Tin tức - Tin tức sự kiện
 
​Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực, phù hợp với đường lối phát triển của đất nước, phù hợp với toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian ...
 
​Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.Theo đó tại Điều 69 của Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được lập theo quy định ...
 
​Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, gồm 5 chương, 73 điều quy định về: các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên ...
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới20200403073125.zip
 
​Để xử lý nghiêm các hành vi không thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 30/3/2020 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý theo pháp luật hình sự đối với hành vi này. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đưa ra xử lý nghiêm các đối ...
 
​Người dân có thể nộp thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công tỉnh Tây NinhTheo đường dẫnhttps://dichvucong.tayninh.gov.vn/1. Người dân không thực hiện các thủ tục hành chính nếu chưa cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh.2. Khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát ...
 
Thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 20/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi ...
 
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày ...
 
​Ngày 05 tháng 03 năm 2020 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2020.Theo đó Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ...
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023

 Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ (2018-2023). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm khẩn trương tổ chức Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật về Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhiệm kỳ mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về kết quả Đại hội kèm theo biên bản Đại hội, biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, - kỷ luật của Đoàn luật sư, Nội quy Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn kết quả Đại hội theo quy định tại điểm 2 Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Phòng Bổ trợ tư pháp

5/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023/HoatDongAnh/2019-05/deanluatsu_Key_06052019083101.png
5/6/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định Số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sảnNghị định Số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, gồm 5 chương, 73 điều quy định về: các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước bao gồm: vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bao gồm: vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra, địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác.

Về đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng với đối tượng là các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính: cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là một tỷ đồng đối với cá nhân và hai tỷ đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép thăm dò, khai thác khoán sản từ 01 tháng đến 24 tháng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng; đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng; tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

xl08.5.2020.2.jpg

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, như: buộc thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khoẻ con người; buộc xử lý, khắc phục sự cố sụt, lún đất; Bộ thực hiện các biện pháp vận hành hồ chứa, phục hồi đất đai, môi trường; san lấp, cải tạo các công trình thăm dò…

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản gồm: công chức được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đang thi hành công vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Tổng cục Địa chất và khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện.

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020, thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định này có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.

Thu Hồng

PHÒNG XDKT&QLTTPL

5/8/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLNghị định Số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản/HoatDongAnh/2020-05/xl08_Key_08052020141526.5_Key_08052020141526.2020_Key_08052020141526.2_Key_08052020141526.jpg
5/8/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kỳ 2014-2018.

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Sau khi tiến hành rà soát 890 văn bản trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018  thì kết quả rà soát đạt được như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 là 266 văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 là 35 văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 là 624 văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 là 95 văn bản.

Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra cập nhật bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật bãi bỏ các văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực thi hành.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo -Tin học đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 theo quy định tại khoản 7 Điều 167 NĐ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm tham mưu, quản lý.

Việc công bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin phục vụ việc áp dụng và thi hành pháp luật./.

 

                                                                                      Phương Anh

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

attachments.zip

3/12/2019 12:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLCông bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2019-03/12_Key_12032019111829.3_Key_12032019111829.2019_Key_12032019111829.cb_Key_12032019111829.jpg
3/12/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lýỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được tiến hành sâu rộng trong ban ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cơ bản đáp ứng được nhu cầu TGPL của người nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TGPL thời gian qua chưa thật sự thu hút được các nguồn lực xã hội tham gia; trong khi đối tượng thuộc diện được TGPL và nhu cầu thụ hưởng TGPL ngày càng được mở rộng và tăng cao. Một số đối tượng thuộc diện được TGPL chưa được tiếp cận với dịch vụ TGPL miễn phí như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, một số nhóm đối tượng có khó khăn về tài chính.

Để tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020, ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 849/UBND-NCPC chỉ đạo tăng cường công tác TGPL.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác TGPL; chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác TGPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương theo từng giai đoạn. Tăng cường truyền thông về công tác TGPL cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường việc tiếp cận đối tượng thuộc diện được TGPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác TGPL; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chính sách TGPL. Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL; cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đồng thời Sở Tư pháp cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, chủ trì và phối hợp với các ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

- Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác TGPL; kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh hiệu quả, tiết kiệm.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác TGPL, tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin, bài viết về Luật TGPL năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC để giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về TGPL.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội định kỳ rà soát, tổng hợp số liệu của trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và các đối tượng khác theo quy định tại Điều 7 của Luật TGPL năm 2017 đang quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thông tin cho Sở Tư pháp biết.

Thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình thông tin cho Nhân dân biết về chính sách TGPL của Đảng và Nhà nước, kịp thời nắm bắt nhu cầu TGPL của người dân để hướng dẫn họ tiếp cận với chính sách TGPL (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp).

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức truyền thông về công tác TGPL cho người được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017 mà Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang quản lý để họ hiểu rõ về quyền được TGPL và thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí khi có yêu cầu.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp thường xuyên quan tâm phối hợp với ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ Trung tâm TGPL nhà nước triển khai các hoạt động TGPL trên địa bàn; tích cực hướng dẫn người được TGPL tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ pháp lý của Nhà nước.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các luật, bộ luật tố tụng có liên quan trong hệ thống của ngành; phát huy và thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo dõi, kiểm tra việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp - Tỉnh ủy Tây Ninh theo quy định./. 

                                                        Ngọc Linh

5/18/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinThông báoỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2020-05/tgpl_Key_18052020140446.jpg
5/18/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình người nơi pháp đìnhTình người nơi pháp đình

Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em để mai sau thành những công dân sống có ích cho xã hội, là nơi rèn giũa để các em phát triển lành mạnh theo năm tháng. Nhưng hiện nay, vấn đề ly hôn, ly thân, bỏ bê con cái đang diển ra ngày càng nhiều, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tội phạm vị thành niên, là ghánh nặng cho cộng đồng và kéo theo những hệ lụy liên quan đến tệ nạn xã hội gia tăng đáng báo động.

Như vụ án "Trộm cắp tài sản" được Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 14/5/2020 cũng xuất phát từ việc gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm dẫn đến con mình sinh ra lâm vào hoàn cảnh trộm cắp. Pháp luật tuy có tính chất nghiêm khắc, giáo dục tội phạm nhưng kết thúc bằng bản án thể hiện tính nhân văn sâu sắc tại chốn pháp đình.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Gò Dầu truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Hùng vào khoảng 22 giờ, ngày 20/9/2019, tại khu vực thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Cường do thiếu nợ của Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng, không có tiền trả đã nảy sinh ý định lấy trộm 01 cây bông trang dạng bonsai trị giá 11.300.000 đồng của anh Nguyễn Nguyên Bảo Thắng.

Khi được Hội đồng xét xử thẩm tra về lý lịch, bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2003 khai báo về hoàn cảnh gia đình, từ lúc sinh ra cho đến tận ngày hôm nay bị cáo không hề biết gì về mẹ ruột, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ không có vòng tay che chở, lơi ấm từ mẹ. Sống cùng với cha, mưu sinh bằng nhiều nghề làm mướn, lang thang rày đây mai đó, không có có nơi ở cố định.

Cha bị cáo có lúc cũng chung sống như vợ chồng với nhiều người phụ nữ. Đến năm bị cáo được khoảng 15 tuổi thì cha bị cáo tiếp tục sống chung với một người phụ nữ, mẹ kế quá khắt khe, thường xuyên đánh đập, hành hạ, không thể chung sống được nên bị cáo bỏ nhà đi sống lang thang tại khu vực huyện Trảng Bàng bằng nghề chăn vịt, chăn bò cho người khác để kiếm cơm hàng ngày không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đến tối ngủ trong chòi vịt, chuồng bò, nghe mà quá xót xa cho thân phận của một đứa trẻ ở tuổi ăn học, tổi mới lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nên được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh phân công Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu.

Dẫu biết rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên xét về nguyên nhân cũng như hoàn cảnh, điều kiện tác động đến hành vi phạm tội thì thấy rằng bị cáo đáng thương hơn đáng trách. Cũng vì sống lang thang, không có nơi ở cố định, thiếu thốn về vật chất, em Cường có mượn của anh Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng để mua thức ăn. Sau đó, em Cường mới nảy sinh ý định đi trộm cây bông trang để trả nợ 200.000 đồng cho anh Hùng. Nên sau đó, em đã đi đến nhà của anh Thắng trộm cắp cây bông trang rồi đem đến trả cho anh Hùng để trừ nợ, có 200.000 đồng nhưng đánh đổi lại một hình phạt tù thật sự không đáng.

Trong thời kỳ Nhà nước ta đang phổ cập giáo dục cho công dân thì với độ tuổi của bị cáo Cường tính đến ngày xét xử đã hơn 17 như thế tối thiểu cũng có thể đọc và viết được tên của mình nhưng bị cáo Cường không hề biết một mặt chữ nào, không biết đọc, không biết viết, đó là một sự thiệt thòi rất lớn đối với bị cáo, thể hiện sự thiếu quan tâm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình, của xã hội.

Trước khi mở phiên tòa, cha ruột của bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, từ chối hẳn trách nhiệm của bậc làm cha đối với chính núm ruột của mình, từ chối hẳn đứa con mà mình phải có nghĩa vụ cưu mang. Những người trong phòng xử án đều có cái nhìn cảm thương cho số phận của em, không biết cuộc đời em sau này sẽ như thế nào. Nhìn sâu trong ánh mắt của em làm cho mỗi người đều cảm thấy nhói lòng, em trả lời sống những ngày trong Nhà Tạm giữ hình như có cái ăn, cái mặc hơn là bên ngoài, có người trò chuyện cùng, có cán bộ quản giáo chăm sóc mà từ trước giờ em chưa được hưởng cảm giác của tình yêu thương.

Tại phiên tòa Trợ giúp viên pháp lý đã trình bày trước Hội đồng xét xử, thống nhất về tội danh và điều khoản mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã áp dụng  nhưng cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh đáng thương của bị cáo như đã phân tích trên đây quyết định cho bị cáo một mức án phù hợp.

Hội đồng xét xử cân nhắc hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, nhân thân, cân nhắc lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý quyết định cho bị cáo Cường hưởng mức án tù bằng thời hạn tạm giam, tạm giữ là 04 tháng 09 ngày, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của em sáng lên niềm vui tột cùng, hạnh phúc đong đầy nhưng ẩn chứa một nỗi lo sau này đối với cuộc sống mưu sinh.

Phiên tòa kết thúc với bản án sâu đậm tình người vừa có sức thuyết phục sâu sắc những người tham dự.

                                                              Ngọc Linh

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTình người nơi pháp đình/HoatDongAnh/2020-05/21_Key_21052020082816.5_Key_21052020082816.2020_Key_21052020082816.png
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

 

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 7.721,5m2 đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.

- Giá khởi điểm: 35.904.975.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.600.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 22/6/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 25/6/2020 (thứ năm).

Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_01062020094002.jpg
6/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viênThông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 1438.rar

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinThông báo về việc xóa tên đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên/HoatDongAnh/2019-07/hinh thong bao1_Key_17072019093746.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
thông báo tham dự kiểm tra kết     quả tập sự hành nghề công chứng thông báo tham dự kiểm tra kết     quả tập sự hành nghề công chứng

Kính gửi:

      - Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh;

      - Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Thực hiện tinh thân công văn số 1112/BTP-BTTP ngày 02/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo đến các cá nhân đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghể công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh các nội dung sau:

1. Từ nay đến hết ngày 25/4/2019 các trường hợp đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghể công chứng lần này hoàn chỉnh báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng gửi về Sở Tư pháp để kiểm tra tính xác thực, chính xác của các hồ sơ đề nghị tham dự kiểm tra kịp thời gửi Bộ Tư pháp  để tổng hợp báo cáo Hội đồng kiểm tra.

2. Đối với các hồ sơ đã nộp hồ sơ tham dự kiểm tra tập sự trước đây mà chưa nộp phí và những trường hợp nộp hồ sơ theo tinh thần công văn này thì tiến hành đóng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (3.500.000 đồng) theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 111/2017TT-BTC ngày 20/10/2017.

Số phí trên được nộp vào tài khoản của Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp theo thông tin cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Cục Bộ trợ Tư pháp.

Số tài khoản: 3511.0.1118188, tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung nộp phí: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng cho Ông, …../bà:…, tỉnh/thành phố ….. (tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba năm 2019).

Bản sao giấy tờ chứng minh nộp phí được gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra hoặc gửi bổ sung (với những người đã nộp hồ sơ) về Cục Bổ tợ Tư pháp- Bộ Tư pháp. Người nộp phí tự chịu trách nhiệm, nếu trên giấy nộp tiền không đủ thông tin để có thể xác định được người nộp phí.

Hồ sơ hoặc bản sao giấy nộp tiền được gửi về Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp theo địa chỉ số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (trước ngày 30/4/2019).

Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo đến Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh, các các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân có liên quan được biết để đăng ký tham dự./.

Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

cv 739.pdf

4/8/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngthông báo tham dự kiểm tra kết     quả tập sự hành nghề công chứng /HoatDongAnh/2019-04/hinh thong bao_Key_08042019152935.jpg
4/8/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (các Bộ luật, luật tố tụng) và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là kịp thời triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số: 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10), Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc nhằm tăng cường triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10. Từ đó, nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc TGPL được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được TGPL được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ TGPL với chất lượng tốt. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng và các ngành thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong ngành mình, đặc biệt trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 10. Thực hiện đúng, hiệu quả cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc triển khai công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.

Các hoạt động của Kế hoạch năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10: Các ngành thành viên của Hội đồng chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiền hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thuộc quyền quản lý thực hiện giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10.

2. Thực hiện truyền thông về TGPL để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và người được TGPL

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để thay thế Bảng thông tin về TGPL, Tờ thông tin về TGPL, Hộp tin TGPL tại trụ sở các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ khi không còn sử dụng được (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng đọc được thông tin về TGPL, bảo đảm hiệu quả truyền thông).

b) Kiểm tra việc sử dụng USB có chứa nội dung thông tin về TGPL để truyền thông về TGPL qua các phương tiện truyền thanh của Trại Tạm giam, Nhà Tạm giữ đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát.

3. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng: Hội đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp về TGPL trong tố tụng tại một số cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương. Hình thức kiểm tra thông qua 01 trong 02 hình thức sau: Tự kiểm tra kết quả thực hiện: tất cả các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện hoặc là kiểm tra trực tiếp, dự kiến trong năm 2020 sẽ tiến hành kiểm tra 02 cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

4. Thống kê, báo cáo việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10: Hàng năm, các ngành là thành viên Hội đồng có trách nhiệm báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 gửi cho Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng để tổng hợp gửi Hội đồng ở Trung ương.

5. Họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10: Trong năm 2020 Hội đồng sẽ tổ chức họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong tố tụng theo định kỳ 06 tháng và năm 2020.

6. Các hoạt động thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ thực hiện trách nhiệm quy định từ Điều 8 - Điều 11 của Thông tư liên tịch số 10. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành mình về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng thuộc ngành mình quản lý.

7. Các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Kiểm tra diện người được TGPL, bảo đảm người được TGPL có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về TGPL và pháp luật tố tụng. Nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Cung cấp lại Bảng thông tin TGPL, Tờ thông tin về TGPL; Hộp tin TGPL (khi bị hư hỏng không sử dụng được), mẫu đơn yêu cầu TGPL và các biểu mẫu theo quy định của Thông tư liên tịch số 10, tờ gấp pháp luật, các tài liệu pháp luật có liên quan về TGPL cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Thông báo danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL của Trung tâm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Chi trả thù lao tham gia tố tụng cho người thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng tiếp tục thực hiện các hoạt động khác như: Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; xây dựng dự toán kính phí hoạt động của HỘi đồng và các ngành thành viên năm 2021; củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có yêu cầu thay đổi về nhân sự./.


3/23/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLHội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020/HoatDongAnh/2020-03/linh23_Key_23032020144413.3_Key_23032020144413.2020_Key_23032020144413.2_Key_23032020144413.png
3/23/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2843/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ cụ thể của 03 cấp chính quyền tại địa phương như sau:

 Đối với công tác kiểm tra văn bản QPPL thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tự kiểm tra văn bản QPPL do mình ban hành trong năm 2020 ngay sau khi văn bản được thông qua hoặc ban hành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm 2020. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra theo địa bàn tại các huyện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, đối với cấp huyện việc kiểm tra theo địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Bên cạnh việc quy định về thẩm quyền kiểm tra văn bản kế hoạch cũng quy định rõ về thời gian và trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản như trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản để thực hiện việc kiểm tra theo quy định.

Đối với công tác rà soát văn bản QPPL kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ của các cấp như sau cấp tỉnh tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và rà soát theo yêu cầu của cấp trên; cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để lựa chọn việc rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát văn bản đạt chất lượng, hiệu quả.

 Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát văn bản QPPL của tỉnh ban hành đảm bảo chính xác và kịp thời, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các Sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của địa phương, khi nhận được yêu cầu xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải tham mưu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời theo đúng quy định tại Điều 125, Điều 131 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL./.

                   

                                                                           Phòng XDKTVB

1/19/2020 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLCông tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2020-03/xdvb19_Key_19032020142339.3_Key_19032020142339.2020_Key_19032020142339.4_Key_19032020142339.png
1/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Theo đó tại Điều 69 của Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này gồm:

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đang thi hành công vụ, nhiệm vụ;

b) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đang thi hành công vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại khoản 2 Điều này có quyền lập biên bản hành chính về những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

4. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản một lần. Nếu một hành vi vi phạm hành chính đã bị lập biên bản thì không lập biên bản lần thứ hai đối với chính hành vi đó.

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản mà sau đó cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện, mặc dù người có thẩm quyền xử phạt đã buộc chấm dứt hành vi vi phạm, thì khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

xl08.5.2020.1.jpg

5. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì biên bản xử phạt phải thể hiện đầy đủ các hành vi vi phạm hoặc số lần vi phạm./.

Thu Hồng

PHÒNG XDKT&QLTTPL

5/8/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLThẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP /HoatDongAnh/2020-05/xl08_Key_08052020141153.5_Key_08052020141153.2020_Key_08052020141153.1_Key_08052020141153.jpg
5/8/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên Quyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên
Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

7/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinQuyết định về việc thu hồi thẻ Công chứng viên /HoatDongAnh/2019-07/quyet dinh_Key_17072019093900.jpg
7/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (các Bộ luật, luật tố tụng) và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là kịp thời triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số: 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10), Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc nhằm tăng cường triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10. Từ đó, nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc TGPL được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được TGPL được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ TGPL với chất lượng tốt. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng và các ngành thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong ngành mình, đặc biệt trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 10. Thực hiện đúng, hiệu quả cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc triển khai công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.

Các hoạt động của Kế hoạch năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10: Các ngành thành viên của Hội đồng chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiền hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thuộc quyền quản lý thực hiện giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10.

2. Thực hiện truyền thông về TGPL để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và người được TGPL

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để thay thế Bảng thông tin về TGPL, Tờ thông tin về TGPL, Hộp tin TGPL tại trụ sở các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ khi không còn sử dụng được (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng đọc được thông tin về TGPL, bảo đảm hiệu quả truyền thông).

b) Kiểm tra việc sử dụng USB có chứa nội dung thông tin về TGPL để truyền thông về TGPL qua các phương tiện truyền thanh của Trại Tạm giam, Nhà Tạm giữ đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát.

3. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng: Hội đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp về TGPL trong tố tụng tại một số cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương. Hình thức kiểm tra thông qua 01 trong 02 hình thức sau: Tự kiểm tra kết quả thực hiện: tất cả các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện hoặc là kiểm tra trực tiếp, dự kiến trong năm 2020 sẽ tiến hành kiểm tra 02 cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

4. Thống kê, báo cáo việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10: Hàng năm, các ngành là thành viên Hội đồng có trách nhiệm báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 gửi cho Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng để tổng hợp gửi Hội đồng ở Trung ương.

5. Họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10: Trong năm 2020 Hội đồng sẽ tổ chức họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong tố tụng theo định kỳ 06 tháng và năm 2020.

6. Các hoạt động thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ thực hiện trách nhiệm quy định từ Điều 8 - Điều 11 của Thông tư liên tịch số 10. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành mình về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng thuộc ngành mình quản lý.

7. Các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Kiểm tra diện người được TGPL, bảo đảm người được TGPL có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về TGPL và pháp luật tố tụng. Nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Cung cấp lại Bảng thông tin TGPL, Tờ thông tin về TGPL; Hộp tin TGPL (khi bị hư hỏng không sử dụng được), mẫu đơn yêu cầu TGPL và các biểu mẫu theo quy định của Thông tư liên tịch số 10, tờ gấp pháp luật, các tài liệu pháp luật có liên quan về TGPL cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Thông báo danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL của Trung tâm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Chi trả thù lao tham gia tố tụng cho người thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng tiếp tục thực hiện các hoạt động khác như: Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; xây dựng dự toán kính phí hoạt động của HỘi đồng và các ngành thành viên năm 2021; củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có yêu cầu thay đổi về nhân sự./.


3/23/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLHội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020/HoatDongAnh/2020-03/linh23_Key_23032020144250.3_Key_23032020144250.2020_Key_23032020144250.2_Key_23032020144250.png
3/23/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luậtGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuẩn mực, phù hợp với đường lối phát triển của đất nước, phù hợp với toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian qua cho thấy đã có một số trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật như: Sai thẩm quyền ban hành, nội dung, sai thể thức kỹ thuật trình bày hoặc văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Một số trường hợp sai về nội dung có thể gây ra nhiều hậu quả và thiệt hại, đồng thời cũng khó khắc phục hậu quả như: Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất bình đẳng trong thực hiện pháp luật. Hậu quả về vật chất: gây tổn thất ngân sách nhà nước, gây tốn kém tiền bạc, thời gian của các cơ quan có trách nhiệm thực thi và của người dân. Việc ban hành văn bản trái pháp luật cũng làm cho việc điều hành, quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật kém hiệu quả, quá trình thực thi pháp luật vào thực tiễn đời sống không được đảm bảo, thậm chí làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào nhà nước.

Để khắc phục tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, đề xuất một số giải pháp sau:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đặc biệt là trong khâu lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc, không qua loa, sơ sài. Thực hiện lấy ý kiến phản biện xã hội đối với những văn bản có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân.

- Nâng cao vai trò đầu mối của cơ quan tư pháp trong công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, kiểm tra xử lý văn bản trái pháp luật.

- Tổ chức các kênh thông tin pháp lý chính thức để thu thập sự phản hồi từ những đối tượng áp dụng, thực hiện văn bản. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong giải trình các ý kiến phản hồi của người dân đối với văn bản quy phạm pháp luật. Việc xử lý các văn bản trái pháp luật (hoặc không phù hợp với thực tiễn) phải được thực hiện một cách nghiêm túc, cầu thị, nhanh chóng và minh bạch.

- Tăng cường xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với cách thức, trình tự, thủ tục để xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật (vì thực tế việc xác định trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân còn chưa rõ ràng xuất phát từ mối quan hệ hành chính giữa cơ quan, người ban hành văn bản)./.                                                                                   

 Ngọc Giàu


5/12/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng XD&KTVBQPPLGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và khắc phục tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật/HoatDongAnh/2020-05/12_Key_12052020135020.5_Key_12052020135020.2020_Key_12052020135020.1_Key_12052020135020.jpg
5/12/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

cc3.2019.11.jpg​Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, cụ thể như sau:"Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Thông qua việc tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật sẽ giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, tạo cơ sở để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau.

Cùng với cả nước, Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức treo băng rôn để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao ý thức nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giải quyết công việc, phục vụ người yêu cầu công chứng ngày càng tốt hơn.

 

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

11/1/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngHưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/HoatDongAnh/2019-11/cc3_Key_01112019163940.2019_Key_01112019163940.11_Key_01112019163940.jpg
11/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

 

Tài sản đấu giá của Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ Khối nhà làm việc cũ của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 19/5/2020 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 14&15/5/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 22/5/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

5/6/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-05/hinh dau gia 3_Key_06052020153232.jpg
5/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Số người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tiếp cận với chính sách trợ giúp pháp lý ngày càng tăngSố người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tiếp cận với chính sách trợ giúp pháp lý ngày càng tăng
Trong năm 2014, Trung tâm đã thực hiện được 773 vụ việc cho 795 lượt người (tăng 73  vụ so với cùng kỳ năm trước).  Trong đó tư vấn pháp luật: 616 vụ, việc (trụ sở Trung tâm: 241  vụ, TGPL lưu động: 351 vụ; Chi nhánh: 24 vụ); cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - CTV tham gia bào chữa, đại diện: 157 vụ, việc. Số vụ việc trợ giúp pháp lý và số người được thụ hướng chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước ngày càng tăng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Để truyền tải pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý đến với người dân ở cơ sở nhất là các xã vùng sâu, vùng biên giới, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo các hình thức trợ giúp pháp lý: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Trong năm Trung tâm đã thực hiện được 773 vụ cho 795 lượt người.

Tăng cường tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở để truyền thông về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; về quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và triển khai một số văn bản pháp luật đến nhân dân một cách sâu rộng. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động ngoài chức năng thực hiện trợ  giúp miễn phí cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý còn tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ và Nhân dân chấp hành pháp luật và nâng cao trình độ dân trí cho Nhân dân trên địa bàn. Tại các buổi trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm thực hiện hai nội dung lớn là:

- Nói chuyện chuyên đề về một số lĩnh vực pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày của nhân dân tại cơ sở như: pháp luật về hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình. Trong lúc nói chuyện chuyên đề, Trợ giúp viên pháp lý kết hợp minh họa thực tế những vụ án, vụ việc đã xảy ra có liên quan đến nội dung chuyên đề để thu hút người tham dự; đặt ra tình huống pháp lý để cùng với người dân tháo gỡ, giải đáp. Từ đó đã thu hút người dân tham dự, cùng nhau tranh luận để đi đến thống nhất các sự việc đã xảy ra trong thực tế và được cụ thể hóa bằng pháp luật. Với những hình thức tuyên truyền phong phú như thế đã làm cho người dân tham dự có thể nhớ ngay những quy định pháp luật và áp dụng trong thực tế. Kết quả, trong năm Trung tâm đã tổ chức được 74 đợt TGPL lưu động về cơ sở. Cấp phát 23.345 tờ gấp các loại cho 3.285 người dân đến dự. Đây là số liệu thực tế mà Trung tâm đã thống kê được qua danh sách người tham dự tại các buổi trợ giúp pháp lý lưu động.

Tư vấn pháp luật: Đối với nội dung này, những Trợ giúp viên pháp lý cùng đi trong đoàn sẽ trả lời, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho bà con khi có yêu cầu. Đã tư vấm giải đáp thắc mắc tại các buổi trợ giúp pháp lý lưu động được 351 vụ.

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Dương Minh Châu và huyện Châu thành tham gia sinh hoạt với 10 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ cho Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý hoạt động có hiệu quả. So với Kế hoạch năm 2014, Trung tâm đạt 112%, vượt chỉ tiêu.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên, Chuyên viên, cộng tác viên và thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý. Số đại biểu tham dự là 198 người, trong đó nam 130, nữ 68; tham gia sinh hoạt với 10 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tổ chức 01 đợt đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đối với những vụ tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật đã hoàn thành.

Phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức nói chuyện chuyên đề về Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, pháp luật về hôn nhân gia đình và pháp luật về hình sự cho Đoàn viên thanh niên của huyện Đoàn Gò Dầu; Đoàn viên thanh niên của xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Đây là một hoạt động phối hợp mang tính chất ý nghĩa trong việc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đoàn viên thanh niên tỉnh nhà. Thông qua hoạt động này sẽ phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ là cánh tay đắc lực của tổ chức thực hiện TGPL trong việc truyền tải pháp luật về TGPL đến với cơ sở.

Nhằm đánh giá khách quan và toàn diện về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, hàng năm Trung tâm tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc thành 02 đợt. Đợt 1: 06 tháng đầu năm (từ ngày 01/01 đến ngày 30/6) thường đánh giá vào tháng 7. Đợt 2: 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/7 đến ngày 31/12) thường đánh giá vào tháng 01 của năm tiếp theo. Tính đến nay, Trung tâm đã đánh giá chất lượng vụ việc được một đợt hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2014 được 25 vụ/72 vụ việc đã hoàn thành trong đó: Số vụ việc tư vấn pháp luật: 06 vụ việc/15 vụ đã hoàn thành; Số vụ việc tham gia tố tụng: 19 vụ việc/57 vụ đã hoàn thành. Đầu tháng 01 năm 2014 sẽ đánh giá chất lượng các vụ việc hoàn thành trong 06 tháng cuối năm 2014.

Qua kết quả đánh giá tất cả vụ việc đều đạt chất lượng tốt. Đa số đối tượng được trợ giúp pháp lý hài lòng với kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và Cộng tác viên của Trung tâm luôn giữ gìn và không ngừng nâng cao uy tín nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; tận tâm, hết lòng yêu nghề, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vì sự nghiệp trợ giúp pháp lý; luôn rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong thời gian tới và đảm bảo mọi người dần đều được tiếp cận với chính sách này, Trung tâm đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới: Một là, sớm hoàn thiện thể chế pháp luật về trợ giúp pháp lý như: Một là, các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; Sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

Hai là về chi trả thù lao vụ việc cho Luật sư - cộng tác viên tham gia tố tụng: Hiện tại, mức chi trả thù lao được Trung tâm áp dụng để chi trả cho Luật sư - cộng tác viên tham gia tố tụng là 0,2 mức lương tối thiểu/01 ngày làm việc của cộng tác viên, tương đương là 230.000đ/ngày. Trong khi đó, đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở, tương đương 460.000 đồng/ngày (Theo Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư).

Do hai mức chi trên không tương xứng với nhau, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành văn bản thay đổi mức chi trả thù lao cho Luật sư - cộng tác viên của Trung tâm tham gia tố tụng tương xứng với mức chi trả thù lao cho Luật sư trong trường hợp được cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.

Ba là: Các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan có chức năng giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh trong quá trình thụ lý vụ, việc thì tăng cường giới thiệu đến Trung tâm tất cả các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trong các vụ việc mà các cơ quan thực hiện (Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước) thụ lý (bao gồm bị can, bị cáo, bị hại, các đương sự khác  trong vụ án hình sự; đương sự trong vụ án dân sự, lao động, hành chính, người khiếu nại) để người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước khi họ có yêu cầu.

                                                                                           Ngọc Linh

11/25/2014 3:25 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Số người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tiếp cận với chính sách trợ giúp pháp lý ngày càng tăng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong năm 2014, Trung tâm đã thực hiện được 773 vụ việc cho 795 lượt người (tăng 73  vụ so với cùng kỳ năm trước).  Trong đó tư vấn pháp luật: 616 vụ, việc (trụ sở Trung tâm: 241  vụ, TGPL lưu động: 351 vụ; Chi nhánh: 24 vụ); cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - CTV tham gia bào chữa, đại diện: 157 vụ, việc. Số vụ việc trợ giúp pháp lý và số người được thụ hướng chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước ngày càng tăng và chất lượng ngày càng được nâng cao.
11/25/2014 3:25 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018

Ngày 28/3/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện,thành phố. Đồng chí Phùng Thị Dâu – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì hội nghị.

 1.06.4.2018.vp.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;

Phòng Tư pháp các huyện,thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I năm 2018

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt công tác công tác Tư pháp Quý I năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Quý II năm 2018. Trong 03 tháng đầu năm; toàn ngành Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND cùng cấp tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018. Nhìn chung, các lĩnh vực công tác tư pháp cơ bản đã đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh kết quả đạt được, Các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về những kho khăn, vướng mắt và đưa ra những giải pháp khắc phục trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh như công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác văn bản…

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp, trong đó, khối các Phòng thuộc Sở có 07 tập thể, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 05 tập thể, khối Phòng tư pháp các huyện, thành phố có 09 tập thể.

2.06.4.2018.vp.jpg

3.06.4.2018.vp.jpg

4.06.4.2018.vp.jpg


Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp tiến hành ký giao ước thi đua

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể à cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017; đã trao Cờ thi đua cho 02 tập thể, trao công nhận danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 05 tập thể; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 07 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Sở tư pháp cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động, công tác.   

5.06.4.2018.vp.jpg

6.06.4.2018.vp.jpg

7.06.4.2018.vp.jpg

8.06.4.2018.vp.jpg


(Đắc Hiển)

4/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018/HoatDongAnh/2018-04/1_Key_06042018165018._Key_06042018165018.jpg
4/6/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1827_2014.pdf tải file tại đây 1827_2014.rar

8/21/2018 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinVăn phòngQuyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013/HoatDongAnh/2018-08/rasoatvanban_Key_21082018161308.jpg
8/21/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao suThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

 

Bán đấu giá kết quả đầu tư và chuyển nhượng quyền trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su, cây keo, cây tếch trên diện tích 200 ha đất tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk.

- Giá khởi điểm: 16.270.000.000 đồng

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 20/6/2017 (thứ 3).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 22/6/2017 (thứ 5),

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

* Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 258 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 066.3813218 để biết thêm chi tiết./.

5/22/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)  Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200403073125.zip

4/1/2020 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòng Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) /HoatDongAnh/2020-04/images_Key_03042020073649.jpg
4/1/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/17/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPDanh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/17/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhấtBộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

      Ngày 29, 30/8/2017, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Campuchia tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

     Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mới cho sự tăng cường hợp tác giữa hai ngành tư pháp của Việt Nam và Campuchia, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp đường biên hai nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bình yên và bền vững của các tỉnh đường biên giới cũng như vào việc gìn giữ và tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước Việt Nam - Campuchia, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

     Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Ngày 08/9/2017, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển đã gửi thư cảm ơn đến Sở Tư pháp Tây Ninh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của 02 cơ quan để đảm bảo bảo tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

       Dưới đây là Thư cảm ơn của Bộ Tư pháp:

thu cam on.pdf

10/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKim HươngBộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPQuyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019

Ngày 19/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì hội nghị.

gbq11.jpg

Đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì Hội nghị

Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019

 

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Tư pháp Quý I năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Quý II năm 2019. Trong 03 tháng đầu năm; toàn ngành Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND cùng cấp tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Nhìn chung, các lĩnh vực công tác tư pháp cơ bản đã đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về những kho khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp khắc phục trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh như công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp, trong đó, khối các Phòng thuộc Sở có 07 tập thể, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 05 tập thể, khối Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có 09 tập thể.

 

gbq12.jpggbq13.jpg
gbq14.jpggbq15.jpg

gbq16.jpg

Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc

Sở Tư pháp tiến hành ký giao ước thi đua

 

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018; đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 02 tập thể, trao công nhận danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 02 tập thể; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 03 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể, 01 cá nhân; trao 14 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho 10 cá nhân.

gbq21.jpggbq22.jpg
gbq23.jpggbq24.jpg

gbq2.jpg 

Các tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp"

(Đắc Hiển)

5/2/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019/HoatDongAnh/2019-05/gbq11_Key_03052019081607.jpg
5/2/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chínhTây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính

     Ngày 06/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Công an, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

      Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính đã được phát huy, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm hành chính, mức độ tuân thủ pháp luật về thi hành quyết định xử phạt tương đối cao. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và ý thức trách nhiệm của người có thẩm quyền được nâng lên. Để đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tổ chức tuyên truyền trực tiếp được hơn 32.021 cuộc; cấp phát hơn 425.550 tờ gấp, tờ bướm pháp luật về Hỏi đáp Luật Xử lý vi phạm hành chính và 1.800 bộ đề cương giới thiệu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ làm công tác PBGDPL; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hơn 8.000 giờ, 99 tin bài, 108 tài liệu; thực hiện chuyên mục "thông tin pháp luật Thuế" theo định kỳ với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh 2 lần/ tháng. Tổ chức 28 cuộc hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp với 3.353 lượt người tham dự.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận phân tích làm rõ thêm những kết quả, khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong thi hành Luật XLVPHC, đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật XLVPHC trong thời gian tới.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Luật XLVPHC thời gian qua, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện Luật XLVPHC thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát, đánh giá những quy định của Trung ương, các bộ ngành chưa phù hợp, thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực mình quản lý để có những kiến nghị cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quản thực hiện pháp luật về XLVPHC; nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về XLVPHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật; Củng cố, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác thi hành pháp luật XLVPHC đặc biệt là đội ngũ cán bộ pháp chế để nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử phạt VPHC đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước và nghiệp vụ xử lý VPHC; cùng với đó công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải được thực hiện thường xuyên.

      Qua tổng kết Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

9/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhương LoanTây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017Tây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017

         Ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

        Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017 do ông Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế tham gia.

       Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra các nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

       Đoàn kiểm tra dự kiến kiểm tra tại Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khu kinh tế vào khoảng đầu tháng 9/2017 với những nội dung như sau:

    - Tình hình triển khai thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

    - Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

    - Việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính.

    - Việc rà soát để kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở, gây phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

   - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

   - Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

   - Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.

                                                                                                  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL


8/21/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Đại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ IĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực công chứng, quy hoạch phát triển hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 12 tổ chức hành nghề công chứng được thành lập và đi vào hoạt động với 18 công chứng viên. Trước sự lớn mạnh của các tổ chức hành nghề công chứng và nhu cầu công chứng ngày càng tăng của nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số  677/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo ra một tổ chức vừa chịu sự quản lý của nhà nước, vừa phát huy tính tự quản và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, liên kết hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng lại với nhau, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/7/2016, Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại Hội công chứng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham gia đầy đủ của tất cả các công chứng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự Đại hội có ông Hoàng Kim Chấn, Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội công chứng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đại diện các Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Phòng Tư pháp.

DSC_0107.JPG

Đại Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tiến hành thông qua Điều lệ hội công chứng viên, Phương hướng nhiệm vụ của Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Untitled.png

Ông Nguyễn Anh Tắc- Chủ tịch Hội công chứng tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Tư pháp đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công chứng viên của các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp.

DSC_0114.JPG

 Đồng chí Phùng Thị Dâu-Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Anh Tắc- Công chứng viên Văn phòng công chứng Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh là Phó Chủ tịch và 3 ủy viên.

Công chứng viên tỉnh Tây Ninh tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành , Hội đồng khen thưởng và kỷ luật và Ban kiểm tra Hội Công chứng

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng và kỷ luật gồm 3 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Anh Tắc và bầu Ban kiểm tra Hội công chứng viên với 3 thành viên, do ông ông Nguyễn Minh Vũ làm trưởng ban.

Tin tưởng rằng sự ra đời của Hội công chứng viên sẽ tạo tiếng nói chung cho các công chứng viên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động của công chứng viên ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang tính gắn kết chặt chẽ và bền vững, góp phần tạo sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định an ninh trật tự tại tỉnh nhà./.                    

7/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I/HoatDongAnh/2016-07/DSC_0107_Key_27072016144434.JPG
7/27/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 20/6/2016 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016. Với Chủ đề: "Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị". Ngày 24/6/2016 (Chủ nhật) Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Chi đoàn Sở Công thương, Chi đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh và xã Đoàn, xã Long Thành Bắc thuộc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh "Tổ chức ngày Chủ nhật xanh" nhằm triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh "Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh" năm 2016.

5.jpg

Tại đây các chi đoàn đã tổ chức đi thăm và tặng các phần quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016); Tổ chức cho đoàn viên thanh niên các chi đoàn ra quân dọn dẹp, nạo vét, khai thông Tuyến kênh TN59 tại ấp Sân Cu xã Long Thành Bắc.

6.jpg

​Theo Kế hoạch, hưởng ứng Tháng thanh niên tình nguyện hè năm 2016, Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Tổ chức cho đoàn viên thanh niên chi đoàn thấp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành; Tổ chức cho đoàn viên trồng, chăm sóc vường hoa của cơ quan; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị tại tuyến đường Trần Hưng Đạo; Phối hợp chi đoàn Sở Công thương và xã Đoàn Long Thành Bắc tặng 20 phần quà bao gồm 400 trăm quyển vở và 150 cây viết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Phối hợp chi đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phường đoàn Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh tặng học bổng và tặng 7 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…..

Trương Thành Chung

7/25/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinKSTTHCChi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016/HoatDongAnh/2016-07/5_Key_25072016152103.jpg
7/25/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Theo báo cáo, để triển khai, thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp đối với các nội dung tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến nay qua rà soát quy định, TTHC  thuộc thẩm quyền quản lý tỉnh đã hoàn thành việc công bố chuẩn hóa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại địa phương. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố chuẩn hóa, công khai TTHC của 17 Sở, ngành tỉnh bao gồm: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ… . Hiện nay trên địa bàn tỉnh tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 3 cấp chính quyền sau khi được chuẩn hóa với tổng số 1682 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1301 TTHC, cấp huyện 271 TTHC, cấp xã 110 TTHC.  Các TTHC sau khi công bố đều được niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua báo cáo trên UBND tỉnh đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời tỉnh cũng đề xuất với Trung ương một số nhóm TTHC cần rà soát lại trong năm 2017 đảm bảo chất lượng, yêu cầu và đạt mục tiêu đề ra, đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thời gian tới theo đúng quy định.

Trương Thành Chung

7/20/2016 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKSTTHCTình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
7/20/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next