Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnhQuy chế63020200529070711.zip01/05/2020
2Góp ý dự thảo Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh77320200331150728.zip03/04/2020
3Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn tỉnhQuyết định523Lay y kien.rar04/08/2019
4Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định339QĐ.rar08/05/2019
5Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết954NQ.rar08/05/2019
6Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh603du thao quyet dinh.pdf603du thao to trinh.pdf23/08/2018
7LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQuy chế484cv 783.pdf484QĐ ban hành QC quan ly khai thac CSDLCCCT.docx484QUYCHE KHAI THAC.docx10/06/2018
8Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định443Qđ sua doi 56.doc24/05/2018
9Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định Về việc bãi bỏ một số mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 Quyết định221ND số 05 HĐND tỉnh.pdf221Qđ sua doi 54.doc24/05/2018
10Lấy ý kiến dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết2442.CV lay y kien nghi quyet -1.doc244NQ -kinh phi cho xlvphc-3.doc244To trinh du thao nq - ub-2.docx15/03/2018
11Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016Nghị quyết895Báo cáo thuyết minh de nghi xd Nghi quyet sửa đổi.doc895nghi quyet sua doi NQ 37_2016.doc14/02/2018
12Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sảnQuyết định274QD bai bo VB phap luat UBND tinh 1.doc08/12/2017
13Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết92Dự thảo Nghị quyết.doc11/11/2017
14Góp ý dự thảo thông tư Thông tư39304.2016.TT.BTP.doc23/07/2017
15Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư phápChỉ thị82904.2016.TT.BTP.doc16/07/2017