Tin tức
 
-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ.          Theo đó các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong đó có hoạt động luật sư được quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thay thế toàn bộ các quy định xử phạt vi phạm ...
 
​Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế (viết tắt là Nghị định số 100/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Theo đó, Nghị định số 100/2020/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.Về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn ...
 
​Được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp, ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại hội trường Thành ủy thành phố Tây Ninh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn "Bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh trong doanh ...
 
​Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và có hiệu lực thi ...
 
​Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt như sau:1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;c) Tịch thu tang ...
 
​THÔNG BÁO (lần 2)Về việc đấu giá tài sản Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh, như sau:- Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại Trung tâm thương mại huyện Tân Châu thuộc Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 1) Quyền sử dụng đất ODT diện tích 85,1m2, thửa số 256, tờ bản đồ số 26. Giá ...
 
​Ngày 10/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng ...
 
​Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.Nghị định gồm 4 Chương 26 Điều quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó Điều 3 của Nghị định quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá, , xếp loại chất lượng cán bộ, ...
 
​Thực hiện theo Quyết định số 1226/QĐ-STP ngày 22/5/2020 về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với 06 UBND cấp xã. Việc kiểm tra công tác chứng thực tại UBND cấp xã nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác chứng thực theo quy định, cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm về ...
 
​THÔNG BÁOVề việc đấu giá tài sản Đấu giá tài sản thanh lý gồm 06 chiếc xe ô tô con các loại đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (có bảng kê chi tiết kèm theo).- Giá khởi điểm: 1.615.000.000đ (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 245.000.000đ. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ.- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.- Điều kiện, ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chínhTrường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong một số trường hợp để xử lý hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, trong trường hợp này có bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Khoản 2 Điều 2 Luật XLVPHC quy định: "Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyên xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thục hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính". Khoản 3 Điều 21 Luật XLVPHC cũng quy định: "Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tô chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiễu hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1 Điểu này. Hình thức xử phạt bố sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính."

Như vậy, có thể thấy, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ bao gồm việc áp dụng hình thức xử phạt (hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm đó. Hay nói cách khác, việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Khoản 1 Điều 7 Luật XLVPHC quy định: "Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kê từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tải phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính."

Quy định nêu trên của Luật XLVPHC xác định 01 cá nhân hay tổ chức chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu đã chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm. Như vậy, Luật XLVPHC quy định căn cứ tính thời hạn, thời hiệu để xác định cá nhân, tổ chức được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không căn cứ vào quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp người có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC thì không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

4/23/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTrường hợp không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính/HoatDongAnh/2019-04/xlvphc23_Key_23042019150540.4_Key_23042019150540.2019_Key_23042019150540.3_Key_23042019150540.png
4/23/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnhThành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 do ông Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng 12 thành viên khác là cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải.

xdvbtinhhinhphapche1.png 

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra các nội dung quy định tại Điều 6 Quyết định số 1456/QĐ-UBND. Cụ thể:

- Nội dung kiểm tra thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường: (i) Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (ii) Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iii) Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iv) Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (v) Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (vi) Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các đối tượng được kiểm tra theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 1456/QĐ-UBND (gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Châu Thành, Tân Biên, Bến cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng) có các trách nhiệm sau:

- Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra.

- Chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận kiểm tra./.

 Phòng XDKT&QLTTPL

8/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLThành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ môi trường và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Tiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcTiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định gồm 4 Chương 26 Điều quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó Điều 3 của Nghị định quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá, , xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1. Tiêu chí về chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Tiêu chí về đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tiêu chí về tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

5.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

5.2. Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các Nghị định sau: Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ./.

Thanh tra Sở


10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraTiêu chí về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức/HoatDongAnh/2020-10/thanhtra_Key_29102020151056.29_Key_29102020151056.10_Key_29102020151056.2020_Key_29102020151056.1_Key_29102020151056.png
10/29/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Theo báo cáo, để triển khai, thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp đối với các nội dung tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến nay qua rà soát quy định, TTHC  thuộc thẩm quyền quản lý tỉnh đã hoàn thành việc công bố chuẩn hóa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại địa phương. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố chuẩn hóa, công khai TTHC của 17 Sở, ngành tỉnh bao gồm: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ… . Hiện nay trên địa bàn tỉnh tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 3 cấp chính quyền sau khi được chuẩn hóa với tổng số 1682 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1301 TTHC, cấp huyện 271 TTHC, cấp xã 110 TTHC.  Các TTHC sau khi công bố đều được niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua báo cáo trên UBND tỉnh đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời tỉnh cũng đề xuất với Trung ương một số nhóm TTHC cần rà soát lại trong năm 2017 đảm bảo chất lượng, yêu cầu và đạt mục tiêu đề ra, đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thời gian tới theo đúng quy định.

Trương Thành Chung

7/20/2016 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKSTTHCTình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
7/20/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây NinhBế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh

Ngày 13/11/2016, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 16 mở tại tỉnh Tây Ninh. Đến dự Lễ bế giảng có ông Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Rộng- Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Văn Re – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tây Ninh và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Về phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện tư pháp.

Trải qua 12 tháng học tập và rèn luyện, có 83/83 học viên của lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh đã được Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Học viện Tư pháp công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư.  Hội đồng cũng đề nghị Giám đốc Học viện Tư pháp khen thưởng 05 học viên có thành tích trong phong trào "Thi đua xây dựng trường, lớp"  và khen thưởng 01 học viên có thành tích học tập đạt loại khá,  đó là học viên Võ Thị Tuyết Oanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Phùng Thị Dâu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự hỗ trợ tích cực của Học viện Tư pháp trong việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư  tại tỉnh Tây Ninh, góp phần bổ sung nguồn cho đội ngũ luật sư tại Tây Ninh. Đây là một hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa, đáp ứng được lòng mong mỏi của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trước yêu cầu cải cách tư pháp; đồng thời tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Học viện Tư pháp trong thời gian tới.

Để ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Học viện Tư pháp trong việc phát triển đội ngũ luật sư cho tỉnh Tây Ninh, Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen kèm theo hiện vật lưu niệm cho Học viện Tư pháp – cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt Học viện Tư pháp, TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện cho Học viện Tư pháp tổ chức khóa học tại Tây Ninh. Đồng thời,  cũng bày tỏ lòng biết ơn với Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh – Đoàn Luật sư Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc tổ chức, quản lý lớp học, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho lớp học giúp Học viện Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ.

Với các học viên tốt nghiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp lưu ý cần áp dụng tốt các kiến thức cơ bản, kỹ năng được trang bị từ khóa học vào thực tiễn công tác; tiếp tục học tập từ thực tiễn để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề; đặc biệt chú trọng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, góp phần phát triển đội ngũ luật sư cho Tây Ninh trong thời gian tới./.

 Phòng BTTP

11/23/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinBTTPBế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO 

Về việc đấu giá tài sản (lần 2)

 

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất ONT diện tích 291,3m2; thửa số 1460; tờ bản đồ 27; tọa lạc tại: ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 5.172.614.000 đồng. Tiền đặt trước: 517.262.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 02/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 05/11/2020 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Địa điểm đăng ký mua hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

10/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-10/hinh dau gia 3_Key_13102020154317.jpg
10/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"Quyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"
9/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPQuyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lýThông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

THÔNG BÁO.pdf

7/24/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinVăn phòngThông báo về kết quả lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2018-07/hinh thong bao_Key_24072018161335.jpg
7/24/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014 -2018Thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014 -2018

Để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước, trong tổ chức và thực hiện pháp luật, đồng thời đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc chỉ đạo thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 25 tháng 01 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014 - 2018.

Nội dung Kế hoạch đã xác định rõ mục đích của công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 là tập hợp, sắp xếp và công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Đối tượng hệ thống hóa là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của các cơ quan có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 gồm: Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp và Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa; tổng hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 về Bộ Tư pháp. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định và theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

                                                                                      Phương Anh 

2/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLThực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014 -2018/HoatDongAnh/2018-02/7_Key_07022018155904.2_Key_07022018155904.20181_Key_07022018155904.jpg
2/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá - Thông báo đấu giá tài sảnTrung tâm Dịch vụ đấu giá - Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản lần 2.

Đấu giá tài sản thanh lý 1870 cây tràm tại Bãi rác Tân Hưng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 1.113.241.500đồng. Tiền đặt trước: 167.000.000 đồng.Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/11/2019 (thứ 6).

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 04/11/2019 (thứ 2).

- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tại Trung tâm, hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký, giấy xem tài sản, giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, bản sao giấy CMND.

* Xem tài sản trực tiếp vào ngày 24/10 (thứ 5) và ngày 25/10 (thứ 6) tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3813218 để biết thêm chi tiết.

10/21/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTrung tâm Dịch vụ đấu giá - Thông báo đấu giá tài sản/HoatDongAnh/2019-10/3_Key_21102019082606.jpg
10/21/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)

​Xem nội dung văn bản đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

hd 04_1.rar


11/16/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)/HoatDongAnh/2020-11/tuyentruyen_Key_16112020150427.jpg
11/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  

Ngày 16/11/2020, tại Trụ sở Sở Tư pháp, Ðảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng Sở.

 baotran01.jpg

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lý Hoàng Vũ

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thúy Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp; cùng đại diện cấp ủy các chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên chi bộ Khối Văn phòng Sở thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Ðến dự, trao tặng Huy hiệu Ðảng, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chúc mừng đồng chí  Lý Hoàng Vũ được nhận Huy hiệu Ðảng, đồng thời nêu rõ: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các Đảng viên trong Đảng bộ, đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương rất vui mừng khi buổi lễ được tổ chức trong một không khí ấm cúng, trang trọng, đây không chỉ là vinh dự của mỗi đồng chí Lý Hoàng Vũ mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn Đảng bộ Sở Tư pháp và vui mừng hơn nữa khi đồng chí được kết nạp tại Đảng bộ Sở Tư pháp và được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Sở Tư pháp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu đánh giá cao tinh thần tận tụy trong công tác, trung thành với Ðảng, với đất nước của đồng chí, sự bản lĩnh, mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công và giúp rất nhiều cho công tác tư pháp tại tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị đồng chí Lý Hoàng Vũ tiếp tục rèn luyện, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên kiên trung, bất khuất, mẫu mực, trong sáng, giữ vững truyền thống cách mạng và giáo dục thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng Đảng bộ Sở Tư pháp sẽ có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu cao quý của Đảng hơn nữa, luôn là một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đi đầu trong Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

baotran02.jpg 

Đồng chí Lý Hoàng Vũ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lý Hoàng Vũ bày tỏ niềm vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, để xứng đáng danh hiệu mà Đảng đã trao tặng sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước phân công, đồng thời nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần công sức của mình vào xây dựng Sở Tư pháp ngày càng phát triển, cùng Đảng viên trong chi bộ Khối Văn phòng Sở và Đảng ủy Sở Tư pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

baotran03.jpg


baotran04.jpg
baotran05.jpg

Đồng chí Lý Hoàng Vũ phát biểu và chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ

                                                Bảo Trân


11/18/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngTrao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản Nhà nước của Sở Tài chính Tây Ninh, như sau:

- Lô đất dôi dư từ việc thi công Dự án: Di dời, nâng cấp nhà máy chế Biến đường từ Kiên Giang về lắp đặt tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với khối lượng là 42.478,36m3.

- Giá khởi điểm: 2.803.572.000 đồng. Tiền đặt trước: 420.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 07/12/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 01&02/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 10/12/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162546.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà làm việc cũ Đội thuế xã Thạnh Tây của Chi cục thuế Khu vực Tân Biên – Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Giá khởi điểm: 875.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 01/12/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 04/12/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162337.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, như sau:  

* 05 cái Máy Photocopy đã qua sử dụng (01 máy Photocopy Toshiba Studio 307; 01 máy Photocopy Toshiba E-Studio 233; 02 máy Photocopy Toshiba E306; 01 máy Photocopy KTS Sharp AR-5726).

* Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 700.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 04/12/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

11/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_20112020162257.jpg
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, như sau:

1) Vật tư thu hồi tháo dỡ nhà máy Latex gồm: Công trình xây dựng, dây chuyền máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ tùng của nhà máy. Giá khởi điểm: 6.974.788.236 đồng. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Thiết bị, phương tiện vận tải Khu vực Nông trường Suối Dây, Nhà máy Latex, Nhà máy Hiệp Trường, khu vực Văn phòng Công ty CP cao su 1-5 Tây Ninh. Giá khởi điểm: 2.071.248.056 đồng. Tiền đặt trước: 315.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/12/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp vào 02 ngày làm việc 03&04/12/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/12/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

11/24/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_24112020161231.jpg
11/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đính chính thông báo đấu giá

 

Ngày 09/11/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh có đăng thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 418.045,8 m2 để thực hiện dự án trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ phục vụ ven chân Núi Bà Đen phía Nam tại xã Thạnh Tân, Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Giá khởi điểm khu đất đấu giá: 259.846.020.925 đồng. Trong đó:

+ Giá khởi điểm trả tiền thuê đất một lần đối với khu đất Thương mại, dịch vụ 80.245,9m2 là 244.299.257.100 đồng/khu đất. Tiền đặt trước: 24.429.926.000 đồng.

+ Giá khởi điểm trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích cây xanh công cộng, đất giao thông công cộng và đất giao thông 327.059,3m2 là 15.546.763.825 đồng/năm. Tiền đặt trước: 1.554.676.000 đồng.

Nay xin đính chính giá khởi điểm tổng khu đất 418.045,8 m2 và khoản tiền đặt trước như sau:

  • Giá khởi điểm: 269.846.020.925 đồng.
  • Tiền đặt trước: 26.984.602.000 đồng.

    Về hình thức đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá vẫn giữ nguyên thông báo trước không thay đổi.

    Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.
11/26/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-11/hinh dau gia 3_Key_26112020145044.jpg
11/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây NinhHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


vbqppl.26.11.2020.2.jpg

Nguyễn Hoàng Nam – Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; công chức phụ trách công tác xây dựng văn bản của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức pháp chế hoặc công chức Văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp luật của các địa phương. Vì vậy, việc nắm bắt kịp thời các quy định mới để vận dụng chính xác là hết sức quan trọng.

vbqppl.26.11.2020.3.jpg

Quang cảnh buổi Hội nghị

Theo đó, Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai Kế hoạch số 2473/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thông qua Hội nghị các đại biểu nắm được nội dung mới của Luật, từ đó triển khai thi hành Luật đồng bộ, nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                                                      PXDKT&QLTTPL


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLHội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-11/vbqppl_Key_26112020162034.26_Key_26112020162034.11_Key_26112020162034.2020_Key_26112020162034.2_Key_26112020162034.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 3552/BTP-PLQT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc rà soát pháp luật để thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA, Sở Tư pháp đã tiến hành rà văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả cụ thể như sau (Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020):

1. Về tình hình tổ chức thực hiện: Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Kế hoạch số 2048/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020  thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các sở, ngành đã tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, kịp thời và đúng quy định.

2. Kết quả rà soát cụ thể theo Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có liên quan đến các chương được rà soát là 17 văn bản. Qua so sánh, đối chiếu 17 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành liên quan đến các lĩnh vực nêu trên thì tất cả văn bản mà địa phương đã ban hành không có nội dung liên quan trực tiếp đến các cam kết, nhóm cam kết trong Hiệp định được áp dụng trực tiếp khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam và không trái với nội dung các Bộ luật, Luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được phê duyệt tại Nghị quyết số 72/2018/QH14. Các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đều phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có liên quan đến các chương được rà soát là 40 văn bản. Qua so sánh, đối chiếu 40 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành có liên quan đến các lĩnh vực như trên thì tất cả các văn bản đã ban hành không có nội dung liên quan trực tiếp đến các quy định trong Hiệp định và các Bộ luật, Luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định được phê duyệt tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 và không trái với nội dung cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tây Ninh đều phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

3. Nhận xét, đánh giá: Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) là cần thiết, tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được ban hành chủ yếu căn cứ vào quy định của các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, không có trường hợp được căn cứ trực tiếp vào Hiệp định, Hiệp ước mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để ban hành.

Mặc khác, trong quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để đảm bảo thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) thì cán bộ trực tiếp thực hiện rà soát chưa có cơ hội tham gia Hội nghị triển khai liên quan đến các nội dung nêu trên để nắm bắt nội dung trọng tâm từ các Hiệp định sau khi Việt Nam được ký kết. Vì vậy, khi rà soát đối chiếu gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc rà soát còn chậm, nội dung rà soát chưa sâu so với nội dung chính Hiệp định.

Nhằm nâng cao chất lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề được đảm bảo thời gian, nội dung, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tư pháp cần thiết tổ chức triển khai cho địa phương những nội dung trọng tâm của chuyên đề trước khi thực hiện rà soát (như Hiệp định CPTPP và EVFTA) vì hầu hết cán bộ thực hiện rà soát ở địa phương đều kiêm nhiệm nhiều việc nên chuyên môn sâu ở các lĩnh vực thuộc phạm vi rà soát chuyên đề đôi khi còn hạn chế./.


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLKết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /HoatDongAnh/2020-11/vbqppl_Key_26112020161711.26_Key_26112020161711.11_Key_26112020161711.2020_Key_26112020161711.1_Key_26112020161711.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nayVai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay

Theo khoản 1 - Điều 2 Luật công chứng năm 2014: "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng".

          Công chứng là hoạt động dịch vụ công đặc biệt phục vụ và tạo ra những bảo đảm, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tranh chấp dân sự góp phần bảo đảm trật tự kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động công chứng của nước ta phát triển nhanh chóng, cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội, khi nhu cầu giao kết dân sự của người dân càng tăng cao.  Luật Công chứng năm 2014 cũng có quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: "Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác"

          Theo quy định của pháp luật hiện hành: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai". Do vậy, việc có một trình tự ghi nhận tính hợp pháp (công chứng) các giao dịch liên quan đến đất đai (ở đây là quyền sử dụng đất) nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, trong một thời gian rất dài, công tác quản lý đất đai của chúng ta vẫn chưa tốt, còn có nhiều giao dịch về quyền sử dụng đất phát sinh trong Nhân dân mà không được công chứng, chứng thực. Hiện tượng mua đi bán lại bất động sản bằng giấy tay khá phổ biến, đối tượng của giao dịch cũng đa dạng, từ đất ở, đất vườn đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp đều có thể được chuyển nhượng. Điều đó làm cho Nhà nước thất thu thuế, các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong quản lý, Tòa án khó khăn khi giải quyết tranh chấp. Vì vậy, công chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch về quyền sử dụng đất, thể hiện ở một số điểm sau:

          + Công chứng sẽ giúp bảo đảm tính hợp pháp của nội dung các giao dịch. Trên thực tế thì cũng còn có một số ít người dân có sự hiểu biết rõ ràng các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất. Việc công chứng sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch về quyền sử dụng đất qua việc tư vấn, giải thích của các tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể là của công chứng viên.

          + Việc công chứng còn góp phần hạn chế các giao dịch không có thật, góp phần hạn chế các yếu tố lừa đảo, lừa dối trong các giao dịch về quyền sử dụng đất, nhất là trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập di chúc, giải quyết về thừa kế.... Ví dụ: với sự tham gia của công chứng, các vấn đề như lừa dối trong khi lập di chúc: cưỡng ép người có quyền sử dụng đất lập di chúc giao giao quyền sử dụng đất cho một người nào đó.

          + Việc công chứng sẽ nâng cao giá trị chứng minh của chứng cứ (theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng giao dịch được công chứng không phải chứng minh) khi có tranh chấp. Rõ ràng, khi xảy ra tranh chấp, các bên tham gia giao dịch phải đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án sẽ dễ xem xét và chấp nhận hơn nếu các giao dịch đó đã được công chứng.

          Trên đây là một số vai trò quan trọng của hoạt động công chứng trong việc giao dịch về đất đai trong xã hội hiện nay./.

 

Yến Linh - Công chứng số 1 đưa tin


11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC1Vai trò của hoạt công chứng trong lĩnh vực đất đai hiện nay/HoatDongAnh/2020-11/cc1_Key_26112020161338.26_Key_26112020161338.11_Key_26112020161338.2020_Key_26112020161338.jpg
11/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Những hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020Những hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020

Thực hiện theo Quyết định số 1226/QĐ-STP ngày 22/5/2020 về việc kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với 06 UBND cấp xã.

 Việc kiểm tra công tác chứng thực tại UBND cấp xã nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác chứng thực theo quy định, cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm về công tác chứng thực. Thông qua đó, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả kiểm tra, ngoài đánh giá một số kết quả đạt được Sở Tư pháp còn chỉ ra các hạn chế, sai sót như sau:

 1. Còn một số hồ sơ có sai sót về trình tự thủ tục chứng thực; thành phần hồ sơ lưu chưa đúng quy định (thiếu hoặc dư), cụ thể:

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: Thiếu giấy tờ nhân thân của những người thừa kế, tên gọi văn bản ghi chưa đúng.

- Hợp đồng, giao dịch: Thiếu giấy tờ nhân thân của các bên tham gia giao dịch.

- Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng tín dụng ký trước vào hợp đồng (không ký trước mặt người ký chứng thực) nhưng không có đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực.

- Hợp đồng, giao dịch: Thành phần hồ sơ lưu dư các giấy tờ không cần thiết.

- Hợp đồng thuê: Nội dung hợp đồng cho thuê lại vượt quá nội dung hợp đồng ban đầu; bên cho thuê lại vi phạm hợp đồng thuê ban đầu; cho thuê lại chưa được sự đồng ý của bên cho thuê ban đầu; nội dung hợp đồng thuê ban đầu quy định chưa phù hợp giữa quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Chứng thực chữ ký trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

- Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: Hộ gia đình có nhiều người nhưng chỉ chứng thực chữ ký của một người.

- Người yêu cầu chứng thức, người tiếp nhận hồ sơ và người thực hiện chứng thực chưa ký vào từng trang của hợp đồng.

- Việc chứng thực chữ ký trên giấy tặng cho, mua bán xe chưa đảm bảo theo quy định: bên bán không có ý kiến của đồng sở hữu và cũng không có giấy tờ chứng minh tài sản riêng (trường hợp đã có vợ/chồng) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Chứng thực chữ ký đối với văn bản có nội dung hợp đồng, giao dịch không đúng theo Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền không thuộc quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

2. Sai sót trong việc mở sổ chứng thực; ghi sổ chứng thực; lưu trữ sổ và hồ sơ chứng thực:

- Bìa sổ chứng thực chưa đúng theo mẫu quy định tại phụ lục của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực năm 2019 chưa đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, chưa khóa sổ theo quy định, chưa ghi ngày mở sổ; không bảo quản sổ cẩn thận, sổ bị rách, viết số thứ tự chưa liên tục.

- Không ghi đầy đủ các cột, mục trong sổ như: Cột họ tên, chức danh người ký chứng thực; cột lệ phí, phí chứng thực.

- Thực hiện chứng thực chữ ký nhưng không vào Sổ chứng thực chữ ký.

- Mở sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 23/2015/NĐ-CP (đơn vị không mở chung 01 sổ mà tách ra theo từng loại vụ việc cụ thể như: sổ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, Sổ chứng thực hợp đồng tặng cho QSDĐ, hợp đồng thế chấp QSDĐ…).

3. Việc thực hiện thu phí chứng thực có vụ việc thu chưa đúng quy định:

Thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC. Cụ thể thu không theo trang bản chính mà theo trang bản sao nên tất cả các trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân đều thu 2.000 đồng.

4. Thực hiện lời chứng: Ghi không đầy đủ nội dung hoặc ghi không đúng mẫu quy định.

  Để nâng cao chất lượng công tác chứng thực, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, sai sót trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các Phòng Tư pháp (nơi được kiểm tra) thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác chứng thực, tổ chức chức quán triệt nội dung Kết luận kiểm tra trong toàn đơn vị, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại hạn chế theo Kết luận của Sở Tư pháp; Báo cáo UBND huyện tình hình chấp hành các quy định pháp luật về chứng thực, đồng thời tham mưu có giải pháp xử lý các đơn vị không khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã kết luận

Đối với các Phòng Tư pháp còn lại căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và căn cứ Kết luận kiểm tra công tác chứng thực, thực hiện tự rà soát lại công tác này để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới./.

                                                                                                      Thanh tra Sở


10/29/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra chuyên ngành về công tác chứng thực tại UBND cấp xã năm 2020/HoatDongAnh/2020-10/chungthuc_Key_29102020145236.jpg
10/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 24/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

sk6tdn1.jpg 

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2020. Các thành viên tham gia Hội nghị cũng tích cực thảo luận, trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm.

sk6tdn2.jpg 

Ông Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác thi đua- khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị toàn ngành tư pháp nghiêm túc khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp trong 06 tháng cuối năm 2020, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, cụ thể như sau:

- Đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khó khăn đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Kịp thời thực hiện và tham mưu UBND cùng cấp trong việc ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tại địa phương.

- Tích cực, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung còn lại trong chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2020 tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Quan tâm hơn nữa trong việc đề ra các giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất trong tình hình khó khăn là phải cắt giảm 70% chi phí tổ chức hội nghị, công tác phí hiện nay.

- Kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản mới có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản trên tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phòng trào thi đua, các đợt phát động thi đua trong năm 2020, trong đó tập trung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành tư pháp (28/8/1945-28/8/2020).

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác CCHC trong toàn ngành, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

- Thường xuyên quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức tư pháp, nhất là công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là chống tham nhũng vặt trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức trong toàn ngành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công tác của ngành, đảm bảo xây dựng ngành tư pháp Tây Ninh ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp còn tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020, thảo luận các nội dung liên quan đến Hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2020). Đồng thời, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã trao Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

sk6tdn3.jpg
sk6tdn4.jpg


sk6tdn5.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở

(Đắc Hiển)

7/29/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020/HoatDongAnh/2020-07/sk6tdn1_Key_29072020081254.jpg
7/29/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

Thực hiện Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh có nhận được thông báo chấm dứt tư cách thành viên hợp danh Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn đối với ông Lê Quang Sách - Công chứng viên hợp danh của Văn phòng Công chứng. Sở Tư pháp Tây Ninh đã tiến hành xóa tên đăng ký hành nghề  của Công chứng viên đối với Công chứng viên Lê Quang Sách, sinh ngày 25/7/1971, thường trú tại ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 09/4/2019  Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định số: 769/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên số 22/CCV của ông Lê Quang sách do Sở Tư pháp Tây Ninh cấp ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết ông Lê Quang sách không hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Bùi Quốc Toàn, tỉnh Tây Ninh./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

CV 770.pdf

4/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngThông báo xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/HoatDongAnh/2019-04/hinh thong bao_Key_09042019164747.jpg
4/9/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016Sở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016

Nhằm đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2016 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 của Ngành Tư pháp tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 13/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1713/KH-STP về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016.

Nội dung kiểm tra tập trung xoay quanh việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016 theo Chương trình công tác tư pháp năm 2016, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp về các lĩnh vực Tư pháp; việc triển khai, phát động phong trào thi đua năm 2016, việc đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2016. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại 09 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố từ ngày 09/11/2016 đến hết ngày 18/11/2016, thời gian làm việc 01 buổi đối với mỗi đơn vị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm 01 Lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

 Hình 1.JPG

Đồng chí Vương Văn Trợ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Trảng Bàng

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá, nhìn chung, các Phòng Tư pháp cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp do cơ quan cấp trên đề ra. Trong đó, việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch đạt một số hiệu quả nhất định, công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND cấp huyện, xã từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, hình thức, đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác tổ chức, xây dựng cơ quan được củng cố, kiện toàn; đội ngũ công chức Tư pháp-hộ tịch có trình độ chuyên môn từ trung cấp luật trở lên đạt trên 95%, được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên.

 Hình 2.jpg

Đồng chí Phùng Thị Dâu- Phó Giám đốc Sở Tư pháp trong buổi lại việc tại

Phòng Tư pháp huyện Hòa Thành

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các Phòng Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, còn nhiều đơn vị chỉ xây dựng kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của kế hoạch; hầu hết các đơn vị gặp khó khăn trong việc xây dựng phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện, xã đạt hiệu quả chưa cao. Tất cả các đơn vị đều có một số kế hoạch, báo cáo ban hành trễ hạn theo thời hạn yêu cầu xây dựng, báo cáo của cấp trên.

Tiến hành song song với đợt kiểm tra cuối năm, Sở Tư pháp kết hợp kiểm tra việc tự chấm điểm thi đua năm 2016 của các đơn vị thuộc khối thi đua các Phòng Tư pháp do Sở phát động căn cứ theo Quyết định số 1786/QĐ-STP ngày 26/10/2016 về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2016. Qua kết quả tự chấm điểm và hồ sơ lưu tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Các đơn vị có sự phấn đấu thi đua, chất lượng và hiệu quả các nội dung thi đua tương đối tốt, đặc biệt phần lớn các đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí về nhiệm vụ chính trị của ngành. Đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

Các Phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có số lượng biên chế trung bình là 04 người đối với mỗi đơn vị. Trong khi đó, nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng tăng và được giao thêm nhiều lĩnh vực, hiện tại có hơn 26 nhiệm vụ tương ứng với các mảng công tác của ngành. Biên chế ít nhưng việc lại nhiều, một số đơn vị vì thế rơi vào tình trạng làm việc quá tải, quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ theo đó gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện công tác chậm, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND cấp huyện. Các công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác văn bản, kiểm soát TTHC tuy đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, còn đơn vị chưa được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo hoạt động sát sao, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của phòng.

Nhận thức sâu sắc các hạn chế còn tồn tại cũng như những kết quả đạt được trong năm 2016 của các phòng Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã và đang nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành trong năm 2017 với phương phâm châm cải thiện, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp toàn diện, đồng bộ, hỗ hợ tốt hơn cho UBND các cấp trong việc điều hành công việc chung của tỉnh cũng như phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho nhân dân.

12/14/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp Tây Ninh tiến hành kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua năm 2016/HoatDongAnh/2016-12/Hình 1_Key_14122016145603.jpg
12/14/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng
Xem nội dung thông báo cụ thể chọn tập tin bên dưới

7/24/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho  Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng /HoatDongAnh/2019-07/thong-bao_Key_24072019084741.jpg
7/24/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢNTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản thanh lý gồm 05 chiếc xe ô tô tải chở mủ cao su hiệu PHAT TAI đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 920.000.000đ (đã bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 140.000.000đ. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có).

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 09/11/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 12/11/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và bỏ phiếu đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh hoặc Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá tại: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


10/23/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản : THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/HoatDongAnh/2020-10/tải xuống_Key_23102020145931.jpg
10/23/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợpThực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp
Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo số 237/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2013. Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác trợ giúp pháp lý đã đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa phương.

 

Chiến lược được triển khai thi hành sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý qua nhiều hình thức như: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng cơ quan phối hợp thực hiện; thông qua Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kết hợp triển khai Chiến lược, lồng ghép vào đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Các hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược dựa trên cơ sở điều kiện thực tế, tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Việc thực hiện các nội dung trong các kế hoạch từng năm phải đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngoài Trung tâm Trợ giúp pháp lý còn có mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở bao gồm: Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu; 08 Tổ Cộng tác viên đặt tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và 26 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Mạng lưới trợ giúp pháp lý duy trì hoạt động thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người dân tại cơ sở.

Qua quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đa số các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược của tỉnh Tây Ninh đều đạt. Đảm bảo  100% Ủy ban nhân dân, cơ quan thanh tra, cơ quan hành chính cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; 100% các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp và đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh được lắp đặt bảng thông tin và đặt hộp tin về trợ giúp pháp lý tại địa điểm thuận lợi để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu. 100% các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 được thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, ngoài ra 20% các xã, thị trấn của tỉnh được thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. 100% vụ việc tư vấn, bào chữa, đại diện và kiến nghị của các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý khi yêu cầu đều được Trung tâm cử người thực hiện kịp thời. Số vụ việc được trợ giúp pháp lý trong hai năm là 1.429 vụ, việc cho 1.508 người.

Các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược quy định đầy đủ, cụ thể về tiến độ thực hiện và mốc thời gian để các địa phương làm cơ sở phấn đấu thực hiện. Khi thực hiện Chiến lược đã tạo bước chuyển biến tích cực cho hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên một số mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đưa ra quá cao, không khả thi chưa phù hợp thực tế rất khó đạt được. Qua báo cáo này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề xuất điều chỉnh lại một số mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp. Cụ thể như:

Một là, về vấn đề kiện toàn mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm theo Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008, quy định một số mục tiêu, chỉ tiêu không phù hợp như: thành lập mới Chi nhánh tại 1/3 tổng số các đơn vị hành chính cấp huyện, bảo đảm 100% địa bàn có Tòa án khu vực theo lộ trình của cải cách tư pháp đều thành lập Chi nhánh; đến năm 2015 phải đảm bảo 50% - 60% các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, duy trì sinh hoạt định kỳ và đến năm 2020 tỷ lệ này là 100%; Phát triển 1.000 – 2.000 Trợ giúp viên pháp lý có tính chuyên nghiệp (Trung bình 15 – 25  Trợ giúp viên pháp lý/Trung tâm); Phát triển khoảng 12.000 – 20.000 cộng tác viên người (Trung bình 190 – 320  cộng tác viên /Trung tâm). ..

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thành lập 01 Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 đặt tại huyện Bến Cầu nhưng do Chi nhánh mới được thành lập và nhu cầu về trợ giúp pháp lý của người dân không nhiều nên số vụ việc trợ giúp pháp lý là rất ít. Việc thành lập Câu lạc bộ TGPL chủ yếu là căn cứ vào nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án “Hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, 2005 - 2009”… mà chưa xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Do đó việc thành lập mới Chi nhánh và Câu lạc bộ TGPL phải xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ở địa bàn, có nguồn lực cán bộ (Trợ giúp viên pháp lý), đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo nguồn kinh phí để hoạt động. Nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý là tùy thuộc vào nhu cầu nguồn nhân lực mỗi địa phương, nếu quy định chung cho các địa phương thì sẽ rất khó đảm bảo chỉ tiêu như quy định. Phát triển cộng tác viên chỉ đông về số lượng, hoạt động của cộng tác viên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao vì chế độ chi trả thù lao cho cộng tác viên khi tư vấn pháp luật quá ít, thủ tục chi trả rườm rà, phức tạp từ đó không khuyến khích được cộng tác viên thực hiện đúng nhiệm vụ, vai trò của mình.

Hai là, về vấn đề xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin về trợ giúp pháp lý trên 70% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo địa phương và 100% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo địa phương vào giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng về trợ giúp pháp lý rất khó thực hiện, vì không đảm bảo về kinh phí, nguồn nhân lực, hoạt động về trợ giúp pháp lý cũng không đa dạng như các hoạt động khác.

Ba là, một số mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược thể hiện rất trừu tượng, không có cơ sở để thống kê như: đến năm 2015, đảm bảo từ 50% - 70%  người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý và đến năm 2020 tỷ lệ này là 100%; Bảo đảm 98% - 100% vụ án có Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư cộng tác viên bào chữa, đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị can, bị cáo là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; khoảng 20% - 30% vụ việc có sự tham gia của trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra hoặc khởi tố vụ án; Từ 70% - 80% người dân khi tiếp cận với các cơ quan công quyền có liên quan đến pháp luật đều được tư vấn, hướng dẫn về quyền được trợ giúp pháp lý ......Quy định này rất khó thực hiện vì số lượng án ngày càng nhiều nhưng không có cơ sở để ràng buộc trách nhiệm các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện vì trong các văn bản pháp luật liên quan đến tố tụng của các lĩnh vực không quy định vấn đề này. Không có cơ sở đánh giá sự hiểu biết của người dân về trợ giúp pháp lý.

Các mục tiêu, chỉ tiêu trên đây cần được xem xét để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi địa phương và phải xuất phát từ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân./.

                                                                                  Ngọc Linh

 


10/21/2013 4:20 PMĐã ban hành(None)Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo số 237/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 về kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2013. Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác trợ giúp pháp lý đã đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa phương.
10/21/2013 4:20 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh gồm 935 chiếc xe mô tô 2 bánh đã qua sử dụng (trong đó:585 chiếc xe đủ điều kiện đăng ký lưu hành, 350 chiếc xe bán phụ tùng).

- Giá khởi điểm: 1.090.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 165.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 12/10/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 01&02/10/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 15/10/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218./.

9/25/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-09/bua dau gia 1_Key_25092020144434.jpg
9/25/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Công tác về văn bảnCông tác về văn bản
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngay từ ngày thành lập Sở Tư pháp Tây Ninh (ngày 28/12/1982), công tác xây dựng văn bản nói chung, công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Tư pháp nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao, ngành tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng trong suốt chặng đường từ ngày thành lập đến nay, cùng với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật ở địa phương, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ban hành thì công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương không ngừng được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nói chung và cấp tỉnh nói riêng không ngừng gia tăng theo từng năm, từng giai đoạn cả về số lượng và chất lượng đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật, góp phần tạo ra hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

- Nhìn chung, từ ngày thành lập đến nay nghành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong công tác góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng từng bước đưa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, chỉ riêng Sở Tư pháp đã góp ý 947 văn bản các loại, trong đó có 219 Luật, 10 Pháp lệnh, 718 văn bản khác; thẩm định 1.729 văn bản gồm 234 Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 1495 Quyết định Ủy ban nhan dân; rà soát, hệ thống hóa 5.122 văn bản. Qua rà soát đã phát hiện 2.803 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, Sở Tư pháp đã tham mưu xử lý đúng quy định.

Ngoài việc góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã thường xuyên tăng cường kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho bộ phận pháp chế các sở, ngành tỉnh, Tư pháp cấp huyện, cấp xã về công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, viết hàng trăm bài trao đổi nghiệp vụ trong công tác soạn thảo góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Tờ tin Tư pháp Tây Ninh, báo, đài địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bạn đọc, khán thính giả nghe đài, xem đài về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tóm lại, trong hơn 30 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tư pháp Tây Ninh nói chung, Sở Tư pháp Tây Ninh nói riêng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, thực hiện pháp luật ở địa phương.

 

                                                                                     

 

                                                                  Phòng Xây dựng văn bản

8/27/2015 2:35 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Công tác về văn bản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  XÂY DỰNG, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG
8/27/2015 2:35 PMYesĐã ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, ngày 25/01/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND.

Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào một số nội dung như: Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật mới về hoạt động khởi nghiệp và giới thiệu nội dung cơ bản các văn bản này trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của tỉnh, lấy ý kiến khảo sát nhu cầu vể hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo nội dung của Kế hoạch; trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Phương Anh

3/6/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next