SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

https://sotuphap.tayninh.gov.vn


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh tây ninh

Ngày 11/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh tây ninh

Theo đó, Kế hoạch số 94/KH-UBND được ban hành nhằm mục đích triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; qua đó thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những sai phạm, vướng mắc, bất cập trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung năm 2020, Chương IV Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, đảm bảo phải được triển khai thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch; kết hợp quản lý xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nội dung, phương pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính với các cơ quan, đơn vị có chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung Kế hoạch gồm một số nội dung sau:

Một là, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính;

Hai là, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19;

Ba là, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 94/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình quản lý./.

Phương Loan

Tác giả: Phương Loan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây