Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Thứ ba - 31/01/2023 10:33

Đọc bằng audio

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực tư pháp nhằm xem xét, đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.  

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

- Trong quá trình kiểm tra theo dõi kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến nội dung, lĩnh vực theo dõi.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 07/2016 đến 31/12/2022 lĩnh vực nội vụ.

2. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chung và tiến độ thực hiện

2.1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2023.

2.2. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

- Sản phẩm đầu ra: Công văn, báo cáo

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian báo cáo: Trước ngày 30/11/2023.

3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và tiến độ thực hiện

3.1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023.

+ Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2023.

3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Tham mưu UBND tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023; báo cáo kết quả kiểm tra Đoàn kiểm tra; kết luận kiểm tra.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2023

3.3. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật (nếu có)

- Nội dung: Căn cứ vào nhu cầu của tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra khảo sát, Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Kết hợp với Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

 

3.4. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo 

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Sau khi Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023 có thông báo kết luận.

4. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp và tiến độ thực hiện

4.1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2023.

+ Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Các Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2023.

4.2. Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

5. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh và tiến độ thực hiện

5.1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh năm 2023.

+ Phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực trọng tâm tâm của tỉnh.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên trong năm 2023.

5.2. Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của tỉnh

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo

- Phân công trách nhiệm:

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

6. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1549/KH-UBDN ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 1549/KH-UBDN ngày 29/6/2018 thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng kết việc thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của Bộ Tư pháp (nếu có).

III. TRÁCH NHIỆM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tham mưu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Chịu trách nhiệm tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện các hoạt động nêu tại kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở phối hợp bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

File đính kèm

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,608
  • Tháng hiện tại76,060
  • Tổng lượt truy cập3,253,820
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây