KẾ HOẠCH

Thứ tư - 18/01/2023 08:53

Đọc bằng audio

Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tư pháp

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của        Chủ tịch UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho cá nhân, tổ chức đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ;

b) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở ba lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử;

c) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

a) Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;

b) Thủ trưởng các phòng, đơn vị phải nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của phòng, đơn vị, để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

c) Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong CCHC thời gian vừa qua, đng thời chđộng nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng nhng giải pháp mới để đẩy mạnh CCHC trong năm 2023 và những năm tiếp theo;

d) Đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng vào việc xây dựng các ấn phẩm truyền thông để tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đa chiều các lĩnh vực CCHC cá nhân và tổ chức.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính năm 2022;

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, đi vào thực chất; tăng cường các hình thức hỏi đáp trực tuyến trên Cổng hành chính công của tỉnh. Tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến qua nhiều kênh với cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước. Các nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, có thể lồng ghép việc tuyên truyền về CCHC với các chương trình tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, tuyên truyền về chuyên môn của ngành…với nhiều hình thức, kết quả đa dạng khác nhau.

Ngoài ra thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC-LĐ) thuộc Sở, tham gia tích cực công tác cải cách hành chính. Nêu gương điển hình những CCVC-LĐ có sáng kiến cải cách hành chính, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân; đồng thời thông tin CCVC-LĐ vi phạm đạo đức, vi phạm kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ (nếu có).

c) Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

d) Thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý các vấn đề còn hạn chế.

2. Cải cách thể chế

a) Triển khai thi hành các Luật, Bộ Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;

b) Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi;

c) Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả đối với các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được HĐND, UBND tỉnh ban hành;

d) Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL. Trong đó tập trung triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2019-2023.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ nhận một cửa các cấp. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai, minh bạch và niêm yết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Tư pháp cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, đồng bộ với thủ tục hành chính của dịch vụ công quốc gia;

b) Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực, đặc biệt là truyền thông trong việc tuyên truyền quy trình giải quyết TTHC, cách thực hiện phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh               Tây Ninh, cổng dịch vụ công quốc gia, (Zalo), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... và tăng cường đối thoại với cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC;

c) Thường xuyên rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Tư pháp để phát hiện kịp thời các TTHC đang gây cản trở, khó khăn, phức tạp, phiền hà đến cá nhân tổ chức. Tạo môi trường công khai, minh bạch, hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính có liên quan;

d) Triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHCNghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

đ) Phối hợp, cử công chức có đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Trung tâm phụ vụ hành chính công;

e) Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Trung tâm phụ vụ hành chính công;

g) Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với Sở Tư pháp;

h) Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc sở, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động;

b) Triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của         Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Triển khai thực hiện Đề án “Rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh”. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, đảm bảo giai đoạn 2022-2026 thực hiện cắt giảm 5% biên chế công chức, 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

5. Cải cách chế độ công vụ

a) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân; sắp xếp, bố trí sử dụng công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức đã được phê duyệt. Triển khai, thực hiện Đề án rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện giai đoạn 2022-2026;

b) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

c) Thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

a) Thực hiện báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ;

b) Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

a) Sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (Văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy, thư điện tử công vụ; các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh,...);

b) Nâng cao chất lượng của cổng/trang thông tin điện tử của Sở; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dịch vụ công trực tuyến;

c) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính nhà nước để giúp người dân, tổ chức thực hiện nhanh chóng các TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí;

d) Tăng tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp;

đ) Rà soát và công bố lại danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn trình (hay mức độ 4), góp phần tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia;

e) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

8. Tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội

a) Phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025;

b) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2113/KH-SKHĐT ngày 21/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thực hiện Đề án Cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

(Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung thực hiện CCHC và kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hoá vào nhiệm vụ cho từng cá nhân thực hiện đạt kết quả.

2. Giao Chánh Văn phòng Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đến các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; giúp Giám đốc Sở tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

 

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,278
  • Tháng hiện tại1,278
  • Tổng lượt truy cập3,790,689
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây