Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2021

Thứ tư - 26/01/2022 21:20

Đọc bằng audio

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 540/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2021.
Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2021

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo này, việc thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2021 đã thu đạt được những kết quả đáng kể đối với nhiều mặt công tác như sau: Trong năm 2021 địa phương đã cập nhật kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đúng theo quy định. Cụ thể đã cập nhật 12 Nghị quyết, 27 Quyết định. Đồng thời trang bị kỹ năng cập nhật văn bản cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cập nhật văn bản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp tại Công văn số 1656/STP-XDKTVB ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và Bộ pháp điển. Nhằm giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến với các doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường viết bài tin. Cụ thể, đã tiến hành tạo Paner chuyên đề về “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Và đã viết bài, đăng tải văn bản QPPL của Trung ương với những nội dung mới liên quan đến các lĩnh vực thuế, kinh doanh, đầu tư, hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền lương... với số lượng bài tin là 32 bài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP nói riêng, cụ thể:

1. Từ khi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay, địa phương chưa nhận được văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện, do đó việc tham mưu ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 và việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 12 còn chậm ban hành.

2. Việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp còn nhiều bất cập; các doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đề nghị hỗ trợ pháp lý, chưa tích cực tham gia các lớp tập huấn khi được mời; tâm lý e ngại của các doanh nghiệp khi tham gia các chương trình hỗ trợ pháp lý.

3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp còn hạn chế trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ nên đôi lúc còn lúng túng trong việc hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp có yêu cầu.

4. Sự biến động, thay đổi quá nhiều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên để giúp cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi vào trọng tâm và bảo đảm hiệu quả, UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung như sau:

1. Ban hành quy định cụ thể về các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với từng bộ, ngành đã được quy định tại Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Cụ thể hóa các chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để địa phương kịp thời ban hành triển khai thực hiện.

2. Đổi mới việc cung cấp thông tin, trên Trang Thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp - Bộ Tư pháp cần bổ sung thêm chuyên mục cảnh báo rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên cập nhật, đăng tải một số bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo.

3. Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; nhân viên pháp chế liên quan trực tiếp đến việc quản lý, tiếp nhận hồ sơ,… của các doanh nghiệp) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” cần tập trung vào các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với nội dung là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như: Pháp luật về sở hữu trí tuệ; Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về Đấu thầu; Pháp luật về thuế, hải quan; Pháp luật về phá sản; Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng; Pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội; Pháp luật về cạnh tranh, kinh doanh bất động sản, đầu tư; các quy định mới của Bộ luật dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;…hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế cụ thể: Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do FTA. Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về công tác pháp chế trong doanh nghiệp; nâng cao ý thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp phòng ngừa những tranh chấp trong hoạt động kinh doanh có thể xảy ra và phòng tránh rủi ro pháp lý trong kinh doanh; làm rõ những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp càng vững vàng hơn trong hoạt động của mình và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Về tư vấn pháp luật, tại mục tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Trang Thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, cần đưa ra các câu hỏi về các vấn đề mà doanh nghiệp đang quan tâm để thu hút được các doanh nghiệp đối với hoạt động này. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp như: tổ chức các buổi tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, thành lập mạng lưới tư vấn viên pháp luật là những người am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm tư vấn để tư vấn cho các doanh nghiệp qua điện thoại, email và các hình thức khác nhằm kịp thời hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có nhu cầu cần được tư vấn.

6. Hướng dẫn việc xây dựng đội ngũ luật sư, tư vấn viên, cộng tác viên tư vấn pháp luật thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để từng bước giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin pháp luật, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường./.

Trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cùng với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp cần phải phát huy hơn nữa vai trò bản thân trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý nhằm mục đích tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến nhanh quá trình hội nhập kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở địa phương ngày càng trở nên mạnh mẽ./.

                                                                

                                                                                     Phương Anh

Tác giả: Phương Anh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,593
  • Tháng hiện tại22,867
  • Tổng lượt truy cập3,025,459
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây