Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban ngày 22/10/2021

Thứ tư - 27/10/2021 13:00

Đọc bằng audio

THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp

giao ban ngày 22/10/2021

 

Vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 10 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban tháng 10.

Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở có 2/3 đồng chí (Vắng đồng chí Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở); Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ghi biên bản: Ông Bùi Đắc Hiển - Chuyên viên Văn phòng Sở.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: Cơ bản thống nhất với Báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận giao ban ngày 20/9/2021 của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Trong tháng, các phòng, đơn vị đã hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ đã được Ban Giám đốc giao; thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề cần quan tâm, lưu ý để thực hiện tốt hơn:

- Có một số nhiệm vụ triển khai chậm so với yêu cầu nhiệm vụ được giao (Quy trình đấu giá; Quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp…), cần tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ.

- Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với bộ phận chuyên môn các sở, ngành và giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở với nhau trong tham mưu, xử lý công việc.

- Do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều, có một số đồng chí phải vừa làm vừa học, nên lãnh đạo các Phòng, đơn vị cần lưu ý tổ chức, sắp xếp công việc khoa học hơn để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

          Đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị mình thực hiện nghiêm túc 5K, hạn chế đến những nơi đông người, mang khẩu trang trong thời gian làm việc tại cơ quan, ứng dụng CNTT khai báo y tế, quét mã QR…

          2. Một số nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung trong tháng 11 năm 2021

          Các phòng, đơn vị tập trung tham mưu các công việc còn lại, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2021. Trong đó lưu ý:

          - Tham mưu, trình thông qua UBND tỉnh các nội dung còn lại của năm 2021 (Quyết định ban hành Quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quy định bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp…).

          - Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh các nội dung theo quy định (phải có báo cáo), đảm bảo yêu cầu, tiến độ được quy định (báo cáo theo dõi thi hành pháp luật; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng…)

          2.1. Văn phòng

          - Tập trung tham mưu chuẩn bị cho công tác tổng kết, đánh giá, xếp loại hoạt động năm 2021.

          - Hoàn chỉnh sớm hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp. Song song đó, nghiên cứu đề xuất các phương án để kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo các phòng, đơn vị sau khi các Đề án, Quyết định được UBND tỉnh thông qua.

2.2. Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật

- Xây dựng Kế hoạch thẩm định các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND; thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ chuẩn bị và những vấn đề phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo.

- Tiếp tục tham mưu triển khai việc tổ chức điều tra, khảo sát công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2.3. Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp

- Tiếp tục nghiên cứu tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến cơ chế, quy định về đấu giá QSDĐ.

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tham mưu Ban Giám đốc tổ chức xét duyệt, trình UBND tỉnh thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng.

- Tham mưu Ban Giám đốc theo dõi, hỗ trợ Hội Công chứng viên tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên.

- Theo dõi đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch giai đoạn 2, 3 đảm bảo theo tiến độ đã đề ra.

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ nhập dữ liệu LLTP, cố gắng tạo ra sự chuyển biến tích cực trong năm 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch của Bộ Tư pháp về tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Con nuôi (chuẩn bị nội dung, hồ sơ…).

2.4. Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các họat động tuyên tuyền, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện sau khi kết thúc.

2.5. Thanh tra Sở

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện các Kết luận sau thanh tra.

- Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch thanh tra 2022, trong đó lưu ý: Những nội dung không thực hiện được trong năm 2021; theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp như công tác đấu giá, hoạt động công chứng, công tác giao dịch bảo đảm….

.6. Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách…, những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng, vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách, việc làm cho đối tượng được TGPL.

2.7. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trên cơ sở Báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ ĐGTS gửi UBND tỉnh, trong đó có đề ra nhiều giải pháp. Đề nghị Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm, có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu giá một số quỹ đất công dự kiến đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021.

2.8. Các Phòng công chứng số 1,2,3

Lãnh đạo các Phòng Công chứng chủ động tham gia phối hợp với Hội Công chứng viên chuẩn bị Đại hội Hội Công chứng viên, kịp thời báo cáo cho lãnh đạo Sở Tư pháp những vấn đề phát sinh có liên quan đến trách nhiệm quản lý của Sở.

II. VỀ PHÚC TRA, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 2021

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài (gần hết năm), nên việc phúc tra, chấm điểm, xếp loại cần phải có sự mềm dẽo, linh hoạt. Qua trao đổi, thảo luận, Ban Giám đốc Sở thống nhất:

1. Thực hiện phúc tra, chấm điểm bằng hình thức gửi hồ sơ.

2. Về nội dung phúc tra, chấm điểm

- Thống nhất không tính điểm công tác TGPL khi tiến hành phúc tra, chấm điểm.

- Việc phúc tra cần bám sát Bảng điểm, nhưng cần linh hoạt trong việc xem xét, công nhận các hình thức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, nhất là những nội dung mà việc triển khai thực hiện chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

- Việc phúc tra, đánh giá phải đảm bảo sự công khai, công bằng, khách quan trong quá trình đánh giá.

- Chú trọng khuyến khích, động viên những cách làm hay, có hiệu quả.

Trên cơ sở nội dung dung thống nhất tại cuộc họp, giao Văn phòng tham mưu Ban Giám đốc Sở có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể việc phúc tra, chấm điểm Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban ngày 22/10/2021, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.


​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

2579 THONG BAO KET LUAN (1).pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,372
  • Tháng hiện tại41,300
  • Tổng lượt truy cập3,120,761
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây