Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban ngày 09/5/2022

Thứ tư - 25/05/2022 05:26

Đọc bằng audio

THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp

giao ban ngày 09/5/2022

 

Vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ban Giám đốc (BGĐ) Sở tổ chức họp giao ban tháng 5.

Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở có 3/4 đồng chí (Vắng: đồng chí PGĐ Lý Hoàng Vũ, lý do: bận dự họp TXCT); Lãnh đạo các phòng và đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở.

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ghi biên bản: Bà Phan Thị Kim Mai - Phó Chánh Văn phòng Sở.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong BGĐ, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: Cơ bản thống nhất với Báo cáo của các phòng, đơn vị về tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ được BGĐ giao thực hiện trong tháng 4. Các mặt công tác cơ bản triển khai đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cần có sự chủ động, tập trung và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

1. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị quan tâm bố trí, phân công để đảm bảo tiến độ công việc…; quán triệt công chức, viên chức được cử đi học tranh thủ thời gian ngoài giờ học để hỗ trợ, chia sẽ công việc cơ quan…; 

Để đảm bảo tiến độ công việc, Trưởng phòng có thể phân công Phó Trưởng phòng trực tiếp theo dõi, xử lý công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; phát huy chế độ chuyên viên trong tham mưu, xử lý công việc.

2. Theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi: Đề nghị các thành viên trong BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị rà soát chương trình, kế hoạch, hệ thống lại các nội dung yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đối Sở Tư pháp, nhất là nội dung các cuộc thanh, kiểm tra của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, có kế hoạch sắp xếp, bố trí thời gian và chủ động chuẩn bị những nội dung cần triển khai thực hiện.

3. Khi tham gia phối hợp các sở, ngành xử lý công việc: Tùy theo nội dung và tính chất cuộc họp, đề nghị các thành viên BGĐ chủ động sắp xếp tham gia hoặc cử lãnh đạo phòng, đơn vị tham gia các cuộc họp do Sở, ngành mời. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, cần trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo Sở trước khi có ý kiến góp ý hoặc ghi nhận để phản hồi bằng văn bản sau cuộc họp.

4. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thường xuyên quán triệt, nhắc nhỡ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí cơ quan, đơn vị; đối với các hội nghị, tập huấn ngoài tỉnh, lãnh đạo Sở sẽ cân nhắc, cử cán bộ, công chức tham dự những nội dung thực sự thiết thực, hiệu quả.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THÁNG 5 VÀ QUÝ II NĂM 2022

Các phòng, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công, trong đó cần tập trung tham mưu BGĐ thực hiện có hiệu quả một số công việc sau:

1. Nhiệm vụ chung các phòng, đơn vị

- Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung và phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP.

- Tham mưu BGĐ, BCĐ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Tư pháp.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng theo quy định mới.

- Phát động công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị tham gia thi tìm hiểu về các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh.

2. Theo nhiệm vụ được phân công, từng phòng, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số công việc sau

2.1. Văn phòng Sở

- Chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung và phục vụ Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Giao PGĐ Lũy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ trì tham mưu lấy ý kiến Bảng tiêu chí chấm điểm Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố, sớm ban hành.

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị rà soát Quy hoạch lãnh đạo cấp phòng.

- Rà soát việc sử dụng kinh phí, đề xuất việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Thẩm định phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp trước khi gửi Sở Tài chính.

2.2. Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật

- Phối hợp theo dõi tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND, UBND, nhất là trình văn bản QPPL (kịp thời tham mưu đôn đốc).

- Thẩm định văn bản: cần hết sức lưu ý đến thể loại văn bản (cá biệt hay quy phạm), nhất là những văn bản ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn; quy định trình tự, thủ tục; quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

Rà soát lại thể thức văn bản ban hành đối với: Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác xây dựng văn bản và theo dõi thi hành pháp luật (lưu ý tổng hợp những khó khăn, vướng mắc hiện nay để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ…).

- Tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác hòa giải; tập huấn kiến thức, nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn viên, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2022.

2.3. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

- Tập trung xử lý, tham mưu cấp phiếu lý lịch tư pháp kịp thời cho người dân.

- Kiểm tra hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Hằng Nguyễn đảm bảo quy định, không để sai sót dẫn đến khiếu kiện.

- Chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh thông báo việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại ở 03 huyện, thị xã còn lại theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tập trung tham mưu triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch (Đề án 06 của Chính phủ) theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Giao PGĐ Hiền trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác bồi thường Nhà nước theo chỉ đạo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

- Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng hiện nay để chuẩn bị cho hội nghị giao ban hoạt động công chứng 6 tháng năm 2022.

- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tập huấn về công tác giám định tài chính, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm…

2.4. Thanh tra Sở

- Sớm hoàn chỉnh Báo cáo, kết luận thanh tra hoạt động công chứng.

- Tham mưu Sở phối hợp Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính – Bộ Tư pháp chuẩn bị và tổ chức hội nghị tập huấn.

- Nghiên cứu, đề xuất Kế hoạch tập huấn công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đột xuất các vụ việc phát sinh theo phản ánh…

2.5. Các đơn vị sự nghiệp

Chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng viên chức. Lưu ý không chờ phương án tự chủ được phê duyệt.

III. VỀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không có

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại họp giao ban ngày 09/5/2022, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,219
  • Tháng hiện tại23,958
  • Tổng lượt truy cập3,026,550
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây