Tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Để đảm bảo đủ số lượng người làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Trợ

Thứ tư - 06/07/2022 02:35

Đọc bằng audio

Tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Để đảm bảo đủ số lượng người làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao năm 2021 và thực trạng sử dụng biên chế tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn và thu hút người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm để bổ sung, tăng cường số lượng người làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chung của ngành Tư pháp Tây Ninh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong đơn vị.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Quy trình tuyển dụng viên chức phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý để tuyển dụng viên chức

Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh.

2. Thực trạng đội ngũ viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Tổng số lượng người làm việc được giao năm 2021 là 16, trong đó biên chế là 14 và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (năm 2022 chưa giao).

- Tổng số lượng người làm việc hiện có mặt đến ngày 01/3/2022 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là 12 người làm việc (trong đó 10 viên chức và 02 hợp đồng lao động khoán việc).

- Số lượng người làm việc chưa sử dụng là 04 chỉ tiêu.

3. Chỉ tiêu, tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

a) Chỉ tiêu: nhu cầu xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2022 là 04 chỉ tiêu:

- Vị trí việc làm: nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý.

- Chức danh nghề nghiệp: Trợ giúp viên pháp lý hạng III - Mã số: V02.01.02

b) Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

c) Tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh đăng ký dự tuyển còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Về trình độ chuyên môn: yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

- Về ngoại ngữ, tin học:

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có trình độ ngoại ngữ tương đương.

+ Tin học: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc có trình độ tin học tương đương.

d) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Hình thức tuyển dụng

Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2022 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) như sau:

a) Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Sở Tư pháp sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.

b) Vòng 2

- Hình thức thi: thi viết.

- Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm: tính theo thang điểm 100.

- Thời gian thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức

a) Thông báo tuyển dụng

- Sau khi Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, Sở Tư pháp tiến hành: đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp.

- Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm; số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; thời hạn, địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung xét tuyển, thời gian, địa điểm xét tuyển.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

b) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Sở Tư pháp theo địa chỉ s302, đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại số: 0276.3827628.

- Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

+ 02 ảnh màu 4x6cm (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày đăng ký).

+ 04 phòng bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: giờ hành chính (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ tới người dự tuyển và niêm yết công khai trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp và tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp.

c) Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

- Sở Tư pháp thành lập Hội đồng tuyển dụng gồm có 05 thành viên, cụ thể:

+ Ông Phạm Văn Đặng, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng;

+ Bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, Phó Chánh Văn phòng Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng;

+ Ông Nguyễn Thành Lũy, Phó Giám đốc Sở - ủy viên;

+ Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - ủy viên;

+ Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Văn phòng Sở - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

* Thời gian thực hiện: sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt.

- Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế Hội đồng tuyển dụng có quyền thành lập các bộ phận giúp việc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

* Thời gian dự kiến: ngay sau khi Hội đồng tuyển dụng được thành lập.

d) Thời gian tuyển dụng: Dự kiến thực hiện vào Quí III năm 2022.

đ) Địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, địa chỉ s302, đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

e) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Giám đốc Sở Tư pháp quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

g) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

h) Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức: thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

6. Phí tuyển dụng

Phí tuyển dụng được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần (năm trăm ngàn đồng/thí sinh/lần).

Phí tuyển dụng nộp cùng với thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này sau khi được Sở Nội vụ phê duyệt.

2. Sở Tư pháp sử dụng kinh phí được cấp từ đầu năm 2022 và phí tuyển dụng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.

3. Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban giúp việc tự giải thể sau khi Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 hoàn thành.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2022 của Sở Tư pháp.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

 

Tác giả: Quản trị

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,150
  • Tháng hiện tại23,889
  • Tổng lượt truy cập3,026,481
Văn bản pháp luật 1
Học tập và làm theo lời bác
Văn bản pháp luật
Tài liệu xúc tiến đầu tư
Công khai tài chính
Văn bản pháp luật
Công báo tây ninh
Chung tay cải cách hành chính
Thư điện tử
trung tam tro giup phap ly
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Theo dõi thi hành pháp luật
Hoi dap truc tuyen
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây