Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành - Kết luận của Ban Giám đốc
 
​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dướiKet luan thanh tra cong chung (da hoan chinh)_Signed.rar
 
​Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-STP ngày 13/7/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh và Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh từ ngày ...
 
​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới20200727143310.zip
 
​Xem nội dung kết luận cụ thể chọn vào tập tin bên dưới1205.rar
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới385.rar
 
​Xem thông báo cụ thể chọn vào tập tin bên dướ1745.rar
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3

​Xem báo cáo chi tiết chọn vào tập tin bên dưới

20201007145456.zip

10/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3/PublishingImages/2020-10/bao cao_Key_07102020145536.jpg
10/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20201007145743.zip

10/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-10/bao cao_Key_07102020145843.jpg
10/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra chuyên ngành về công chứngKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng

​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra cong chung (da hoan chinh)_Signed.rar

10/1/2020 11:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng/PublishingImages/2020-10/kl_Key_01102020102326.jpg
10/1/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoKết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-STP ngày 13/7/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh và Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/7 - 03/8/2020

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06 ngày 12/8/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

I. Khái quát chung

- Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 15/9/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở làm việc số 297, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với sự nghiệp công lập. Định biên số lượng người làm việc là 06 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và 01 công chứng viên và 04 hợp đồng lao đồng lao động.

- Phòng công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 18/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, có 07 biên chế và 03 hợp đồng lao động. Địa chỉ trụ sở làm việc tại Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với sự nghiệp công lập. Định biên số lượng người làm việc là 07 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng là Công chứng viên và 02 Công chứng viên, 01 kế toán, 02 chuyên viên, 01 hợp đồng không xác định thời hạn và 02 hợp đồng lao đồng lao động vụ việc có thời hạn.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh

Qua Báo cáo số 91/BC-CC2 ngày 20/7/2020 của Phòng Công chứng số 2 và kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra nhận thấy:

1.1. Tình hình công tác tổ chức tại đơn vị

- Tổng số định biên được phê duyệt và làm việc thực tế tại đơn vị là 05 người và 04 hợp đồng lao động. Về trình độ chuyên môn thì phù hợp với vị trí việc làm.

- Đơn vị có bảng phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, hợp đồng làm việc tại đơn vị.

1.2. Công tác chuyên môn

a) Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổng số hồ sơ công chứng là: 5.243 hồ sơ. Qua kiểm tra một số hồ sơ trong kỳ báo cáo. Đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn còn có một vài hồ sơ có sai sót như sau:

- Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ: Không ghi ngày mở sổ, không thực hiện khóa sổ và không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch viết còn bỏ trống trang.

- Hồ sơ 115: Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản không thể hiện đầy đủ hàng thừa kế thứ 2 (ông, bà nội, ngoại).

- Hồ sơ 110: Công chứng di chúc điểm chỉ không có người làm chứng.

- Hồ sơ 41: Sửa lỗi kỹ thuật không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Công chứng.

b) Việc thu phí

Qua kiểm tra hồ sơ thu phí số: 374, 337, 367, 112, 2027, 2168, 1961, 1997, 335, 321, 114, 113 như sau:

* Về mặt được:

Đơn vị thực hiện thu phí theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

* Về hạn chế, sai sót:

- Tất cả các hồ sơ công chứng liên quan đến quyền sử dụng đất đơn vị thu phí không căn cứ vào vị trí, khu vực đất theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh để xác định vị trí, khu vực đất để thu phí.

- Hồ sơ 374: Thu phí công chứng không đúng quy định (giá trị hợp đồng công chứng là 754.000.000 đồng theo quy định phải thu 754.000 đồng nhưng thu phí 377.000 đồng).

c) Công tác tài chính kế toán

* Về mặt được:

- Đơn vị thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016.

- Thực hiện thu thù lao công chứng theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 quy định mức trần thù lao công chứng.

- Thu phí theo Thông báo số 18/TB-CC2 ngày 16/2/2017 của Phòng Công chứng số 2 thông báo về việc quy định mức thu thù lao công chứng.

- Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 30/6/2020):

+ Tổng thu phí công chứng, chứng thực: 2.017.282.000 đồng;

+ Nộp ngân sách 25%: 504.320.500 đồng;

+ Thu để lại trong năm 75%: 1.512.961.500 đồng.

+ Tổng thu dịch vụ: 419.700.000 đồng;

+ Nộp GTGT 10%: 38.154.927 đồng;

+ Để lại sử dụng: 381.545.073 đồng.

- Việc thu phí công chứng, chứng thực, bản sao có biên lai theo từng hợp đồng, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời xuất hóa đơn cho từng đối tượng thu, đảm bảo lên phiếu thu đầy đủ.

- Thực hiện việc chi theo quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

- Chi có chứng từ chi, hóa đơn và lên phiếu chi cho từng hóa đơn đầy đủ những hóa đơn lớn hơn 200.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện trích nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định.

* Về hạn chế, sai sót:

- Về công khai dự toán giao đầu năm 2020: Đơn vị chưa thực hiện công khai dự toán theo đúng quy định của Thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Về thành lập tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Chưa ra quyết định thành lập tổ tham mưu mua sắm, sửa chữa tài sản.

1.3. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ

a) Về mặt được:

- Đơn vị có niêm yết lịch làm việc, số điện thoại đường dây nóng, nội quy tiếp người công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và bộ thủ tục hành chính về công chứng.

- Đơn vị thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị và của cơ quan cấp trên.

- Đơn vị có xây dựng quy chế làm việc và triển khai thực hiện tốt theo quy tắc ứng xử của viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

b) Về hạn chế, sai sót:

- Trong kỳ thanh tra, đơn vị không có rà soát, kiến nghị, sửa đổi về thủ tục hành chính.

- Đơn vị niêm yết số điện thoại đường dây nóng chưa chính xác (do đơn vị chưa cập nhật số điện thoại đường dây nóng do Sở Tư pháp ban hành).

- Trong tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu cho người dân, một số hồ sơ còn lưu dư thành phần hồ sơ không cần thiết, không đúng với Luật Công chứng, cụ thể:

- Một số hồ sơ công chứng di chúc thực hiện chưa đảm bảo theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Công chứng.

- Hồ sơ 117: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản lưu dư hồ sơ (05 người yêu cầu nhưng lưu 04 hộ khẩu, trong đó chứng minh nhân dân và hộ khẩu cùng địa chỉ nhưng không thể hiện mối quan hệ).

1.4. Trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 - Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên tại các cuộc họp của đơn vị.

- Việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng: Thực hiện bằng hình thức niêm yết tại đơn vị.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn: Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp, đơn vị có niêm yết các Bảng kê khai tài sản thu nhập tại đơn vị, có lập biên bản niêm yết và biên bản kết thúc việc niêm yết đúng theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.

- Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Trong thời kỳ thanh tra chưa phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nào.

- Việc tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ thanh tra, đơn vị chưa có phát sinh.

2. Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

Qua Báo cáo số 81/BC-CC3 ngày 17/7/2020 của Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh và kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra nhận thấy:

2.1. Tình hình công tác tổ chức tại đơn vị

- Tổng số định biên được phê duyệt và làm việc thực tế tại đơn vị là 07 người, 03 hợp đồng lao động. Về trình độ chuyên môn thì phù hợp với vị trí việc làm.

- Đơn vị có bảng phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, hợp đồng làm việc tại đơn vị.

2.2. Công tác chuyên môn

a) Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổng số hồ sơ công chứng là: 3.084 hồ sơ. Qua kiểm tra một số hồ sơ trong kỳ báo cáo. Đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn còn có một vài hồ sơ có sai sót như sau:

- Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ: Có thực hiện việc khóa sổ nhưng không thống kê tổng số vụ việc, không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch: Có thực hiện việc khóa sổ nhưng không thống kê tổng số vụ việc, không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Đa số Phiếu yêu cầu công chứng không ghi rõ họ, tên người nhận hồ sơ.

- Việc ghi vào sổ công chứng hợp đồng, giao dịch không đúng nội dung quy định trong mẫu sổ. (cụ thể: Ghi cột mục 4 loại việc công chứng, cột mục 6 phí công chứng và cột họ, tên Công chứng viên còn để trống).

- Một số hồ sơ lưu dư thành phần hộ khẩu.

b) Việc thu phí

 Qua kiểm tra hồ sơ thu phí số: 240, 1066, 1090, 1098, 1035, 187, 268, 46, 88, 24, 962, 174, 984, 181, 224, 246, 254, 952, 922 như sau:

* Về mặt được:

Đơn vị thực hiện thu phí theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

* Về hạn chế, sai sót:

- Hồ sơ 174: Thu phí công chứng không đúng quy định (giá trị hợp đồng công chứng là 236.000.000 đồng theo quy định phải thu 236.000 đồng nhưng thu phí 472.000 đồng).

- Hồ sơ 922: Thu phí không đúng quy định (công chứng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp: Hợp đồng lần I vay 700.000.000 đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng vay 900.000.000 đồng theo quy định phải thu 240.000 đồng nhưng thu phí 900.000 đồng).

c) Công tác tài chính kế toán

- Đơn vị thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016.

- Thực hiện thu thù lao công chứng theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 quy định mức trần thù lao công chứng.

- Thu phí theo Thông báo số 01A/TB-CC3 ngày 03/2/2017 của Phòng Công chứng số 3 thông báo về việc quy định mức thu thù lao công chứng.

- Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 30/6/2020):

+ Tổng thu phí công chứng, chứng thực: 1.048.985.000 đồng;

+ Nộp ngân sách 25%: 262.246.250 đồng;

+ Thu để lại trong năm 75%: 786.738.750 đồng.

+ Tổng thu dịch vụ: 293.000.000 đồng;

+ Nộp GTGT 10%: 26.636.630 đồng;

+ Để lại sử dụng: 266.363.370 đồng.

- Việc thu phí công chứng, chứng thực, bản sao có biên lai theo từng hợp đồng, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời xuất hóa đơn cho từng đối tượng thu, đảm bảo lên phiếu thu đầy đủ.

- Thực hiện việc chi theo quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

- Chi có chứng từ chi, hóa đơn và lên phiếu chi cho từng hóa đơn đầy đủ những hóa đơn lớn hơn 200.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện trích nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định.

- Về công khai dự toán giao đầu năm 2020: Đơn vị có thực hiện công khai dự toán theo đúng quy định của Thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Về thành lập tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Có ra quyết định thành lập tổ tham mưu mua sắm, sửa chữa tài sản.

2.3. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ

- Trong kỳ thanh tra, đơn vị có rà soát, kiến nghị, sửa đổi về thủ tục hành chính.

- Đơn vị có niêm yết lịch làm việc, số điện thoại đường dây nóng, nội quy tiếp người công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và bộ thủ tục hành chính về công chứng. Tuy nhiên, đơn vị niêm yết số điện thoại đường dây nóng chưa chính xác (do đơn vị chưa cập nhật số điện thoại đường dây nóng do Sở Tư pháp ban hành).

- Đơn vị thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị và của cơ quan cấp trên.

- Đơn vị có xây dựng quy chế làm việc và triển khai thực hiện tốt theo quy tắc ứng xử của viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

2.4. Trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên tại các cuộc họp của đơn vị.

- Việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng: Thực hiện bằng hình thức niêm yết tại đơn vị.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn: Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp, đơn vị có niêm yết các Bảng kê khai tài sản thu nhập tại đơn vị, có lập biên bản niêm yết và biên bản kết thúc việc niêm yết đúng theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.

- Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Trong thời kỳ thanh tra chưa phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nào.

- Việc tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ thanh tra, đơn vị chưa có phát sinh.

III. Kết luận

Từ những kết quả thanh tra và hạn chế, sai sót như trên, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

1. Mặt làm được

1.1. Đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc tổ chức, hoạt động thực hiện tốt các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác đối với người lao động.

1.2. Có niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính về công chứng, phí công chứng, chứng thực, thù lao công chứng, lịch làm việc và nội quy của đơn vị đầy đủ.

1.3. Đơn vị thực hiện đúng các nội quy, quy chế và ban hành các chế độ định mức theo quy định.

1.4. Sổ sách kế toán, sổ theo dõi công chứng hợp đồng, giao dịch ghi chép rõ ràng.

1.5. Đơn vị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Hạn chế, sai sót

2.1. Sai sót trong việc sử dụng Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ, Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch viết còn bỏ trống trang: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

2.2. Sửa lỗi kỹ thuật không đúng quy định theo khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.3. Thực hiện trình tự, thủ tục công chứng còn sai sót: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.4. Thu phí chưa đúng quy định: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

2.5. Không có quyết định thành lập Tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.6. Lưu dư thành phần hồ sơ so với Bộ thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với các đơn vị được thanh tra

Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị được thanh tra thực hiện những việc như sau:

- Tiếp tục phát huy và thực hiện những mặt đã làm được trong công tác tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian tới.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm từng cá nhân có liên quan và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót, không để tiếp tục xảy ra sai sót trong công tác thu phí và trình tự, thủ tục công chứng.

- Khắc phục ngay những hạn chế, sai sót nêu tại khoản 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 của mục III phần kết luận.

- Tiến hành xác minh, bổ sung hồ sơ nêu tại khoản 2.3, 2.4 của mục III phần kết luận (trường hợp không thể xác minh được, phải có báo cáo nêu lý do cụ thể).

- Việc khắc phục theo kết luận thanh tra phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở), chậm nhất trong tháng 10 năm 2020.

2. Đối với các đơn vị thuộc Sở

2.1. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Giao Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp tiến hành rà soát tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản thực hiện thống nhất Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng đối với các hợp đồng công chứng: Di chúc, thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

2.2. Thanh tra Sở

Giao Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra này.

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tư pháp./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra hanh chinh doi voi 2 don vi truoc thuoc So_Signed.rar

9/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoKết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo/PublishingImages/2020-09/ket luan_Key_03092020145435.jpg
9/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp; Quyết định số 94/KH-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thu đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và Giao ước thi đua năm 2020 của các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích       

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2020).

Tạo điều kiện vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự đoàn kết giao lưu của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tư pháp các cơ quan, đơn vị thuộc Khu vực thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2020.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thao phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đăng cai, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật và Thể lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Những môn thi đấu (trò chơi dân gian) tại hội thao mang đậm nét bản sắc dân tộc và phù hợp với đa số, dễ tập luyện, dễ thi đấu.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia Hội thao chấp hành đúng Thể lệ và quy định của Ban Tổ chức. Công chức, viên chức, người lao động thi đấu với tinh thần vui tươi, đoàn kết, kỷ luật, an toàn; tham gia nhiệt tình, đầy đủ các môn thi đấu để Hội thi, hội thao thành công tốt đẹp.

II. NỘI DUNG HỘI THAO

1. Đối tượng

Công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ (công chức, viên chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự).

2. Nội dung: Thi đấu 3 môn theo thứ tự

a) Nhảy dây tập thể;

b) Kéo co;

c) Chạy tiếp sức 400m;

(Nội dung, cách thức thi được quy định trong Thể lệ do Ban Tổ chức Hội thao công bố).

3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi đấu

Thời gian: dự kiến tổ chức nửa cuối tháng 12/2020 (thời gian, địa điểm cụ thể Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo cụ thể sau) khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấp thuận.

4. Ban Tổ chức Hội thao: Các đồng chí là Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

5. Trọng tài điều hành thi đấu

Ban Tổ chức sẽ mời và thành lập Tổ trọng tài điều hành giải gồm các trọng tài của Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Tây Ninh.

Trọng tài điều hành mỗi trận đấu theo Thể lệ được Ban Tổ chức Hội thao công bố.

6. Giải thưởng từng môn thi đấu và chung cuộc: được quy định cụ thể trong Thể lệ Hội thao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đăng ký thi đấu

Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự mỗi tỉnh, thành phố Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ thành lập chung 01 đội thi. Mỗi đội không quá 20 vận động viên.

Mỗi đội cử 01 đội trưởng và 01 đội phó trong số các vận động viên. Tùy vào đặc điểm tình hình và điều kiện nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự mỗi tỉnh, thành phố phối hợp chọn lựa và bố trí, sắp xếp đội hình thi đấu, số lượng nam, nữ đảm bảo cho từng môn thi đấu theo quy định của Thể lệ giải. Có thể thi chung các môn hoặc mỗi cơ quan, đơn vị thi một môn. Vì các môn thi đấu diễn ra theo trình tự thời gian cho nên các đội có thể cử trùng vận động viên tham gia thi đấu.

Sở Tư pháp phối hợp Cục Thi hành án dân sự tổng hợp danh sách vận động viên, chịu trách nhiệm về thông tin tiêu chuẩn vận động viên là công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành mình và bảo đảm vận động viên đủ sức khỏe tham gia giải, chấp hành nghiêm túc Thể lệ các môn thi đấu tại Hội thao. Danh sách đăng ký gửi về Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổng hợp trước ngày 15/11/2020.

* Lưu ý: Để đảm bảo Hội thao được diễn ra thành công, đề nghị các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trong khu vực thi đua miền Đông Nam bộ cử vận động viên tham dự đầy đủ các môn thi đấu, bảo đảm vận động viên đủ sức khỏe tham gia giải, chấp hành nghiêm túc thể lệ các môn thi đấu tại Hội thao theo quy định. Khuyến khích các đội có trang phục riêng cho vận động viên, thể hiện phong cách và bản sắc của địa phương và phù hợp với từng môn thi đấu.

2. Kinh phí tổ chức

Các đơn vị tham dự giải tự túc kinh phí và chịu trách nhiệm về sức khỏe vận động viên đơn vị mình trong thời gian thi đấu giải.

Mỗi đội thi tham gia Hội thao đóng góp là 5.000.000đ (năm triệu đồng) để phục vụ công tác tổ chức và giải thưởng Hội thao v.v…

3. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

Trưởng Khu vực thi đua mời và thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Tổ trọng tài; Liên hệ sân bãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi đấu.

* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trưởng khu vực thi đua xem xét, xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc tổ chức hoặc không tổ chức Hội thao của Khu vực để đảm bảo an toàn.

Các Phó trưởng khu vực thi đua giúp Trưởng Khu vực trong quá trình tổ chức hội thao theo sự phân công của Trưởng Khu vực thi đua.

Các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ có trách nhiệm đóng góp kinh phí; chọn lập đoàn, đăng ký danh sách và tổ chức ăn nghỉ, trang phục thi đấu, đưa đón đoàn, tham gia cổ vũ đoàn thi đấu vào thời gian, địa điểm quy định; cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo yêu cầu của Ban Tổ chức; phối hợp chặt chẽ, tích cực với Trưởng khu vực thi đua trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức Hội thao (thông qua Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, Điện thoại: 0276.3822140 gặp bà Đặng Thị Bích Hiền – Chánh Văn phòng Sở) để tổng hợp trình Trưởng Ban tổ chức Hội thao xem xét, giải quyết và thống nhất thực hiện./.

Xem nội dung có mộc đỏ chọn vào tập tin bên dưới

2037.rar


8/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoKế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020/PublishingImages/2020-08/kh2_Key_27082020143249.jpg
8/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020Công văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200807144006.zip

8/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020/PublishingImages/2020-08/gopy_Key_07082020144036.jpg
8/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020Kết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020

​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20200727143310.zip

7/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThanh TraKết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020/PublishingImages/2020-07/ket luan_Key_27072020143205.jpg
7/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Để kịp thời triển khai thực hiện khi Nghị định có hiệu lực, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định nêu trên bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, chất lượng.

Đồng thời Sở Tư pháp đăng tải toàn văn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP tại mục "VĂN BẢN PHÁP QUY" trên website thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: https://sotuphap.tayninh.gov.vn) và trang thông tin "Theo dõi thi hành pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: http//theodoithpl.tayninh.gov.vn)

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện tốt nội dung tại Công văn này và truy cập theo địa chỉ nêu trên để tiếp nhận và sử dụng văn bản./.

Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

VB trien khai thuc hien ND 82-2020_Signed.rar


7/27/2020 12:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ /PublishingImages/2020-07/congvan_Key_27072020111316.jpg
7/27/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Công văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020Công văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200709152312.zip

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoCông văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-07/gopy_Key_09072020152438.jpg
7/9/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020

Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1245.rar

5/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_27052020090703.jpg
5/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020

​Xem nội dung kết luận cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1205.rar

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoThông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020/PublishingImages/2020-05/ket luan_Key_21052020084552.jpg
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200514145235.zip

5/14/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLCông văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_14052020145058.jpg
5/14/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091912.zip

5/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 /PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020092006.jpg
5/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605092245.zip

5/7/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 /PublishingImages/2020-06/20200605092245_Key_05062020092407.zip
5/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 1046.rar

5/4/2020 11:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020100056.jpg
5/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

869.rar

5/4/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020095842.jpg
5/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ

 

 


Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành trong năm 2020; Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ về phát động phong trào thi đua năm 2020; để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ thống nhất ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sau đây:

I. CÁC CHỈ TIÊU GIAO ƯỚC THI ĐUA

1. Triển khai phong trào thi đua "Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V"

Các cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Tham mưu giúp HĐND, UBND cấp tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Tổ chức, triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua.

1.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành. Chú trọng tham mưu công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận. Tập trung cao cho việc rà soát VBQPPL thuộc thẩm quyền; xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh theo quy định.

1.3. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 80% về việc và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2019; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

1.4. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

1.5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022".

1.6 Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

1.7. Nâng cao năng lực, tinh thành trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tư pháp các cấp tại địa phương trong tham mưu giải quyết các vấn đề pháp chế và tư pháp. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định, hướng dẫn chung. Thực hiện hiệu quả việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành cần gắn với việc triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả, tổng kết các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" ban hành kèm theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và từng cơ quan, đơn vị.

3. Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện, xác định việc thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở" ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 11/7/2019 của Bộ Tư pháp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tiến tới đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

4. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

5. Phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đẩy mạnh thực hiện gắn với tổng kết phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020, đúc kết kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

6. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động

Theo dõi, phát động trong các cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động để phối hợp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giải quyết kịp thời khó khăn, cấp bách trong công tác.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các chỉ tiêu giao ước thi đua nêu trên, dựa vào bảng chấm điểm thi đua, bảng tiêu chí xếp hạng của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể hóa các chỉ tiêu để tổ chức thực hiện.

2. Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, nội dung giao ước thi đua năm 2020.

III. KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 05/3/2020, đại diện ……………………………………………….. là thành viên Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thidua.rar

3/13/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinĐắc HiểnGIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020/PublishingImages/2020-03/congvan_Key_13032020145940.jpg
3/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy NinhBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh

Thực hiện Công văn số 692/BTP-HTQT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xin báo cáo như sau:

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 469/BC-UBND về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong báo cáo địa phương không thể hiện được các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật với lý do như sau:

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không nhận được Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp nên không có tổ chức hoạt động hợp quốc tế về pháp luật (hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật).

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Qua nghiên cứu các Danh mục đề cương, kế hoạch theo Thông báo số 273/TB-585, Sở Tư pháp lựa chọn Đề cương số 1 "Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" để đăng ký tham gia Chương trình thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Đến nay, Sở Tư pháp chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ của Bộ Tư pháp theo Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp.

Trên đây là nội dung bổ sung thông tin về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế./.

Xem nội dung báo cáo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

BS BC tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật 2019_Signed.rar

3/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh/PublishingImages/2020-03/bao cao_Key_13032020090756.jpg
3/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020

Xem nội dụng cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091311.zip

3/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020/PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020091458.jpg
3/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Phat dong Phong trao thi dua CCHC nam 2020_Signed.rar

3/4/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020110823.jpg
3/4/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325105951.zip

3/2/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020110552.jpg
3/2/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325105951.zip

3/2/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh2_Key_25032020110027.jpg
3/2/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

385.rar

2/26/2020 12:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinVăn phòngThông báo kết luận Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 24/02/2020/PublishingImages/2020-03/ket luan_Key_25032020111532.jpg
2/26/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

ke hoach ung dung cntt nam 2020hc_Signed.rar

2/11/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020105715.jpg
2/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH tuyen tuyen CCHC hc_Signed.rar

2/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/KH1_Key_25032020110423.jpg
2/10/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH to chuc Hoi nghi trien khai cong tac tu phapN_Signed.rar

2/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020102843.jpg
2/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH tuyen tuyen CCHC hc_Signed.rar

2/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020105515.jpg
2/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư phápKế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH to chuc hoi nghi dien hinh tien tien STP_Signed.rar

2/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/ket luan_Key_25032020105200.jpg
2/6/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư phápKế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Ke hoach theo doi THTHPL 2020-STP_Signed.rar

1/22/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp/PublishingImages/2020-03/kh4_Key_25032020104415.jpg
1/22/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200325104112.zip

1/20/2020 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020/PublishingImages/2020-03/kh3_Key_25032020104247.jpg
1/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next