Tin tức - Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
 
Trong năm 2019, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh sau khi sắp xếp, tổ chức lại đã không còn phòng Pháp chế, 03 Phòng pháp chế trên địa bàn tỉnh đã bị giải thể. Hiện tại, toàn tỉnh có bố trí 16 cán bộ làm công tác pháp chế ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tình hình công việc thực tế của các Sở, ngành quá nhiều, hầu hết cán bộ thực hiện công tác pháp chế chỉ được bố trí kiêm ...
 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2843/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây ...
 
Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...
 
​Thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua 01 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa ...
 
​Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực ...
 
​Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần định kỳ hàng năm tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Chủ ...
 
​Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/06/2015, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 80/2015/QH13 - ...
 
​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới 413_2015_2.pdf 413_2015_2.rar
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lýỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được tiến hành sâu rộng trong ban ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cơ bản đáp ứng được nhu cầu TGPL của người nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TGPL thời gian qua chưa thật sự thu hút được các nguồn lực xã hội tham gia; trong khi đối tượng thuộc diện được TGPL và nhu cầu thụ hưởng TGPL ngày càng được mở rộng và tăng cao. Một số đối tượng thuộc diện được TGPL chưa được tiếp cận với dịch vụ TGPL miễn phí như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, một số nhóm đối tượng có khó khăn về tài chính.

Để tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020, ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 849/UBND-NCPC chỉ đạo tăng cường công tác TGPL.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác TGPL; chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác TGPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương theo từng giai đoạn. Tăng cường truyền thông về công tác TGPL cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường việc tiếp cận đối tượng thuộc diện được TGPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác TGPL; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chính sách TGPL. Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL; cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đồng thời Sở Tư pháp cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, chủ trì và phối hợp với các ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

- Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác TGPL; kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh hiệu quả, tiết kiệm.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác TGPL, tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin, bài viết về Luật TGPL năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC để giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về TGPL.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội định kỳ rà soát, tổng hợp số liệu của trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và các đối tượng khác theo quy định tại Điều 7 của Luật TGPL năm 2017 đang quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thông tin cho Sở Tư pháp biết.

Thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình thông tin cho Nhân dân biết về chính sách TGPL của Đảng và Nhà nước, kịp thời nắm bắt nhu cầu TGPL của người dân để hướng dẫn họ tiếp cận với chính sách TGPL (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp).

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức truyền thông về công tác TGPL cho người được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017 mà Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang quản lý để họ hiểu rõ về quyền được TGPL và thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí khi có yêu cầu.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp thường xuyên quan tâm phối hợp với ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ Trung tâm TGPL nhà nước triển khai các hoạt động TGPL trên địa bàn; tích cực hướng dẫn người được TGPL tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ pháp lý của Nhà nước.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các luật, bộ luật tố tụng có liên quan trong hệ thống của ngành; phát huy và thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật TGPL năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo dõi, kiểm tra việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp - Tỉnh ủy Tây Ninh theo quy định./. 

                                                        Ngọc Linh

5/18/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinThông báoỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý/HoatDongAnh/2020-05/tgpl_Key_18052020140446.jpg
5/18/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình người nơi pháp đìnhTình người nơi pháp đình

Gia đình là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em để mai sau thành những công dân sống có ích cho xã hội, là nơi rèn giũa để các em phát triển lành mạnh theo năm tháng. Nhưng hiện nay, vấn đề ly hôn, ly thân, bỏ bê con cái đang diển ra ngày càng nhiều, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tội phạm vị thành niên, là ghánh nặng cho cộng đồng và kéo theo những hệ lụy liên quan đến tệ nạn xã hội gia tăng đáng báo động.

Như vụ án "Trộm cắp tài sản" được Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 14/5/2020 cũng xuất phát từ việc gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm dẫn đến con mình sinh ra lâm vào hoàn cảnh trộm cắp. Pháp luật tuy có tính chất nghiêm khắc, giáo dục tội phạm nhưng kết thúc bằng bản án thể hiện tính nhân văn sâu sắc tại chốn pháp đình.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Gò Dầu truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Hùng vào khoảng 22 giờ, ngày 20/9/2019, tại khu vực thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Cường do thiếu nợ của Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng, không có tiền trả đã nảy sinh ý định lấy trộm 01 cây bông trang dạng bonsai trị giá 11.300.000 đồng của anh Nguyễn Nguyên Bảo Thắng.

Khi được Hội đồng xét xử thẩm tra về lý lịch, bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2003 khai báo về hoàn cảnh gia đình, từ lúc sinh ra cho đến tận ngày hôm nay bị cáo không hề biết gì về mẹ ruột, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ không có vòng tay che chở, lơi ấm từ mẹ. Sống cùng với cha, mưu sinh bằng nhiều nghề làm mướn, lang thang rày đây mai đó, không có có nơi ở cố định.

Cha bị cáo có lúc cũng chung sống như vợ chồng với nhiều người phụ nữ. Đến năm bị cáo được khoảng 15 tuổi thì cha bị cáo tiếp tục sống chung với một người phụ nữ, mẹ kế quá khắt khe, thường xuyên đánh đập, hành hạ, không thể chung sống được nên bị cáo bỏ nhà đi sống lang thang tại khu vực huyện Trảng Bàng bằng nghề chăn vịt, chăn bò cho người khác để kiếm cơm hàng ngày không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đến tối ngủ trong chòi vịt, chuồng bò, nghe mà quá xót xa cho thân phận của một đứa trẻ ở tuổi ăn học, tổi mới lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nên được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh phân công Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu.

Dẫu biết rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên xét về nguyên nhân cũng như hoàn cảnh, điều kiện tác động đến hành vi phạm tội thì thấy rằng bị cáo đáng thương hơn đáng trách. Cũng vì sống lang thang, không có nơi ở cố định, thiếu thốn về vật chất, em Cường có mượn của anh Nguyễn Văn Hùng 200.000 đồng để mua thức ăn. Sau đó, em Cường mới nảy sinh ý định đi trộm cây bông trang để trả nợ 200.000 đồng cho anh Hùng. Nên sau đó, em đã đi đến nhà của anh Thắng trộm cắp cây bông trang rồi đem đến trả cho anh Hùng để trừ nợ, có 200.000 đồng nhưng đánh đổi lại một hình phạt tù thật sự không đáng.

Trong thời kỳ Nhà nước ta đang phổ cập giáo dục cho công dân thì với độ tuổi của bị cáo Cường tính đến ngày xét xử đã hơn 17 như thế tối thiểu cũng có thể đọc và viết được tên của mình nhưng bị cáo Cường không hề biết một mặt chữ nào, không biết đọc, không biết viết, đó là một sự thiệt thòi rất lớn đối với bị cáo, thể hiện sự thiếu quan tâm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình, của xã hội.

Trước khi mở phiên tòa, cha ruột của bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt, từ chối hẳn trách nhiệm của bậc làm cha đối với chính núm ruột của mình, từ chối hẳn đứa con mà mình phải có nghĩa vụ cưu mang. Những người trong phòng xử án đều có cái nhìn cảm thương cho số phận của em, không biết cuộc đời em sau này sẽ như thế nào. Nhìn sâu trong ánh mắt của em làm cho mỗi người đều cảm thấy nhói lòng, em trả lời sống những ngày trong Nhà Tạm giữ hình như có cái ăn, cái mặc hơn là bên ngoài, có người trò chuyện cùng, có cán bộ quản giáo chăm sóc mà từ trước giờ em chưa được hưởng cảm giác của tình yêu thương.

Tại phiên tòa Trợ giúp viên pháp lý đã trình bày trước Hội đồng xét xử, thống nhất về tội danh và điều khoản mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã áp dụng  nhưng cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh đáng thương của bị cáo như đã phân tích trên đây quyết định cho bị cáo một mức án phù hợp.

Hội đồng xét xử cân nhắc hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, nhân thân, cân nhắc lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý quyết định cho bị cáo Cường hưởng mức án tù bằng thời hạn tạm giam, tạm giữ là 04 tháng 09 ngày, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của em sáng lên niềm vui tột cùng, hạnh phúc đong đầy nhưng ẩn chứa một nỗi lo sau này đối với cuộc sống mưu sinh.

Phiên tòa kết thúc với bản án sâu đậm tình người vừa có sức thuyết phục sâu sắc những người tham dự.

                                                              Ngọc Linh

5/21/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTình người nơi pháp đình/HoatDongAnh/2020-05/21_Key_21052020082816.5_Key_21052020082816.2020_Key_21052020082816.png
5/21/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản (lần 3)

 

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 7.721,5m2 đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.

- Giá khởi điểm: 35.904.975.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.600.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 22/6/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 25/6/2020 (thứ năm).

Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.


6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-06/hinh dau gia 3_Key_01062020094002.jpg
6/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018

Ngày 28/3/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện,thành phố. Đồng chí Phùng Thị Dâu – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì hội nghị.

 1.06.4.2018.vp.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;

Phòng Tư pháp các huyện,thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I năm 2018

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt công tác công tác Tư pháp Quý I năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Quý II năm 2018. Trong 03 tháng đầu năm; toàn ngành Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND cùng cấp tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018. Nhìn chung, các lĩnh vực công tác tư pháp cơ bản đã đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh kết quả đạt được, Các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về những kho khăn, vướng mắt và đưa ra những giải pháp khắc phục trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh như công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác văn bản…

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp, trong đó, khối các Phòng thuộc Sở có 07 tập thể, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 05 tập thể, khối Phòng tư pháp các huyện, thành phố có 09 tập thể.

2.06.4.2018.vp.jpg

3.06.4.2018.vp.jpg

4.06.4.2018.vp.jpg


Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp tiến hành ký giao ước thi đua

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể à cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017; đã trao Cờ thi đua cho 02 tập thể, trao công nhận danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 05 tập thể; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 07 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Sở tư pháp cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động, công tác.   

5.06.4.2018.vp.jpg

6.06.4.2018.vp.jpg

7.06.4.2018.vp.jpg

8.06.4.2018.vp.jpg


(Đắc Hiển)

4/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòngSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2018/HoatDongAnh/2018-04/1_Key_06042018165018._Key_06042018165018.jpg
4/6/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1827_2014.pdf tải file tại đây 1827_2014.rar

8/21/2018 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinVăn phòngQuyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tính đến ngày 31/12/2013/HoatDongAnh/2018-08/rasoatvanban_Key_21082018161308.jpg
8/21/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao suThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

 

Bán đấu giá kết quả đầu tư và chuyển nhượng quyền trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su, cây keo, cây tếch trên diện tích 200 ha đất tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk.

- Giá khởi điểm: 16.270.000.000 đồng

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 20/6/2017 (thứ 3).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 22/6/2017 (thứ 5),

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

* Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại xã EaBung, huyện EaSup, tỉnh Đăklăk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 258 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 066.3813218 để biết thêm chi tiết./.

5/22/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo bán đấu giá quyền khai thác trồng và chăm sóc cây cao su/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)  Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

20200403073125.zip

4/1/2020 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòng Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) /HoatDongAnh/2020-04/images_Key_03042020073649.jpg
4/1/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/17/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPDanh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/17/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhấtBộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

      Ngày 29, 30/8/2017, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Campuchia tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

     Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mới cho sự tăng cường hợp tác giữa hai ngành tư pháp của Việt Nam và Campuchia, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp đường biên hai nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bình yên và bền vững của các tỉnh đường biên giới cũng như vào việc gìn giữ và tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước Việt Nam - Campuchia, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

     Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Ngày 08/9/2017, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển đã gửi thư cảm ơn đến Sở Tư pháp Tây Ninh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của 02 cơ quan để đảm bảo bảo tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

       Dưới đây là Thư cảm ơn của Bộ Tư pháp:

thu cam on.pdf

10/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKim HươngBộ Tư pháp gửi thư cảm ơn Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/3/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPQuyết định Ban hành Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019

Ngày 19/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019 với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì hội nghị.

gbq11.jpg

Đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì Hội nghị

Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019

 

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác Tư pháp Quý I năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Quý II năm 2019. Trong 03 tháng đầu năm; toàn ngành Tư pháp Tây Ninh đã tham mưu UBND cùng cấp tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Nhìn chung, các lĩnh vực công tác tư pháp cơ bản đã đạt được kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về những kho khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp khắc phục trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh như công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…

Tại hội nghị, Sở Tư pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp, trong đó, khối các Phòng thuộc Sở có 07 tập thể, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 05 tập thể, khối Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có 09 tập thể.

 

gbq12.jpggbq13.jpg
gbq14.jpggbq15.jpg

gbq16.jpg

Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trong 03 Khối thi đua thuộc

Sở Tư pháp tiến hành ký giao ước thi đua

 

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018; đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 02 tập thể, trao công nhận danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 02 tập thể; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 03 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể, 01 cá nhân; trao 14 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho 10 cá nhân.

gbq21.jpggbq22.jpg
gbq23.jpggbq24.jpg

gbq2.jpg 

Các tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp"

(Đắc Hiển)

5/2/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2019/HoatDongAnh/2019-05/gbq11_Key_03052019081607.jpg
5/2/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chínhTây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính

     Ngày 06/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Công an, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

      Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính đã được phát huy, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm hành chính, mức độ tuân thủ pháp luật về thi hành quyết định xử phạt tương đối cao. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và ý thức trách nhiệm của người có thẩm quyền được nâng lên. Để đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tổ chức tuyên truyền trực tiếp được hơn 32.021 cuộc; cấp phát hơn 425.550 tờ gấp, tờ bướm pháp luật về Hỏi đáp Luật Xử lý vi phạm hành chính và 1.800 bộ đề cương giới thiệu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ làm công tác PBGDPL; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hơn 8.000 giờ, 99 tin bài, 108 tài liệu; thực hiện chuyên mục "thông tin pháp luật Thuế" theo định kỳ với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh 2 lần/ tháng. Tổ chức 28 cuộc hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp với 3.353 lượt người tham dự.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận phân tích làm rõ thêm những kết quả, khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong thi hành Luật XLVPHC, đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật XLVPHC trong thời gian tới.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Luật XLVPHC thời gian qua, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện Luật XLVPHC thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát, đánh giá những quy định của Trung ương, các bộ ngành chưa phù hợp, thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực mình quản lý để có những kiến nghị cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quản thực hiện pháp luật về XLVPHC; nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về XLVPHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật; Củng cố, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác thi hành pháp luật XLVPHC đặc biệt là đội ngũ cán bộ pháp chế để nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử phạt VPHC đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước và nghiệp vụ xử lý VPHC; cùng với đó công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải được thực hiện thường xuyên.

      Qua tổng kết Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

9/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhương LoanTây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017Tây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017

         Ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

        Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017 do ông Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế tham gia.

       Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra các nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

       Đoàn kiểm tra dự kiến kiểm tra tại Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khu kinh tế vào khoảng đầu tháng 9/2017 với những nội dung như sau:

    - Tình hình triển khai thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

    - Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

    - Việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính.

    - Việc rà soát để kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở, gây phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

   - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

   - Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

   - Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.

                                                                                                  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL


8/21/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLTây Ninh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Đại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ IĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực công chứng, quy hoạch phát triển hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 12 tổ chức hành nghề công chứng được thành lập và đi vào hoạt động với 18 công chứng viên. Trước sự lớn mạnh của các tổ chức hành nghề công chứng và nhu cầu công chứng ngày càng tăng của nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số  677/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo ra một tổ chức vừa chịu sự quản lý của nhà nước, vừa phát huy tính tự quản và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, liên kết hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng lại với nhau, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/7/2016, Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại Hội công chứng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham gia đầy đủ của tất cả các công chứng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự Đại hội có ông Hoàng Kim Chấn, Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội công chứng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đại diện các Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Phòng Tư pháp.

DSC_0107.JPG

Đại Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tiến hành thông qua Điều lệ hội công chứng viên, Phương hướng nhiệm vụ của Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Untitled.png

Ông Nguyễn Anh Tắc- Chủ tịch Hội công chứng tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Tư pháp đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công chứng viên của các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp.

DSC_0114.JPG

 Đồng chí Phùng Thị Dâu-Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Anh Tắc- Công chứng viên Văn phòng công chứng Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh là Phó Chủ tịch và 3 ủy viên.

Công chứng viên tỉnh Tây Ninh tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành , Hội đồng khen thưởng và kỷ luật và Ban kiểm tra Hội Công chứng

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng và kỷ luật gồm 3 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Anh Tắc và bầu Ban kiểm tra Hội công chứng viên với 3 thành viên, do ông ông Nguyễn Minh Vũ làm trưởng ban.

Tin tưởng rằng sự ra đời của Hội công chứng viên sẽ tạo tiếng nói chung cho các công chứng viên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động của công chứng viên ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang tính gắn kết chặt chẽ và bền vững, góp phần tạo sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định an ninh trật tự tại tỉnh nhà./.                    

7/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngĐại hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ I/HoatDongAnh/2016-07/DSC_0107_Key_27072016144434.JPG
7/27/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 20/6/2016 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016. Với Chủ đề: "Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị". Ngày 24/6/2016 (Chủ nhật) Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Chi đoàn Sở Công thương, Chi đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh và xã Đoàn, xã Long Thành Bắc thuộc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh "Tổ chức ngày Chủ nhật xanh" nhằm triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh "Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh" năm 2016.

5.jpg

Tại đây các chi đoàn đã tổ chức đi thăm và tặng các phần quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016); Tổ chức cho đoàn viên thanh niên các chi đoàn ra quân dọn dẹp, nạo vét, khai thông Tuyến kênh TN59 tại ấp Sân Cu xã Long Thành Bắc.

6.jpg

​Theo Kế hoạch, hưởng ứng Tháng thanh niên tình nguyện hè năm 2016, Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như Tổ chức cho đoàn viên thanh niên chi đoàn thấp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành; Tổ chức cho đoàn viên trồng, chăm sóc vường hoa của cơ quan; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị tại tuyến đường Trần Hưng Đạo; Phối hợp chi đoàn Sở Công thương và xã Đoàn Long Thành Bắc tặng 20 phần quà bao gồm 400 trăm quyển vở và 150 cây viết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Phối hợp chi đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phường đoàn Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh tặng học bổng và tặng 7 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…..

Trương Thành Chung

7/25/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinKSTTHCChi đoàn Sở Tư pháp triển khai chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới,  ống kính xanh” năm 2016/HoatDongAnh/2016-07/5_Key_25072016152103.jpg
7/25/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017Tình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Theo báo cáo, để triển khai, thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp đối với các nội dung tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến nay qua rà soát quy định, TTHC  thuộc thẩm quyền quản lý tỉnh đã hoàn thành việc công bố chuẩn hóa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại địa phương. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố chuẩn hóa, công khai TTHC của 17 Sở, ngành tỉnh bao gồm: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ… . Hiện nay trên địa bàn tỉnh tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 3 cấp chính quyền sau khi được chuẩn hóa với tổng số 1682 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1301 TTHC, cấp huyện 271 TTHC, cấp xã 110 TTHC.  Các TTHC sau khi công bố đều được niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua báo cáo trên UBND tỉnh đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời tỉnh cũng đề xuất với Trung ương một số nhóm TTHC cần rà soát lại trong năm 2017 đảm bảo chất lượng, yêu cầu và đạt mục tiêu đề ra, đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thời gian tới theo đúng quy định.

Trương Thành Chung

7/20/2016 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKSTTHCTình hình sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bàn hành Báo cáo số 176/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết tình tình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
7/20/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tài chínhHướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tài chính

Ngày 07/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, nội dung chi, mức chi và và nguồn kinh phí thực hiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

 xlvphc31.01.2019.2.jpg

a) Về phổ biến, giáo dục pháp luật cho công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

b) Về rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

c) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật:

- Đối với việc xây dựng văn bản về theo dõi thi hành pháp luật và một số nội dung chi về công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật: thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với hoạt động theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bào đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với chi phí cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị như chi tiền lương làm đêm, làm thêm giờ; chi hội nghị, hội thảo, chi công tác phí, chi khen thưởng, chi thanh toán dịch vụ công cộng, mua sắm trang thiết bị…….thì thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

d) Về nguồn kinh phí thực hiện Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn, nguồn kinh phí thực hiện theo dõi thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Nội dung công văn

17. CONG VAN 225.BTC-HCSN_Signed.rar

 

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL


1/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLHướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tài chính/HoatDongAnh/2020-03/xlvphc31_Key_19032020150611.01_Key_19032020150611.2019_Key_19032020150611.2_Key_19032020150611.jpg
1/31/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014; chiều ngày 17/4/2014, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2013.

Đ/c Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có hơn 200 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Cán bộ pháp chế và đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích công tác PBGDPL năm 2013.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2014.

Trong năm 2013, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục công dân, giáo dục thế hệ trẻ, đạo đức công vụ, tuyên truyền phục vụ cho các sự kiện lớn của đất nước, của thế giới và đặc biệt lồng ghép vào các chương trình, đề án về PBGDPL của các cấp, ngành, địa phương. Các cấp, ngành tập trung tuyên truyền các Luật có hiệu lực trong năm 2013 như: Bộ luật lao động; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá… Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tình hình hoạt động tại các cơ quan, đơn vị và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị tại địa phương; các cấp, ngành đã phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Dân sự... Tăng cường tuyên truyền pháp luật trong các đợt cao điểm như: Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho công tác PBGDPL; Dự thảo Quy chế hoạt động, Quy chế khen thưởng của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng ngay Kế hoạch PBGDPL và tổ chức thực hiện trong cấp, ngành mình, tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013. Sở Tư pháp kịp thời biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật phát hành rộng rãi trong cán bộ và nhân dân. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh củng cố tổ chức pháp chế theo đúng quy định của Nghị định số 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các đồng chí Báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế, kịp thời tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương.

Tại Hội nghị, có 12 tập thể, 17 cá nhân được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 11 tập thể, 21 cá nhân được trao Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2013./.

 

 

Thanh Thảo

 

5/23/2014 8:30 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 /HoatDongAnh/hoi nghi tong ket 2014/_W/Picture 019_jpg.jpg
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014; chiều ngày 17/4/2014, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2013.
5/23/2014 8:30 AMYesĐã ban hành
Kết luận thanh tra  Về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tư phápKết luận thanh tra  Về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-STP ngày 03/8/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tư pháp.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng vào ngày 04/9/2018, Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh vào ngày 06/9/2018 và Văn phòng Luật sư Nam Lê vào ngày 11/9/2018 và tiến hành thanh tra trực tiếp các nội dung theo kế hoạch thanh tra.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 20/BC-ĐTT ngày 20/9/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của các Văn phòng luật sư là đối tượng thanh tra.

 Giám đốc Sở Tư pháp kết luận như sau:

A. Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng

I. Khái quát chung

 Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng được thành lập theo giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0011/TP/ĐKHĐ ngày 11/6/2010 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 658, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Trưởng văn phòng là luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng.

II. Kết quả thanh tra

Sau khi tiến hành thanh tra tại Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng, Đoàn Thanh tra kết luận một số vấn đề như sau:

1. Mặt làm được

- Văn phòng tham gia các vụ án chỉ định theo phân công của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh và trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phân công. Cụ thể:

+ Trợ giúp pháp lý: 06 vụ (tồn năm 2017 01 vụ);

+ Án chỉ định: 03 vụ;

+ Án hình sự theo yêu cầu: 02 vụ;

+ Án dân sự theo yêu cầu: 02 vụ.

- Có tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư do Đoàn Luật sư tổ chức tháng 7/2018.

- Việc thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng thì Văn phòng có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung hợp đồng đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của Luật luật sư.

- Có tài liệu tham khảo về hoạt động của Văn phòng luật sư trong đó có nêu các vụ việc thực hiện pháp lý và có ghi thù lao dịch vụ pháp lý.

- Văn phòng có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Văn phòng.

- Đơn vị thu tiền có xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi hoàn thành vụ việc theo hợp đồng thực tế.

- Có lên phiếu thu, chi đầy đủ theo từng chứng từ, hóa đơn.

- Có thực hiện việc báo cáo thuế hàng quý và nộp thuế đầy đủ.

- Đơn vị có báo cáo tài chính năm 2017 do mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến 15/8/2018 nên đơn vị chưa có báo cáo tài chính năm 2018, có thực hiện việc lên sổ thu chi tiền mặt.

- Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư: Có 03 trường hợp Ngọc Lan, Thiện, Tuấn: Hồ sơ tập sự lưu tại Đoàn luật sư, Văn phòng Lê Nguyễn Kim Hoàng không có lưu các hồ sơ có liên quan đến việc tập sự của 03 trường hợp này.

- Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật: Văn phòng luật sư chỉ thực hiện việc gửi báo cáo 6 tháng, năm và yêu cầu đột xuất qua mail của Sở Tư pháp.

- Văn phòng luật sư chỉ có 01 luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng hoạt động, việc thực hiện báo cáo tài chính theo định kỳ Văn phòng thuê kế toán thực hiện theo hợp đồng vụ việc.

2. Hạn chế, sai sót

- Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng thực hiện chưa đúng về chế độ báo cáo theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

- Không có sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Điều 16 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

- Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí: Văn phòng chỉ ghi các án chỉ định còn các vụ việc yêu cầu khác mà tham gia tố tụng không ghi vào sổ (mẫu 26 TT số 17/2011/TT-BTP).

- Việc ghi vào sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý (mẫu 25 TT số 17/2011/TT-BTP) chỉ ghi các vụ việc tham gia tố tụng không ghi các vụ việc dịch vụ pháp lý khác.

B. Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh

I. Khái quát chung

 Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh được thành lập theo giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0051a/TP/ĐKHĐ ngày 18/8/2016 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại số 117, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trưởng văn phòng là luật sư Dương Mỹ Hạnh.

II. Kết quả thanh tra

Sau khi tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Phúc Hạnh, Đoàn Thanh tra kết luận một số vấn đề như sau:

1. Mặt làm được

- Văn phòng tham gia các vụ án chỉ định theo phân công của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

 + Án chỉ định: 02 vụ;

+ Án dân sự theo yêu cầu: 01 vụ.

- Có tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư do Đoàn Luật sư tổ chức tháng 7/2018.

- Việc thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng thì Văn phòng có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung hợp đồng tương đối đầy đủ theo quy định.

- Có niêm yết thù lao dịch vụ pháp lý.

- Văn phòng có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Văn phòng.

- Có lên phiếu thu, chi đầy đủ theo từng chứng từ, hóa đơn.

- Có thực hiện việc báo cáo thuế hàng quý và nộp thuế đầy đủ.

- Đơn vị có báo cáo tài chính năm 2017 do mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến 15/8/2018 nên đơn vị chưa có báo cáo tài chính năm 2018, có thực hiện việc lên sổ thu chi tiền mặt.

- Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư: Không có.

- Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật: Văn phòng luật sư chỉ thực hiện việc gửi báo cáo 6 tháng, năm và yêu cầu đột xuất qua mail của Sở Tư pháp.

- Văn phòng luật sư chỉ có 01 luật sư Dương Mỹ Hạnh hoạt động, việc thực hiện báo cáo tài chính theo định kỳ Văn phòng thuê kế toán thực hiện theo hợp đồng vụ việc.

2. Hạn chế, sai sót

 Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh chưa mở Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí và Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý (theo mẫu 25 và mẫu 26 của TT số 17/2011/TT-BTP). 

C. Văn phòng Luật sư Nam Lê

I. Khái quát chung

Văn phòng Luật sư Nam Lê được thành lập theo giấy đăng ký hoạt động số 45.01.0049/TP/ĐKHĐ ngày 19/2/2016 do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp. Địa chỉ văn phòng đặt tại Tổ 23, ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trưởng văn phòng là luật sư Lê Việt Hoàng Nam.

II. Kết quả thanh tra

Sau khi tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Nam Lê, Đoàn Thanh tra kết luận một số vấn đề như sau:

1. Mặt làm được

- Văn phòng tham gia các vụ án chỉ định theo phân công của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, cụ thể: Án chỉ định: 06 vụ.

- Có tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư do Đoàn Luật sư tổ chức tháng 7/2018.

- Văn phòng có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Văn phòng.

- Có thực hiện việc báo cáo thuế hàng quý và nộp thuế đầy đủ.

- Đơn vị có báo cáo tài chính năm 2017 do mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến 15/8/2018 nên đơn vị chưa có báo cáo tài chính năm 2018.

- Việc nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư: Văn phòng tiếp nhận tập sự 02 trường hợp: 01 trường hợp đã thực hiện xong thời gian tập sự theo quy định nhưng chưa làm hồ sơ kết thúc tập sự; 01 trường hợp tiếp nhận tháng 01/2018 nhưng không có hồ sơ gì liên quan đến trường hợp tập sự này.

- Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật: Văn phòng luật sư thực hiện đầy đủ việc gửi báo cáo 6 tháng, năm và yêu cầu đột xuất cho Sở Tư pháp.

- Văn phòng luật sư chỉ có 01 luật sư Lê Việt Hoàng Nam hoạt động, việc thực hiện báo cáo tài chính theo định kỳ Văn phòng thuê kế toán thực hiện theo hợp đồng vụ việc.

2. Hạn chế, sai sót

 - Văn phòng Luật sư Nam Lê có mở Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí nhưng không cập nhật thông tin vào sổ (theo mẫu 25 và mẫu 26 của TT số 17/2011/TT-BTP).  

- Không có niêm yết thù lao dịch vụ pháp lý.

- Không có sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Điều 16 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

Từ những kết quả thanh tra và hạn chế sai sót như trên, Sở Tư pháp kết luận như sau:

1. Mặt làm được

- Có thực hiện việc báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng luật sư gửi cho Đoàn Thanh tra theo kế hoạch;

- Có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư;

- Thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của Luật luật sư;

- Thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính đúng theo quy định.

2. Hạn chế, sai sót

2.1. Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng

- Không có sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Điều 16 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

- Việc ghi chép, cập nhật các vụ việc vào các sổ theo dõi thực hiện chưa đầy đủ.

2.2. Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh

Văn phòng Luật sư Phúc Hạnh chưa mở Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí và Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp. 

2.3. Văn phòng Luật sư Nam Lê

- Văn phòng Luật sư Nam Lê có mở Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí nhưng không cập nhật thông tin vào sổ. 

- Không có niêm yết thù lao dịch vụ pháp lý.

- Không có sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Điều 16 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

I.V. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với các tổ chức hành nghề luật sư

- Tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được trong thời gian tới, thực hiện tốt về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sự (theo Điều 39, Điều 40 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012). 

- Văn phòng Luật sư: Lê Nguyễn Kim Hoàng, Phúc Hạnh, Nam Lê có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi cho Sở Tư pháp được biết.

2. Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh rà soát, chấn chỉnh 05 trường hợp tập sự mà Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Kim Hoàng và Văn phòng Luật sư Nam Lê tiếp nhận tập sự, đồng thời có văn bản tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức hành nghề luật sư cần nghiêm chỉnh thực hiện đúng theo Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Trên đây là kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tư pháp./.

Xem nội dung đầy đủ chọn vào tập tin bên dưới

KL thanh tra 03 VPLS_Signed.pdf

9/27/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinThanh TraKết luận thanh tra  Về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2018-09/kltt_Key_27092018144548.jpg
9/27/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtLồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp với đặc thù của mỗi giới; tạo cơ hội phát triển như nhau cho nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ, ngày 13/8/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BTP Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, kể từ ngày 01/10/2014, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được thực hiện trong toàn bộ quy trình xây dựng văn bản QPPL để bảo đảm không làm phát sinh bất bình đẳng giới, bảo đảm quyền của mỗi giới trong nội dung, trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định. Cụ thể:

Trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL: Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được thực hiện cả trong giai đoạn đề xuất xây dựng văn bản QPPL và lập đề nghị về Chương trình xây dựng văn bản QPPL. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất xây dựng văn bản có trách nhiệm xác định, phân tích vấn đề bình đẳng giới, bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới; dự báo khái quát nội dung liên quan đến các vấn đề về giới của chính sách dự kiến quy định trong văn bản được đề nghị xây dựng, đồng thời dự báo tác động sơ bộ chính sách dự kiến quy định đối với mỗi giới, dự kiến các chính sách cơ bản để đảm bảo bình đẳng giới và thể hiện các nội dung này trong bản Thuyết minh về đề nghị xây dựng văn bản và Báo cáo đánh giá tác động gửi cơ quan lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản. Cơ quan lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản có trách nhiệm xác định nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới hoặc bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong các văn bản được đề xuất, kiểm tra hồ sơ và đánh giá nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản được đề xuất.

Trong soạn thảo văn bản QPPL: Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới phải được thể hiện ngay trong việc bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nam và nữ trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo các dự thảo văn bản được xác định có vấn đề về bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Bên cạnh đó, đối với các dự thảo văn bản được xác định có vấn đề về bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đánh giá báo cáo tác động của chính sách về giới và thể hiện nó trong Tờ trình hoặc bản Thuyết minh chi tiết của dự thảo văn bản.

Trong thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản QPPL: Cơ quan có chức năng thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản QPPL (áp dụng đối với thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện) trong quá trình thẩm định, thẩm tra phải xem xét, đánh giá việc xác định vấn đề về giới, việc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, tính khả thi của văn bản về vấn đề đảm bảo bình đẳng giới và việc tuân thủ quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo. Riêng đối với quá trình thẩm định dự thảo văn bản, cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế phối hợp với cơ quan lao động, thương binh và xã hội đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản và đề nghị cơ quan lao động, thương binh và xã hội cho ý kiến bằng văn bản về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản.

 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn và tổ chức thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Thông tư số 17/2014/TT-BTP./.

 

Phòng Xây dựng văn bản-STP

10/23/2014 8:40 AMĐã ban hành(None)Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2014 8:40 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

Đấu giá tài sản tịch thu sung quy nhà nước gồm 445 chiếc xe mô tô, xe gắn máy các loại (trong đó: 250 chiếc đủ điều kiện đăng ký lại và 195 chiếc bán phụ tùng) của Công an huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 364.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 25/5/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp ngày 19&20/5/2020, tại nơi có tài sản. Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 28/5/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

5/13/2020 8:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2020-05/hinh dau gia 3_Key_13052020075201.jpg
5/13/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1819/KH-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 10/8/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018. Đến tham dự tập huấn có hơn 70 đại biểu đến từ các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; đại diện công chức tham mưu công tác văn bản của các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện công chức tham mưu công tác văn bản của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện công chức thực hiện công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện cán bộ, công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh.

vb17.8.2018.1.jpg

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trình bày về trình tự hệ thống hóa văn bản gồm các bước như: tập hợp văn bản và kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa; kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung; xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa; lập các danh mục văn bản; sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản; đăng tải kết quả hệ thống hóa. Qua đó, lưu ý các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ rà soát, hệ thống hóa năm 2014 – 2018.

vb17.8.2018.2.jpg     

Đồng chí Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trình bày chuyên đề tại hội nghị

Cũng tại hội nghị đồng chí Đặng Thị Bích Hiền – Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã truyền đạt một số nội dung về thẩm quyền ban hành, hiệu lực, nguyên tắc áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật; quy trình soạn thảo, ban hành và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Và đồng chí cũng đã nhấn mạnh việc thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 vb17.8.2018.3.jpg

Đồng chí Đặng Thị Bích Hiền – Trưởng phòng XD và KTVBQPPL trình bày chuyên đề tại hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu nắm vững được các quy định  về thẩm quyền ban hành, hiệu lực, nguyên tắc áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật cũng như kỹ năng về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.        

             Phương Anh    

8/17/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhòng XD&KTVBQPPLHội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018/HoatDongAnh/2018-08/vb17_Key_17082018094846.8_Key_17082018094846.2018_Key_17082018094846.1_Key_17082018094846.jpg
8/17/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"Quyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"
9/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinBTTPQuyết định phê duyệt "Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứngThông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

​Xem nội dụng cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

1326.rar


7/1/2019 2:00 PMĐã ban hànhTin Công chứngTinThông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng/HoatDongAnh/2019-07/thong-bao_Key_01072019134544.jpg
7/1/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo đấu giáThông báo đấu giá

Đấu giá tài sản thanh lý lô Thuốc bảo vệ thực vật chống dịch khảm lá cây khoai mì của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 25.768.452 đồng. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 15/02/2019 (thứ sáu).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 02/7/2018 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

1/30/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo đấu giá/HoatDongAnh/2019-01/bua dau gia 1_Key_30012019094231.jpg
1/30/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023

 Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ (2018-2023). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm khẩn trương tổ chức Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật về Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đề án tổ chức Đại hội và phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhiệm kỳ mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về kết quả Đại hội kèm theo biên bản Đại hội, biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, - kỷ luật của Đoàn luật sư, Nội quy Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn kết quả Đại hội theo quy định tại điểm 2 Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Phòng Bổ trợ tư pháp

5/6/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 -2023/HoatDongAnh/2019-05/deanluatsu_Key_06052019083101.png
5/6/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Tọa đàm  “Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý thông qua  hình thức tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Tọa đàm  “Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý thông qua  hình thức tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Góp phần nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trên địa bàn tỉnh bằng hình thức tham gia tố tụng nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL đồng thời phát huy vai trò người thực hiện TGPL, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp thực hiện TGPL nhất là các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại địa phương.

Ngày 26/4/2019, tại Hội trường các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Tọa đàm về "Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý thông qua hình thức tham gia tố tụng" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ trì buổi Tọa đàm có đồng chí Võ Xuân Biên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, đại diện và Lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Tài chính, thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (viết tắt là Hội đồng), Lãnh đạo Đoàn Luật sư, thành viên Tổ Giúp việc cho Hội đồng, người thực hiện TGPL của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, còn có phóng viên Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

toadamtgpl1.jpg

(Đ/c Võ Xuân Biên – PGĐ phụ trách Sở Tư pháp phát biểu khai mạc tọa đàm)

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo nhiều tham luận liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác TGPL trong thời gian tới, cụ thể là:

- Ngành Công an báo cáo về thuận lợi, khó khăn và giải pháp TGPL trong giai đoạn điều tra.

- Ngành Kiểm sát báo cáo vấn đề cần quan tâm của người thực hiện TGPL khi tham gia bào chữa.

- Ngành Tòa án báo cáo về phương pháp, cách thức bảo vệ người được TGPL trong vụ án dân sự.

- Ông Lê Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh báo cáo tóm tắt kết quả công tác TGPL khi Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành và những đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác TGPL trong thời gian tiếp theo.


toadamtgpl2.jpg

(Đ/c Lê Minh Hiền – GĐ Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh báo cáo tóm tắt kết quả công tác TGPL)

- Ngoài ra, đội ngũ người thực hiện TGPL còn chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tham gia tố tụng tại các Phiên tòa, cụ thể Luật sư Đinh Thái Hoàng báo cáo về thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm của Luật sư khi tham gia tố tụng vụ án dân sự. Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm báo cáo về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

Đồng chí Võ Xuân Biên gợi mở những vấn đề cần tập trung thảo luận như là tìm ra những giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng công tác TGPL nói chung và TGPL thông qua hình thức tham gia tố tụng nói riêng, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức pháp luật tích lũy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TGPL.

Tại Tọa đàm, các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định về công tác TGPL trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh Tây Ninh nói riêng đã gặt hái được nhiều thành công trong việc triển khai thực hiện chương trình xóa nghèo về pháp luật của Đảng và Nhà nước ta dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. TGPL đã thật sự mang một màu áo mới và đang từng ngày thay da đổi thịt, đã góp phần thiết thực trong việc bảo đám quyền công dân trong tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có vướng mắc pháp luật thuộc đối tượng được trợ giúp. Từ đó, tạo niềm phấn khởi tự hào cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh, cho đội ngũ những người thực hiện TGPL hôm nay và mai sau.

Bên cạnh đó, để triển khai có hiệu quả chính sách TGPL của Đảng và Nhà nước cần huy động nguồn nhân lực và vật lực của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội chung tay phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức thành công chính sách mang đậm tính chất nhân văn này. Đặc biệt, cần thiết là việc tổ chức những buổi tọa đàm, những buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành để nhân rộng những phương án thực hiện TGPL có hiệu quả nhất.

Phát biểu tổng kết buổi tọa đàm, đồng chí Võ Xuân Biên Khẳng định: vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời, có chất lượng cao cho người được TGPL, đảm bảo dịch vụ pháp lý công do Nhà nước cung cấp ngang tầm các dịch vụ pháp lý do Luật sư thực hiện. TGPL là xu hướng tất yếu và là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó phải có sự tham gia của các cơ quan có liên quan và của toàn xã hội. Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh cần tăng cường truyền thông về công tác TGPL để nhiều người dân biết về quyền được TGPL nhiều hơn, đội ngũ người thực hiện TGPL ngày càng phải trau dồi hơn nữa về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ TGPL để đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý của Nhà nước đạt chất lượng cao, ngang tầm với dịch vụ pháp lý tư do Luật sư thực hiện.

Các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Xuân Biên và những ý kiến đóng góp của đại biểu dự Tòa đàm rất thiết thực, bổ ích, là cơ sở để Trung tâm TGPL nhà nước tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp những phương thức thực hiện TGPL hiệu quả cao hơn nữa vừa chất lượng mà lại khả thi, phù hợp tiến trình cải cách tư pháp./.

                               Ngọc Linh – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh 

5/6/2019 8:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLSở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Tọa đàm  “Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý thông qua  hình thức tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”/HoatDongAnh/2019-06/tgplnnttntd_Key_07062019080701.jpg
5/6/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực  lâm nghiệpQuy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực  lâm nghiệp

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Nghị định gồm 04 Chương, 35 Điều cụ thể như sau:

- Chương I quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6).

- Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (từ Điều 7 dến Điều 24).

- Chương III quy định về thẩm quền xử phạt vi phạm hành chính (từ Điều 25 đến Điều 35).

- Chương IV điều khoản thi hành (từ Điều 36 đến Điều 38).

Theo đó Nghị định quy định một số nội dung:

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng, tổ chức là 1 tỷ đồng.

2. Trường hợp một hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại nhiều loại rừng như: Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hoặc tang vật vi phạm gồm nhiều loại lâm sản khác nhau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì xác định tiền phạt của hành vi vi phạm theo từng loại rừng hoặc từng loại lâm sản.

xpvphc0602019.jpg

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

3. Hành vi vi phạm đối với rừng đã quy hoạch cho mục đích khác nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, thì áp dụng xử phạt theo quy định đối với loại rừng tương ứng trước khi quy hoạch cho mục đích khác.

4. Hành vi vi phạm gây thiệt hại đối với lâm sản của chủ rừng do chủ rừng phát hiện thì chủ rừng tiến hành lập biên bản kiểm tra , bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật và báo cáo, bàn giao trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm cho cơ quan, người có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP. Đối với lâm sản tịch thu là lâm sản do chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư thì trả lại cho chủ rừng.

5. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì áp dụng xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2019 thay thế cho Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Điều 3 Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

5/6/2019 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLQuy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực  lâm nghiệp/HoatDongAnh/2019-05/xpvphc0602019_Key_06052019073428.jpg
5/6/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất thi công đường tuần tra biên giới nằm trên địa bàn Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Giá khởi điểm: 170.816.400 đồng. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 17/5/2019 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ, ngày 20/5/2019 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

5/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2019-05/bua dau gia 1_Key_04052019092934.jpg
5/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An PhúThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 45.06.0044/TP/ĐKHĐ, ngày cấp lần đầu 15/9/2015 cho Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú do thay đổi Trưởng chi nhánh. Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin thay đổi Trưởng chi nhánh của Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú, cụ thể như sau:

 1. Tên tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh:

  CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

            Tên giao dịch (nếu có): An Phu International Law Company

            Địa chỉ trụ sở: Số 24, đường S9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 02866561770                 Website: www.anphulaw.vn
 2. Thông tin của Trưởng Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú trước khi thay đổi

    Trưởng Chi nhánh: Lê Trạch Giang Nam/Nữ: Nam

    Ngày sinh: 29/11/1978 

    Giấy chứng minh nhân dân: 025 478 950  

  Cấp ngày: 16/8/2014     Nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24, đường S9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Thẻ luật sư số: 2479/LS          Cấp ngày: 01/8/2010

  Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Thông tin Trưởng Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú sau khi thay đổi

            Trưởng Chi nhánh: Đặng Minh Đăng        Nam/nữ: Nam

            Ngày sinh:  04/5/1977

            Chứng minh nhân dân số:  290 659 650

            Ngày cấp: 14/8/2013               Nơi cấp:  Công an tỉnh Tây Ninh

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

            Thẻ luật sư số: 13904/LS                    Ngày cấp: 22/4/2019

    Là thành viên Đoàn luật sư: tỉnh Tây Ninh

    Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để quản lý doanh nghiệp tại địa phương./
5/3/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinThông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tây Ninh - Công ty luật TNHH Quốc Tế An Phú/HoatDongAnh/2019-05/thong-bao_Key_03052019153942.jpg
5/3/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next