Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

Thứ bảy - 16/01/2021 00:00

Đọc bằng audio

Năm 2021 và nhiệm kỳ mới 2021-2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với nhiều thời cơ và vận hội mới. Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo trong giai đoạn này nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, đất nước ta phải tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong bối cảnh chung đó, bám sát Chương trình công tác tư pháp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 tại Báo cáo số 02/BC-BTP ngày 06/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành với chủ đề "Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao", trong đó tập trung vào những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 của ngành Tư pháp.

- Tạo môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cơ quan, đơn vị, các khối thi đua và trong toàn Ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu quả gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng phòng, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện;

- Phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề;

- Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động.

II. NỘI DUNG

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát động thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình Công tác tư pháp năm 2021; Chương trình công tác, kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

Tập trung thực hiện có hiệu quả "Mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, các chính sách, giải pháp của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Đại hội.

1.2. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là lãnh đạo các phòng, đơn vị), tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức lãnh đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể về tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào: "Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới" kết hợp phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển", ''Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực", "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế".

1.4. Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để vươn lên và góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực; khơi dậy mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo, thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến.

1.5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, lựa chọn đúng những mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến để kịp thời khen thưởng, tạo những tác động tích cực, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa thực sự của khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực.

1.6. Nâng cao chất lượng hoạt động các Khối Thi đua do Sở theo dõi, quản lý, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của tỉnh và cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới.

2. Các phong trào thi đua cụ thể

1.1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chủ đề "Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao"

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sức sáng tạo, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng phương châm hành động phù hợp trong từng phòng, đơn vị, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chính quyền điện tử", chuyển đổi số, hướng tới "Chính quyền số"; tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; hướng tới nền hành chính công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch".

- Thi đua hoàn thành và vượt mức Chương trình công tác tư pháp năm 2021; huy động các nguồn lực bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu mà Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đề ra đối với ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

- Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao nâng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phát huy văn hóa công sở.

- Thi đua giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc trong lĩnh vực tư pháp, nhất là vấn đề hộ tịch, quốc tịch, bồi thường nhà nước...

- Thi đua đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào "Thi đua Quyết thắng",  phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Toàn dân đoàn kết bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn đường biên, cột mốc"; đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua về an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhân rộng các điển hình tiên tiến của ngành.

1.2. Các phong trào thi đua khác

1.2.1. Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động

Gắn kết phong trao thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với việc tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các phong trào thi đua: "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, địa phương phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2021.

1.2.2. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác

Tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động nhằm tăng cường thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, góp phần kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các phòng, đơn vị, các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ công tác được giao.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2021; chú trọng nghiên cứu, triển khai các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất.

3. Thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng.

4. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Thường xuyên bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nồng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực thi quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua do Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đợt thi đua

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:

1.1. Đợt thi đua thứ nhất: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2021. Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2021.

1.2. Đợt thi đua thứ hai: Thời gian từ 01/7/2021 đến kết thúc năm 2021. Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2021.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch.

2.2. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

2.2.1. Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện (riêng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện) phong trào thi đua đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và gửi kèm kết quả đăng ký danh hiệu thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp (Văn phòng Sở) chậm nhất là ngày 29/01/2021.

2.2.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Kết thúc đợt thi đua thứ nhất, tiến hành sơ kết phong trào thi đua gửi báo cáo về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chậm nhất là ngày 10/6/2021.

- Kết thúc đợt thứ hai, tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm 2021 theo quy định; báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở chậm nhất là ngày 10/11/2021.

2.2.3. Khen thưởng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

2.3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước chi cho công tác thi đua, khen thưởng của Sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở tình hình thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời định kỳ báo cáo tiến độ theo dõi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở và Ban Giám đốc Sở theo quy định.

2.4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết./.

Xem kế hoạch có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

 KH Phat dong phong trao thi dua 2021 STPhc_Signed.rar

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,417
  • Tháng hiện tại17,597
  • Tổng lượt truy cập3,985,017
Văn bản pháp luật 1
Tiếp cận pháp luật
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây