SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

http://sotuphap.tayninh.gov.vn


Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư pháp năm 2022

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư pháp năm 2022 như sau:
Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư pháp năm 2022

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đối với công tác tự kiểm tra

a) Kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để xem xét, đánh giá nội dung, mức độ trái pháp luật của văn bản và hướng xử lý; biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản gây ra (nếu có); thời hạn xử lý đối với văn bản đó;

b) Tự kiểm tra văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

2. Đối với công tác rà soát

a) Rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản quản lý nhà nước do HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư pháp;

          b) Tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp lập danh mục văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần; tổng hợp văn bản không còn phù hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đối với công tác cập nhật CSDLQG về pháp luật

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

II. Đối tượng, phạm vi tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; mốc thời gian kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa

          1. Đối với công tác tự kiểm tra

Toàn bộ văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành trong năm 2022, gồm: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          2. Đối với công tác rà soát

Toàn bộ văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành năm 2022, gồm: Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Báo cáo và lập các danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tháng 01 năm 2023.

3. Đối với công tác cập nhật CSDLQG về pháp luật

Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật ban hành từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

III. Trách nhiệm và thời gian thực hiện

1. Trách nhiệm của Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật

a) Đối với công tác tự kiểm tra

- Tổng hợp kết quả kiểm tra tất cả văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

- Xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2022.

- Đề xuất hướng xử lý các văn bản qua tự kiểm tra có sai sót hoặc có nội dung trái pháp luật.

b) Đối với công tác rà soát

- Lập danh mục chung các loại văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2022.

- Tổng hợp kết quả, rà soát, đối chiếu các văn bản đã tập hợp với các căn cứ pháp lý ban hành văn bản, tình hình thực tế địa phương.

- Xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2022.

- Lập danh mục văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực Tư pháp đã hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

- Đề xuất danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ban Giám đốc kết quả thực hiện.

c) Đối với công tác cập nhật CSDLQG về pháp luật

Định kỳ tháng 12 hằng năm Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo về tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật gửi Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp

a) Rà soát văn bản quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng, đơn vị mình phụ trách;

b) Lập danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần và đề xuất danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế;

c) Tự kiểm tra văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng, đơn vị mình tham mưu ban hành;

d) Thời gian gửi báo cáo về Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL;

- Đối với công tác tự kiểm tra gửi kết quả trước ngày 07/01/2023. Trường hợp qua tự kiểm tra nếu phát hiện có văn bản trái pháp luật thì phải báo cáo ngay để có hướng khắc phục, xử lý kịp thời.

- Đối với công tác rà soát văn bản QPPL gửi kết quả trước ngày 11/01/2023.

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về lĩnh vực Tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp Tây Ninh./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây