Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viênNewCông chứngTinThông báoThông báo xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_08032021100129.jpg
3/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam đối với bà Trương Thị Ngọc Hoa - công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với bà Trương Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 10/03/1966, tạm trú tại: số 133, tổ 20, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 05/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-STP về việc thu hồi Thẻ công chứng viên số 59/CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết bà Trương Thị Ngọc Hoa không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, địa chỉ: Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 05/3/2021./.

xem nội dung thông báo có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the.Hoa_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh HùngLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng/PublishingImages/2021-03/tb1_Key_05032021141705.jpg
3/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động số 45.04.0068/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng cụ thể như sau:

1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÙNG

          Địa chỉ trụ sở: Số 21, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 090977241                Email: nguyenphanvidan1979@gmail.com

2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư: CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HÙNG

          Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 188, đường Lỳ Thường Kiệt, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0909772413

            3. Trưởng chi nhánh:

          Họ và tên: Nguyễn Văn Tòng      Nam/nữ: Nam Ngày sinh:  04/7/1957

          Chứng minh nhân dân số: 072059001450                     Ngày cấp: 24/10/2019

          Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 70, hẻm 21, đường Lạc Long Quân, khu phố 3, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Thẻ luật sư số: 16234/LS                                     Ngày cấp: 06/10/2020

          Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Tây Ninh

          4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý tại địa phương./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

TB DKKD CN VPLS thanh hung_Signed.rar


Quyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên Trương Thị Ngọc HoaCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên Trương Thị Ngọc Hoa/PublishingImages/2021-03/qd_Key_05032021144633.jpg
3/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Xét Thông báo số 06/TB-VPCC ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Văn phòng Công chứng Phan Mộng Hồng Lam về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Thẻ công chứng viên số 59/CCV của bà Trương Thị Ngọc Hoa do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 05 tháng 11 năm 2020. Bà Phan Mộng Hồng Lam – Trưởng Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam có trách nhiệm giao nộp lại Thẻ công chứng viên của bà Trương Thị Ngọc Hoa cho Sở Tư pháp.

Lý do: Công chứng viên Trương Thị Ngọc Hoa đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh với Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và bà Trương Thị Ngọc Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung quyết định có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Truong Thi Ngoc Hoa (VPCC Hong Lam)_Signed.rar


Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sảnCông bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản/PublishingImages/2021-02/cb_Key_26022021084042.jpg
2/26/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv439signed.rar

 Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên/PublishingImages/2021-02/tb2_Key_23022021065622.jpg
2/23/2021 7:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng 2014 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm, sinh ngày 22/12/1978, đăng ký thường trú tại số 160/7, đường số 8, phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký tạm trú tại số 36 Tổ 7, ấp Đá hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 3092 /QĐ-BTP ngày 17/11/2014.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm vào danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm. Trong thời gian hành nghề công chứng yêu cầu bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Phan Mộng Hồng Lam và bà Nguyễn Vũ Thúy Diễm được biết./.

Xem văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao DKHN vacap the CCV.Diem_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh ĐăngLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh Đăng/PublishingImages/2021-02/hinh thong bao_Key_03022021141616.jpg
2/3/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật TNHH Đặng Minh Đăng

TB DKHD Cty luat Dang Minh Dang_Signed.rar

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây NinhLuật sưTinThông báoThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/tb2_Key_28012021144248.jpg
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  

Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh

 

                  

          Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp Giấy đăng ký hoạt động số 45.06.0066/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật TNHH DST và Cộng Sự tại Tây Ninh cụ thể như sau:

  1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh: CÔNG TY LUẬT TNHH DST VÀ CỘNG SỰ

              Tên giao dịch: DST & PARTNERS LAW FIRM

              Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, số 55-57, đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 0945 681 359       Email: luatsunguyenvi@gmail.com

            2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư: CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DST VÀ CỘNG SỰ TẠI TÂY NINH

          Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 100, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

          Điện thoại: 0945 681 359           Email: luatsunguyenvi@gmail.com

          3. Trưởng chi nhánh:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Vi         Nam/nữ: Nữ                 Ngày sinh: 20/5/1984

          Căn cước công dân số: 031184004553                Ngày cấp: 24/8/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

          Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 207, đường số 3, khu phố An Hòa 3, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Thẻ luật sư số: 9856/LS                                       Ngày cấp: 26/5/2015

          Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh

          4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý tại địa phương./.

Xem thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

TB DKKD CN DST va Cong Su_Signed.rar


Những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tớiCông chứngTinHCTPNhững định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới/PublishingImages/2021-01/hue22_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.2021_Key_22012021135303.1_Key_22012021135303.jpg
1/22/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

Để tiếp tục phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, theo đó Nghị quyết đã đưa ra những định hướng phát triển nghề công chứng trong thời gian tới, như sau:

Thứ nhất:  Phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng, số lượng phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

Thứ hai: Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện; tiếp tục đổi mới các Phòng công chứng bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước; có biện pháp hỗ trợ việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch để bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, góp phần giảm tải công việc của cơ quan hành chính, giảm biên chế và chi ngân sách Nhà nước.

Thứ tư: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương trong việc kiểm soát phát triển tổ chức hành nghề công chứng; chuẩn hóa quy trình, thủ tục công chứng cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử; nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động công chứng, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, liên thông các thủ tục hành chính; đấu tranh phòng chống tội phạm, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp. Phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, nhất là trong việc đấu tranh với các hành vi tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp công chứng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Chính phủ cũng đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra./.

 

                                                                    PHÒNG HC&BTTP

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc ThôngCông chứngTinVăn phòngQuyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông/PublishingImages/2021-01/qd_Key_21012021095626.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông

Bo nhiem lai Thong.rar

Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu TámĐấu giá tài sảnTinVăn phòngThông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám/PublishingImages/2021-01/tb1_Key_21012021095807.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sáu Tám

TB CAP GDKHD SAU TAM_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An PhúLuật sưTinVăn phòngThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú/PublishingImages/2021-01/tb2_Key_21012021095948.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

​Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh – Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú

QD thu hoi giay DKHD CN Cty An Phu (1)_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/ds_Key_06012021134336.png
1/6/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung ds đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

danh sach tap su hanh nghe dau gia tai san.rar

Thông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn TốCông chứngTinThông báoThông báo đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên Nguyễn Văn Tố/PublishingImages/2020-12/tb1_Key_22122020184040.jpg
12/22/2020 7:00 PMYesĐã ban hành

 Kính gửi:

      - Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn;

      - Ông Nguyễn Văn Tố, tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí

         Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện

         Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 

Thực hiện Điều 35 Luật Công chứng năm 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được hồ sơ cấp giấy đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn, đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố, sinh ngày 26/02/1983, đăng ký thường trú tại số 62/6H ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: tạm trú tại số 353 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm công chứng viên tại Quyết định số 2230/QĐ-BTP ngày 05/9/2013.

          Qua xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xét thấy hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Do đó Sở Tư pháp đã ghi tên ông Nguyễn Văn Tố vào danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và cấp Thẻ Công chứng viên cho ông Nguyễn Văn Tố. Trong thời gian hành nghề ông Nguyễn Văn Tố là Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn; yêu cầu ông Nguyễn Văn Tố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Công chứng viên theo quy định pháp luật.

Nay Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo cho Văn phòng công chứng Lê Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Tố được biết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao tham du tap huan 02122020_Signed (1).pdf

Thông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư phápĐấu giá tài sảnTinThông báoThông báo về việc công bố Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước của Bộ Tư pháp/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_18122020102315.jpg
12/18/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thong bao 3035.rar


 Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viênCông chứngTinThông báo Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao1_Key_11122020103541.jpg
12/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề công chứng của Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung đối với bà Đỗ Thị Mười - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xóa tên trong Danh sách đăng ký hành nghề của công chứng viên đối với Bà Đỗ Thị Mười, sinh ngày 20/7/1966, tạm trú tại: Tổ 13 ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10/12/2020 Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2963/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên số 55/CCV của Bà Đỗ Thị Mười do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Nay Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết Bà Đỗ Thị Mười không còn hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Hồng Nhung, địa chỉ: Ô1/52 Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 10/12/2020./.


​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB xoa DKHN va thu hoi the CCV.Muoi_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_10122020142206.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Quyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinThông báoQuyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/PublishingImages/2020-12/qd_Key_10122020142422.jpg
12/10/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Dinh Huy_Signed.rar

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình HuyLuật sưTinBTTPVề việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Đình Huy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


Thông báo nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPCC Vương Văn TrợCông chứngTinThông báoThông báo nội dung Giấy đăng ký hoạt động VPCC Vương Văn Trợ/PublishingImages/2020-12/hinh thong bao_Key_04122020094442.jpg
12/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung thông báo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

THONG BAO DKHD VPCC.Tro_Signed.rar

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báoThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_24112020140856.jpg
11/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ..chọn vào tập tin bên dưới

TB thu hoi GDKHD VPLS Nho_Signed.rar

 Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn NhoLuật sưTinThông báo Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Nho/PublishingImages/2020-11/qd_Key_23112020104002.jpg
11/23/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi giay DKHD VPLS Nho_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viênCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên/PublishingImages/2020-11/qd_Key_16112020150607.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hoi the CCV Nhieu_Signed.rar

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Kim Đào Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145028.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung chọn vào tập tin bên dưới

TB DKHD VPLS KIM DAO NGUYEN_Signed.rar

Về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng NguyễnLuật sưTinThông báoVề việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Hằng Nguyễn/PublishingImages/2020-11/hinh thong bao_Key_16112020145244.jpg
11/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

TB bao Thay doi noi dung Hang Nguyen_Signed.rar

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-11/ds_Key_02112020161036.png
11/2/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

​Xem nội dung tập tin cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DANH SACH .rar

Dang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây NinhHòa giải thượng mạiTinThông báoDang sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020072737.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung danh sách đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

HOA GIAI THUONG MAI.rar

Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐấu giá tài sảnTinThông báoDanh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073053.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

DAU GIA.rar

Dạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây NinhQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnTinThông báoDạm sách Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/ds_Key_26102020073314.png
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

DS cong bo QUANTAIVIEN 2020_Signed.rar

Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim HàCông chứngTinThông báoQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên của ông Tú thuộc VPCC Dương Kim Hà/PublishingImages/2020-10/qd_Key_26102020074015.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem  nội dung quyết định cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

QD thu hồi thẻ CCV Tú_Signed.rar

Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh TúCông chứngTinThông báoThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên Lê Anh Tú/PublishingImages/2020-10/hinh thong bao_Key_26102020074258.jpg
10/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Thong bao xoa DKHN va thu hoi the CCV. Tú_Signed.rar


1 - 30Next