Tên Cơ quan: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Liên hệ Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822.140 , Fax: 0276.3822.140

Website: http://sotuphap.tayninh.gov.vn

Email: sotp@tayninh.gov.vn

Địa chỉ trên bản đồ số