Bổ trợ tư pháp - Trọng tài thương mại
 
​​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dướihoa gia vien thuong mai.PDF
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinQuyết địnhQuyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-09/qd1_Key_17092021152427.jpg
9/17/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Nhung_Signed.pdf

MẠN ĐÀM VỀ CÁCH XÁC LẬP, GIAO KẾT GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊNCông chứngTinCC3MẠN ĐÀM VỀ CÁCH XÁC LẬP, GIAO KẾT GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Cách xác lập, giao kết giao dịch của " Người chưa thành niên" được ghi nhận tại Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó:

"1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch đân sự khác theo quy định của pháp luật phải phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý".

cc3.9.2021.1.jpg

Từ nội dung điều luật vừa trích dẫn kể trên, các nhà làm luật đã đưa ra ba dự liệu:

- Đối với người chưa đủ sáu tuổi: Mọi giao dịch của người dưới sáu tuổi đều được xác lập, thực hiện bởi người đại diện theo pháp luật của người đó. Điều đó có nghĩa dường như công chứng viên hoàn toàn không cần phải quan tâm tới ý chí của người dưới sáu tuổi khi cá nhân này xác lập, thực hiện giao dịch thông qua người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung Điểm a Khoản 2 Điều 125 Bộ luật dân sự năm 2015: " Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó"  không bị vô hiệu. Nếu vậy thì người chưa đủ sáu tuổi cũng được phép giao kết những giao dịch dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bản thân.

 - Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi: Theo ngữ cảnh của luật viết, người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nếu như người đại diện theo pháp luật đồng ý. Như vậy, người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi sẽ là người trực tiếp ký kết cũng như thực hiện giao dịch. Lúc này, người đại diện sẽ chỉ ký vào Văn bản công chứng nhằm thể hiện sự đồng ý của mình đối với giao dịch đó mà thôi. Yêu cầu kể trên không áp dụng đối với các giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi của người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi.

- Người từ đủ mười lăm tuổi dến chưa đủ mười tám tuổi: Nhóm người này đã có thể giao kết tất cả các loại giao dịch, ngoại trừ giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Về vấn đề này, chúng ta có thể xem thêm nội dung Khoản 2 Điều 77 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: "Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người đại diện". Như vậy, trong tình huống do luật định, người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi sẽ tự giao kết, thực hiện giao dịch. Trường hợp cần thiết, người đại diện sẽ cùng ký vào giao dịch đó nhằm biểu đạt sự đồng ý của mình.

                                                    Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.Đấu giá tài sảnTinThông báoCông bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản./PublishingImages/2021-09/tb1_Key_06092021081255.jpg
9/6/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

cv2859signed.pdf

NHỮNG HẠN CHẾ, SAI PHẠM THEO THÔNG BÁO KẾT QUẢ  KIỂM TRA CỦA UBND TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNGCông chứngTinThanh TraNHỮNG HẠN CHẾ, SAI PHẠM THEO THÔNG BÁO KẾT QUẢ  KIỂM TRA CỦA UBND TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Trong thời gian qua, việc thành lập các Văn phòng công chứng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều góp phần đáp ứng nhu cầu công chứng, chứng thực của tổ chức, cá nhân; góp phần giảm tải công việc cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh những mặt làm được, các tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn phát sinh một số đơn thư khiếu nại, phản ánh gửi đến UBND tỉnh và Sở Tư pháp về công tác thu phí, thù lao công chứng.

Để công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan thì công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng là một hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, sai phạm trong quá trình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; đảm bảo hoạt động công chứng thực hiện đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng với nội dung kiểm tra: Tình hình chấp hành về chính sách tài chính; việc thu phí và thù lao công chứng; việc thực hiện các quy định về thuế của các tổ chức hành nghề công chứng, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/3/2021. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các tổ chức hành nghề công chứng từ ngày 20/4/2021 - 07/5/2021 và thông qua biên bản làm việc đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ ngày 13/5 -18/5/2021.

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2118/TB-UBND về việc kết luận kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Qua kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp đã đánh giá được một số kết quả hoạt động của các Văn phòng công chứng cả mặt làm được và chỉ ra các hạn chế, sai phạm như sau:

1. Mặt làm được:

- Đơn vị thực hiện tốt về chính sách tài chính, các nghĩa vụ về thuế và thực hiện tương đối tốt về hóa đơn.

- Đa số các hồ sơ thu phí đều thực hiện đúng theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024 để xác định vị trí, khu vực để tính giá trị đất để xác định mức thu phí công chứng.

2. Hạn chế, sai phạm:

- Thực hiện thu phí công chứng chưa đúng quy định theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Việc sử dụng và lập hóa đơn thực hiện chưa thực hiện đúng theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành xử phạt 14 tổ chức hành nghề công chứng theo thông báo kết luận kiểm tra của UBND tỉnh với số tiền 119.000.000 đồng và buộc nộp ngân sách 15.895.000 đồng do thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng có hạn chế, sai phạm cần thường xuyên tự kiểm tra, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục đối với các sai sót trong việc thu phí công chứng. Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp và chỉ đạo trong việc thực hiện trích lục sơ đồ đất để tính phí công chứng và tính thuế để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các tổ chức hành nghề công chứng trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                                                 

                                                                                                      Thanh tra Sở

Danh Sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông chứngTinThông báoDanh Sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/dsbch1-4700_Key_05082021143929.jpg
8/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

tap su cong chung.PDF

Danh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnTinThông báoDanh sách quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/dsbch1-4700_Key_05082021144319.jpg
8/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

quan tai vien.PDF

Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây NinhTrọng tài thương mạiTinThông báoDanh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/ds_Key_05082021144832.png
8/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

hoa gia vien thuong mai.PDF

Danh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và chi nhánh doanh nghiệp đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách các Tổ chức bán đấu giá tài sản và chi nhánh doanh nghiệp đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2021-07/dsbch1-4700_Key_28072021093927.jpg
7/28/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach to chuc dau gia tai san (1).PDF

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á- Chi nhánh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á- Chi nhánh Tây Ninh/PublishingImages/2021-07/tb1_Key_19072021144743.jpg
7/19/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210719144659.zip

Danh Sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đủ điệu kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh Sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đủ điệu kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy chọn vào tập tin bên dưới

Scan mau_1_20210713105749168.PDF

Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoCông bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-07/dsbch1-4700_Key_13072021084541.jpg
7/13/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem danh sách chọn vào tập tin bên dưới

cv2243signed.pdf

Quyết định Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp công lập và danh sách giám định viên tư pháp Giám định tư phápTinQuyết địnhQuyết định Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp công lập và danh sách giám định viên tư pháp /PublishingImages/2021-06/qd_Key_24062021084951.jpg
6/24/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210624084854.zip

Quyết định về việc công nhận Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và danh sách người giám định tư pháp theo vụ việcGiám định tư phápTinQuyết địnhQuyết định về việc công nhận Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc/PublishingImages/2021-06/quyet dinh_Key_24062021085234.jpg
6/24/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210624085226.zip

Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Thanh LamĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam/PublishingImages/2021-06/tb1_Key_24062021085526.jpg
6/24/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210624085439.zip

Danh sách Đấu giá viên và các tổ chức bán đấu giá tài sản/ chi nhánh doanh nghiệp đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách Đấu giá viên và các tổ chức bán đấu giá tài sản/ chi nhánh doanh nghiệp đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2021-06/dsbch1-4700_Key_22062021134745.jpg
6/22/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach.PDF

DS DAU GIA VIEN.docx

DS TO CHUC DAU GIA gui BTP 2.docx


Thông báo về việc xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-06/tb1_Key_17062021091853.jpg
6/17/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được Công văn số 178/ĐGSH ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh Song Hà về việc chấm dứt hợp đồng lao động; theo Công văn số 178/ĐGSH, Công ty đấu giá hợp danh Song Hà thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đấu giá viên Đinh Thái Hoàng; sinh ngày: 14/9/1974; thường trú tại: 196, đường Trần Văn Trà, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 964/TP/ĐG-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 18/7/2014; Thẻ đấu giá viên số 12/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 23/4/2019.

Đấu giá viên Đinh Thái Hoàng không còn hành nghề đấu giá tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Song Hà và cũng không hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản khác hoạt động trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp giấy đăng ký hoạt động. Vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xóa tên đấu giá viên Đinh Thái Hoàng khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thẻ đấu giá viên của ông Đinh Thái Hoàng không còn giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.

Xem thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

TB xoa ten khoi DS dau gia vien_Signed.pdf


Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.Đấu giá tài sảnThông báoCông bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản./PublishingImages/2021-06/dsbch1-4700_Key_07062021144741.jpg
6/7/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

cv1767signed.pdf

phuluc.pdf

Quyết định về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-06/qd_Key_03062021170244.jpg
6/3/2021 6:00 PMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

 

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét Thông báo số 37/TB-VPCC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Trần Tất Duy về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và đề nghị xóa đăng ký hành nghề;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên số 50/CCV của bà Võ Thị Trúc Mai do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10 tháng 7 năm 2020. Ông Trần Tất Duy – Trưởng Văn phòng công chứng Trần Tất Duy có trách nhiệm giao nộp lại Thẻ công chứng viên của bà Võ Thị Trúc Mai cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Võ Thị Trúc Mai đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Trần Tất Duy và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Trần Tất Duy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Trần Tất Duy và bà Võ Thị Trúc Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the và xoa ĐKHN CCV. Mai_Signed.pdf


Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên XuyếnCông chứngTinQuyết địnhQuyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Xuyến/PublishingImages/2021-05/qd_Key_25052021100832.jpg
5/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Nguyễn Sỹ Ích;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/ bà có tên sau đây:

 

SốTT

 

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm/bổ  nhiệm lại công chứng viên

 

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

 

1

 

Đào Thị Xuyến

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 495/QĐ-BTP ngày 27/01/2010 của Bộ Tư pháp.Thường trú tại số 11B ngõ 622, phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà Trưng, thành phố Hà Nội ; tạm trú tại khu phố Lộc Tiến, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

 

Số 67/CCV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Nguyễn Sỹ Ích và ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Xuyen_Signed.pdf


Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh Bình Phước lớp học ngày Thứ Bảy và Chủ NhậtLuật sưTinThông báoThông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh Bình Phước lớp học ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật/PublishingImages/2021-05/tb1_Key_20052021084201.jpg
5/20/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Xem công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước thoe quy định của Luật đấu giá già sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước thoe quy định của Luật đấu giá già sản/PublishingImages/2021-05/dsbch1-4700_Key_18052021084609.jpg
5/18/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DS TC dau gia B cong bo ngay 5 thang 5.pdf

Thông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sảnĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-05/tb1_Key_11052021140534.jpg
5/11/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Thông báo công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản

TB cong bố DS tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Danh sách công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông chứngTinThông báoDanh sách công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-05/dsbch1-4700_Key_05052021105013.png
5/5/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

DANH SÁCH

CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

                     (đến 04/5/2021)

 

STTHọ và tên Công chứng viênSố và ngày cấp thẻ Công chứng viênTổ chức hành nghề công chứng nơi Công chứng viên đang hành nghề/ địa chỉ trụ sởGhi chú
01

Kim Ngọc Thông

 

02/CCV do Sở Tư pháp cấp 01/3/2016Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
02Mai Thị Yến Linh12/CCV do Sở Tư pháp cấp 23/2/2017Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
03

Trần Hùng Nghiễm

 

324/TP-CC do Bộ Tư pháp  cấp ngày 15/12/2010Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
04Đặng Trung Kỹ

1380/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày

24/3/2014

Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở tại Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
05

Nguyễn Minh Vũ

 

28/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 06/3/2019Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

06

Lê Ngọc Nga

 

322/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2010Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

07

Nguyễn Chí Thiện

 

1378/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày

24/3/2014

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

08

Kiều Thị Xuân Nương

 

44/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở: không số, đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

 

09

Nguyễn Gia Thôn

 

326/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  15/12/2010Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn, địa chỉ trụ sở tại số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

 

10

Nguyễn Trọng Khỏe11/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 25/01/2017Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn, địa chỉ trụ sở tại số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

 

11

Trịnh Văn Chẹt

 

325/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  15/12/2010Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt, địa chỉ trụ sở tại số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

12

Trần Thụy Bảo Oanh32/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 25/6/2019Văn phòng công chứng Trịnh Văn Chẹt, địa chỉ trụ sở tại số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 

 

13

Hồ Vĩnh Tuấn

 

18/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 17/01/2018Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, địa chỉ trụ sở tại số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
14Đặng Thị Minh Liễu40/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 13/3/2020Văn phòng công chứng Hồ Vĩnh Tuấn, địa chỉ trụ sở tại số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
15

Lê Văn Chí Lin

 

58/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 05/11/2020Văn phòng công chứng Lê Văn Chí Lin, địa chỉ trụ sở tại số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
16Phùng Thị Dâu31/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 26/11/2020Văn phòng công chứng Lê Văn Chí Lin, địa chỉ trụ sở tại số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
17

Trần Duy Linh

 

13/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 08/3/2017Văn phòng công chứng Trần Duy Linh, địa chỉ trụ sở tại số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
18Nguyễn Anh Tắc04/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 23/02/2017Văn phòng công chứng Trần Duy Linh, địa chỉ trụ sở tại số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
19

 

Lương Tâm Thanh

 

09/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 20/11/2016Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh, địa chỉ trụ sở tại Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
20Trần Thị Kim Đông43/CCV Sở Tư pháp cấp ngày30/3/2020Văn phòng công chứng Lương Tâm Thanh, địa chỉ trụ sở tại số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
21

Bùi Quốc Toàn

 

08/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 08/6/2018Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn, địa chỉ trụ sở tại số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
22Lê Thị Lịch65/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 07/4/2021Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn, địa chỉ trụ sở tại số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
23

Hồ Văn Muôn

 

16/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 12/12/2017Văn phòng công chứng Hồ Văn Muôn, địa chỉ trụ sở tại số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
24

Trần Văn Hờ

 

23/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 05/9/2018Văn phòng công chứng Hồ Văn Muôn, địa chỉ trụ sở tại số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
25

Kiều Thị Huyền Châu

 

1655/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày  03/7/2015Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, địa chỉ trụ sở tại số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
26Ngô Thị Ánh Đào21/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 23/4/2018Văn phòng công chứng Kiều Thị Huyền Châu, địa chỉ trụ sở tại số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
27

Bùi Văn Hiến

 

33/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 29/11/2019Văn phòng công chứng Bùi Văn Hiến, địa chỉ trụ sở tại số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
28Nguyễn Thị Ngát41/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 27/4/2020Văn phòng công chứng Bùi Văn Hiến, địa chỉ trụ sở tại số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
29Lê Quang Sách30/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 26/4/2019Văn phòng công chứng Lê Quang Sách, địa chỉ trụ sở tại số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
30Nguyễn Sỹ Ích33/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 10/01/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Sỹ Ích, địa chỉ trụ sở tại số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
31Nguyễn Văn Tố63/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 22/12/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố, địa chỉ trụ sở tại số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
32Dương Kim Hà45/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 06/5/2020Văn phòng công chứng Dương Kim Hà, địa chỉ trụ sở tại số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
33Cao Bảo Châu48/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 11/5/2020Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu, địa chỉ trụ sở tại số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 
34

Mai Thị Kim Liên

 

49/CCV Sở Tư pháp cấp ngày10/7/2020Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
35Võ Thị Trúc Mai50/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 10/7/2020Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
36Trần Tất Duy66/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/5/2021Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên, địa chỉ trụ sở tại số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
37

Nguyễn Thị Đào

 

53/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Đào, địa chỉ trụ sở tại số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
38Hà Quang Chiêu54/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/8/2020Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Đào, địa chỉ trụ sở tại số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
39

Phan Mộng Hồng Lam

 

62/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 11/12/2020Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ trụ sở tại Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
40Nguyễn Vũ Thúy Diễm64/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 19/02/2021Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ trụ sở tại Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
41Vương Văn Trợ60/CCV Sở Tư pháp cấp ngày 04/12/2020Văn phòng công chứng Vương Văn Trợ, địa chỉ trụ sở tại số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu,  huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 


Xem danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

DS CCV cac TCHNCC 5.2021.Hue_Signed.pdf

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của ông Trần Tất DuyCông chứngTinQuyết địnhQuyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của ông Trần Tất Duy/PublishingImages/2021-05/qd_Key_04052021094659.jpg
5/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Mai Thị Kim Liên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/ bà có tên sau đây:

 

STT

 

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm/bổ  nhiệm lại công chứng viên

 

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

 

1

 

Trần Tất Duy

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 1509/QĐ-BTP ngày 22/ 9/2017 của Bộ Tư pháp.Thường trú tại số 11, hẻm 7 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.Số 66/CCV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Mai Thị Kim Liên và ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Tat Duy_Signed.pdf

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-04/qd_Key_12042021103833.jpg
4/12/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Bùi Quốc Toàn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/bà có tên sau đây:

 

STT

 

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm/bổ  nhiệm lại công chứng viên

 

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

 

1

 

Lê Thị Lịch

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 555/QĐ-BTP ngày 18/ 3/2020 của Bộ Tư pháp.Tạm trú tại số 353 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.Số 65/CCV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD DKHN va cap the CCV.Lich_Signed.pdf

Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_25032021110453.jpg
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Cao bảo Châu đối với ông Nguyễn Cảnh - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với ông Nguyễn Cảnh, sinh ngày 01/6/1972, tạm trú tại: số 02 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số ….. /QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 47/CCV của ông Nguyễn Cảnh do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết ông Nguyễn Cảnh không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Cao Bảo Châu, địa chỉ: số 66 đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày  23/3/2021./.

Xem nội dung đây đủ chọn vào tập tin bên dưới

667.signed.pdf


Danh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Đấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

DANH SÁCH

Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Danh sách được cập nhật đến ngày 22 tháng 3 năm 2021)

 

 

STTHọ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Chứng chỉ hành nghềThẻ đấu giá viênNơi hành nghề
01Tô Thị Thủy Triều03/02/1965

Số 362/TP/ĐG-CCHN

ngày 09/8/2011

Số 01/ĐGV

Ngày 14/3/2018

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng
02Nguyễn Thị Lý23/8/1976

Số 1188/TP/ĐG-CCHN

ngày 25/8/2015

Số 03/ĐGV

Ngày 19/4/2918

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh
03Nguyễn Thị Bích Trang11/6/1978

Số 1190/TP/ĐG-CCHN

ngày 25/8/2015

Số 04/ĐGV

Ngày 19/4/2018

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh
04Nguyễn Văn Bé Quí17/3/1979

Số 802/TP/ĐG-CCHN

ngày 30/9/2013

Số 06/ĐGV

Ngày 01/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa (Công ty tạm ngưng hoạt động)
05Nguyễn Anh Tuấn25/02/1965

Số 1233/TP/ĐG-CCHN

ngày 02/11/2015

Số 07/ĐGV

Ngày 01/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa (Công ty tạm ngưng hoạt động)
06Tống Thị Thanh Trúc09/12/1987

Số 975/TP/ĐG-CCHN

ngày 15/8/2014

Số 08/ĐGV

Ngày 28/6/2018

Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt
07Hồ Văn Cước10/9/1963Số 824/TP/ĐG-CCHN ngày 07/11/2013

09/ĐGV

Ngày 12/10/2018

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam
08Vương Sơn Hà15/7/1974Số 1434/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016

10/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà
09Vương Sơn Hải01/11/1984Số 1456/TP/ĐG-CCHN ngày 20/5/2016

11/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
10Đinh Thái Hoàng14/9/1974Số 964/TP/ĐG-CCHN ngày 18/7/2014

12/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
11Phạm Văn Tình10/10/1985Số 1685/TP/ĐG-CCHN ngày 18/01/2017

13/ĐGV

Ngày 23/4/2019

Công ty ĐG hợp danh Song Hà
12Nguyễn Xuân Thọ14/10/1983Số 1914/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017

14/ĐGV

Ngày 18/3/2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân sáu tám


Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach dau gia vien.PDF

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINHĐấu giá tài sảnTinThông báoDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2021-03/ds_Key_25032021112436.png
3/25/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

 

 

S

TT

Tên Tổ chức Bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrụ sở chính, điện thoại, fax, emailQuyết định thành lập trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt độngGiám đốc Trung tâm/ chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/ Trưởng chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnThành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danhTổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sảnGhi chú
Quyết định số/ Giấy đăng ký hoạt độngNgày cấp lần đầuNgày điều chỉnhHọ và tênSố chứng chỉ hành nghề đấu giáHọ và tênSố chứng chỉ hành nghề đấu giá
01Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0276.3813218

- Email: ttdvbdgts-ttn@tayninh.gov.vn

Quyết định số 155/1997/QĐ-UB (thành lập Trung tâm)22/12/1997Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 (củng cố, kiện toàn và đổi tên Trung tâm)

Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc

 

Số 1188/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 25/8/2015

  02

Đấu giá viên Nguyễn Thị Bích Trang

CCHNĐG: Số 1190/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2015

02Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt

- Địa chỉ: Số 99, đường Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0949170777

- Email: daugiadongviet@

gmail.com

Số 05/TP-ĐKHĐ27/6/2019 Tống Thị Thanh Trúc

Số 975/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 15/8/2014

Tống Thị Thanh Trúc

Số 975/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 15/8/2014

01 
Lê Thị Bạch Lan 
03

 

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

 

- Địa chỉ: Số 09, tỉnh lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 02763811078

- Email: daugiakhaihung@

gmail.com

Số 04/TP-ĐKHĐ20/6/201918/6/2020Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp

; 09/8/2011

Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 09/8/2011

01 
Tô Văn Tài 
04

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

 

- Địa chỉ: Số 159, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0949825838

Số 06/TP-ĐKHĐ23/7/2019 Tô Thị Thủy Triều

Số 362/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp:

09/8/2011

    
05

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa

 

- Địa chỉ: Số 90 (Số cũ 95/2) đường Xuân Hồng, khu  phố 2, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0918454617

- Email: nguyenvanbequi@

yahoo.com

Số 01/TP-ĐKHĐ01/12/2017 Nguyễn Văn Bé Quí

Số 802/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 30/9/2013

Nguyễn Văn Bé Quí

Số 802/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 30/9/2013

02Tạm ngưng hoạt động
Nguyễn Anh Tuấn

Số 1233/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 02/11/2015

06

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà

 

- Địa chỉ: Số 72, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhSố 03/TP-ĐKHĐ04/4/201903/5/2019Vương Sơn Hà

Số 1434/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 27/4/2016

Vương Sơn Hà

Số 1434/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 27/4/2016

04 
Vương Sơn Hải

Số 1456/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 20/5/2016

07Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam

- Địa chỉ: Số 262, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0984903782

- Email: hocuoc50@gmail.

com

 

Số 02/TP-ĐKHĐ06/9/201804/9/2019Hồ Văn Cước

Số 824/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 07/11/2013

Hồ Văn Cước

Số 824/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 07/11/2013

01 
Đoàn Thị Lan 
Trần Hồ Thị Thùy Dương 
08Chi nhánh 1 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

- Địa chỉ: Số 106, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT: 0397766794

- Email: trungnguyen762005@yahoo.com

07/TP-ĐKHĐ24/7/2019 

Nguyễn Thành Trung

 

Số 295/TP/ĐG-CCHN

Ngày cấp: 20/6/2011

  01 
09Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám

Địa chỉ:: Số 62, đường Đặng Văn Lý, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0909470083

08/TP-ĐKHĐ18/01/2021 Nguyễn Xuân Thọ

1914/TP/ĐG-CCHN,

Ngày cấp: 28/6/2017

  01 
10

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

 

Địa chỉ: Số 54, hẻm 15, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0904984407

09/TP-ĐKHĐ18/3/2021 Nguyễn Sơn Trung135/TP/ĐG-CCHN     Ngày cấp: 09/4/2014  01 


Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

to chuc dau gia.PDF

 Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb2_Key_25032021105200.jpg
3/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Lê Quang Sách đối với bà Lê Thị Lịch - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Quang Sách. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với bà Lê Thị Lịch, sinh ngày 15/6/1988, tạm trú tại: số 69, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 49/CCV của bà Lê Thị Lịch do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết bà Lê Thị Lịch không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Quang Sách, địa chỉ: số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày  23/3/2021./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

643.PDF

Quyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2021-03/qd_Key_25032021105656.jpg
3/25/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét Thông báo số 07/TB-VPCC ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Tố về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi thẻ Công chứng viên số 52/CCV của Ông Lê Văn Tuấn do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22 tháng 7 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Tố – Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố có trách nhiệm giao nộp lại thẻ công chứng viên của ông Lê Văn Tuấn cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Lê Văn Tuấn đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem văn bản có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

633.signed.pdf


1 - 30Next