Kế hoạch, Chương Trình, Báo cáo, Thống kê

BAOCAO1

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

 •   09/09/2022 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022 như sau:
Bài viết Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bài viết Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2022

 •   30/06/2022 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

 •   04/04/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 2612
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) năm 2022 với những nội dung sau:
Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

 •   01/11/2021 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 6744
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1068/SNV-TTr ngày 16/6/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 07/01/2021 của Sở Tư pháp về thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021, Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 như sau:
Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức năm 2021

 •   07/01/2021 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 1632
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021, như sau:
BAOCAO1

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2022

 •   10/03/2022 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 2220
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I tháng năm 2022 như sau:
Chương trình công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022

Chương trình công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022

 •   25/02/2022 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 1762
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Công tác của ngành tư pháp tỉnh Tây Ninh năm 2022(Kèm theo Quyết định số  242/QĐ-STP ngày 28/01/2022của Giám đốc Sở Tư pháp)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022

Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022

 •   17/02/2022 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 1525
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

 •   14/02/2022 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 1754
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp; nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu tại các Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của Ngành về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết - Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”, với những nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030

 •   14/02/2022 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 1683
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp

 •   14/02/2022 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 1550
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3506QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung như sau:
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

 •   21/01/2022 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 4567
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ pháp điển
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay2,795
 • Tháng hiện tại128,575
 • Tổng lượt truy cập4,717,211
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây