Thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp

Thứ năm - 02/05/2019 17:00

Đọc bằng audio

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-STP ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 07/KH-ĐTTr ngày 25/02/2019 tại Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp vào ngày 14/3/2018, Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn vào ngày 15/3/2019, Chi nhánh văn phòng luật sư Hằng Nguyễn vào ngày 19/3/2019, Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý vào ngày 20/3/2019 và Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 21/3/2019.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTT ngày …/4/2019 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các Văn phòng luật sư là đối tượng thanh tra.

Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

I. Khái quát chung

1. Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.02.0046/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 14/10/2015 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ công ty đặt tại số 201, đường Trần Phú, khu phố Ninh Sơn, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhưng hiện nay Công ty hoạt động ở địa chỉ số 76, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Công ty có 01 luật sư, Giám đốc công ty là luật sư Nguyễn Văn Từ.

2. Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0003/TP/ĐKHĐ cấp ngày 16/9/2002 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại ngã tư Bến Thủy, ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Văn phòng có 04 luật sư, Trưởng văn phòng là luật sư Trần Minh Tuấn.

3. Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.04.0053/TP/ĐKHĐ ngày 16/11/2016 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 9D, đường Trương Tùng Quân, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Chi nhánh Văn phòng luật sư có 01 luật sư, Trưởng chi nhánh là luật sư Nguyễn Thị Hằng.

4. Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.02.0032/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 18/11/2010 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 17, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Công ty có 05 luật sư, Giám đốc công ty là luật sư Phạm Văn Tình.

5. Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0023/TP/ĐKHĐ ngày 16/4/2008 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 62/1, đường Phan Đăng Lưu, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại Văn phòng có 01 luật sư, Trưởng văn phòng là luật sư Nguyễn Thanh Hùng.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

Sau khi tiến hành thanh tra tại các tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn Thanh tra kết luận một số vấn đề như sau:

1. Việc thực hiện những nội dung đã giao kết với khách hàng

Trong kỳ thanh tra 02 đơn vị không có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng: Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp và Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn. Đa số các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra thực hiện đúng các quy định quy định trong hợp đồng đối với các nội dung giao kết với khách hàng. Tuy nhiên vẫn còn có hạn chế như sau:

 - Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn:

+ Đơn vị thực hiện đúng theo các quy định của nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, theo báo cáo đơn vị gửi Đoàn Thanh tra thì số liệu là 26 hợp đồng nhưng kiểm tra thực tế tại đơn vị là 24 hợp đồng, nguyên nhân do tổng hợp sai số liệu.

+ Đối với các trường hợp tư vấn pháp luật có thu từ 50.000 đồng - 100.000 đồng thì Văn phòng tự lên dach sách không có lập phiếu thu, không có phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

+ Không thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý (nguyên nhân do đương sự không đến để thanh lý hợp đồng).

- Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng:

Văn phòng có thực hiện việc tư vấn pháp luật cho khách hàng nhưng chưa lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý và không có lập phiếu thu đối với các trường hợp tư vấn pháp luật có thu từ 50.000 đồng - 200.000 đồng.

2. Việc cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp: Tham gia tố tụng 02 vụ theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

- Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn: Phân công 02 luật sư tham gia 04 vụ án chỉ định do cơ quan tố tụng chỉ định.

- Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn: Không có tham gia tố tụng.

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý: Phân công 05 luật sư tham gia 18 vụ án theo sự chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh.

- Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng: Tham gia 03 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định. 

3. Việc tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư

- Thực hiện trợ giúp pháp lý:

Đa số các văn phòng luật sư được thanh tra không có luật sư là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh nên không có tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Riêng Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn có 01 luật sư là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã tham gia 07 vụ án trợ giúp pháp lý, hoàn thành 06 vụ còn tồn 01 vụ.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư:

Các tổ chức được thanh tra đều có tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Riêng Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn: Do luật sư là giảng viên thỉnh giảng của Học viện tư pháp và các trường đại học nên luật sư được miễn đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư.

4. Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp, Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn, Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn, Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng: Không có tiếp nhận luật sư tập sự trong kỳ thanh tra

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý: Tiếp nhận 02 người tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên chưa lập sổ theo dõi quá trình của người tập sự theo Khoản 3 Điều 16 của Thông tư 19/2013/TT-BTP.

5. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra đều có thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình đúng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

6. Việc chấp hành quy định của Luật Luật sư và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra đều chấp hành đúng các quy định về lao động, thuế, tài chính, thống kê. Tuy nhiên còn 01 số hạn chế như sau:

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp chưa thực hiện báo cáo tài chính năm 2018.

- Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với khách hàng.

7. Việc chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra đều chấp hành tốt các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về báo cáo, thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, việc gửi báo cáo cho Đoàn Thanh tra chưa đúng theo kế hoạch gồm: Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp và Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng.

8. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật

- Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn, Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý, Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định.

Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp, Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn: Chưa thực hiện việc báo cáo tình hình tổ chức hoạt động định kỳ 6 tháng, năm theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

9. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư và quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.

10. Việc bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng (nếu có)

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra không có bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng.

11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan:

- Đa số các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra đều thực hiện đúng các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên còn có 01 số hạn chế sau:

- Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp:

+ Trụ sở hoạt động không đúng theo địa chỉ đăng ký, không có bảng hiệu, chưa thực hiện việc niêm yết thù lao dịch vụ pháp lý (nguyên nhân do trụ sở theo Giấy đăng ký hoạt động đã chuyển nhượng nên chưa đăng ký thay đổi địa chỉ và gắn bảng hiệu theo quy định do mới thuê trụ sở vào tháng 01/2019).

+ Có mở Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí và sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý và các loại sổ khác theo quy định.

- Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn:

+ Đơn vị chưa lập các loại sổ nghiệp vụ, tuy nhiên trước đây Văn phòng có lập các loại sổ nhưng năm 2018 và năm 2019 thì chưa lập sổ.

+ Hợp đồng dịch vụ pháp lý đơn vị không nêu căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ pháp lý còn chung chung chưa cụ thể.

III. Kết luận

1. Mặt làm được:

Các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra:

- Đa số đơn vị được thanh tra có trụ sở làm việc, trang thiết bị được đầu tư tốt, hoạt động đúng địa chỉ đăng ký; biển hiệu ghi đúng theo Giấy đăng ký hoạt động.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của  người dân đúng theo quy định.

- Chấp hành tốt các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động, chấp hành đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư đối với các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng mời.

- Có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư;

- Thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính đúng theo quy định.

2. Hạn chế, sai sót:

2.1. Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp

- Việc thực hiện gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra trễ so với quy định.

- Chưa thực hiện việc báo cáo tài chính năm 2018.

- Chưa thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động định kỳ 06 tháng, năm  theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị đã thay đổi địa chỉ hoạt động nhưng chưa làm thủ tục thay đổi địa chỉ hoạt động với Sở Tư pháp.

2.2. Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn

- Văn phòng không có lập phiếu thu và không có phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

- Văn phòng thực hiện xong dịch vụ pháp lý với khách hàng nhưng chưa tiến hành thanh lý hợp đồng.

2.3. Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn

Chưa thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động định kỳ 06 tháng theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

2.4. Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý

Chưa lập sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp.

2.5. Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng

- Văn phòng không có lập phiếu thu và không có phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

- Thực hiện xong dịch vụ pháp lý với khách hàng nhưng chưa tiến hành thanh lý hợp đồng.

I.V. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Các biện pháp xử lý: Không có.

VI. Đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra

- Tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được trong thời gian tới, thực hiện tốt về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sự (theo Điều 39, Điều 40 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012). 

- Cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

Trên đây là kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp./.

Xem công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KL thanh tra 05 VPLS 2019 (da chinh sua)_Signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,997
  • Tháng hiện tại128,777
  • Tổng lượt truy cập4,717,413
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ pháp điển
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây