Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban ngày 06/02/2023

Thứ ba - 21/02/2023 13:44

Đọc bằng audio

Vào lúc 8h00 ngày 06 tháng 12 năm 2022, Ban Giám đốc (BGĐ) Sở tổ chức họp giao ban tháng 02 năm 2023.

Thành phần tham dự gồm: BGĐ Sở có 03/03 đồng chí; Lãnh đạo các phòng và đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở (Vắng đ/c Huệ, Trưởng phòng HCTP&BTTP do bệnh).

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ghi biên bản: Ông Bùi Đắc Hiển – Chuyên viên Văn phòng Sở.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong BGĐ, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: cơ bản thống nhất với báo cáo của các phòng, đơn vị. Trong tháng vừa qua, các phòng, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đầu năm 2023. Đặc biệt là có một số đồng chí do phụ trách cùng lúc nhiều nhiệm vụ (chuyên môn, đảng, đoàn thể), do một số đồng chí nghỉ điều trị bệnh, đi học…dẫn đến thiếu người phải đảm đương thêm nhiệm vụ, khối lượng, áp lực công việc là khá lớn nhưng đã cố gắng sắp xếp hoàn thành khá tốt công việc được giao, Ban Giám đốc rất biểu dương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục như sau:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở đang thiếu biên chế, do đó cần tổ chức, phân công công việc hợp lý, khoa học, đồng thời quan tâm, hỗ trợ nhau để đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt và tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2728/QĐ-STP ngày 05/12/2022 của Sở Tư pháp về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

- Về chế độ làm việc, cần phát huy chế độ chuyên viên, đồng thời lãnh đạo phòng cần sắp xếp trực tiếp tham mưu xử lý công việc.

- Tập trung khắc phục chậm trễ trong giải quyết TTHC, trong đó có kế hoạch khắc phục hạn chế của năm 2022 và xây dựng Kế hoạch triển khai năm 2023. Đây là cơ sở để cuối năm xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Trong thời gian tới, căn cứ theo nhiệm vụ được phân công, đề nghị từng phòng, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong đó tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

I. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

- Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo phân công, các phòng, đơn vị cần chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tập trung rà soát, xử lý, tham mưu xử lý những việc còn tồn động của năm 2022 (bao gồm tổng kết một số chuyên đề, luật…)

- Nghiên cứu, tham mưu xử lý các ý kiến, đề nghị, kiến nghị của các sở, ngành, địa phương, nhất là kiến nghị của các Phòng Tư pháp đối với các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành (tại Hội nghị tổng kết) và các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị bổ trợ tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý.

- Tập trung tham mưu ban hành các chương trình công tác năm 2023, các kế hoạch công tác trong năm 2023 ở các lĩnh vực quản lý của ngành;

- Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, Đề án, kế hoạch đã ban hành, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

2. Văn phòng Sở

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy (khối Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp); sắp xếp, bổ sung nhân sự lãnh đạo các phòng, đơn vị…; gắn với xây dựng phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tham mưu cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nhất là các quy trình xử lý công việc, xử lý văn bản,…

- Tổ chức, sắp xếp, phân công lại công việc của Văn phòng, nhất là bộ phận hành chính, bảo vệ, đảm bảo vận hành nhịp nhàng, đồng bộ hơn.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

- Tập trung tham mưu tạo chuyển biến mạnh mẽ về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Phối hợp các Phòng, đơn vị rà soát, tổng hợp các cơ quan, đơn vị không đảm bảo chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp để tham mưu chấn chỉnh việc báo cáo chậm tiến độ.

3. Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật

- Nghiên cứu, cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết, đảm bảo chặt chẽ ngay từ khâu lập đề nghị (đặc biệt về quy trình, thủ tục).

- Theo dõi, trình UBND tỉnh thông qua Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL năm 2022 (xây dựng clip, yêu cầu tham luận…). Phối hợp Văn phòng Sở liên quan đến kinh phí.

- Tham mưu trình đề nghị xây dựng Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác PGGDPL đến năm 2025.

- Phối hợp thẩm định Tiêu chí xã nông thôn mới.

4. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

- Tham mưu xử lý kịp thời giải quyết TTHC, không để chậm trễ, nhất là các hồ sơ LLTP.

- Theo dõi, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC về hộ tịch, chứng thực cho người dân ở cơ sở  (sau khi đã bỏ sổ hộ khẩu).

- Tổ chức chấm điểm, xét duyệt thành lập Văn phòng Công chứng mới.

- Rà soát lại kiến nghị của Hội Công chứng, các tổ chức hành nghề Công chứng chuẩn bị cho Hội nghị Công chứng viên tỉnh Tây Ninh năm 2023.

- Tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động thừa phát lại cho các địa phương. Theo dõi, đánh giá hoạt động để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động thừa phát lại.

- Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Tư pháp triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, gắn với tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương. Lưu ý thành phần mời dự Hội nghị triển khai.

- Tập trung tham mưu giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giám định tư pháp, đặc biệt là các vụ việc gắn với tham nhũng. Dự thảo Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổng kết thi hành Luật Luật sư: dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm Luật Luật sư; chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Luật sư.

5. Thanh tra Sở

- Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Chú trọng tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực được dư luận quan tâm (công chứng, luật sư…).

- Nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- Nghiên cứu tham mưu xử lý các trường hợp phản ánh về việc mạo danh luật sư theo phản ánh của Đoàn Luật sư.

- Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

6. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 ngay từ đầu năm để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023;

- Phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo của đơn vị sự nghiệp công lập trong tham mưu cho lãnh đối với lĩnh vực công chứng, đấu giá.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; rà soát quy hoạch, đề xuất các vị trí lãnh đạo.

- Xây dựng Phương án tự chủ tài chính.

II. VỀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về việc một số tổ chức hành nghề Công chứng không thực hiện nhập tài sản thế chấp trên phần mềm UCHI

Giao Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tham mưu văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh thực hiện. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng cần lưu ý nội dung này.

2. Về việc xác nhận hôn nhân thực tế

Giao Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tham mưu Ban Giám đốc Sở hướng dẫn xác nhận cho đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

3. Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa

Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn. Giao Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi, tham mưu. Giao đồng chí Nguyễn Thành Lũy - Phó Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp đồng chí Đặng Thị Bích Hiền  Phó Giám đốc Sở cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan…

4. Về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Giao Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật chủ trì, tham mưu Ban Giám đốc thực hiện.

5. Về việc cung cấp thông tin cho người có tài sản bán đấu giá

- Giao Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp nghiên cứu văn bản yêu cầu các tổ chức bán đấu giá lập danh mục tài sản bán đấu giá (bằng hình thức phù hợp), đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản; thực hiện công khai số liệu khi có yêu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

6. Về việc bảo lưu lương các trường hợp mới tuyển dụng của Phòng Công chứng số 2

Giao Văn phòng tham mưu văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ.

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại họp giao ban ngày 06/02/2023, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,069
  • Tháng hiện tại128,849
  • Tổng lượt truy cập4,717,485
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ pháp điển
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây