi kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến nội dung, lĩnh vực theo dõi.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1.1. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Căn cứ kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Công văn hướng dẫn, đôn đốc.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2022.

1.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và triển khai các văn bản quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP và các văn bản có liên quan.

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến; hoặc cử công chức tham gia lớp tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức; hoặc phát hành tài liệu triển khai.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II, III năm 2022.

 

 

 

1.3. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm 2022.

1.4. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo mẫu đề cương báo cáo dành cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thống nhất thực hiện công tác báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật có tính khách quan, chính xác, đúng trọng tâm và hiệu quả.

+ Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

- Sản phẩm đầu ra: Công văn, báo cáo

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian báo cáo: trước ngày 05/12/2021.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành

2.1. Lĩnh vực theo dõi

- Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

- Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.1. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện

a) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành

- Nội dung: Thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm 2022.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành

- Nội dung:

+ Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành.

+ Tham mưu UBND tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành; Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022; báo cáo kết quả kiểm tra Đoàn kiểm tra; kết luận kiểm tra.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2022

c) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành (nếu có)

- Nội dung: Căn cứ vào nhu cầu của tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra khảo sát, Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Kết hợp với Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

d) Báo cáo tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành, soạn thảo báo cáo tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của UBND tỉnh. 

- Phân công trách nhiệm

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Sau khi Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022 có thông báo kết luận.

3. Theo dõi tình hình thi hành vực pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

3.1. Lĩnh vực theo dõi

- Tình hình thi hành pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng.

- Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

3.2. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện

a) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

- Nội dung: Thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2022.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2022.

b) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, soạn thảo báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của Sở Tư pháp

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2022.

4. Theo dõi tình hình thi hành vực pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

4.1. Lĩnh vực theo dõi

Tình hình thi hành pháp luật đối với các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 07/2016 đến 31/12/2021 lĩnh vực Tư pháp.

4.2. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện

a) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Nội dung: Thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh năm 2022.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2022.

b) Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Nội dung: Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực trọng tâm tâm của tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm 2022.

c) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, soạn thảo báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của UBND tỉnh

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2022.

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1549/KH-UBDN ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 1549/KH-UBDN ngày 29/6/2018 thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Thanh tra Sở, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật chậm nhất ngày 30/9/2022 để tổng hợp, tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật chịu trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay3,593
  • Tháng hiện tại23,719
  • Tổng lượt truy cập3,026,311
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây