Tin Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành - Công văn
 
​Kính gửi: - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp đã xây dựng và áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (sau đây gọi là Phần mềm), trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc đăng ...
 
Thực hiện Quyết định số 2849/QĐ-BTP ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2020, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua, ngày 27/8/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2591/KH-KVTĐMĐNB về việc kiểm tra phong trào thi đua Khối cơ quan Sở Tư pháp Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm ...
 
​Thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.Để kịp thời triển khai thực hiện khi Nghị định có hiệu ...
 
Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới1245.rar
 
​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới20200514145235.zip
 
​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dướicv 1046.rar
 
​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới869.rar
 
​GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ  Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, ...
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dướicv 915.pdfDANG CONG.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2021Kế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2021

​Xem nội dung kế hoạch chọn vào tập tin bên dưới

20210122080450.zip

1/22/2021 9:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2021/PublishingImages/2021-01/kh2_Key_22012021080509.png
1/22/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc ThôngQuyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông

​Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông

Bo nhiem lai Thong.rar

1/21/2021 10:00 AMĐã ban hànhQuyết địnhTinVăn phòngQuyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ của ông Kim Ngọc Thông/PublishingImages/2021-01/qd_Key_21012021095426.jpg
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

Năm 2021 và nhiệm kỳ mới 2021-2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với nhiều thời cơ và vận hội mới. Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo trong giai đoạn này nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, đất nước ta phải tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong bối cảnh chung đó, bám sát Chương trình công tác tư pháp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 tại Báo cáo số 02/BC-BTP ngày 06/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành với chủ đề "Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao", trong đó tập trung vào những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 của ngành Tư pháp.

- Tạo môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cơ quan, đơn vị, các khối thi đua và trong toàn Ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu quả gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng phòng, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện;

- Phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề;

- Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động.

II. NỘI DUNG

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát động thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình Công tác tư pháp năm 2021; Chương trình công tác, kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

Tập trung thực hiện có hiệu quả "Mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, các chính sách, giải pháp của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Đại hội.

1.2. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là lãnh đạo các phòng, đơn vị), tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức lãnh đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể về tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào: "Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới" kết hợp phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển", ''Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực", "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế".

1.4. Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để vươn lên và góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực; khơi dậy mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo, thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến.

1.5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, lựa chọn đúng những mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến để kịp thời khen thưởng, tạo những tác động tích cực, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa thực sự của khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực.

1.6. Nâng cao chất lượng hoạt động các Khối Thi đua do Sở theo dõi, quản lý, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của tỉnh và cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới.

2. Các phong trào thi đua cụ thể

1.1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chủ đề "Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao"

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sức sáng tạo, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng phương châm hành động phù hợp trong từng phòng, đơn vị, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chính quyền điện tử", chuyển đổi số, hướng tới "Chính quyền số"; tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; hướng tới nền hành chính công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch".

- Thi đua hoàn thành và vượt mức Chương trình công tác tư pháp năm 2021; huy động các nguồn lực bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu mà Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đề ra đối với ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

- Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao nâng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phát huy văn hóa công sở.

- Thi đua giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc trong lĩnh vực tư pháp, nhất là vấn đề hộ tịch, quốc tịch, bồi thường nhà nước...

- Thi đua đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào "Thi đua Quyết thắng",  phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Toàn dân đoàn kết bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn đường biên, cột mốc"; đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua về an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhân rộng các điển hình tiên tiến của ngành.

1.2. Các phong trào thi đua khác

1.2.1. Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động

Gắn kết phong trao thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với việc tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các phong trào thi đua: "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, địa phương phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2021.

1.2.2. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác

Tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động nhằm tăng cường thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, góp phần kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các phòng, đơn vị, các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ công tác được giao.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2021; chú trọng nghiên cứu, triển khai các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất.

3. Thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng.

4. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Thường xuyên bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nồng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực thi quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua do Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đợt thi đua

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:

1.1. Đợt thi đua thứ nhất: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2021. Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2021.

1.2. Đợt thi đua thứ hai: Thời gian từ 01/7/2021 đến kết thúc năm 2021. Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2021.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch.

2.2. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

2.2.1. Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện (riêng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện) phong trào thi đua đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và gửi kèm kết quả đăng ký danh hiệu thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp (Văn phòng Sở) chậm nhất là ngày 29/01/2021.

2.2.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Kết thúc đợt thi đua thứ nhất, tiến hành sơ kết phong trào thi đua gửi báo cáo về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chậm nhất là ngày 10/6/2021.

- Kết thúc đợt thứ hai, tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm 2021 theo quy định; báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở chậm nhất là ngày 10/11/2021.

2.2.3. Khen thưởng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

2.3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước chi cho công tác thi đua, khen thưởng của Sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở tình hình thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời định kỳ báo cáo tiến độ theo dõi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở và Ban Giám đốc Sở theo quy định.

2.4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết./.

Xem kế hoạch có dấu đỏ chọn vào tập tin bên dưới

 KH Phat dong phong trao thi dua 2021 STPhc_Signed.rar

1/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021/PublishingImages/2021-01/kh2_Key_15012021161622.png
1/15/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

​Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20210111143259.zip

1/11/2021 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021/PublishingImages/2021-01/kh2_Key_11012021143327.png
1/11/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

KH UDCNTT2021_Signed.rar

1/11/2021 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021/PublishingImages/2021-01/kh2_Key_11012021092508.png
1/11/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  Sở Tư pháp năm 2021Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  Sở Tư pháp năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021;

Sở Tư pháp Tây Ninh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021 như sau:

I. Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức:

1. Biên chế

Tổng số biên chế hiện có là 59/73, cụ thể như sau:

- Biên chế được giao: Công chức hành chính 27, viên chức 41 (trong đó: 21 người làm việc và 20 định biên) và có 05 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Biên chế có mặt: Công chức hành chính 25, viên chức 31 và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1 Chuyên môn:

- Thạc sĩ: 04

- Đại học: 49

- Trung cấp: 03

2.3 Lý luận chính trị:

- Cử nhân, cao cấp: 11

- Trung cấp: 17

- Sơ cấp: 22

2.4 Kiến thức quản lý nhà nước:

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: 01

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 12

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 39

II. Công tác đào tạo công chức, viên chức:

 1. Những ưu điểm:

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thời gian qua luôn được sự quan tâm đào tạo kịp thời. Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn nhận thức tầm quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị.

  Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chú trọng nhiều hơn về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức từ đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đến bồi dưỡng nghiệp vụ ngành, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, nhất là thu hút nhân tài, đào tạo lực lượng cán bộ trẻ có đủ khả năng đi học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ; nâng cao trình độ đại học luật.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước nâng cao trình độ, chất lượng, nâng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Công chức, viên chức đã chủ động phấn đấu, học tập về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trong việc học tập, nâng cao trình độ cho bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  2. Những hạn chế

  Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức vẫn còn những tồn tại, hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chưa cao như việc tiếp thu kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức còn một số trường hợp chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

  Đội ngũ công chức, viên chức hiện tại quá mỏng chưa phù hợp với nhiệm vụ của ngành cho nên việc cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo đôi khi sẽ ảnh hưởng trong giải quyết công việc của cơ quan. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở vẫn mạnh dạng cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức thường xuyên.

  3. Nguyên nhân:

  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở ngoài các nguyên nhân khách quan thường gặp trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nói chung còn có những nguyên nhân chủ quan khác như: Kết quả sau đào tạo chưa được đánh giá một cách cụ thể; nguồn tài chính đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; quy định về bồi dưỡng đôi lúc chưa phù hợp.

  III. Đối tượng, mục tiêu đào tạo:

  1. Đối tượng

  Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở  

  2. Mục tiêu

  Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, có đủ năng lực xây dựng ngành. Thường xuyên bồi dưỡng công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định và bồi dưỡng công chức viên chức được bồi dưỡng thời gian bắt buộc tối thiểu hàng năm.

  Việc cử công chức, viên chức đi đào tạo luôn gắng với quy hoạch, phát huy trình độ và sử dụng có hiệu quả sau đào tạo.

  Đối với cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo để đạt chuẩn theo quy định và được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo từng vị trí công việc.

  IV. Nội dung, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

  1. Lý luận chính trị:

  - Cao cấp: 03

  - Trung cấp: 03

  2. Kiến thức quản lý nhà nước:

  - Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở: 01

  - Bồi dưỡng ngạch trợ giúp viên pháp lý hạng II: 02

  - Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 01

  - Đào tạo nghiêp vụ Thanh tra viên: 01

  V. Tổ chức thực hiện:

  Giao Văn phòng Sở tổ chức triển khai Kế hoạch này và thông báo đến toàn thể công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở được biết theo dõi, tham mưu thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và báo cáo kết quả đào tạo, bồi dượng hàng năm về Sở Nội vụ tỉnh đảm bảo thời gian đúng quy định.

  Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp Tây Ninh./

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập  tin bên dưới

20210107102056.zip

1/7/2021 11:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngKế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  Sở Tư pháp năm 2021/PublishingImages/2021-01/kh1_Key_07012021101912.jpg
1/7/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016Công văn về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016

Kính gửi:

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp đã xây dựng và áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (sau đây gọi là Phần mềm), trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp trẻ là công dân Việt Nam, đã xác định được giới tính, dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký khai sinh) theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, Tây Ninh không nằm trong các tỉnh được áp dụng thí điểm nên đến ngày 01/01/2018 mới triển khai áp dụng Phần mềm trên.

Do thời điểm địa phương sử dụng Phần mềm của Bộ Tư pháp sau 02 năm Bộ triển khai nên các hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em trong năm 2016 và 2017 chưa được cấp số định danh cá nhân tại thời điểm đăng ký; đồng thời trong quá trình thực hiện, có thời điểm hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết nối nên nhiều trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh bằng Phần mềm, thuộc diện được cấp Số định danh cá nhân nhưng trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh, phần thông tin về số định danh cá nhân vẫn để trống.

Các trường hợp này, sau đó, cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương hoặc đã thực hiện việc nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm (hoặc chuyển dữ liệu từ phần mềm hộ tịch của địa phương vào phần mềm của Bộ Tư pháp) hoặc hệ thống sau khi được khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân nhưng chỉ có số định danh cá nhân trong Phần mềm, chưa được bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh. Hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đang gặp khó khăn về cơ sở pháp lý và cách thức ghi bổ sung vào Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh.

Để giải quyết vấn đề này, bảo đảm thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh đầy đủ, thống nhất với Phần mềm, trên cơ sơ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện như sau:

1.     Đối với các trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em trong năm 2016 và 2017

Cơ quan đăng ký hộ tịch sau khi thực hiện việc số hóa dữ liệu đăng ký khai sinh, có số định danh cá nhân thì căn cứ số định danh trên Phần mềm, thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ: "Bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 4756 ngày 18/12/2020 của Bộ Tư pháp". Sau đó, nếu cha, mẹ trẻ em có yêu cầu bổ sung số định danh cá nhân của trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng quy định của thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch.

2.  Các trường hợp do hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết nối chưa lấy số định danh cá nhân được tại thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu sau khi khắc phục, có số định danh cá nhân của trẻ em trên Phần mềm thì cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn tại mục 1.

Lưu ý: Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, đề nghị các cơ quan đăng ký hộ tịch nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như nêu trên thì vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện bổ sung sau theo hướng dẫn này. Đồng thời chủ động trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo đảm vẫn cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, không được vì lý do Giấy khai sinh không có số định danh cá nhân mà từ chối cấp Thẻ.

Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo tinh thần nội dung Công văn. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sđt: 0276. 3812902) để được hướng dẫn giải quyết./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

yeu cau thuc hien bao cao CCHC dinh ky_Signed.rar


12/22/2020 7:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016/PublishingImages/2020-12/congvan_Key_22122020184408.jpg
12/22/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và đăng ký giao ước thi đua năm 2021Công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và đăng ký giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2849/QĐ-BTP ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2020, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua, ngày 27/8/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2591/KH-KVTĐMĐNB về việc kiểm tra phong trào thi đua Khối cơ quan Sở Tư pháp Khu vực thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và Kế hoạch số 2592/KH-KVTĐMĐNB về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị thành viên Khối Thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 (sau đây gọi tắt là Khu vực Thi đua) và căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-BTP ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua thông báo đến các đơn vị thành viên Khối Thi đua một số nội dung như sau:

1. Không tổ chức Hội thao Khu vực thi đua năm 2020.

2. Tổ chức Kiểm tra phong trào thi đua Khối cơ quan Sở Tư pháp Khu vực thi đua vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại sảnh Platin, khách sạn SUNRISE, số 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố của Khu vực quan tâm chuẩn bị nội dung và hồ sơ kiểm tra theo Kế hoạch số 2591/KH-KVTĐMĐNB ngày 27/8/2020. Khuyến khích minh chứng hồ sơ, tài liệu bằng file điện tử trên laptop, máy tính bảng hoặc các thiệt bị điện tử thông minh.

3. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 vào lúc 13 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại tại sảnh Platin, khách sạn SUNRISE, số 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh theo Kế hoạch số 2592/KH-KVTĐMĐNB ngày 27/8/2020.

4. Đề nghị Trưởng Khu vực thi đua năm 2021 xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2021, tổ chức lấy ý kiến các thành viên trong Khu vực Thi đua và chủ trì tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các thành viên trong Khu vực thi đua tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 4230/BTP-TĐKT ngày 14/11/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của các Cụm Thi đua, Khối Thi đua của ngành Tư pháp.

Trân trọng./.

Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

2889.rar

12/4/2020 5:00 PMĐã ban hànhCông vănTinVăn phòngCông văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020 và đăng ký giao ước thi đua năm 2021/PublishingImages/2020-12/congvan_Key_04122020161711.jpg
12/4/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN năm 2020Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN năm 2020

​xem nội dung báo cáo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20210106161221.zip

11/10/2020 5:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN năm 2020/PublishingImages/2021-01/baocao_Key_06012021161254.jpg
11/10/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý IVBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý IV

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20210106154758.zip

11/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý IV/PublishingImages/2021-01/baocao_Key_06012021154859.jpg
11/10/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Tình hình rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Báo cáo Tình hình rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

​Xem báo cáo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

Báo cáo cập nhật VB trên CSDLQG nam 2019_Signed.rar

11/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo Tình hình rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/PublishingImages/2020-11/baocao_Key_10112020110348.jpg
11/10/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3Báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3

​Xem báo cáo chi tiết chọn vào tập tin bên dưới

20201007145456.zip

10/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo công tác thanh tra, GQKNTC và PCTN quý 3/PublishingImages/2020-10/bao cao_Key_07102020145536.jpg
10/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20201007145743.zip

10/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-10/bao cao_Key_07102020145843.jpg
10/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra chuyên ngành về công chứngKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng

​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra cong chung (da hoan chinh)_Signed.rar

10/1/2020 11:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoKết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng/PublishingImages/2020-10/kl_Key_01102020102326.jpg
10/1/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoKết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-STP ngày 13/7/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh và Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/7 - 03/8/2020

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06 ngày 12/8/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

I. Khái quát chung

- Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 15/9/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ trụ sở làm việc số 297, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với sự nghiệp công lập. Định biên số lượng người làm việc là 06 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và 01 công chứng viên và 04 hợp đồng lao đồng lao động.

- Phòng công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 18/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, có 07 biên chế và 03 hợp đồng lao động. Địa chỉ trụ sở làm việc tại Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với sự nghiệp công lập. Định biên số lượng người làm việc là 07 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng là Công chứng viên và 02 Công chứng viên, 01 kế toán, 02 chuyên viên, 01 hợp đồng không xác định thời hạn và 02 hợp đồng lao đồng lao động vụ việc có thời hạn.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh

Qua Báo cáo số 91/BC-CC2 ngày 20/7/2020 của Phòng Công chứng số 2 và kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra nhận thấy:

1.1. Tình hình công tác tổ chức tại đơn vị

- Tổng số định biên được phê duyệt và làm việc thực tế tại đơn vị là 05 người và 04 hợp đồng lao động. Về trình độ chuyên môn thì phù hợp với vị trí việc làm.

- Đơn vị có bảng phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, hợp đồng làm việc tại đơn vị.

1.2. Công tác chuyên môn

a) Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổng số hồ sơ công chứng là: 5.243 hồ sơ. Qua kiểm tra một số hồ sơ trong kỳ báo cáo. Đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn còn có một vài hồ sơ có sai sót như sau:

- Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ: Không ghi ngày mở sổ, không thực hiện khóa sổ và không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch viết còn bỏ trống trang.

- Hồ sơ 115: Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản không thể hiện đầy đủ hàng thừa kế thứ 2 (ông, bà nội, ngoại).

- Hồ sơ 110: Công chứng di chúc điểm chỉ không có người làm chứng.

- Hồ sơ 41: Sửa lỗi kỹ thuật không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Công chứng.

b) Việc thu phí

Qua kiểm tra hồ sơ thu phí số: 374, 337, 367, 112, 2027, 2168, 1961, 1997, 335, 321, 114, 113 như sau:

* Về mặt được:

Đơn vị thực hiện thu phí theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

* Về hạn chế, sai sót:

- Tất cả các hồ sơ công chứng liên quan đến quyền sử dụng đất đơn vị thu phí không căn cứ vào vị trí, khu vực đất theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh để xác định vị trí, khu vực đất để thu phí.

- Hồ sơ 374: Thu phí công chứng không đúng quy định (giá trị hợp đồng công chứng là 754.000.000 đồng theo quy định phải thu 754.000 đồng nhưng thu phí 377.000 đồng).

c) Công tác tài chính kế toán

* Về mặt được:

- Đơn vị thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016.

- Thực hiện thu thù lao công chứng theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 quy định mức trần thù lao công chứng.

- Thu phí theo Thông báo số 18/TB-CC2 ngày 16/2/2017 của Phòng Công chứng số 2 thông báo về việc quy định mức thu thù lao công chứng.

- Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 30/6/2020):

+ Tổng thu phí công chứng, chứng thực: 2.017.282.000 đồng;

+ Nộp ngân sách 25%: 504.320.500 đồng;

+ Thu để lại trong năm 75%: 1.512.961.500 đồng.

+ Tổng thu dịch vụ: 419.700.000 đồng;

+ Nộp GTGT 10%: 38.154.927 đồng;

+ Để lại sử dụng: 381.545.073 đồng.

- Việc thu phí công chứng, chứng thực, bản sao có biên lai theo từng hợp đồng, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời xuất hóa đơn cho từng đối tượng thu, đảm bảo lên phiếu thu đầy đủ.

- Thực hiện việc chi theo quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

- Chi có chứng từ chi, hóa đơn và lên phiếu chi cho từng hóa đơn đầy đủ những hóa đơn lớn hơn 200.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện trích nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định.

* Về hạn chế, sai sót:

- Về công khai dự toán giao đầu năm 2020: Đơn vị chưa thực hiện công khai dự toán theo đúng quy định của Thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Về thành lập tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Chưa ra quyết định thành lập tổ tham mưu mua sắm, sửa chữa tài sản.

1.3. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ

a) Về mặt được:

- Đơn vị có niêm yết lịch làm việc, số điện thoại đường dây nóng, nội quy tiếp người công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và bộ thủ tục hành chính về công chứng.

- Đơn vị thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị và của cơ quan cấp trên.

- Đơn vị có xây dựng quy chế làm việc và triển khai thực hiện tốt theo quy tắc ứng xử của viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

b) Về hạn chế, sai sót:

- Trong kỳ thanh tra, đơn vị không có rà soát, kiến nghị, sửa đổi về thủ tục hành chính.

- Đơn vị niêm yết số điện thoại đường dây nóng chưa chính xác (do đơn vị chưa cập nhật số điện thoại đường dây nóng do Sở Tư pháp ban hành).

- Trong tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu cho người dân, một số hồ sơ còn lưu dư thành phần hồ sơ không cần thiết, không đúng với Luật Công chứng, cụ thể:

- Một số hồ sơ công chứng di chúc thực hiện chưa đảm bảo theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Công chứng.

- Hồ sơ 117: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản lưu dư hồ sơ (05 người yêu cầu nhưng lưu 04 hộ khẩu, trong đó chứng minh nhân dân và hộ khẩu cùng địa chỉ nhưng không thể hiện mối quan hệ).

1.4. Trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 - Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên tại các cuộc họp của đơn vị.

- Việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng: Thực hiện bằng hình thức niêm yết tại đơn vị.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn: Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp, đơn vị có niêm yết các Bảng kê khai tài sản thu nhập tại đơn vị, có lập biên bản niêm yết và biên bản kết thúc việc niêm yết đúng theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.

- Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Trong thời kỳ thanh tra chưa phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nào.

- Việc tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ thanh tra, đơn vị chưa có phát sinh.

2. Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

Qua Báo cáo số 81/BC-CC3 ngày 17/7/2020 của Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh và kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra nhận thấy:

2.1. Tình hình công tác tổ chức tại đơn vị

- Tổng số định biên được phê duyệt và làm việc thực tế tại đơn vị là 07 người, 03 hợp đồng lao động. Về trình độ chuyên môn thì phù hợp với vị trí việc làm.

- Đơn vị có bảng phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, hợp đồng làm việc tại đơn vị.

2.2. Công tác chuyên môn

a) Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổng số hồ sơ công chứng là: 3.084 hồ sơ. Qua kiểm tra một số hồ sơ trong kỳ báo cáo. Đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn còn có một vài hồ sơ có sai sót như sau:

- Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ: Có thực hiện việc khóa sổ nhưng không thống kê tổng số vụ việc, không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch: Có thực hiện việc khóa sổ nhưng không thống kê tổng số vụ việc, không đóng giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ.

- Đa số Phiếu yêu cầu công chứng không ghi rõ họ, tên người nhận hồ sơ.

- Việc ghi vào sổ công chứng hợp đồng, giao dịch không đúng nội dung quy định trong mẫu sổ. (cụ thể: Ghi cột mục 4 loại việc công chứng, cột mục 6 phí công chứng và cột họ, tên Công chứng viên còn để trống).

- Một số hồ sơ lưu dư thành phần hộ khẩu.

b) Việc thu phí

 Qua kiểm tra hồ sơ thu phí số: 240, 1066, 1090, 1098, 1035, 187, 268, 46, 88, 24, 962, 174, 984, 181, 224, 246, 254, 952, 922 như sau:

* Về mặt được:

Đơn vị thực hiện thu phí theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

* Về hạn chế, sai sót:

- Hồ sơ 174: Thu phí công chứng không đúng quy định (giá trị hợp đồng công chứng là 236.000.000 đồng theo quy định phải thu 236.000 đồng nhưng thu phí 472.000 đồng).

- Hồ sơ 922: Thu phí không đúng quy định (công chứng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp: Hợp đồng lần I vay 700.000.000 đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng vay 900.000.000 đồng theo quy định phải thu 240.000 đồng nhưng thu phí 900.000 đồng).

c) Công tác tài chính kế toán

- Đơn vị thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016.

- Thực hiện thu thù lao công chứng theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 quy định mức trần thù lao công chứng.

- Thu phí theo Thông báo số 01A/TB-CC3 ngày 03/2/2017 của Phòng Công chứng số 3 thông báo về việc quy định mức thu thù lao công chứng.

- Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 30/6/2020):

+ Tổng thu phí công chứng, chứng thực: 1.048.985.000 đồng;

+ Nộp ngân sách 25%: 262.246.250 đồng;

+ Thu để lại trong năm 75%: 786.738.750 đồng.

+ Tổng thu dịch vụ: 293.000.000 đồng;

+ Nộp GTGT 10%: 26.636.630 đồng;

+ Để lại sử dụng: 266.363.370 đồng.

- Việc thu phí công chứng, chứng thực, bản sao có biên lai theo từng hợp đồng, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời xuất hóa đơn cho từng đối tượng thu, đảm bảo lên phiếu thu đầy đủ.

- Thực hiện việc chi theo quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.

- Chi có chứng từ chi, hóa đơn và lên phiếu chi cho từng hóa đơn đầy đủ những hóa đơn lớn hơn 200.000 đồng.

- Đơn vị thực hiện trích nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định.

- Về công khai dự toán giao đầu năm 2020: Đơn vị có thực hiện công khai dự toán theo đúng quy định của Thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Về thành lập tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Có ra quyết định thành lập tổ tham mưu mua sắm, sửa chữa tài sản.

2.3. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ công vụ

- Trong kỳ thanh tra, đơn vị có rà soát, kiến nghị, sửa đổi về thủ tục hành chính.

- Đơn vị có niêm yết lịch làm việc, số điện thoại đường dây nóng, nội quy tiếp người công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và bộ thủ tục hành chính về công chứng. Tuy nhiên, đơn vị niêm yết số điện thoại đường dây nóng chưa chính xác (do đơn vị chưa cập nhật số điện thoại đường dây nóng do Sở Tư pháp ban hành).

- Đơn vị thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị và của cơ quan cấp trên.

- Đơn vị có xây dựng quy chế làm việc và triển khai thực hiện tốt theo quy tắc ứng xử của viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

2.4. Trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên tại các cuộc họp của đơn vị.

- Việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng: Thực hiện bằng hình thức niêm yết tại đơn vị.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn: Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp, đơn vị có niêm yết các Bảng kê khai tài sản thu nhập tại đơn vị, có lập biên bản niêm yết và biên bản kết thúc việc niêm yết đúng theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập.

- Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Trong thời kỳ thanh tra chưa phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng nào.

- Việc tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ thanh tra, đơn vị chưa có phát sinh.

III. Kết luận

Từ những kết quả thanh tra và hạn chế, sai sót như trên, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

1. Mặt làm được

1.1. Đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc tổ chức, hoạt động thực hiện tốt các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác đối với người lao động.

1.2. Có niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính về công chứng, phí công chứng, chứng thực, thù lao công chứng, lịch làm việc và nội quy của đơn vị đầy đủ.

1.3. Đơn vị thực hiện đúng các nội quy, quy chế và ban hành các chế độ định mức theo quy định.

1.4. Sổ sách kế toán, sổ theo dõi công chứng hợp đồng, giao dịch ghi chép rõ ràng.

1.5. Đơn vị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Hạn chế, sai sót

2.1. Sai sót trong việc sử dụng Sổ chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ, Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch viết còn bỏ trống trang: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

2.2. Sửa lỗi kỹ thuật không đúng quy định theo khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.3. Thực hiện trình tự, thủ tục công chứng còn sai sót: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.4. Thu phí chưa đúng quy định: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

2.5. Không có quyết định thành lập Tổ mua sắm, sửa chữa tài sản: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh.

2.6. Lưu dư thành phần hồ sơ so với Bộ thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 2 tỉnh Tây Ninh, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với các đơn vị được thanh tra

Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị được thanh tra thực hiện những việc như sau:

- Tiếp tục phát huy và thực hiện những mặt đã làm được trong công tác tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian tới.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm từng cá nhân có liên quan và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót, không để tiếp tục xảy ra sai sót trong công tác thu phí và trình tự, thủ tục công chứng.

- Khắc phục ngay những hạn chế, sai sót nêu tại khoản 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 của mục III phần kết luận.

- Tiến hành xác minh, bổ sung hồ sơ nêu tại khoản 2.3, 2.4 của mục III phần kết luận (trường hợp không thể xác minh được, phải có báo cáo nêu lý do cụ thể).

- Việc khắc phục theo kết luận thanh tra phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở), chậm nhất trong tháng 10 năm 2020.

2. Đối với các đơn vị thuộc Sở

2.1. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Giao Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp tiến hành rà soát tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản thực hiện thống nhất Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng đối với các hợp đồng công chứng: Di chúc, thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

2.2. Thanh tra Sở

Giao Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra này.

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tư pháp./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

Ket luan thanh tra hanh chinh doi voi 2 don vi truoc thuoc So_Signed.rar

9/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoKết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo/PublishingImages/2020-09/ket luan_Key_03092020145435.jpg
9/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp; Quyết định số 94/KH-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thu đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và Giao ước thi đua năm 2020 của các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích       

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2020).

Tạo điều kiện vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự đoàn kết giao lưu của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tư pháp các cơ quan, đơn vị thuộc Khu vực thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2020.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thao phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đăng cai, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật và Thể lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Những môn thi đấu (trò chơi dân gian) tại hội thao mang đậm nét bản sắc dân tộc và phù hợp với đa số, dễ tập luyện, dễ thi đấu.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia Hội thao chấp hành đúng Thể lệ và quy định của Ban Tổ chức. Công chức, viên chức, người lao động thi đấu với tinh thần vui tươi, đoàn kết, kỷ luật, an toàn; tham gia nhiệt tình, đầy đủ các môn thi đấu để Hội thi, hội thao thành công tốt đẹp.

II. NỘI DUNG HỘI THAO

1. Đối tượng

Công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ (công chức, viên chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự).

2. Nội dung: Thi đấu 3 môn theo thứ tự

a) Nhảy dây tập thể;

b) Kéo co;

c) Chạy tiếp sức 400m;

(Nội dung, cách thức thi được quy định trong Thể lệ do Ban Tổ chức Hội thao công bố).

3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi đấu

Thời gian: dự kiến tổ chức nửa cuối tháng 12/2020 (thời gian, địa điểm cụ thể Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo cụ thể sau) khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấp thuận.

4. Ban Tổ chức Hội thao: Các đồng chí là Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

5. Trọng tài điều hành thi đấu

Ban Tổ chức sẽ mời và thành lập Tổ trọng tài điều hành giải gồm các trọng tài của Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Tây Ninh.

Trọng tài điều hành mỗi trận đấu theo Thể lệ được Ban Tổ chức Hội thao công bố.

6. Giải thưởng từng môn thi đấu và chung cuộc: được quy định cụ thể trong Thể lệ Hội thao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đăng ký thi đấu

Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự mỗi tỉnh, thành phố Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ thành lập chung 01 đội thi. Mỗi đội không quá 20 vận động viên.

Mỗi đội cử 01 đội trưởng và 01 đội phó trong số các vận động viên. Tùy vào đặc điểm tình hình và điều kiện nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự mỗi tỉnh, thành phố phối hợp chọn lựa và bố trí, sắp xếp đội hình thi đấu, số lượng nam, nữ đảm bảo cho từng môn thi đấu theo quy định của Thể lệ giải. Có thể thi chung các môn hoặc mỗi cơ quan, đơn vị thi một môn. Vì các môn thi đấu diễn ra theo trình tự thời gian cho nên các đội có thể cử trùng vận động viên tham gia thi đấu.

Sở Tư pháp phối hợp Cục Thi hành án dân sự tổng hợp danh sách vận động viên, chịu trách nhiệm về thông tin tiêu chuẩn vận động viên là công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành mình và bảo đảm vận động viên đủ sức khỏe tham gia giải, chấp hành nghiêm túc Thể lệ các môn thi đấu tại Hội thao. Danh sách đăng ký gửi về Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổng hợp trước ngày 15/11/2020.

* Lưu ý: Để đảm bảo Hội thao được diễn ra thành công, đề nghị các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trong khu vực thi đua miền Đông Nam bộ cử vận động viên tham dự đầy đủ các môn thi đấu, bảo đảm vận động viên đủ sức khỏe tham gia giải, chấp hành nghiêm túc thể lệ các môn thi đấu tại Hội thao theo quy định. Khuyến khích các đội có trang phục riêng cho vận động viên, thể hiện phong cách và bản sắc của địa phương và phù hợp với từng môn thi đấu.

2. Kinh phí tổ chức

Các đơn vị tham dự giải tự túc kinh phí và chịu trách nhiệm về sức khỏe vận động viên đơn vị mình trong thời gian thi đấu giải.

Mỗi đội thi tham gia Hội thao đóng góp là 5.000.000đ (năm triệu đồng) để phục vụ công tác tổ chức và giải thưởng Hội thao v.v…

3. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

Trưởng Khu vực thi đua mời và thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Tổ trọng tài; Liên hệ sân bãi và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi đấu.

* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trưởng khu vực thi đua xem xét, xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc tổ chức hoặc không tổ chức Hội thao của Khu vực để đảm bảo an toàn.

Các Phó trưởng khu vực thi đua giúp Trưởng Khu vực trong quá trình tổ chức hội thao theo sự phân công của Trưởng Khu vực thi đua.

Các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ có trách nhiệm đóng góp kinh phí; chọn lập đoàn, đăng ký danh sách và tổ chức ăn nghỉ, trang phục thi đấu, đưa đón đoàn, tham gia cổ vũ đoàn thi đấu vào thời gian, địa điểm quy định; cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo yêu cầu của Ban Tổ chức; phối hợp chặt chẽ, tích cực với Trưởng khu vực thi đua trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức Hội thao (thông qua Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, Điện thoại: 0276.3822140 gặp bà Đặng Thị Bích Hiền – Chánh Văn phòng Sở) để tổng hợp trình Trưởng Ban tổ chức Hội thao xem xét, giải quyết và thống nhất thực hiện./.

Xem nội dung có mộc đỏ chọn vào tập tin bên dưới

2037.rar


8/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoKế hoạch tổ chức Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2020/PublishingImages/2020-08/kh2_Key_27082020143249.jpg
8/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020Công văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200807144006.zip

8/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc đề nghị góp ý Kế hoạch tổ chức và Điều lệ Hội thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020/PublishingImages/2020-08/gopy_Key_07082020144036.jpg
8/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020Kết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020

​Xem nội dung kết luận đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

20200727143310.zip

7/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThanh TraKết luận thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo kế hoạch năm 2020/PublishingImages/2020-07/ket luan_Key_27072020143205.jpg
7/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Để kịp thời triển khai thực hiện khi Nghị định có hiệu lực, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định nêu trên bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, chất lượng.

Đồng thời Sở Tư pháp đăng tải toàn văn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP tại mục "VĂN BẢN PHÁP QUY" trên website thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: https://sotuphap.tayninh.gov.vn) và trang thông tin "Theo dõi thi hành pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: http//theodoithpl.tayninh.gov.vn)

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện tốt nội dung tại Công văn này và truy cập theo địa chỉ nêu trên để tiếp nhận và sử dụng văn bản./.

Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

VB trien khai thuc hien ND 82-2020_Signed.rar


7/27/2020 12:00 PMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ /PublishingImages/2020-07/congvan_Key_27072020111316.jpg
7/27/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Công văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020Công văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200709152312.zip

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinThông báoCông văn đề nghị góp ý báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-07/gopy_Key_09072020152438.jpg
7/9/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020Công văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020

Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1245.rar

5/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoCông văn đề nghị báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_27052020090703.jpg
5/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020

​Xem nội dung kết luận cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


1205.rar

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhKết luận của Ban Giám đốcTinThông báoThông báo Kết luận của Lãnh đạo Sở trong cuộc họp giao ban tuần ngày 18/5/2020/PublishingImages/2020-05/ket luan_Key_21052020084552.jpg
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Công văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200514145235.zip

5/14/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLCông văn về việc ban hành hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_14052020145058.jpg
5/14/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091912.zip

5/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020 /PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020092006.jpg
5/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605092245.zip

5/7/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý II năm 2020 /PublishingImages/2020-06/20200605092245_Key_05062020092407.zip
5/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Về việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

​Xem nội dung công văn cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 1046.rar

5/4/2020 11:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc sao gửi Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020100056.jpg
5/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)Về việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

​Xem nội dung công văn đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

869.rar

5/4/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông vănTinThông báoVề việc góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)/PublishingImages/2020-05/congvan_Key_04052020095842.jpg
5/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ

 

 


Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành trong năm 2020; Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ về phát động phong trào thi đua năm 2020; để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ thống nhất ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sau đây:

I. CÁC CHỈ TIÊU GIAO ƯỚC THI ĐUA

1. Triển khai phong trào thi đua "Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V"

Các cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Tham mưu giúp HĐND, UBND cấp tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Tổ chức, triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua.

1.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành. Chú trọng tham mưu công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận. Tập trung cao cho việc rà soát VBQPPL thuộc thẩm quyền; xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để kiến nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh theo quy định.

1.3. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 80% về việc và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2019; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

1.4. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

1.5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022".

1.6 Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

1.7. Nâng cao năng lực, tinh thành trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tư pháp các cấp tại địa phương trong tham mưu giải quyết các vấn đề pháp chế và tư pháp. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định, hướng dẫn chung. Thực hiện hiệu quả việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành cần gắn với việc triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả, tổng kết các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" ban hành kèm theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020-2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và từng cơ quan, đơn vị.

3. Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện, xác định việc thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện Văn hóa công sở" ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 11/7/2019 của Bộ Tư pháp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tiến tới đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

4. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

5. Phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đẩy mạnh thực hiện gắn với tổng kết phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020, đúc kết kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

6. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động

Theo dõi, phát động trong các cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động để phối hợp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giải quyết kịp thời khó khăn, cấp bách trong công tác.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các chỉ tiêu giao ước thi đua nêu trên, dựa vào bảng chấm điểm thi đua, bảng tiêu chí xếp hạng của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể hóa các chỉ tiêu để tổ chức thực hiện.

2. Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua miền Đông Nam bộ quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, nội dung giao ước thi đua năm 2020.

III. KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 05/3/2020, đại diện ……………………………………………….. là thành viên Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2020

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

thidua.rar

3/13/2020 3:00 PMĐã ban hànhCông vănTinĐắc HiểnGIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020/PublishingImages/2020-03/congvan_Key_13032020145940.jpg
3/13/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy NinhBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh

Thực hiện Công văn số 692/BTP-HTQT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xin báo cáo như sau:

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 469/BC-UBND về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong báo cáo địa phương không thể hiện được các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật với lý do như sau:

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không nhận được Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp nên không có tổ chức hoạt động hợp quốc tế về pháp luật (hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật).

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Qua nghiên cứu các Danh mục đề cương, kế hoạch theo Thông báo số 273/TB-585, Sở Tư pháp lựa chọn Đề cương số 1 "Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" để đăng ký tham gia Chương trình thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Đến nay, Sở Tư pháp chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ của Bộ Tư pháp theo Thông báo số 273/TB-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp.

Trên đây là nội dung bổ sung thông tin về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế./.

Xem nội dung báo cáo cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

BS BC tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật 2019_Signed.rar

3/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinBáo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh TÂy Ninh/PublishingImages/2020-03/bao cao_Key_13032020090756.jpg
3/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020

Xem nội dụng cụ thể chọn vào tập tin bên dưới


20200605091311.zip

3/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhChương trình, kế hoạchTinVăn phòngBáo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống tham nhũng quý I năm 2020/PublishingImages/2020-06/bao cao_Key_05062020091458.jpg
3/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next