Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành - Quyết định
 
​Xem quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiNgoc.pdf
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiSon Trang_Signed.pdf
 
​QUYẾT ĐỊNHVề việc nâng bậc lương đối với công chức   GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của ...
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới1604.pdf
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới1603.pdf
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới20210713110657.zip
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới20210713111108.zip
 
​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới20210630155725.zip
 
​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dướingoc linh.pdf
 
​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiPHUONG LOAN.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý IIIBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý III

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

 chống tham nhũng quý III năm 2021

                                                                       

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, đồng thời đã triển khai thực hiện trong toàn ngành.

1. Thanh tra hành chính

1.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra: 01 cuộc theo kế hoạch. Thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở.

1.2. Kết luận thanh tra

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận: 01 cuộc.

- Số đơn vị được thanh tra: 01 đơn vị.

- Phát hiện vi phạm: Thu phí công chứng không đúng theo quy định.

- Kiến nghị xử lý vi phạm: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thu phí công chứng không đúng quy định.

1.3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: Đơn vị ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị theo kết luận thanh tra.

1.4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng: Đơn vị lồng ghép nội dung này vào cuộc thanh tra hành chính.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

2.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: 01 cuộc kiểm tra liên ngành theo kế hoạch do UBND tỉnh thành lập.

- Những lĩnh vực kiểm tra chủ yếu: Tình hình chấp hành về chính sách tài chính; việc thu phí và thù lao công chứng; việc thực hiện các quy định về thuế của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 01 cuộc.

- Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra: 14 tổ chức

2.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra

 - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 14 tổ chức.

- Nội dung vi phạm chủ yếu: Vi phạm về thu phí công chứng và việc lập, sử dụng hóa đơn.

- Xử lý vi phạm: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thu phí công chứng không đúng quy định.

2.3. Kết quả thực hiện kết luận quyết định thanh tra, kiểm tra:

Đơn vị ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 tổ chức theo Thông báo kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Đơn vị đã ban hành 01 công văn hướng dẫn việc công khai, minh bạch về tổ chức để thực hiện theo Luật phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Về xây dựng kế hoạch năm 2021, đơn vị đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; do đó không có sự trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Mặt khác, trước khi đơn vị ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra Sở Tư pháp đã gửi dự thảo cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp cho ý kiến.

- Về thông tin từ doanh nghiệp: Đơn vị chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức nào phản ánh về trường hợp có sự trùng lắp, chồng chéo khi đơn vị tiến hành thanh tra.

5. Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban Cán sự đảng Thanh tra tra Chính phủ trong toàn đơn vị. Về kết quả giám sát, theo dõi các cuộc thanh tra: Không có.

6. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

 Theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ thì hiện nay đơn vị không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

1.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

Trong kỳ báo cáo, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị không có biến động, không có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

1.2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo: Không có.

2. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân: Đơn vị đã phân công Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên và Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất với kết quả như sau:

- Thanh tra Sở: Không có.

- Lãnh đạo Sở:

+ Trực tiếp dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, kết quả: Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Trực tiếp đột xuất: Không có.

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân: Không có.

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

a) Tổng số đơn: 05 đơn.

b) Phân loại, xử lý đơn:

- Khiếu nại: 02 đơn;

- Tố cáo: Không có;

- Kiến nghị, phản ánh: 03 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn: Tất cả 05 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn vị đã hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không có.

b) Kết quả giải quyết tố cáo: Không có.

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Không có.

2.4. Bảo vệ người tố cáo (nếu có): Không có.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên. Sở và các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở duy trì thường xuyên việc triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan.

b) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách)

Đơn vị phân công Thanh tra Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giúp lãnh đạo Sở theo dõi nhiệm vụ này.

c) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đơn vị thường xuyên triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tình hình thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào các buổi sinh hoạt sáng thứ Hai hàng tuần.

Thường xuyên nhắc nhở Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, trong đó trọng tâm là Chỉ thị 50 -CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

 Đơn vị đã ban hành công văn hướng dẫn việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn này.

Đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Sở và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn được thực hiện công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết; về hình thức công khai là thông qua báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng của cơ quan và gửi văn bản đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Đơn vị xây dựng đầy đủ các nội quy, quy chế quy định về các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cơ quan, đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của phòng, đơn vị trực thuộc và của công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công, hạn chế tình trạng lãng phí.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chưa phát hiện hành vi vi phạm về việc sử dụng tài chính, tài sản nhà nước sai quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được đơn vị ban hành.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn

Đơn vị tiếp tục thực hiện theo các Nội quy, quy tắc cơ quan đã ban hành.

Cùng với cải cách hành chính, việc thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức của công chức, đảng viên tại cơ quan đã tạo thuận lợi, hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến yêu cầu giải quyết công việc.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn: Trong quý III năm 2021 không có thực hiện. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã ban hành.

Đơn vị đang áp dụng các phần mềm vào trong các lĩnh vực như hộ tịch, lý lịch tư pháp, tổ chức, kế toán, hệ thống văn phòng điện tử (eGov)…việc thực hiện các phần mềm này dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả; tăng cường cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp.

Đơn vị đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức nhận lương qua thẻ ATM.

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn

 Đã triển khai, tổ chức thực hiện xong trong quý I năm 2021 việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp. Kết quả: Không có đơn khiếu nại, tố cáo về tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã kê khai.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt tại đơn vị không có hành vi "tham nhũng vặt" dù đơn vị là ngành có nhiều Bộ thủ tục hành chính và công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Trong quý III năm 2021, đơn vị chưa phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào. Ngoài ra không có cá nhân vụ lợi trong công tác tại Sở, không có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021

- Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo không có vụ việc tồn đọng, kéo dài thời gian, quá thời gian quy định.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo không để xảy ra các hành vi tiêu cực, quan liêu, tham nhũng tại đơn vị.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thanh tra năm 2021.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Sở Tư pháp./.

Xen nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210910075453.zip


9/8/2021 8:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý III/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng năm 2021Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng năm 2021

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

 chống tham nhũng 9 tháng năm 2021

                                                                       

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, đồng thời đã triển khai thực hiện trong toàn ngành.

1. Thanh tra hành chính

1.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra: 01 cuộc theo kế hoạch. Thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở.

1.2. Kết luận thanh tra

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận: 01 cuộc.

- Số đơn vị được thanh tra: 01 đơn vị.

- Phát hiện vi phạm: Thu phí công chứng không đúng theo quy định.

- Kiến nghị xử lý vi phạm: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thu phí công chứng không đúng quy định.

1.3. Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: Đơn vị ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị theo kết luận thanh tra.

1.4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng: Đơn vị lồng ghép nội dung này vào cuộc thanh tra hành chính.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

2.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: 02 cuộc kiểm tra liên ngành theo kế hoạch do UBND tỉnh thành lập.

- Những lĩnh vực kiểm tra chủ yếu: Tình hình chấp hành về chính sách tài chính; việc thu phí và thù lao công chứng; việc thực hiện các quy định về thuế của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Số cuộc đã ban hành kết luận: 02 cuộc.

- Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra: 15 tổ chức

2.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra

 - Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 15 tổ chức.

- Nội dung vi phạm chủ yếu: Vi phạm về thu phí công chứng và việc lập, sử dụng hóa đơn.

- Xử lý vi phạm: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thu phí công chứng không đúng quy định.

2.3. Kết quả thực hiện kết luận quyết định thanh tra, kiểm tra:

Đơn vị ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức theo Thông báo kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Đơn vị đã ban hành 01 công văn hướng dẫn việc công khai, minh bạch về tổ chức để thực hiện theo Luật phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Về xây dựng kế hoạch năm 2021, đơn vị đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; do đó không có sự trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Mặt khác, trước khi đơn vị ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra Sở Tư pháp đã gửi dự thảo cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp cho ý kiến.

- Về thông tin từ doanh nghiệp: Đơn vị chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức nào phản ánh về trường hợp có sự trùng lắp, chồng chéo khi đơn vị tiến hành thanh tra.

5. Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban Cán sự đảng Thanh tra tra Chính phủ trong toàn đơn vị. Về kết quả giám sát, theo dõi các cuộc thanh tra: Không có.

6. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

 Theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ thì hiện nay đơn vị không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

1.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

Trong kỳ báo cáo, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị không có biến động, không có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

1.2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo: Không có.

2. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân: Đơn vị đã phân công Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên và Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất với kết quả như sau:

- Thanh tra Sở: Không có.

- Lãnh đạo Sở:

+ Trực tiếp dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, kết quả: Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Trực tiếp đột xuất: Không có.

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân: Không có.

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

a) Tổng số đơn: 14 đơn.

b) Phân loại, xử lý đơn:

- Khiếu nại: 06 đơn;

- Tố cáo: 01 đơn;

- Kiến nghị, phản ánh: 07 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn: Tất cả 14 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn vị đã hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không có.

b) Kết quả giải quyết tố cáo: Không có.

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Không có.

2.4. Bảo vệ người tố cáo (nếu có): Không có.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và các văn bản của cấp trên. Sở và các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở duy trì thường xuyên việc triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan.

b) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách)

Đơn vị phân công Thanh tra Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giúp lãnh đạo Sở theo dõi nhiệm vụ này.

c) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đơn vị thường xuyên triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tình hình thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào các buổi sinh hoạt sáng thứ Hai hàng tuần.

Thường xuyên nhắc nhở Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, trong đó trọng tâm là Chỉ thị 50 -CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

 Đơn vị đã ban hành công văn hướng dẫn việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn này.

Đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Sở và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn được thực hiện công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết; về hình thức công khai là thông qua báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng của cơ quan và gửi văn bản đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Cơ quan xây dựng đầy đủ các nội quy, quy chế quy định về các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cơ quan, đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của phòng, đơn vị trực thuộc và của công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công, hạn chế tình trạng lãng phí.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chưa phát hiện hành vi vi phạm về việc sử dụng tài chính, tài sản nhà nước sai quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được đơn vị ban hành.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn

Đơn vị tiếp tục thực hiện theo các Nội quy, quy tắc cơ quan đã ban hành.

Cùng với cải cách hành chính, việc thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức của công chức, đảng viên tại cơ quan đã tạo thuận lợi, hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến yêu cầu giải quyết công việc.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn: Đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 02 công chức trong quý I năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. 

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã ban hành.

Đơn vị đang áp dụng các phần mềm vào trong các lĩnh vực như hộ tịch, lý lịch tư pháp, tổ chức, kế toán, hệ thống văn phòng điện tử (eGov)…việc thực hiện các phần mềm này dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả; tăng cường cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp.

Đơn vị đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức nhận lương qua thẻ ATM.

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn

 Đã triển khai, tổ chức thực hiện xong trong quý I năm 2021 việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp. Kết quả: Không có đơn khiếu nại, tố cáo về tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã kê khai.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt tại đơn vị không có hành vi "tham nhũng vặt" dù đơn vị là ngành có nhiều Bộ thủ tục hành chính và công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2021, đơn vị chưa phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào. Ngoài ra không có cá nhân vụ lợi trong công tác tại Sở, không có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

- Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo không có vụ việc tồn đọng, kéo dài thời gian, quá thời gian quy định.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo không để xảy ra các hành vi tiêu cực, quan liêu, tham nhũng tại đơn vị.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thanh tra năm 2021.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Tư pháp./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210910075945.zip9/8/2021 8:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức bà Đỗ Hồng NgọcQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức bà Đỗ Hồng Ngọc

​Xem quyết định đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ngoc.pdf

8/31/2021 3:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức bà Đỗ Hồng Ngọc/PublishingImages/2021-08/qd1_Key_31082021142229.jpg
8/31/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức của Nguyễn Thị Sơn TrangQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức của Nguyễn Thị Sơn Trang

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Son Trang_Signed.pdf

8/5/2021 3:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinThông báoQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức của Nguyễn Thị Sơn Trang/PublishingImages/2021-08/qd1_Key_05082021143628.jpg
8/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ngan_Signed.pdf

8/4/2021 10:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ/PublishingImages/2021-07/qd1_Key_13072021140426.jpg
8/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức  ông Nguyễn Hùng MạnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức  ông Nguyễn Hùng Mạnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương đối với công chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

 Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Căn cứ kết quả cuộc họp xét nâng bậc lương của Sở Tư pháp ngày 15/6/2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Hùng Mạnh, Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở.

Từ bậc   3/9;  hệ số 3,00;   ngạch Thanh tra viên;   mã ngạch  04.025.

Lên bậc 4/9;  hệ số 3,33;    ngạch Thanh tra viên;   mã ngạch  04.025.

Kể từ ngày 01/8/2021.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở và ông Nguyễn Hùng Mạnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Xem nội dung có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

manh_Signed.pdf

8/2/2021 8:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức  ông Nguyễn Hùng Mạnh/PublishingImages/2021-08/qd1_Key_02082021074746.jpg
8/2/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra hành chính đối với PCC số 1Kết luận thanh tra hành chính đối với PCC số 1

Thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 21/5/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh vào ngày 02/6/2021 và thông qua biên bản làm việc ngày 04/6/2021.

Xét Báo cáo số 11 ngày 18/6/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

  1.  Khái quát chung

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 24/10/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở làm việc số 82, đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với sư nghiệp công lập. Tổng số người làm việc theo chế độ định biên hiện nay là 05/07 định biên và 06 hợp đồng lao động khác.

    II. Kết quả kiểm tra, xác minh

Theo Báo cáo số 11 ngày 18/6/2021 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với Phòng Công chứng số 1 như sau:

1. Tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tại đơn vị

1.1. Mặt làm được

- Tổng số định biên, hợp đồng lao động của đơn vị: 11 người (Trong đó: 05 định biên và 06 hợp đồng lao động.

- Đơn vị xây dựng Bảng phân công nhiệm vụ số 57/BPC-CC1 ngày 02/5/2021 phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho viên chức, hợp đồng lao động và công chứng viên.

1.2. Hạn chế, sai phạm

 Đối với mức lương chính đơn vị thực hiện ký 02 hợp đồng lao động (hợp đồng số 02/2021, số 04/2021) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng là chưa đúng theo quy định. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, đề nghị đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 và Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

2.1.Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao

Qua kiểm tra 50 hồ sơ công chứng các loại của Phòng Công chứng số 1 thực hiện (từ 01/01/2021 - 15/5/2021), Đoàn Thanh tra nhận thấy:

2.1.1. Mặt làm được

Đối với các loại hợp đồng, giao dịch về thế chấp, tặng cho, chuyển nhượng tài sản là động sản và bất động sản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.1.2. Hạn chế, sai phạm

- Đối với hồ sơ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vẫn còn hồ sơ thực hiện chưa đúng quy trình (hồ sơ số 1890) chưa có phiếu tiếp nhận (thụ lý hồ sơ) nhưng đã thực hiện việc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

- Đa số các hợp đồng giao dịch lưu dư thành phần hồ sơ, không đúng theo quy định thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, cụ thể: Dư hộ khẩu của các bên giao dịch, mặc dù đã có các giấy tờ chứng mình về quan hệ nhân thân.

2.2. Việc thu phí

Về kiểm tra phí công chứng giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/5/2021. Căn cứ theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024 để xác định vị trí, khu vực đất để thu phí. Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra ghi nhận một số mặt làm được và hạn chế, sai phạm như sau:

2.2.1. Mặt làm được

Việc thu phí và thù lao công chứng của đơn vị tương đối tốt, đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và  Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh để thu phí công chứng.

2.2.2. Hạn chế, sai phạm

Qua kiểm tra 50 hồ sơ, đơn vị thực hiện thu phí, thù lao công chứng đúng theo quy định là 48 hồ sơ, có 02 hồ sơ thu phí thấp hơn quy định, cụ thể như sau:

  - Hồ sơ số 1890: Thu phí theo quy định là 100.000 đồng nhưng đơn vị thu 50.000 đồng thấp hơn quy định 50.000 đồng.

- Hồ sơ số 952: Thu phí theo quy định là 910.000 đồng nhưng đơn vị thu 900.000 đồng thấp hơn quy định 10.000 đồng.

2.3. Công tác tài chính, kế toán

Tổng thu (phí công chứng, chứng thực và dịch vụ): 3.322.131.000 đồng

Tổng số đã nộp các khoản thuế và ngân sách nhà nước: 700.212.947 đồng

Về báo cáo số liệu phục vụ công tác tài chính: Đơn vị có thực hiện báo cáo số liệu thu chi 6 tháng đầu năm 2021.

Về chứng từ thu chi: Đơn vị có lên phiếu thu chi đầy đủ. Chi có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuy nhiên, việc tính công tác phí cho người đi công tác, đề nghị đơn vị xác định lại cho đúng số km đoạn đường đi công tác.

Về lập sổ sách báo cáo: Do kế hoạch đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra thời gian 6 tháng đầu năm 2021 (từ 01/01/2021 đến hết 15/5/2021), chưa khóa sổ kế toán năm 2021 nên đơn vị chưa lên báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, về sổ sách và báo cáo tài chính năm 2020 đơn vị đã thực hiện đầy đủ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

3. Công tác cải cách hành chính và thực hiện chế độ công vụ

3.1. Rà soát, kiến nghị về thủ tục hành chính tại đơn vị

Trong kỳ thanh tra, đơn vị có thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về công chứng, tuy nhiên do không có thủ tục cần sửa đổi, bổ sung nên đơn vị không có kiến nghị về thủ tục hành chính.

3.2. Việc niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện việc niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính tại bảng tin nội bộ của đơn vị, nơi niêm yết dễ nhìn thuận tiện cho người dân theo dõi.

3.3. Việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị và của cơ quan cấp trên

- Thường xuyên tổ chức triển khai, nhắc nhở viên chức, lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế do Sở Tư pháp ban hành.

- Đơn vị ban hành Quyết định 110/QĐ-CC1 ngày 29/10/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Công chứng số 1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, không có viên chức, người lao động vi phạm về nội quy, quy chế và chế độ làm việc.

3.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, nhân viên HĐLĐ

Đơn vị triển khai cho viên chức, người lao động thực hiên tốt Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp và Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp về ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Trong kỳ thanh tra, chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh về vệc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động.

4. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4.1. Công tác phòng, chống tham nhũng

4.1.1. Việc triển khai thực hiện các văn bản của cơ quan cấp trên về PCTN

Đơn vị có triển khai thực hiện các văn bản của Sở Tư pháp về PCTN như: Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021, Công văn số 1125/STP-TTr ngày 12/5/2021 cùa Sở Tư pháp về việc hướng dẫn công khai minh bạch hoạt động theo Luật phòng, chống tham nhũng… Ngoài ra, toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị còn tham gia các buổi triển khai văn bản pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, trong đó có các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

4.1.2. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Luật PCTN (tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ).

Đơn vị có công khai danh mục thủ tục hành chính của đơn vị; Công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách; Công khai việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Công khai việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

4.1.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn (quy chế, quy định của đơn vị).

Đơn vị có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính đơn vị thực hiện đúng theo quy chế và quy định của pháp luật.

4.1.4. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập năm 2020.

Đơn vị có triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong  cơ quan, tổ chức; trên cơ sở đó đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện việc niêm yết bảng công khai tài sản thu nhập năm 2020, quá trình thực hiện có lập biên bản công khai, biên bản kết thúc và báo cáo kết quả công khai đúng theo quy định.

4.1.5. Việc xử lý và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

Đơn vị có mở sổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong kỳ thanh tra, đơn vị không có tiếp nhận đơn nào.

4.2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP)

4.2.1. Mặt làm được

Đơn vị cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, CLP năm 2021. Trong đó đã thực hiện theo các nội dung:

- Có xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Về ban hành văn bản chỉ đạo, phân công công tác THTK, CLP: Lồng ghép vào Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc triển khai các văn bản về THTK, CLP tại đơn vị: Tham dự đầy đủ các buổi triển khai văn bản do Sở Tư pháp tổ chức.

- Về thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình THTK, CLP, trong đó có chỉ tiêu tiết kiệm về chi thường xuyên…

- Về thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Hiện nay Phòng Công chứng số 1 có mặt 05/07 số lượng người làm việc (thực hiện định biên và thực hiện tự chủ về nhân sự), 06 hợp đồng lao động khác và 01 HĐLĐ bảo vệ, 01 hợp đồng khoán việc thực hiện nhiệm vụ tạp vụ.

 4.2.2. Hạn chế, sai phạm

- Không xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí riêng theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1320/KH-STP ngày 28/5/2021 mà lồng ghép nội dung tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

- Quy chế Chi tiêu nội bộ: Đơn vị có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, tuy nhiên chưa đúng thể thức văn bản đối với hiệu lực thi hành. Đề nghị xây dựng lại Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thay thế Quyết định số 103/QĐ-CC1 ngày 23/10/2020 của Phòng Công chứng ban hành Quy chế số theo đúng thể thức văn bản.

III. Kết luận

Từ những kết quả thanh tra và hạn chế, sai phạm nêu trên, Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Mặt làm được

- Đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động, các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác đối với người lao động.

- Có niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính về công chứng, phí công chứng, chứng thực, thù lao công chứng, lịch làm việc và nội quy của đơn vị.

-  Đơn vị thực hiện đúng các nội quy, quy chế và ban hành các chế độ định mức theo quy định.

- Sổ sách kế toán, sổ theo dõi công chứng hợp đồng, giao dịch ghi chép rõ ràng.

- Đơn vị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Hạn chế, sai phạm

- Việc trả lương cho người lao động tại đơn vị thấp hơn mức lương tối thiểu quy định của vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Thực hiện trình tự, thủ tục công chứng chưa đúng quy định theo khoản 3 Điều 57 Luật Công chứng năm 2014.

- Thu phí chưa đúng quy định theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Ban hành văn bản quy chế chưa phù hợp về nội dung hiệu lực thi hành.

- Hồ sơ công chứng: Lưu dư thành phần hồ sơ so với Bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh công bố.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Đối với đơn vị được thanh tra

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị được thanh tra thực hiện những việc như sau:

- Tiếp tục phát huy và thực hiện những mặt đã làm được trong công tác tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian tới.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm từng cá nhân có liên quan và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai phạm không để tiếp tục xảy ra sai sót trong công tác thu phí, trình tự, thủ tục công chứng và chế độ tiền lương cho người lao động.

- Khắc phục ngay những hạn chế, sai sót nêu tại khoản 2 của mục III phần kết luận.

- Việc khắc phục theo kết luận thanh tra phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở), chậm nhất trong tháng 8 năm 2021.

2. Đối với Văn phòng Sở, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, kế toán và nghiệp vụ công chứng, đảm bảo các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật.

3. Đối với Thanh tra Sở

Giao Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh.

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh Sở Tư pháp. Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo Kết luận này. /.


​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra HC 2021 (PCC so 1)_Signed (1).pdf

7/29/2021 5:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoKết luận thanh tra hành chính đối với PCC số 1/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tháng ngày 16/7/2021Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tháng ngày 16/7/2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp

giao ban tháng ngày 16/7/2021

 

Vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban tháng tại Phòng họp Sở Tư pháp.

Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở có 2/3 đồng chí (Vắng đồng chí Vũ – Phó Giám đốc Sở); Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

- Chủ trì: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ghi biên bản: Ông Bùi Đắc Hiển - Chuyên viên Văn phòng Sở.

Đi vào nội dung cuộc họp, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và các vấn đề phát sinh trong tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở kết quả thực hiện được, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiến hành trao đổi, thảo luận, nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở kết luận: Nhìn chung, các công việc chuyên môn đã được triển khai đảm bảo theo chương trình, kế hoạch năm, cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy.

Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý

          1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, Ban Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý:

+ Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại công sở, thường xuyên thực hiện sát khuẩn tay, nơi làm việc;

+ Bố trí 50% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo như quy định;

+ Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị không chia sẻ thông tin không chính thống; những nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc các nội dung về phòng, chống dịch Covid.

2. Chú trọng hơn nữa đến chất lượng tham mưu văn bản

Qua theo dõi, chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đạt yêu cầu. Có một số trường hợp chưa chuẩn xác, chặt chẽ về nội dung; chưa thống nhất về cách thể hiện; chưa đúng thể thức (về cỡ chữ, canh lề,…).; còn lỗi đánh máy (sai chính tả, thiếu/thừa chữ…). Do vậy, đề nghị lãnh đạo các phòng theo dõi, nhắc nhở công chức khi tham mưu soạn thảo văn bản cần rà soát kỹ, đảm bảo chặt chẽ trước khi trình ký. Đảm bảo thống nhất về cách thức trình bày, thể thức văn bản. Rút kinh nghiệm về nội dung đã được lãnh đạo góp ý chỉnh sửa, không để lặp đi lặp lại sai sót.

3. Chú trọng phối hợp tốt hơn nữa trong tham mưu xử lý công việc

- Phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Khi trao đổi công việc với các cá nhân bên ngoài cơ quan, cần thận trọng, tránh gây hiểu nhầm.

- Trong phối hợp xử lý công việc tại cơ quan: Các phòng, đơn vị và từng công chức, viên chức cần chủ động, tích cực phối hợp để giúp cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chung, tham gia góp ý với tinh thần xây dựng, có thái độ cầu thị, những nội dung góp ý đúng phải được tiếp thu sửa chữa, rút kinh nghiệm…

II. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

1. Rà soát chương trình, kế hoạch năm 2021, tập trung tham mưu, triển khai hoàn thành các công việc thuộc kế hoạch 2021, cố gắng chậm nhất trong tháng 10/2021 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là các nội dung kiểm tra, tranh tra chuyên đề. Trong đó, đặc biệt chú ý những việc mới phát sinh theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh, nên tinh thần là không tổ chức sơ kết, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2021. Do vậy, các phòng, đơn vị cần chủ động tự kiểm điểm, đánh giá, lên kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

2. Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc văn bản tiếp thu, giải thích, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Khi thực hiện, cần lưu ý:

- Nội dung nào rõ về mặt pháp lý thì hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

- Nội dung nào chưa rõ về mặt pháp lý, vướng mắc, bất cập liên quan đến cơ chế do Trung ương quy định thì ghi nhận để kiến nghị Trung ương (không giải thích quy định).

- Nội dung nào thuộc trách nhiệm của các ngành chức năng khác thì tùy nội dung: Ghi nhận để trao đổi với ngành chức năng trước khi trả lời (nếu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp) hoặc đề nghị các địa phương có văn bản gửi ngành chức năng có văn bản chính thức trả lời.

Giao các phòng tham mưu sớm, trình lãnh đạo phụ trách trực tiếp có ý kiến, sau đó gửi Văn phòng tổng hợp, gửi Ban Giám đốc góp ý trước khi trình ký.

3. Chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng chống dịch.

4. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công bố danh mục TTHC năm 2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình một cửa điện tử của TTHC…

5. Sử dụng kinh phí: Thực hiện tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định. Đối với nguồn kinh phí không khoán, 6 tháng đầu năm giải ngân rất ít (do tình hình dịch bệnh nên nhiều nội dung chậm hoặc không triển khai), đề nghị các phòng chuyên môn rà soát lại nhiệm vụ tham mưu, phối hợp Văn phòng có kế hoạch triển khai các mặt công tác gắn với sử dụng kinh phí phù hợp (đảm bảo thiết thực, hiệu quả), tránh trường hợp cuối năm trả lại quá nhiều. Giao đồng chí Nguyễn Thành Lũy - Phó Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Văn phòng Sở

- Chủ trì phối hợp các phòng rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, công bố danh mục TTHC năm 2021 (mới ban hành, sửa đổi, thay thế…); quy trình một cửa điện tử của TTHC…

- Sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp để trình thông qua UBND tỉnh (hoàn thành trong tháng 7/2021).

- Rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Tham mưu việc tổ chức trao quyết định và giải quyết các chế độ, chính sách cho công chức nghỉ hưu theo quy định (Đ/c Hương).

2. Công tác Xây dựng, kiểm tra văn bản và Quản lý việc thực thi về pháp luật

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

- Sớm hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề về những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản để trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo; chuẩn bị tham mưu văn bản theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

2.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)

Tiếp tục tham mưu triển khai các Kế hoạch kiểm tra XLVPHC; theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xem xét, lồng ghép các kế hoạch kiểm tra.

3. Công tác Hành chính và Bổ trợ tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai 02 Nghị quyết đã ban hành (về phí giao dịch bảo đảm và lệ phí hộ tịch).

- Tham mưu UBND tỉnh thông báo về việc nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại ở một số địa phương theo Đề án đã được phê duyệt; tham mưu Ban Giám đốc các bước tiếp theo liên quan đến việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ…, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình đấu giá (theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, tập trung tham mưu chuẩn bị cho đợt kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

- Tham mưu triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án xây dựng phần mềm công chứng, chứng thực. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, bất cập khi triển khai giai đoạn 1 để cung cấp thông tin cho chủ đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông) có biện pháp khắc phục.

- Tham mưu triển khai các bước tiếp theo trong công tác chứng thực điện tử, đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

- Về việc cập nhật cơ sở dữ liệu LLTP: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cập nhật, tập trung kiểm tra hồ sơ LLTP đã nhập máy nhưng chưa kiểm tra để gửi cơ quan chức năng theo quy định

- Tập trung tham mưu giải quyết hồ sơ xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp thẩm tra, cho ý kiến sớm.

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch PBGDPL năm 2021, trong đó lưu ý:

- Rà soát lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐ PBGDPL theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nhất là các xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch)

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 với các hình thức phù hợp.

5. Công tác Thanh tra

- Thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ Chánh thanh tra.

- Ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động luật sư; xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các chuyên đề còn lại theo Kế hoạch năm 2021.

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết có thể không tổ chức kiểm tra trực tiếp, thay bằng việc kiểm tra qua báo cáo. Tuy nhiên, cần đảm bảo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

- Sắp xếp, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh (theo phân công của Ban Giám đốc Sở).

6. Hoạt động các đơn vị sự nghiệp

- Tiếp tục triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị lưu ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

1. Về việc ưu tiên tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và những người làm việc trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Sở Tư pháp đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, sắp tới sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc, kiến nghị.

2. Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công chứng đối với người có hộ khẩu thuộc vùng cách ly theo Chỉ thị 16: Ban Giám đốc Sở ghi nhận, sẽ trao đổi cơ quan chức năng để có hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại họp giao ban tháng ngày 16/7/2021, Văn phòng Sở thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

thong bao ket luan tuan.pdf

7/21/2021 10:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoThông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tháng ngày 16/7/2021/PublishingImages/2021-07/tb2_Key_21072021091208.jpg
7/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc chuyển ngạch đối với công chức lãnh đạo, quản lýQuyết định về việc chuyển ngạch đối với công chức lãnh đạo, quản lý

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

1604.pdf

7/20/2021 4:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc chuyển ngạch đối với công chức lãnh đạo, quản lý/PublishingImages/2021-07/Qd_Key_20072021150514.jpg
7/20/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính và thu hồi Thẻ thanh traQuyết định về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính và thu hồi Thẻ thanh tra

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

1603.pdf

7/20/2021 4:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính và thu hồi Thẻ thanh tra/PublishingImages/2021-07/1603_Key_20072021150805.pdf
7/20/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2021Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2021

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Bao cao chuyen doi vi tri cong tac 06 thang dau nam 2021_Signed.pdf

7/20/2021 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2021/PublishingImages/2021-07/bao cao_Key_20072021150121.jpg
7/20/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ bà Đặng Thị Bích HiềnQuyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ bà Đặng Thị Bích Hiền

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210713110657.zip

7/13/2021 12:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ bà Đặng Thị Bích Hiền/PublishingImages/2021-07/qd_Key_13072021110653.jpg
7/13/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Về việc phân công Chánh Thanh tra kiêm nhiệm Chánh Văn phòngQuyết định Về việc phân công Chánh Thanh tra kiêm nhiệm Chánh Văn phòng

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210713111108.zip

7/13/2021 12:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định Về việc phân công Chánh Thanh tra kiêm nhiệm Chánh Văn phòng/PublishingImages/2021-07/qd_Key_13072021111006.jpg
7/13/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc thay đổi thời gian báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 Công văn về việc thay đổi thời gian báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210630155552.zip

6/30/2021 4:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc thay đổi thời gian báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 /PublishingImages/2021-06/congvan_Key_30062021155732.jpg
6/30/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc biệt phái viên chức bà Võ Thị Tú QuyênQuyết định về việc biệt phái viên chức bà Võ Thị Tú Quyên

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210630155725.zip

6/30/2021 4:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc biệt phái viên chức bà Võ Thị Tú Quyên/PublishingImages/2021-06/qd_Key_30062021155957.jpg
6/30/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thi hành các văn bản Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Công văn về việc triển khai thi hành các văn bản Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện các Kế hoạch năm 2021 của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như:

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Kế hoạch 383/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các Kế hoạch có đề ra nội dung tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tuy nhiên do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung nêu trên cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh về việc tạm ngừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Nay Sở Tư pháp ban hành Công văn này để thay cho hình thức triển khai thi hành các văn bản Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ trực tiếp sang hình thức gián tiếp.

Các tài liệu kèm theo Công văn này gồm tóm tắt một số nội dung chính, nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để các đơn vị, địa phương thuận tiện trong việc triển khai, cụ thể:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020.

3. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi thi hành pháp luật.

5. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời Sở Tư pháp đăng tải toàn văn các tài liệu trên tại mục "VĂN BẢN PHÁP QUY" trên website thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: https://sotuphap.tayninh.gov.vn) và trang thông tin "Theo dõi thi hành pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: http//theodoithpl.tayninh.gov.vn).

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, chất lượng và truy cập theo địa chỉ nêu trên để tiếp nhận và sử dụng văn bản.

Sau khi triển khai, quán triệt đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về Sở Tư pháp chậm nhất đến 30/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.


​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210610091106.zip


6/10/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinThông báoCông văn về việc triển khai thi hành các văn bản Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2021-06/congvan1_Key_10062021104417.jpg
6/10/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chứcQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

ngoc linh.pdf

6/1/2021 11:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức/PublishingImages/2021-06/quyet dinh_Key_10062021100403.jpg
6/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chứcQuyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

PHUONG LOAN.pdf

6/1/2021 11:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức/PublishingImages/2021-06/quyet dinh_Key_10062021100556.jpg
6/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chứcQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Thuong.pdf

6/1/2021 11:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương đối với viên chức/PublishingImages/2021-06/qd_Key_10062021102329.jpg
6/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏeQuyết định về việc cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

nghi duong suc thao.pdf

6/1/2021 10:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe/PublishingImages/2021-06/qd_Key_10062021100028.jpg
6/1/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

KE HOACH TIET KIEM NAM 2021.pdf

5/28/2021 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoKế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021/PublishingImages/2021-06/kh2_Key_10062021094520.png
5/28/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210526093134.zip

5/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoKế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030/PublishingImages/2021-05/kh2_Key_26052021094432.png
5/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo ng tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý IIBáo cáo ng tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý II

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

 chống tham nhũng quý II năm 2021

                                                                       

Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả thực hiện công tác của đơn vị, Sở Tư pháp báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, đồng thời đã triển khai thực hiện trong toàn ngành.

1. Thanh tra hành chính

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có.

b) Kết luận thanh tra: Không có.

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có.

b) Kết quả thanh tra: Không có.

3. Kiểm tra chuyên ngành

a) Việc triển khai các cuộc kiểm tra: Đơn vị đang tiến hành kiểm tra theo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động công chứng đối với 14 tổ chức hành nghề công chứng.

b) Kết quả kiểm tra: Không có.

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra: Không có.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra: Không có.

6. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Về xây dựng kế hoạch năm 2021, đơn vị đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; do đó không có sự trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Mặt khác, trước khi đơn vị ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra Sở Tư pháp đã gửi dự thảo cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp cho ý kiến.

- Về thông tin từ doanh nghiệp: Đơn vị chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức nào phản ánh về trường hợp có sự trùng lắp, chồng chéo khi đơn vị tiến hành thanh tra.

7. Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban Cán sự đảng Thanh tra tra Chính phủ trong toàn đơn vị. Về kết quả giám sát, theo dõi các cuộc thanh tra: Không có.

8. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

 Theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ thì hiện nay đơn vị không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân: Đơn vị đã phân công Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên và Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất với kết quả như sau:

- Thanh tra Sở: 01 lượt/01 người.

- Lãnh đạo Sở:

+ Trực tiếp dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, kết quả: Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Trực tiếp đột xuất: Không có.

b) Nội dung tiếp công dân: Hỏi về việc điều chỉnh tên người cha trong giấy khai sinh của con cho đúng với thực tế.

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Đơn vị đã hướng dẫn người dân liên hệ Tòa án nhân nhân để được giải quyết.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp nhận: 02 đơn

b) Phân loại đơn:

- Khiếu nại: 01 đơn.

- Tố cáo: Không có.

- Kiến nghị, phản ánh: 01 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: 01 đơn không đủ điều kiện xử lý và 01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Đơn vị đã hướng dẫn người dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không có.

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Không có.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Không có.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành và được sửa đổi, bổ sung: Không có.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được tổ chức; tổng số người tham gia: 03 lượt người.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đơn vị thường xuyên triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tình hình thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào các buổi sinh hoạt sáng thứ Hai hàng tuần.

b) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của đơn vị đảm bảo đúng theo quy định.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn được thực hiện công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết; về hình thức công khai là thông qua báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng của cơ quan và gửi văn bản đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn

Cơ quan xây dựng đầy đủ các nội quy, quy chế của cơ quan, đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của phòng, đơn vị trực thuộc và của công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công, hạn chế tình trạng lãng phí.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chưa phát hiện hành vi vi phạm về việc sử dụng tài chính, tài sản nhà nước sai quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được đơn vị ban hành.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà

Thực hiện tốt việc nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức. Trong quý II/2021, Sở Tư pháp không có trường hợp sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và nhận quà tặng không đúng quy định của pháp luật.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Đơn vị tiếp tục thực hiện theo các Nội quy, quy tắc cơ quan đã ban hành.

Cùng với cải cách hành chính, việc thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức của công chức, đảng viên tại cơ quan đã tạo thuận lợi, hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến yêu cầu giải quyết công việc.

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Trong quý II/2021 không có thực hiện. 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

 Đã triển khai, tổ chức thực hiện xong trong quý I/2021 việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp.

 g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý

Trong quý II năm 2021, đơn vị chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào tại cơ quan. Bản thân Lãnh đạo Sở cũng đưa ra nhiều giải pháp về quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

h) Việc thực hiện cải cách hành chính

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã ban hành.

i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan

Đơn vị đang áp dụng các phần mềm vào trong các lĩnh vực như hộ tịch, lý lịch tư pháp, tổ chức, kế toán, hệ thống văn phòng điện tử (eGov)…việc thực hiện các phần mềm này dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả; tăng cường cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp.

k) Việc chuyển đổi phương thức thanh toán trả lương qua tài khoản

Đơn vị đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức nhận lương qua thẻ ATM.

l) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không có.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt tại đơn vị không có hành vi "tham nhũng vặt" dù đơn vị là ngành có nhiều Bộ thủ tục hành chính và công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Trong quý II năm 2021, đơn vị chưa phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào. Ngoài ra không có cá nhân vụ lợi trong công tác tại Sở, không có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 Đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-STP ngày 21/01/2021 của Sở Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, trên cơ sở của Kế hoạch và Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, đơn vị sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quyết định về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc Sở, nội dung này được lồng ghép trong cuộc thanh tra hành chính trong tháng 6/2021.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021

- Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo không có vụ việc tồn đọng, kéo dài thời gian, quá thời gian quy định.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ công khai, minh bạch trong hoạt động của của cơ quan, đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thực hiện 01 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng đới với 01 đơn vị trực thuộc (lồng ghép trong cuộc thanh tra hành chính).

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức 02 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác hộ tịch, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và 01 cuộc thanh tra hành chính.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021 của Sở Tư pháp./.

xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210507163741.zip


5/7/2021 5:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo ng tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý II/PublishingImages/2021-05/bao-cao_Key_07052021163908.jpg
5/7/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021  Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

 chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

                                                                       

Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả thực hiện công tác của đơn vị, Sở Tư pháp báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, đồng thời đã triển khai thực hiện trong toàn ngành.

1. Thanh tra hành chính

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có.

b) Kết luận thanh tra: Không có.

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có.

b) Kết quả thanh tra: Không có.

3. Kiểm tra chuyên ngành

a) Việc triển khai các cuộc kiểm tra: 01 cuộc/01 đơn vị (Đoàn kiểm tra liên ngành về thu phí, thù lao công chứng).

b) Kết quả kiểm tra: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận kiểm tra. Kết quả, đơn vị có sai phạm về thu phí công chứng chưa đúng quy định; Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi này số tiền là 8.500.000 đồng. Đơn vị đã thực hiện xong việc nộp phạt.

4. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra: Không có.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra: Không có.

6. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Về xây dựng kế hoạch năm 2021, đơn vị đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; do đó không có sự trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Mặt khác, trước khi đơn vị ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra Sở Tư pháp đã gửi dự thảo cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp cho ý kiến.

- Về thông tin từ doanh nghiệp: Đơn vị chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức nào phản ánh về trường hợp có sự trùng lắp, chồng chéo khi đơn vị tiến hành thanh tra.

7. Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban Cán sự đảng Thanh tra tra Chính phủ trong toàn đơn vị. Về kết quả giám sát, theo dõi các cuộc thanh tra: Không có.

8. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

 Theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ thì hiện nay đơn vị không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp công dân: Đơn vị đã phân công Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên và Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất với kết quả như sau:

- Thanh tra Sở: 05 lượt/05 người.

- Lãnh đạo Sở:

+ Trực tiếp dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, kết quả: Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Trực tiếp đột xuất: Không có.

b) Nội dung tiếp công dân: Công dân đến phản ánh hoạt động của Văn phòng công chứng, doanh nghiệp đấu giá tài sản và điều chỉnh tên người cha trong giấy khai sinh của con cho đúng với thực tế.

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Đơn vị đã hướng dẫn người dân liên hệ Tòa án nhân nhân để được giải quyết.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp nhận: 09 đơn

b) Phân loại đơn:

- Khiếu nại: 04 đơn.

- Tố cáo: 01 đơn.

- Kiến nghị, phản ánh: 04 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: 03 đơn không đủ điều kiện xử lý và 06 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Đơn vị đã hướng dẫn người dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không có.

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Không có.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Không có.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành và được sửa đổi, bổ sung: Không có.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được tổ chức; tổng số người tham gia:14 lượt người.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đơn vị thường xuyên triển khai các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tình hình thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào các buổi sinh hoạt sáng thứ Hai hàng tuần.

b) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh, trên cơ sở đó Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và triển khai đến từng công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại đơn vị.

- Ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện việc công khai minh bạch theo kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn được thực hiện công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết; về hình thức công khai là thông qua báo cáo tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng của cơ quan và gửi văn bản đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn

Cơ quan xây dựng đầy đủ các nội quy, quy chế của cơ quan định kỳ hàng năm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan. Trong quý I, đã sửa đổi, bổ sung Quy chế về thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp.

 Việc rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, chế độ có sự kết hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo cơ quan và tổ chức đoàn thể giúp công tác quản lý, điều hành được thống nhất, đồng thuận, đoàn kết trong hoạt động của cơ quan. Sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm; đồng thời gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công, hạn chế tình trạng lãng phí.

Qua công tác kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện hành vi vi phạm về việc sử dụng tài chính, tài sản nhà nước sai quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được đơn vị ban hành.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà

Thực hiện theo Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 241/STP-VP ngày 22/01/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 lành mạnh, an toàn tiết kiệm; đồng thời nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó tập trung nội dung: "Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không di lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...".

Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã rà soát, kết quả không có trường hợp cán bộ, công chức nào tặng và nộp lại quà.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Đơn vị tiếp tục thực hiện theo các Nội quy, quy tắc cơ quan đã ban hành.

Cùng với cải cách hành chính, việc thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quy chế văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức của công chức, đảng viên tại cơ quan đã tạo thuận lợi, hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến yêu cầu giải quyết công việc.

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 02 công chức trong quý I năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.  

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Ban hành các văn bản và đã triển khai, tổ chức thực hiện xong trong quý I/2021 việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp.

 g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào tại cơ quan. Bản thân Lãnh đạo Sở cũng đưa ra nhiều giải pháp về quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

h) Việc thực hiện cải cách hành chính

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã ban hành.

i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan

Đơn vị đang áp dụng các phần mềm vào trong các lĩnh vực như hộ tịch, lý lịch tư pháp, tổ chức, kế toán, hệ thống văn phòng điện tử (eGov)…việc thực hiện các phần mềm này dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả; tăng cường cập nhật thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp.

k) Việc chuyển đổi phương thức thanh toán trả lương qua tài khoản

Đơn vị đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức nhận lương qua thẻ ATM.

l) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không có.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

 Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt tại đơn vị không có hành vi "tham nhũng vặt" dù đơn vị là ngành có nhiều Bộ thủ tục hành chính và công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị chưa phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nào. Ngoài ra không có cá nhân vụ lợi trong công tác tại Sở, không có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-STP ngày 21/01/2021 của Sở Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, trên cơ sở của Kế hoạch và Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, đơn vị sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quyết định về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc Sở, nội dung này được lồng ghép trong cuộc thanh tra hành chính trong tháng 6/2021.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

- Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo không có vụ việc tồn đọng, kéo dài thời gian, quá thời gian quy định.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo không để xảy ra các hành vi tiêu cực, quan liêu, tham nhũng tại đơn vị.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức 01 cuộc thanh tra hành chính và 05 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tư pháp./.

Xem nội dung báo cáo chọn vào tập tin bên dới

20210507164100.zip


5/7/2021 5:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báo Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 /PublishingImages/2021-05/baocao_Key_07052021164149.jpg
5/7/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc cho thôi việc đối với viên chứcQuyết định về việc cho thôi việc đối với viên chức

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

quyet dinh nghi viec hanh.pdf


5/5/2021 11:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc cho thôi việc đối với viên chức/PublishingImages/2021-06/quyet dinh_Key_10062021101432.jpg
5/5/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025

 

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc áp dụng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 tại cơ quan, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, từng bước xây dựng nền hành chính điện tử; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung; tạo môi trường làm việc điện tử giữa các phòng đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và các cơ quan nhà nước với nhau nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giảm thời gian và chi phí hoạt động.

2. Yêu cầu

a) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan trên môi trường mạng được an toàn và có hiệu quả;

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử để hạn chế thời gian và chi phí;

c) Công chức, viên chức, người lao động phải được cung cấp tài khoản và thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong xử lý công việc.

          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Hạ tầng kỹ thuật

Thường xuyên trang bị máy tính, máy in, trang bị phần mềm duyệt virus để hạn chế mất dữ liệu.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị

a) Tăng cường sử dụng khai thác triệt để Phần mềm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ Tư pháp cung cấp;

b) Thường xuyên cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nhất là văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành, danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4;

c) Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số và gửi liên thông văn bản qua hệ thống Văn phòng điện tử (Egov);

d) Tiếp tục tập huấn phần mềm hộ tịch cho 09 huyện, thị xã, thành phố và 94 xã, phường, thị trấn;

đ) Tăng cường đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử;

e) Quán triệt công chức, viên chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trong công việc;

g) Cập nhật thường xuyên báo cáo số liệu lên Phần mềm Kinh tế xã hội; phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy.

h) Tiếp tục triển khai thực hiện Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

i) Khai thác và sử dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

j) Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin

Công chức, viên chức, người lao động phải tham gia đầy đủ các lớp về triển khai, tập huấn sử dụng phần mềm chuyên ngành do Bộ Tư pháp tổ chức, công chức chuyên trách công nghệ thông tin phải được bồi dưỡng  thường xuyên để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền tổ chức và triển khai, hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ.

2. Bố trí công chức phụ trách công nghệ thông tin theo dõi hướng dẫn và đôn đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

3. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC TIẾP TỤC THỰC HIỆN

Để đảm bảo việc triển khai, sử dụng các phần mềm nội bộ và phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai, cải tiến để thực hiện các hạng mục sau đây:

1. Chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

2. Thực hiện Đề án Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 của Bộ Tư pháp.

3. Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện giai đoạn 2.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả các phần mềm chuyên ngành: Phần mềm thống kê ngành Tư pháp; Phần mềm hộ tịch, Phần mềm Lý lịch tư pháp quốc gia…

5. Tiếp tục triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch.

6. Triển khai các TTHC trên dịch vụ công tỉnh và dịch vụ công của Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Sở.

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở quán triệt công chức, viên chức và người lao động thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông giai đoạn 2021-2025 của Sở Tư pháp./.

Xem kế hoạch cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH UDCNTT2021_2025_Signed.pdf


4/23/2021 5:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025/PublishingImages/2021-04/kh2_Key_23042021164711.png
4/23/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021

Xem nội dung Báo cáo đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210413095355.zip

4/13/2021 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021/PublishingImages/2021-04/baocao_Key_13042021101649.jpg
4/13/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư phápThông báo Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy,

Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp

 

Thực hiện Kế hoạch số 714/KH-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp về việc đối thoại với thanh niên năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp vào lúc 15h00 ngày 30/3/2021 tại Phòng họp.

1. Tham dự đối thoại

- Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ trì Hội nghị.

- Ông Nguyễn Thành Lũy - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Sở; Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật;

- Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, phụ trách tham mưu công tác thanh niên của Sở;

- Bà Đặng Thị Bích Hiền - Chủ tịch Công đoàn - Chánh Văn phòng Sở;

- 09/11 đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp (02 đoàn viên đang nghỉ thai sản);

- Ghi biên bản: Bà Phạm Lê Ngọc Giàu - Ủy viên BCH Chi đoàn.

2. Nội dung đối thoại

2.1. Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên.

2.2. Hoạt động của các phòng, đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

2.3. Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên.

2.4. Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2.5. Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

3. Những vấn đề được đoàn viên nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất

3.1. Hiện tại Chi đoàn có 11 đoàn viên, trong đó, có 2 đảng viên, 5 đoàn viên ưu tú đang trong quá trình phát triển Đảng, 02 đoàn viên vừa thực hiện quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú. Các bạn đoàn viên đã và đang rất cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của đảng. Vì vậy, kính đề nghị Đảng ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các bạn đoàn viên phát triển đảng trong thời gian tới.

3.2. Một số đoàn viên sau khi được kết nạp đảng, vì nhiều lý do, các bạn thường xin trưởng thành sau một thời gian ngắn, đôi khi ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đoàn. Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, hỗ trợ Chi đoàn đối với các trường hợp này.

3.3. Chi đoàn đã và đang thực hiện hiệu quả Quỹ góp vốn xoay vòng. Theo kế hoạch, đến tháng 6 năm 2021 sẽ kết thúc. Để tiếp có hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, giúp đoàn viên có thêm kinh phí khi nhận quỹ, đồng thời cũng là cầu nối gắn kết giữa đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện hoạt động này.

3.4. Trong năm 2020, do tình hình Covid 19 nên cơ quan ít có hoạt động giao lưu Văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, áp lực công việc của các bạn đoàn viên nói riêng và cuả cơ quan nói chung là rất cao. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị Ban Giám đốc quan tâm, tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi cho công chức, viên chức, người lao động của ngành, góp phần giải tỏa một phần áp lực công việc.

3.5. Thứ sáu ngày cuối cùng của tháng, Chi đoàn có hoạt động dọn dẹp vệ sinh cơ quan. Đôi khi công việc nhiều và rất mệt, nhưng không có kinh phí riêng để hỗ trợ nước uống cho các bạn tham gia. Ban Chấp hành cũng khó quyết định trích quỹ cho các hoạt động này. Kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở định hướng cho Chi đoàn trong việc sử dụng quỹ phục vụ cho hoạt động.

3.6. Chi đoàn Sở Tư pháp có số lượng đoàn viên tương đối ít (11 đoàn viên, trong đó có 02 đoàn viên đang nghỉ thai sản), trong khi nhiệm vụ công tác đoàn ngày một nhiều. Đôi khi, các bạn đoàn viên khó cân đối được thời gian tham gia công tác đoàn và thời gian thực hiện công tác chuyên môn. Để phong trào đoàn của Chi đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh, bản thân kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở có định hướng cũng như quan tâm, hỗ trợ đoàn viên mạnh dạn tham gia hoạt động đoàn.

3.7. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị đối với các bạn đoàn viên hiện nay của Sở như thế nào?

4. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất ca đoàn viên đã được giải đáp ngatại cuộc đối thoại: 7/7

5. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất ca đoàn viên, thanh niên có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực đã được chuyển đến cơ quan tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết

 Không phát sinh.

6. Phân công phòng, đơn vị giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- Trên cơ sở ý kiến trao đổi, giải đáp và tiếp thu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tại buổi đối thoại (có Biên bản), giao Văn phòng theo dõi, tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện.

- Văn phòng Sở phổ biến, hướng dẫn thêm cho các bạn đoàn viên nói riêng và cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết về điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ, các chính sách khi đăng ký tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ học vấn.

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp trong năm 2021./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Kết luận doi thoai thanh nienhc_Signed.pdf

bien ban doi thoai.PDF

4/12/2021 5:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoThông báo Kết luận của Giám đốc Sở trong buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp/PublishingImages/2021-04/tb1_Key_12042021162510.jpg
4/12/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

4/8/2021 5:00 PMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ/PublishingImages/2021-06/qd_Key_09062021162851.jpg
4/8/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Tran_Signed.pdf

4/8/2021 11:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinQuyết địnhQuyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ/PublishingImages/2021-06/quyet dinh_Key_10062021103337.jpg
4/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next