Tin tức - Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
 
​Ngày 16/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Trên cơ sở Quyết định này, ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng ...
 
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 09/7/2021, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, Thông tư này bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, ...
 
Ngày 10/5/2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 78/BC-BTP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Căn cứ thực tiễn công tác, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật để phục vụ sự phát triển của đất nước, Bộ Tư ...
 
Ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1266/UBND-NC về tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:1. Tiến hành rà soát các luật, nghị quyết của Quốc hội, ...
 
​Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 01 Nghị quyết và 07 Quyết định. Cụ thể:Về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có 01 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ ...
 
​Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (viết tắt là Luật năm 2015); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Luật năm 2020); kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 19 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết ...
 
​Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (viết tắt là Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg). Theo đó, các Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg quy định có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 107 sản phẩm công nghệ cao được ...
 
​Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Theo đó, Nghị định ...
 
​Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Trước đây, tại ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý năm 2017Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý năm 2017

     Với phương châm hướng về cơ sở và xác định trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý là hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý mang lại hiệu quả thiết thực nhằm giúp người dân hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý.

    Hàng tháng Trung tâm đề ra nội dung, thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục tập quán từng địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức được 60 đợt trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông công tác trợ giúp pháp lý về cơ sở, thu hút 3.000 người tham dự; đã cấp phát 26.119 tờ gấp các loại; tư vấn, giải đáp thắc mắc được 669 ý kiến. Trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm kết hợp tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trung tâm và lồng ghép nói chuyện chuyên đề một số lĩnh vực pháp luật cần thiết, liên quan thiết thực đến cuộc sống của người dân ở địa phương như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

     Qua kết quả trên đã thể hiện số đợt trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 tăng nhiều hơn so với năm 2016 và đạt 120% so với kế hoạch năm. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã biết về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý, đã biết thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của mình khi có yêu cầu. Xu hướng cần được trợ giúp pháp lý của Nhân dân đang có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Những trường hợp vướng mắc về pháp luật mang tính chất phức tạp, điển hình đã được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý ngay từ những lúc ban đầu góp phần vào việc giải quyết vụ vịêc được nhanh chóng và chính xác, yêu cầu và nguyện vọng của người thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý được kịp thời mọi lúc, mọi nơi.

     Trong quá trình trợ giúp pháp lý cho từng vụ việc cụ thể, Trung tâm vừa tư vấn hướng dẫn cho người dân trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đồng thời cũng vừa phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng triệu lượt người dân tại cơ sở. Qua đó cũng góp phần nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức pháp luật để Nhân dân ứng xử phù hợp với pháp luật, thực hiện pháp luật và tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp giải quyết vụ việc một cách chính xác, khách quan, công bằng và kịp thời cho đối tượng, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

      Như vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý đã tạo diễn đàn pháp lý để Nhân dân mạnh dạn trao đổi các vấn đề về pháp luật, về cuộc sống, về cộng đồng một cách hiệu quả và thiết thực. Đạt được kết quả trên là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các cơ quan, tổ chức có liên quan như Phòng Tư pháp Hội nông dân và Hội phụ nữ các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và hơn hết là sự tham gia nhịêt tình của Nhân dân tại cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Hoạt động này đã mang lại nhiều hiệu quả do đó cần tiếp tục duy trì và tăng cường hơn vào các năm tiếp theo./.

                                                                                   Ngọc Linh

12/11/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lýTinTGPLTrung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư nếu không tham gia bồi dưỡng bắt buộcTạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư nếu không tham gia bồi dưỡng bắt buộc

Ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư có 05 chương và 21 điều và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2019. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông tư này áp dụng đối với các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng khi:

- Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;

- Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này;

- Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

- Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;

- Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

Trong trường hợp luật sư có hành vi vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 6 - 24 tháng. 

                                                                                      Thanh tra Sở

5/3/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin Luật sưTinThanh TraTạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư nếu không tham gia bồi dưỡng bắt buộc/HoatDongAnh/2019-05/thanhtrals0_Key_03052019100517.2018_Key_03052019100517.png
5/3/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023Đoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17 tháng 5  năm 2019 Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội toàn thể luật sư  nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 59/65 luật sư của Đoàn. Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Tây Ninh đã vinh dự được đón tiếp Ls.Ts Phan Trung Hoài,  Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; ông Võ Xuân Biên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp. Đến dự Đại hội còn có đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tây Ninh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

bttpthang5.2019.1.jpg

Đại hội làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm với sự cố gắng của toàn thể các thành viên Đoàn luật sư và đã thành công tốt đẹp. Đại hội nghiêm túc đánh giá về những thành công và những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ 2013 - 2018, trên cơ sở đó đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó nhấn mạnh những giải pháp để nâng cao chất lượng và số lượng luật sư trong thời gian tới.

bttpthang5.2019.2.jpg 

Đại hội toàn thể luật sư đã bầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới gồm có 03 luật sư:Vương Sơn Hà, Phạm Văn Tình và Luật sư Nguyễn Thế Tân, với sự tín nhiệm của các luật sư tại Đại hội, Luật sư Vương Sơn Hà được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội toàn thể luật sư cũng đã bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật kỷ luật nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 luật sư: Luật sư Lâm Tấn Đông,  Dương Mỹ Hạnh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Khánh và luật sư Nguyễn Văn Từ. Luật sư Lâm Tấn Đông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng –Kỷ luật

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội, Đại hội đã bầu đại biểu dự đi đại hội như sau: Đại biểu chính thức được bầu là luật sư: Phạm Văn Tình; Đại biểu dự khuyết là luật sư: Nguyễn Thế Tân. Ngoài ra còn có Luật sư Nguyễn Văn Re và Luật sư Vương Sơn Hà là đại biểu đương nhiên của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

Sự thành công của đại hội sẽ góp phần vào việc kiện toàn, đổi mới về mặt tổ chức để Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phòng Bổ trợ Tư pháp

5/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhTin Luật sưTinBTTPĐoàn Luật sư Tây Ninh tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018 - 2023/HoatDongAnh/2019-05/bttpthang5_Key_28052019154639.2019_Key_28052019154639.1_Key_28052019154639.jpg
5/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
  Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng  Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 24/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Nghị định này, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm các chế độ sau:

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ;

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ;

- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ;

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

- Các chế độ ưu đãi khác như: Trợ cấp mai táng; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2021./.

                                                                                          Ngọc Giàu

8/4/2021 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNgọc Giàu  Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng/HoatDongAnh/2021-08/4_Key_04082021094424.huongdantochucthuchien_Key_04082021094424.png
8/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèoHướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 16/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Trên cơ sở Quyết định này, ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Theo đó, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:

1. Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

2. Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành thị;

+ Hộ cận nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị.

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021./.

                                                                                          Ngọc Giàu

8/4/2021 10:00 AMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinNgọc GiàuHướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo/HoatDongAnh/2021-08/3_Key_04082021093859.huongdantochucthuchien_Key_04082021093859.png
8/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Lễ trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư phápLễ trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp

Chiều ngày 29/7/2021, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp. Đến tham dự buổi lễ có Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí đại diện các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

thanhnien2021_3_17.1.jpg

 

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định

nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Kim Hương

 

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định số 1017/QĐ-STP ngày 29/4/2021 của Sở Tư pháp về việc việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, phát biểu ghi nhận, biểu dương và cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Hương vì đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển của ngành tư pháp nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng. Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Hương sau khi nghỉ hưu với năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành, tham gia đóng góp xây dựng địa phương và ngành tư pháp tỉnh nhà, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.


thanhnien2021_3_17.2.jpgthanhnien2021_3_17.3.jpg

Ban Giám đốc Sở Tư pháp chụp hình lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Kim Hương

Trước sự quan tâm của lãnh đạo lãnh đạo Sở Tư pháp và đồng nghiệp cơ quan, bà Nguyễn Thị Kim Hương xúc động phát biểu lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Ban Giám đốc Sở Tư pháp và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã gắn kết, phối hợp, hỗ trợ và giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời chúc các đồng chí đương nhiệm tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Riêng về phần mình, đồng chí hứa sẽ tiếp tục gắn kết, tham gia, đóng góp công sức vào việc xây dựng ngành Tư pháp địa phương ngày càng phát triển.


thanhnien2021_3_17.4.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Hương phát biểu tại buổi Lễ

 

(Đắc Hiển)


8/5/2021 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnLễ trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2021-08/thanhnien2021_3_17_Key_05082021143142.1_Key_05082021143142.jpg
8/5/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất: 11 nền chợ Cầu xã Long Thuận, thuộc tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Diện tích đưa ra đấu giá 11 nền: 1.001,24m2.

- Vị trí đất 11 nền: Có mặt tiền giáp đường nhựa rộng từ 6m đến 7,5 m (đường phân lô phía sau chợ), vĩa hè mỗi bên 3m. Tài sản trên đất: Không có.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT). - Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc đất: Đất bố trí nền tái định cư, nhưng không sử dụng hết được UBND tỉnh giao cho huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện UBND xã Long Thuận quản lý.

Tổng giá khởi điểm: 3.958.662.600đồng.

Stt

 

Ký hiệu

Nền đất

 

Tên thửa đất

 

Diện tích

(m2)

 

Giá khởi điểm  (đồng)

 

Tiền đặt trước

(đồng)

1Nền số 1Thửa đất số 126101,24396.354.60059,500,000
2Nền số 2Thửa đất số 13787,75343.541.25051,600,000
3Nền số 3Thửa đất số 13887,75343.541.25051,600,000
4Nền số 4Thửa đất số 13987,75343.541.25051,600,000
5Nền số 5Thửa đất số 14087,75343.541.25051,600,000
6Nền số 6Thửa đất số 14187,75343.541.25051,600,000
7Nền số 7Thửa đất số 14287,75343.541.25051,600,000
8Nền số 8Thửa đất số 14387,75343.541.25051,600,000
9Nền số 9Thửa đất số 14487,75343.541.25051,600,000
10Nền số 10Thửa đất số 15299,00387.585.00058,200,000
11Nền số 11Thửa đất số 15399,00426.393.00064,000,000

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/nền đất.

 - Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực).

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 06/9/2021 (thứ hai). Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu.

- Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo tại nơi có bất động sản. Tổ chức đấu giá từ: 09 giờ, ngày 09/9/2021 (thứ năm), tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bến Cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

       


8/12/2021 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinThông báoTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ /HoatDongAnh/2021-08/hinh dau gia 3_Key_12082021145211.jpg
8/12/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Luật này có nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có 9 điểm mới như sau:

1. Tăng mức phạt tiền tối đa của nhiều lĩnh vực

Tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 đã tăng mức phạt của một số lĩnh vực, gồm:

- Giao thông đường bộ; phòng, chống tệ nạn xã hội tăng từ 40 triệu lên 75 triệu đồng;

- Cơ yếu, giáo dục; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia từ 50 triệu lên 75 triệu đồng;

- Điện lực: từ 50 triệu lên 100 triệu đồng;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ 100 triệu lên 200 triệu đồng;

- Báo chí: từ 100 triệu lên 250 triệu đồng;

- Kinh doanh bất động sản từ 150 triệu lên 500 triệu đồng.

2. Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực: Các lĩnh vực này gồm:

- Tín ngưỡng; đối ngoại: 30 triệu đồng;

- Cứu nạn, cứu hộ: 50 triệu đồng;

- In; an toàn thông tin mạng: 100 triệu đồng;

- Sở hữu trí tuệ: 250 triệu đồng...

3. Bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt

Bổ sung thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội trưởng Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng…

4. Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt theo Luật năm 2012 bao gồm cả thứ 7, chủ nhất, ngày nghỉ lễ, tết nên thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho người xử phạt nhất là lập biên bản vào ngày cuối tuần, nghỉ lễ, tết.

Vì thế, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đã sửa đổi theo hướng từ tính ngày sang ngày làm việc và tăng thời hạn xử phạt đối với trường hợp phải chuyển hồ sơ, cụ thể:

- Đối với vụ việc thông thường, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

- Đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản;

Đối với vụ việc thuộc trường hợp phải giải trình hoặc xác định giá trị tang vật… mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản.

5. Thay đổi thời hiệu xử phạt một số lĩnh vực

Trước đây, chỉ  hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, theo Luật mới, tất cả vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

6. Bổ sung trường hợp phải tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Theo đó, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác;

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

- Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm; trường hợp tạm giữ người vi phạm hành chính ở khu vực biên giới hoặc vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ được tính từ thời điểm người vi phạm được áp giải đến nơi tạm giữ.

Đối với trường hợp tạm giữ để xác định tình trạng nghiện ma túy thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không quá 05 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

7. Nơi lập biên bản vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 đã quy định cụ thể địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính là phải nơi xảy ra vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Trước đây, Luật năm 2012 không quy định lập biên bản ở đâu, nhưng tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP hướng dẫn cách ghi biên bản là ở nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở làm việc.

Về nội dung biên bản: Luật 2020 bổ sung quy định biên bản phải mô tả vụ việc, hành vi vi phạm...

Chuyển biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp không thuộc thẩm quyền của người lập biên bản: Luật đã quy định cụ thể trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, người lập biên bản phải chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt (trước đây chỉ quy định chuyển ngay, không ghi rõ thời gian là bao lâu).

Bổ sung quy định về sửa chữa sai sót biên bản vi phạm hành chính: Luật 2020 bổ sung quy định: Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung thì tiến hành xác minh tình tiết vi phạm.
8. Trường hợp hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định chỉ cá nhân bị phạt tiền từ 03 triệu đồng trở lên mới được hoãn, tổ chức không được hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Tuy nhiên, Luật mới đã đã sửa đổi, bổ sung thêm tổ chức được hoãn tiền phạt như sau:

- Cá nhân bị phạt tiền từ 02 triệu đồng trở lên; tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên;

- Bổ sung trường hợp cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

- Đối với tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp  hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

9. Bổ sung trường hợp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Luật sửa đổi 2020 đã bổ sung trường hợp cưỡng chế khi cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông thì cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả./.

Thanh tra Sở


8/30/2021 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThanh TraNhững điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quy định kinh phí phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaQuy định kinh phí phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thông tư số 64/2021/TT-BTC được ban hành xác định nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: (i) Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước; (2) Nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; và (3) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; đi công tác nước ngoài; chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.

 Ngoài các nội dung chi nêu trên, Thông tư này quy định một số nội dung và mức chi cụ thể như: (1) Chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Chi hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (3) Chi tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật; cho các đối tượng của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (5) Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; và (6) Chi xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi làm căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang bộ lập dự toán chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc ban hành mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương. Trường hợp các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương không ban hành mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao./.

                                                               Phòng XDKT&QLTTPL


9/17/2021 5:00 PMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcQuy định kinh phí phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa/HoatDongAnh/2021-09/ngoc11_Key_17092021161023.1_Key_17092021161023.2021_Key_17092021161023.29_Key_17092021161023.jpg
9/17/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ Tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừaHỗ trợ Tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) trong bối cảnh diễn biến biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Công văn số 147/QDNNVV-NVCN ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc phổ biến nội dung hỗ trợ tài chính đối với DNNVV.

Để phổ biến nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ đến cộng đồng DNNVV trên địa bàn, trong hiệp hội, Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một số nội dung chính hỗ trợ tài chính của Quỹ để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị.

- Mức cho vay tối đa: Không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

- Mục đích vay vốn: Đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn vay vốn tối đa: Không quá 7 năm.

- Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dai hạn) tối đa là 02 năm.

- Lãi suất cho vay cố định hoặc có thể giảm trong suốt thời hạn vay vốn:

+ Lãi xuất cho vay ngắn hạn: 2,16%/năm

+ Lãi xuất cho vay trung hạn: 4,0%/năm

+ Lãi xuất cho vay dài hạn: 4,0%/năm

- Phương thức trả nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền của DNNVV.

- Trả nợ trước hạn: DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

- Hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp: Ngân hàng cho vay phần còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án vay vốn. Ngân hàng cam kết áp dụng mức lãi suất ưu đãi đối với DNNVV của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

- Hỗ trợ khác từ Ngân hàng nhận vốn vay gián tiếp: DNNVV được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng kèm theo chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả khoản vay.

- Hỗ trợ sau vay vốn: DNNVV được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

- Nội dung chi tiết quy định về đồng tiền cho vay; Điều kiện cho vay; Các khoản chi phí Quỹ không hỗ trợ; Hồ sơ đề nghị vay vốn; Nộp hồ sơ đề nghị vay vốn, truy cập tại phụ lục kèm theo Công văn số 147/QDNNVV-NVCN./.

147-QDNNVV-NVCV-26.07.2021.signed (1).pdf                                         Phòng XDKT&QLTTPL


9/24/2021 8:00 AMĐã ban hànhHỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừaTinKim NgọcHỗ trợ Tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa/HoatDongAnh/2021-09/ngoc11_Key_24092021073122.1_Key_24092021073122.2021_Key_24092021073122.30_Key_24092021073122.jpg
9/24/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

                Thực hiện Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2014. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 31/7/2014 Sở Tư pháp Tây Ninh đã chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn có Đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh, Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Tây Ninh cùng toàn thể cán bộ, công chức của Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản QPPL – Sở Tư pháp.

   

 

 

 
Lãnh đạo Sở Tư pháp Tây Ninh triển khai những nội dung cơ bản của Thông tư số 14/2014/TT-BTP 

 

 

           Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản QPPL đã triển khai, tập huấn các nội dung:

 

 

 

 

Những nội dung cơ bản Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

 

 

- Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật với các chuyên đề: Hiến pháp năm 2013 với yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; Khái quát về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật; Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Thu thập, tiếp nhận xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. 

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung triển khai, tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh, chất lượng tập huấn đạt kết quả tốt, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Tây Ninh tham gia tích cực, đầy đủ, trách nhiệm và tiếp thu được toàn bộ các nội dung chuyên đề đã triển khai./.  

 

 

 

 

Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản QPPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


8/1/2014 4:45 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 /HoatDongAnh/2011-6/_W/Picture 027_jpg.jpg
8/1/2014 4:45 PMYesĐã ban hành
​Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019​Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019


​Nhằm từng bước xây dựng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật hộ tịch và đảm bảo trước ngày 31/12/2019 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong 6 ngày: từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019, Sở Tư pháp Tây Ninh đã phối hợp với trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức "Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch" cho 97 công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.4df4354135a8d2f68bb9.jpg

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch gồm 10 chuyên đề theo quy định tại Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các giảng viên và học viên còn dành thời gian để trao đổi giải quyết tình huống, những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thực tiễn đăng ký và quản lý hộ tịch ở các địa phương.

46922485236cc4329d7d.jpg

Kết thúc khóa bồi dưỡng, theo báo cáo của Ban tổ chức lớp thì các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đều đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, tích cực học tập, trao đổi, thảo luận và tất cả các học viên đều đủ kiện cấp Giấy chứng nhận.

2255bfc7bf2e5870013f.jpg424461ad6044871ade55.jpg


Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Vương Văn Trợ, phó Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương tinh thần học tập của các học viên, chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng. Đồng chí cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới với những kiến thức đã tiếp thu trong khóa học cùng với những kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị công tác, các học viên sẽ  tiếp tục phát huy tốt vai trò cũng như chức trách nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt yêu cầu của người dân trong đăng ký hộ tịch ở địa phương.

Đây là lớp bồi dưỡng hộ tịch thứ hai mà Sở Tư pháp Tây Ninh đã tổ chức kể từ khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 202 công chức làm công tác hộ tịch của cấp huyện và xã được cấp Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch./.

                                                                   Phòng Hành chính tư pháp


9/18/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHCTP​Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019/HoatDongAnh/2019-09/4df4354135a8d2f68bb9_Key_18092019095442.jpg
9/18/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngề công chứng khóa VIThông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngề công chứng khóa VI

​Xem nội dung cụ thể chọn vào tập tin bên dưới

57 (1).pdf

2/11/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinVăn phòngThông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngề công chứng khóa VI/HoatDongAnh/2019-02/hinh thong bao1_Key_11022019102915.jpg
2/11/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây NinhGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng làm công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được bố trí theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, chủ yếu là kiêm nhiệm. Để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khắc phục tạm thời những khó khăn, vướng mắc như trên, ngày 14/4/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 924/UBND-NC về việc cử cán bộ đầu mối làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, mỗi Sở, ban, ngành tỉnh cử  01 cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. UBND các huyện, thành phố cử  01 cán bộ của phòng Tư pháp làm cán bộ đầu mối. Hiện nay, đã có 39 đơn vị gửi danh sách cán bộ đầu mối Sở Tư pháp tổng hợp được gồm: 30 cán bộ của sở, ngành và 09 cán bộ từ UBND các huyện, thành phố.

ND59-2.jpg

Cán bộ đầu mối sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, địa phương mình quản lý.    

Việc đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cử cán bộ đầu mối có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương trong thời gian tới. Khắc phục được khó khăn thiếu cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các đơn vị. Đây là cơ sở để UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ đầu mối trong thời gian tới.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

5/19/2016 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Giá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hànhGiá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hành

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trước đây, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "…Văn bản ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 153 của Luật không được sử dụng làm căn cứ pháp lý để kiểm tra văn bản từ thời điểm ngưng hiệu lực đến thời điểm tiếp tục có hiệu lực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Tuy nhiên, hiện nay, tại khoản 2 Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra phải bảo đảm điều kiện: "2. Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra".

Theo đó, "văn bản ngưng hiệu lực" lại không được quy định hiện hành nói đến. Thế nhưng, việc quy định như trên là hoàn toàn phù hợp vì các lý do sau:

- Thứ nhất, quy định hiện hành đảm bảo được sự tương đồng, thống nhất với quy định về căn cứ ban hành tại  Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể là, khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: "Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành".

- Thứ hai, trên cơ sở quy định hiện hành, thì có thể hiểu là "văn bản ngưng hiệu lực" không thuộc trường hợp "đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra". Do đó, không cần thiết phải quy định lại nội dung này như quy định trước đây./.

                                                                                                  Ngọc Giàu

1/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinNgọc GiàuGiá trị pháp lý của văn bản ngưng hiệu lực để xác định nội dung trái pháp luật đối với văn bản được kiểm tra theo quy định hiện hành/HoatDongAnh/2021-01/giau15_Key_15012021154703.1_Key_15012021154703.2021_Key_15012021154703.3_Key_15012021154703.jpg
1/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Cẩn thận khi mua bán Tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua hợp đồng ủy quyềnCẩn thận khi mua bán Tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua hợp đồng ủy quyền

Hiện nay, tình trạng mua bán nhà đất qua hợp đồng ủy quyền khá phổ biến bởi thủ tục mua bán nhanh gọn. Thực ra, đây là một loại giao dịch giả tạo để che đậy một giao dịch khác nhằm mục đích "né" thuế.

Với hợp đồng ủy quyền, người có tài sản và Quyền sử dụng đất ủy quyền cho một người khác được phép bán tài sản và Quyền sử dụng đất. Người mua chính là người được ủy quyền nhưng không muốn làm thủ tục sang tên mà chờ tìm người mua tiếp theo.

Như trường hợp một số cá nhân kinh doanh bất động sản đến từ các tỉnh khác, lợi dụng người dân không am hiểu pháp luật hợp thức hóa việc chuyển nhượng bằng các hợp đồng ủy quyền được công chứng. Kiểu giao dịch này gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai và quản lý thuế. Vì nếu thông qua việc làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì các bên giao dịch phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2% và lệ phí trước bạ 0,5%.

Bản chất hợp đồng ủy quyền

Về vấn đề này, văn bản ủy quyền (hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền) được thực hiện theo Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai, Luật Nhà ở. Việc liên quan đến chuyển nhượng thì bắt buộc văn bản ủy quyền phải được công chứng (Phòng/Văn phòng công chứng) hoặc chứng thực (UBND cấp xã/phường).

Đối với các bên, bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và bên ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả của công việc. Ngoài ra, các bên còn phải chịu sự điều chỉnh chung về quyền và nghĩa vụ dân sự. Đối với việc ủy quyền có quy định cho phép ủy quyền lại thì việc ủy quyền lại còn chịu sự quy định điều chỉnh về chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ (Điều 365 – Điều 370 Bộ Luật Dân sự).

Hình thức hợp đồng ủy quyền được quy định tại Điều 562 – Điều 569 Bộ Luật Dân sự, trong đó có quy định việc ủy quyền lại phải có sự đồng ý của bên ủy quyền (Điểm a Khoản 1 Điều 564). Tuy nhiên, trên thực tế, các đơn vị công chứng đang cố ý không thực hiện đúng quy định, khi lập văn bản ủy quyền lại hoàn toàn không có xác thực sự đồng ý của bên ủy quyền.

Mặc dù hợp đồng ủy quyền có quy định cho phép bên nhận ủy quyền được ủy quyền lại nhưng đây chỉ là "thỏa thuận" tại thời điểm lập hợp đồng ủy quyền thứ nhất. Đây chỉ là quyền, phạm vi ủy quyền chứ không phải là "sự đồng ý" của bên ủy quyền. Bên ủy quyền phải được biết và được quyền đồng ý hay từ chối khi bên nhận ủy quyền lại là ai.

"Bản chất của việc ủy quyền là thông qua người khác để thực hiện công việc thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, ít chi phí hơn hoặc thậm chí là vì hoàn cảnh đặc biệt như chủ sở hữu là nhiều người, ở xa, đi làm ăn ở xa,… và với điều kiện uy tín, nhận thức, điều kiện của người nhận thực hiện công việc ủy quyền. Nếu lạm dụng quá sẽ có nhiều rủi ro không những cho người ủy quyền (bị ép với giá rẻ, bị siết nợ khi vay tiền,…) mà người mua là người chịu rủi ro khi tiền mất mà tài sản có thể không được nhận, không được sử dụng".

Với các giao dịch ủy quyền cho người khác thực hiện công việc không phải là hoạt động chuyển nhượng bất động sản nên không chịu thuế thu nhập cá nhân. Trên thực tế, nhiều người giao dịch chuyển nhượng bất động sản bằng hợp đồng ủy quyền nhưng thực chất chỉ là các giao dịch giả cách. Nếu nhìn vào cũng thấy các dấu hiệu như nội dung phạm vi ủy quyền rất chung chung và không xác định giao dịch cụ thể, khá mập mờ…

Rủi ro và những lưu ý

Về những rủi ro có thể gặp khi giao dịch qua hợp đồng ủy quyền, theo quy định giao dịch ủy quyền lần thứ nhất đã có những rủi ro nên với các giao dịch ủy quyền lại thì càng tiềm ẩn nhiều rủi ro cao hơn.

Rủi ro từ bên bán: Bên cạnh những nguy cơ như các giao dịch thông thường thì còn có nhiều rủi ro do bị che giấu thông tin như không kiểm tra được hồ sơ gốc về bên bán, có sự thay đổi giấy tờ cá nhân người ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, người ủy quyền mất thì giao dịch ủy quyền không còn giá trị …

Rủi ro giao dịch giả cách: Với giao dịch giả cách mua bán, chuyển nhượng nhưng bằng văn bản ủy quyền lại thì dễ bị tuyên hợp đồng vô hiệu, tài sản bị diện tranh chấp, bị diện tẩu tán tài sản trốn tránh thi hành án,…

Rủi ro từ người được ủy quyền (ủy quyền lần thứ nhất) và người được ủy quyền lại: Những rủi ro giữa họ, rủi ro về người được ủy quyền lại mà chính bên bán cũng không biết họ là ai, họ đã làm gì đối với tài sản của bên bán hoặc bên chuyển nhượng.

"Những giao dịch ủy quyền và ủy quyền lại nếu gặp những giao dịch mà người được ủy quyền lạm quyền vượt quá phạm vi ủy quyền hoặc giao dịch giả cách hoặc kể cả trường hợp có tội phạm (lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm tài liệu giả,…) thì việc giải quyết sẽ rất khó vì không xác minh và điều tra được họ khi họ đã ôm tiền và cao chạy xa bay".

Để tránh những nguy cơ bị mất trắng khi giao dịch mua bán hoặc chuyển nhượng nhà đất bằng hình thức này, người mua cần hết sức cẩn trọng vì việc ủy quyền lại cho dù đúng bản chất cũng dễ gặp rủi ro. Với giao dịch giả cách mua bán nhưng bằng văn bản ủy quyền lại thì dễ bị Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu, tài sản bị diện tranh chấp, bị diện tẩu tán tài sản trốn tránh thi hành án,….

Bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng cần kiểm tra đúng bản chất bên bán hoặc bên chuyển nhượng không có điều kiện trực tiếp giao dịch, có hoàn cảnh đặc biệt nên mới phải ủy quyền và ủy quyền lại. Ví dụ: Cha, mẹ do điều kiện ở xa, già yếu… thì có thể ủy quyền cho con để đại diện; Vợ và chồng ủy quyền cho nhau; anh chị em ủy quyền cho nhau.

Bên mua cần liên hệ trực tiếp bên bán và bằng chứng xác nhận chính thức từ bên bán thông qua điện thoại, email hoặc có các văn bản từ người thân để được xác thực.

"Khi đề nghị chuyển tiền trực tiếp qua ngân hàng cho người bán để đảm bảo không bị người được ủy quyền lạm quyền vượt phạm vi ủy quyền và là cách kiểm tra ủy quyền thật hay chỉ là ủy quyền cho giao dịch giả cách".

                                                                                                            Tác giả Nguyễn Chí Thiện

                                                                                                    Phòng công chứng số 3 tỉnh Tây Ninh

                                                                                                        (Sưu tầm từ trang www.cafeland.vn)

3/12/2021 9:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngTinCC3Cẩn thận khi mua bán Tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua hợp đồng ủy quyền/HoatDongAnh/2021-03/cc3_Key_12032021090142.3_Key_12032021090142.2020_Key_12032021090142.jpg
3/12/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ  theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngànhỦy ban nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ  theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành

Thực hiện Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2017 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả cao, ngày 12/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành họp các sở, ban, ngành có liên quan để triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2017.

Với quyết tâm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đã bàn và thống nhất triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với các nội dung sau:

Thứ nhất, Về lựa chọn doanh nghiệp để theo dõi, hỗ trợ. Tiêu chí để UBND tỉnh Tây Ninh lựa chọn doanh nghiệp là các doanh nghiệp được tổ chức, hoạt động trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ thời điểm được thành lập) với các ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng để tổ chức hoạt động, theo dõi, hỗ trợ. Đặt biệt là các doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh.

Thứ hai, Tăng cường công tác truyền thông của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đồng thời qua đó cũng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương dễ dàng, chủ động liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn bằng các hình thức: Tổ chức đối thoại giữa Đại điện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng với doanh nghiệp; Viết các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin "Theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh", Trang thông tin các sở, ngành, tỉnh;  Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Tây Ninh.

Thứ ba, Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017 cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Thứ tư, Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành các chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại một số huyện, thành phố (có doanh nghiệp đóng trên địa bàn) và các sở, ngành tỉnh.

Thứ năm, Tăng cường theo dõi, xử lý thông tin các vụ việc, phản ứng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả thông qua tổ chức khảo sát những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Thứ sáu, Tổ chức khảo sát những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Thứ bảy, Rà soát, đối chiếu với các quy định trong việc giao ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp- thương mại, thông tin- truyền thông, xây dựng, lao động trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách. Qua đó đánh giá việc tổ chức thi hành đối với các văn bản này (kể cả văn bản quy phạm và văn bản cá biệt). 

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL 

5/29/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLỦy ban nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ  theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tây NinhThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tây Ninh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh, bao gồm:

- 01 Chiếc xe ô tô tải có mui nhãn hiệu HYUNDAI, biển số 54S-5856, màu sơn: xanh, năm sản xuất: 1999, số khung KMFXKN7BPXU-292117, số máy D4BBX-752841. Giá khởi điểm: 68.600.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

- 01 chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu VINAXUKI, biển số 54Y-9618, màu sơn: xanh, số khung RRXCB11ZN9V020845, số máy ZN485ZLQ-C80104584A, sản xuất năm 2009. Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng.

- Lô hàng hóa các loại. Giá khởi điểm: 62.700.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND + mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá + mẫu giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 03/10/2017 (thứ ba).

5. Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 05/10/2017 (thứ năm).

6. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Xem tài sản trực tiếp ngày 29/9/2017, tại nơi có tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 258 Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

9/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáVăn phòngThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
09 tháng hoạt động năm 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Tây Ninh  đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra09 tháng hoạt động năm 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Tây Ninh  đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra
Trong 09 tháng năm 2013, Trung tâm đã hoàn thành chỉ tiêu về nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra, thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng tại trụ sở và phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả hoạt động TGPL lưu động tại cơ sở. Qua kết quả hoạt động, trong 09 tháng năm 2013, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý được 463 vụ việc cho 477 lượt người, trong đó tư vấn pháp luật: 335 vụ, việc; cử luật sư tham gia bào chữa, đại diện: 128 vụ, việc.

 

Trên cơ sở Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2013 của Sở Tư pháp Tây Ninh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tại đơn vị, Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh phê duyệt các Kế hoạch: Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giao đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch năm 2013 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Ngoài ra, Trung tâm còn tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh

Về công tác tập huấn: Để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên, chuyên viên, cộng tác viên và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đồng thời giúp cho đội ngũ này kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được ban hành nhằm phục vụ cho công tác trợ giúp pháp lý ngày một tốt hơn. Trung tâm đã tổ chức thành công các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TGPL và triển khai một số văn bản pháp luật năm 2013. Tham dự Hội nghị có 264 thành viên các Câu lạc bộ, trong đó nam 167, nữ 97. Nội dung tập huấn là triển khai một số văn bản pháp luật có liên quan đến trợ giúp pháp lý. Đối tượng tham gia lớp tập huấn nắm vững những nội dung pháp luật nhằm phục vụ cho công tác trợ giúp pháp lý ngày một tốt hơn, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Về trợ giúp pháp lý lưu động: Trung tâm đã tổ chức được 47 đợt trợ giúp pháp lý lưu động trong đó: 39 đợt TGPL lưu động, 06 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý cho học sinh 06 trường học, 02 đợt truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Người khuyết tật;  pháp luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cho 168 em học sinh của Trung tâm nuôi dạy trẻ Khiếm thị, trường Khuyết tật, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại các buổi trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm đã cấp phát 18.467 tờ gấp pháp luật về các lĩnh vực: Bảng thông tin về Trợ giúp pháp lý miễn phí; Một số quy định pháp luật về hợp đồng dân sự, họ, hụi, biêu, phường; Tài liệu hỏi- đáp về Luật người khuyết tật; Một số quy định của Luật Hôn nhân gia đình về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình; Một số quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….cho 1.542 người tham dự.

Về sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (CLB.TGPL): Qua kết quả hoạt động 09 tháng năm 2013, các CLB. TGPL tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng được 66 cuộc với 2.389 lượt người tham dự, trong đó: thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý là 331 lượt người, ngoài đối tượng là 2.058 lượt người tham dự. Có 134 ý kiến về các lĩnh vực pháp luật đã được cộng tác viên tư vấn, giải đáp và hướng dẫn trực tiếp tại buổi sinh hoạt. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện có CLB. TGPL để tham gia sinh hoạt cùng với 09 Câu lạc bộ để hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ cho Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý hoạt động có hiệu quả. Thông qua hướng dẫn của Trung tâm TGPL cùng với sự chủ động nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ  nên hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả. Các Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo định kỳ với nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của người dân như: tổ chức nói chuyện chuyên đề pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày; giới thiệu các văn bản pháp luật; trao đổi, thảo luận các vụ việc tranh chấp; giới thiệu các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước….

Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý: Tổ chức biên soạn và in ấn 7.000 bảng thông tin trợ giúp pháp lý, 26.300 cuốn sổ tay pháp luật gồm 4 loại: Một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật; Một số quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự và về họ, hụi, biêu, phường; Một số quy định về thủ tục khởi kiện, thời hạn, thời hiệu trong tố tụng dân sự và quy định về án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác; Hỏi – đáp Luật Khiếu nại năm 2011

Trong điều kiện đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm còn hạn chế, chỉ mới có 03 Trợ giúp viên pháp lý nên việc triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc phân công phụ trách chuyên sâu từng lĩnh vực pháp luật nhưng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh vẫn triển khai thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Bước đầu đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Lãnh đạo Trung tâm đã có sự phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng viên chức. Tập thể Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, không ngại gian khó để hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ; Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.  

Những tháng cuối của năm 2013, Trung tâm tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2013 và chú trọng một số công việc sau: Trên cơ sở kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động năm 2013 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, Trung tâm xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động hàng tháng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra;  Tham mưu Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng) tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp và triển khai Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao  hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho đối tượng: Thẩm phán, Điều tra viên; Kiểm sát viên; Phân công Trợ giúp viên pháp lý đánh giá chất lượng vụ việc 06 tháng đầu năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013).

                                                                                                   Ngọc Linh

 

7/29/2013 10:35 AMĐã ban hànhTin Trợ giúp pháp lý(None)09 tháng hoạt động năm 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Tây Ninh  đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong 09 tháng năm 2013, Trung tâm đã hoàn thành chỉ tiêu về nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra, thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng tại trụ sở và phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả hoạt động TGPL lưu động tại cơ sở. Qua kết quả hoạt động, trong 09 tháng năm 2013, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý được 463 vụ việc cho 477 lượt người, trong đó tư vấn pháp luật: 335 vụ, việc; cử luật sư tham gia bào chữa, đại diện: 128 vụ, việc.
7/29/2013 10:35 AMNoĐã ban hành
​Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018 và kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh​Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018 và kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh

Sáng 28/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018 và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Đến tham gia hội nghị có bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Ông Trần Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; nguyên Lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

52018.jpg

Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Sở Tư pháp

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982-28/12/2017), ông Lý Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ôn lại truyền thống 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, những bước phát triển lịch sử của Sở qua từng thời kỳ. Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp và lắng nghe bài phát biểu của ông Trịnh Văn Đông - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp giai đoạn 1993-2002; phát biểu của phía đại diện đoàn thanh niên.

22018.jpg

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng bức trướng nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982-28/12/2017)

Bên cạnh đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 trong toàn ngành; các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017. Đồng thời góp ý cho dự thảo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018, dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018.

32018.jpg

Ông Võ Xuân Biên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo tóm tắt công tác tư pháp năm 2017 tại Hội nghị

Bám sát Chương trình hoạt động trọng tâm của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời chủ động khắc phục những khó khăn trong năm 2017, Ông Vương Văn Trợ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề "Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018".

 42018.jpg

Ông Vương Văn Trợ – Phó Giám đốc Sở Tư phát động phong trào thi đuanăm 2018 tại Hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị, Lãnh đạo Cục công tác phía Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Tăng cường thực hiện tốt chức năng thẩm định, góp ý; tự kiểm tra, kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật văn bản QPPL của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 tại địa phương kịp thời, có chất lượng. Tập trung triển khai các văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2018 bằng nhiều hình thức, trọng tâm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017;

3. Đẩy mạnh tổ chức thi hành các Luật mới như: Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đấu giá tài sản….

4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024 trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai việc "Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối với UBND cấp huyện, xã; tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP, nuôi con nuôi, quốc tịch và hộ tịch theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính có liên quan.

5. Đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đề ra trong năm.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật đấu giá tài sản….; mở hai lớp đào tạo nghề công chứng và luật sư tại tỉnh Tây Ninh; tổ chức thực hiện chế định thừa phát lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

7. Tiếp tục tăng cường chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Đảm bảo 100% vụ, việc của các đối tượng được thụ hưởng chính sách TGPL yêu cầu đều được thực hiện kịp thời và đúng quy định; tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý;…

8. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, chú trọng việc luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về công tác tư pháp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, lý lịch tư pháp; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục rà soát các lĩnh vực hoạt động trong ngành để thực hiện việc công khai, minh bạch hiệu quả, đúng quy định.

10. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và các cơ quan cấp trên.

11. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

 5.jpg

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

 62018.jpg

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp năm 2017 cho 03 cá nhân, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (28/12/1982 – 28/12/2017).

72018.JPG

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục trưởng cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp năm 2017

82018.jpg

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh

 92018.jpg

102018.jpg

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh

 


1/5/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinVăn phòng​Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018 và kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh/HoatDongAnh/2018-01/52018_Key_05012018145841.jpg
1/5/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013


Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động để thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, kế thừa những kết quả và khắc phục những hạn chế của công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện tại địa phương; gắn việc PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết hợp với các chương trình, đề án khác có liên quan trong quá trình thực hiện Đề án này.

Trong năm 2013, các cấp, ngành đã tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của địa phương. Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động biên soạn Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và tài liệu Hỏi – đáp Luật. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức in ấn cấp phát 33.200 tài liệu cho đại biểu trong các Hội nghị, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và Báo cáo viên Công đoàn các cấp.

Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong năm 2013, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức 5.822 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 81.239 lượt cán bộ và nhân dân tham dự. Tổ chức giảng dạy pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh, ở cấp Trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 là 06 tiết; ở hệ Trung cấp chuyên nghiệp là 04 tiết trong môn học pháp luật và bổ sung 02 bài học về phòng chống tham nhũng; Cao đẳng Sư phạm là 05 tiết; Cơ sở giáo dục liên kết đào tạo Cao đẳng – Đại học chuyên về luật là 15 tiết.

100% cơ quan, đơn vị, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tiếp tục duy trì “Nhóm nòng cốt” gồm 481 nhóm với 2.989 thành viên là các cá nhân gương mẫu, am hiểu pháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như trưởng ấp, tổ trưởng dân phố, các chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thế xã hội được xây dựng theo Đề án 02 "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" thuộc Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 để làm lực lượng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho nhân dân địa phương và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng. Thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát trên 233 vụ việc góp phần phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Trong năm 2013, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” với 750 người tham dự.

 

Bên cạnh đó, tại địa bàn huyện Hòa Thành đã chọn 12/12 cơ quan thuộc UBND huyện và 8/8 xã, thị trấn làm mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

UBND tỉnh và UBND các huyện, thị đã tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật ở 02 cấp tỉnh và huyện những văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2013, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh và huyện, các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương. Nội dung triển khai gồm: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương…

 

Tổ chức thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật” (ngày 09 tháng 11), việc tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị triển khai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Loa Truyền thanh cấp xã; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 được giới thiệu, phổ biến một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục “Pháp luật với đời sống” được thực hiện 12 kỳ/ mỗi chuyên mục phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình và 24 kỳ/ trên mỗi chuyên mục trên sóng phát thanh giới thiệu các văn bản pháp luật mới và tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương; chuyên mục “Trả lời thư bạn xem Đài” đã trả lời 72 thư thắc mắc của người dân về các lĩnh vực pháp luật. Trang “Dân chủ và pháp luật” trên Báo Tây Ninh với các chuyên mục: tư vấn pháp luật, hỏi đáp pháp luật, đúng hay sai, ý kiến người dân, bạn đọc viết... tiếp tục thông tin pháp luật đến với bạn đọc, đặc biệt là những vấn đề mà nhân dân địa phương đang quan tâm, thực hiện tư vấn pháp luật, đưa ra các tình huống pháp lý và ý kiến của bạn đọc bình luận về các tình huống đó. Các Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã cũng đã tăng cường tuyên truyền tài liệu Hỏi – đáp Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và thông tin, tuyên truyền những điểm mới của Luật đến với cán bộ và nhân dân địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn triển khai thực hiện Đề án dưới các hình thức khác như: Thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định của Nhà nước trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản, đấu thầu mua sắm thiết bị, kê khai tài sản của cán bộ, công tác tổ chức cán bộ; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công của cơ quan; thực hiện tốt việc hướng dẫn thủ tục hành chính trong khâu nhận đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, công tác xét xử các tội phạm về tham nhũng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để quá hạn luật định (trong năm 2013, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử 06 vụ/ 07 bị cáo phạm tội tham nhũng) qua đó, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm tham nhũng.

Nhìn chung, trong năm 2013, việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” tại địa phương đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, theo đúng với nhiệm vụ được giao và tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ và nhân dân địa phương./.

 

Bảo Anh

1/7/2014 8:25 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 /HoatDongAnh/thang 1/_W/tien_jpeg.jpg
1/7/2014 8:25 AMYesĐã ban hành
Phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021Phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Ngày 10/5/2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 78/BC-BTP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Căn cứ thực tiễn công tác, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật để phục vụ sự phát triển của đất nước, Bộ Tư pháp xác định phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021 như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh xác định việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tiếp tục là công tác trọng tâm, ưu tiên nguồn lực thực hiện; gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, nhất là trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công tác xây dựng pháp luật.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản; chú trọng việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời giải quyết, chấn chỉnh vướng mắc, bất cập, hạn chế.

Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản theo lĩnh vực, địa bàn gắn với yêu cầu, giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2026 và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực; kịp thời phát hiện, tự xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý triệt để các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển, nhất là những trường hợp có quy định tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, xã hội. Thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.

 2. Đề cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ban hành văn bản và xử lý văn bản trái pháp luậtTăng cường vai trò đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện của tổ chức pháp chế cơ quan cấp bộ, Sở Tư pháp cấp tỉnh và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; gắn kết các hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

3. Quan tâm củng cố, bố trí các nguồn lực, nâng cao năng lực và chế độ, chính sách cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật nói chung, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL nói riêng gắn với việc đổi mới cách thức tổ chức công việc để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này. Tăng cường cơ chế, phương thức tiếp nhận, xử lý các thông tin báo chí, dư luận, người dân, doanh nghiệp phản ánh về văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả việc rà soát văn bản QPPL theo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL; tập trung thực hiện việc xử lý văn bản trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, nhất là các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

                                                                         Phòng XDKT&QLTTPL

5/18/2021 3:00 PMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinKim NgọcPhương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021/HoatDongAnh/2021-05/ngoc11_Key_18052021150103.1_Key_18052021150103.2021_Key_18052021150103.24_Key_18052021150103.jpg
5/18/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây NinhKết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

 

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn đảng và toàn dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nhm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại địa phương; từ ngày 04.11.2013 đến ngày 20.11.2013, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được 2.062 cuộc tuyên truyền cho 63.341 lượt cán bộ và nhân dân tham dự thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan; cuộc họp chi, đảng bộ; sinh hoạt dưới cờ; tổ chức “Ngày Pháp luật”…

 

Trong đó, tập trung phổ biến, giáo dục sâu rộng cho cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)...

Các Sở, ngành tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, ngành, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó có các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật.

Phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm như: Phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật”; quyền và trách nhiệm tìm hiểu pháp luật của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho công dân tìm hiểu, học tập pháp luật.

Bên cạnh đó, còn tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư cũng đã tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình, các Đài Truyền thanh cấp huyện và Loa Truyền thanh cấp xã đã tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, đưa tin, bài về tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật” và Lễ mít tinh, diễu hành về “Ngày pháp luật” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học đều treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị tuyên truyền về “Ngày pháp luật” với các khẩu hiệu như sau: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”…

UBND tỉnh và các huyện, thị xã chỉ đạo ngành Văn hóa thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về “Ngày Pháp luật” qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, địa điểm công cộng; tổ chức xe loa diễu hành tuyên truyền “Ngày pháp luật”… Đã tổ chức treo 178 băng rôn và 25 xe loa tuyên truyền “Ngày pháp luật” trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, địa điểm công cộng trên toàn tỉnh. Tại huyện Trảng Bàng, còn tổ chức cấp phát 1.000 tờ gấp Hỏi – đáp Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và “Ngày pháp luật” cho cán bộ và nhân dân.

Riêng trong ngày 09/11/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày pháp luật”. Tham dự buổi Lễ mít tinh có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cùng 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên. Ngay sau lễ mít tinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đã xuống đường tham gia diễu hành tuyên truyền “Ngày pháp luật”. Trên suốt đoạn đường diễu hành, Đoàn đã tổ chức 02 xe loa cổ động, phát thanh với các nội dung tuyên truyền thiết thực về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu cũng đã tổ chức mít tinh, diễu hành trên địa bàn huyện với 120 cán bộ, công chức tham gia; huyện Tân Biên tổ chức mít tinh cho đội ngũ cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của toàn huyện tham dự.

Hưởng ứng “Ngày pháp luật”, đồng thời cũng nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và nhân dân, nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật; một số cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật. Điển hình là Công an tỉnh đã tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành, phối hợp với Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật hình sự cho học sinh của trường THCS Lê Quý Đôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thi tìm hiểu những nét mới của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung so với Hiến pháp năm 1992 thu hút được 35 cán bộ, công chức tham gia; Tỉnh đoàn tổ chức thi “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu Luật Thanh niên và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho đoàn viên Chi đoàn...

Các cấp, ngành của tỉnh còn tổ chức một số hình thức khác để hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như: rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành quản lý, rà soát, đánh giá hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư); cử đoàn viên Chi đoàn trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác (Sở Kế hoạch và Đầu tư); thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí (Hội Luật gia tỉnh); tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết thực hiện Hiến pháp và pháp luật (Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh); bổ sung tài liệu, sách pháp luật cho tủ sách pháp luật, đưa tin tuyên truyền pháp luật lên trang thông tin điện tử của cơ quan (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn); tôn vinh, khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (huyện Tân Biên); theo dõi Lễ Công bố “Ngày pháp luật” trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam (toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp)…

Nhìn chung, việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã được các cấp, ngành của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch để tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể và xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở do đó các cấp, ngành đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” một cách đồng bộ, thống nhất theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tổ chức được nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, mít tinh, diễu hành… Qua đó, giúp cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được ý nghĩa, mục đích của “Ngày pháp luật”; vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quyền và trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật./.

 

AT

 

12/16/2013 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2013 8:00 AMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn  công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn  công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/01/2018 theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/01/2018 quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 05, 06/4/2018 Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 cho hơn 50 cán bộ công chức là lãnh đạo và cán bộ đầu mối làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các sở ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến dự và đưa tin.

18.4.2018.xlvp1.jpg

Tổng quan hội nghị

Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp triển khai những nội dung sau: (i) Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018; (ii) Những vấn đề chung về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iii) Kỹ năng xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (iv) Kỹ năng xây dựng báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (v) Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

18.4.2018.xlvp2.jpg

Đ/c Vương Văn Trợ - PGĐ Sở Tư pháp triển khai tập huấn công tác TDTHPL

Đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp triển khai những nội dung sau: (i) Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; (ii) Một số vấn đề cơ bản về thẩm quyền - vị trí, vai trò, trách nhiệm của các chức danh có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực QLNN theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính; (iii) Kỹ năng xác định hành vi hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính và kỹ năng soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; (iv) Kỹ năng xác định thẩm quyền XPVPHC, kỹ năng soạn thảo ban hành quyết định XPVPHC, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC; (v) Kỹ năng xây dựng báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (vi) Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua đó, đã làm rõ một số vấn đề: thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức ở một số lĩnh vực; thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý đối với hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Trưởng Phòng Tư pháp; việc giao quyền của Trưởng công an xã cho Phó công an xã không phải là lực lượng chính quy; việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức…


18.4.2018.xlvp3.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng triển khai tập huấn công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

Cũng tại hội nghị tập huấn, Sở Tư pháp đã tiến hành lấy ý kiến của các đại biểu tham dự đánh giá về nội dung, thời lượng cũng như mức độ đáp ứng của tài liệu tập huấn đối với nhu cầu tập huấn đối với công tác này. Kết quả đánh giá cho thấy, đa số các đại biểu tham dự điều hài lòng với nội dung và thời lượng của Hội nghị. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số nội dung tập huấn như: Một là, ngoài nội dung lập kế hoạch và xây dựng báo cáo cần hướng dẫn thêm về những nhiệm vụ mà các sở, ban, ngành cần phải thực hiện trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Hai là, Tiếp tục tập huấn công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho lực lượng cán bộ thực hiện công tác này ở các huyện, thành phố.

Kết thúc hội nghị, ông Vương Văn Trợ - Phó giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị đồng thời cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tích cực trao đổi và thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật để tham mưu tốt hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành xuất sắc công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

4/18/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinPhòng QLXLVPHC&TDTHPLSở Tư pháp Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn  công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018/HoatDongAnh/2018-04/18_Key_18042018094030.4_Key_18042018094030.2018_Key_18042018094030.xlvp1_Key_18042018094030.jpg
4/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Tăng cường công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnhTăng cường công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (viết tắt là Luật năm 2015); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Luật năm 2020); kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng thực hiện giai đoạn 2021-2030, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể và khả thi; kiểm soát chặt chẽ đảm bảo không ban hành văn bản trái pháp luật trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 920/UBND-NC về việc tăng cường công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

 12.hong.22.3.2020.jpg

Ảnh minh họa

1. Kịp thời cập nhật các văn bản của Bộ, ngành Trung ương chủ động báo cáo UBND tỉnh đưa vào Chương trình làm việc của UBND tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu ban hành văn bản QPPL cho phù hợp. Thường xuyên tổ chức rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhằm kịp thời phát hiện những quy định, nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của văn bản pháp luật cấp trên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp, đồng thời công bố các văn bản hết hiệu lực pháp luật theo quy định.

2. Căn cứ nội dung Chương trình công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật theo quy định quy định tại Điều 111 Luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật năm 2020; Điều 127 Luật năm 2015; khoản 1 Điều 2 Quyết định số 588/QĐ-UBND.

3. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh phải nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng dự thảo văn bản chuẩn bị sơ sài, chung chung, sao chép lại các quy định của cấp trên, sao chép văn bản địa phương khác không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình về trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật năm 2015; Luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Thu Hồng

PHÒNG XDKT&QLVTTVPL-Sở Tư pháp

4/2/2021 8:00 AMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinThu HồngTăng cường công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh/HoatDongAnh/2021-04/12_Key_02042021075149.hong_Key_02042021075149.22_Key_02042021075149.3_Key_02042021075149.2020_Key_02042021075149.jpg
4/2/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịchHội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
Sáng ngày 21/12/2015, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho gần 110 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức hộ tịch của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Công chức Tư pháp – hộ tịch của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Nhà nước quan tâm thực hiện. Nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước ta trong thời kỳ mới, ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hộ tịch và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Luật có nhiều quy định mới, mang tính đột phá, “Cách mạng” về: thẩm quyền đăng ký hộ tịch, phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch, cải cách thủ tục hành chính… trong đó đặc biệt là Luật đã phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở, chuyển thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ UBND cấp tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Do vậy, hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị và cung cấp cho cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh nắm được những điểm mới cơ bản của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật so với các quy định trước đây, cũng như nắm được cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch ở địa phương, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đăng ký hộ tịch.

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu tham dự được đại diện Sở Tư pháp giới thiệu các chuyên đề như: Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Hộ tịch, những nội dung cần lưu ý theo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch; Quản lý nhà nước về công tác đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch. Quy trình, thủ tục và kỹ năng nghiệp vụ đăng ký các việc hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã và một số vấn đề có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch.


Đồng chí Phó Giám đốc - Vươn Văn Trợ

Ngoài ra các đại biểu tham dự hội nghị còn trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đăng ký hộ tịch ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Vương Văn Trợ - Phó Giám đốc Sở Tư đề nghị các học viên tham dự hội nghị đầy đủ, xuyên suốt; tập trung theo dõi tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi hội nghị kết thúc có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi tại hội nghị vào thực tiễn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm tham mưu giúp UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác này, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao ./.

 

 

1/7/2016 2:55 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Hội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch /HoatDongAnh/trien khai ho tich 2015/_W/IMG_1982_jpg.jpg
Sáng ngày 21/12/2015, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho gần 110 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức hộ tịch của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Công chức Tư pháp – hộ tịch của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
1/7/2016 2:55 PMYesĐã ban hành
Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua 01 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

Tổng số văn bản hệ thống hóa đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 trên toàn tỉnh rà soát là 3.380 văn bản: trong đó có 1.899 Nghị quyết và 1.481 Quyết định. Trong đó: hết hiệu lực toàn bộ: 2.414 văn bản; hết hiệu lực một phần: 82 văn bản Còn hiệu lực toàn bộ: 966 văn bản; cần sửa đổi, bổ sung: 05 văn bản; kiến nghị ban hành văn bản mới thay thế: 04 văn bản; kiến nghị bãi bỏ: 126 văn bản.

Trong đó, số văn bản tiến hành rà soát, hệ thống hóa tại cấp tỉnh là 890 văn bản. Sau khi tiến hành rà soát xác định được số văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 266 văn bản; hết hiệu lực một phần: 35 văn bản; còn hiệu lực toàn bộ: 624 văn bản; cần sửa đổi, bổ sung: 05 văn bản; kiến nghị bãi bỏ: 87 văn bản; kiến nghị ban hành văn bản mới thay thế: 04 văn bản. Tại cấp huyện là 598 văn bản, sau khi tiến hành rà soát xác định được số văn bản còn hiệu lực: 196 văn bản; hết hiệu lực toàn bộ: 402 văn bản; hết hiệu lực một phần: 24 văn bản; kiến nghị bãi bỏ: 20 văn bản. Tại cấp xã là 1.892 văn bản, sau khi tiến hành rà soát xác định được số văn bản còn hiệu lực: 146 văn bản; hết hiệu lực toàn bộ: 1.746 văn bản; hết hiệu lực một phần: 23 văn bản; kiến nghị bãi bỏ: 19 văn bản.

Sau đợt hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra cập nhật bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo -Tin học đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 theo quy định tại khoản 7 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật và tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật bãi bỏ các Nghị quyết hết hiệu lực pháp luật do thời gian thực hiện đã hết; đối tượng điều chỉnh không còn và căn cứ pháp lý để ban hành đã được thay thế bằng văn bản khác; không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Đối với các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm tham mưu, quản lý.

Trong thời gian qua các đơn vị đã tích cực quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng tiến hành triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản. Về chất lượng hệ thống hóa, bước đầu các đơn vị cơ bản đã xác định được các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa văn bản của đơn vị mình. Nhìn chung, việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2014-2018 tương đối thuận lợi. Điều này xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hệ thống hóa trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nên đã quan tâm, tích cực trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như do đối tượng văn bản phải rà soát, hệ thống quá lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong khi đó đội ngũ làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản ở địa phương hầu hết là công chức kiêm nhiệm, cán bộ pháp chế ở các sở, ban, ngành tỉnh hạn chế về số lượng, chuyên môn; hệ thống pháp luật làm căn cứ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương từ trước đến nay luôn thay đổi dẫn đến việc rà soát, đối chiếu gặp không ít khó khăn trong việc tập hợp các văn bản thuộc đối tượng rà soát và văn bản làm căn cứ pháp lý rà soát. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là một nhiệm vụ tương đối phức tạp, đòi hỏi cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực này phải có trình độ chuyên sâu, có trách nhiệm và thâm niên công tác lâu dài. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã ở địa phương thường xuyên có sự thay đổi và chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến công tác văn bản nói chung và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời nên chất lượng báo cáo hầu hết chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác lưu trữ văn bản ở các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố không tốt dẫn đến việc tập hợp, hệ thống văn bản thuộc đối tượng rà soát, hệ thống chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định nhìn chung công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Qua rà soát, hệ thống hóa đã kịp thời phát hiện một số lượng khá lớn văn bản hết hiệu lực, không còn phù hợp, chồng chéo cần xử lý góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của địa phương với hệ thống pháp luật của Trung ương./.

 

                                                                                    Phương Anh

5/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhRà soát, hệ thống hóa VBQPPLTinPhòng XD&KTVBQPPLKết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 /HoatDongAnh/2019-05/vbrsthang5_Key_10052019100832.2019_Key_10052019100832.png
5/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTTThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO

1. Tài sản đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh, như sau:

- Lô than củi do Campuchia sản suất. Giá khởi điểm: 11.900.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 1.800.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký: Giấy CMND + Giấy phép kinh doanh (nếu có) + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá + giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 29/9/2017 (thứ sáu).

5. Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2017 (thứ hai).

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng tham gia đấu giá, tại Đội QLTT số 3. Địa chỉ: thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 258 Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813218.

9/27/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin Đấu giáTinVăn phòngThông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước lô than củi của CCQLTT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Đôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viênĐôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên

Như đã biết, đặc trưng nổi bật và khác biệt nhất của công chứng viên so với những người hành nghề khác là khi được Nhà nước tin tưởng, bổ nhiệm để trao cho một phần quyền lực công của Nhà nước (thực hiện dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm) nhằm thực hiện chức năng chính là chứng nhận tính xác thực, tính chính xác, tính hợp pháp và tính phù hợp với đạo đức xã hội của các hợp đồng, văn bản giao dịch dân sự hoặc các giấy tờ dân sự khác. Qua đó, chính công chứng viên sẽ làm cho các văn bản, giấy tờ này  có hiệu lực pháp luật như các văn bản của Nhà nước ban hành ra, được nhân dân và Nhà nước thừa nhận. Đồng thời, với chức năng nói trên của mình, hành vi của công chứng viên còn được toàn bộ xã hội nhìn nhận như một chuẩn mực về sự đúng đắn, đặt vào đó một sự tin cậy rất cao nếu như không muốn khẳng định gần như là tuyệt đối. Chính vì những lý do nêu trên mà vấn đề năng lực và đạo đức của công chứng viên luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu trong tất cả các quy định về công chứng viên nói riêng và các quy định về công chứng nói chung để đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao đó của người dân và của xã hội. Với các nước có nền pháp luật lâu đời và phát triển thì đội ngũ công chứng viên của họ đã gần như khẳng định được vị thế chắc chắn, uy tín rất cao trong giới những người hành nghề pháp luật và trong lòng xã hội. Còn đối với nước ta, một đất nước đang phát triển, có lịch sử pháp luật chưa dài, ý thức pháp luật của người dân chưa cao. Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế thị trường đang phát triển, lĩnh vực công chứng đã chính thức được xã hội hóa, thì cùng với sự phát triển về số lượng, những yêu cầu về chất lượng, mà trong đó yếu tố năng lực và yếu tố đạo đức của các công chứng viên buộc phải đặt ra một cách cấp bách và phải thực thi một cách triệt để.

Nhưng pháp luật nói chung và văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực công chứng nói riêng chưa đáp ứng kịp xu thế phát triển của xã hội. Nên trong các quy định vẫn có nhiều bất cập và có kẻ hở.

Từ đó cách hiểu, cách làm việc của mỗi tổ chức hành nghề công chứng và của mỗi công chứng viên có khi khác nhau. Trong đó một số công chứng viên lạm dụng kẻ hở của pháp luật để thực hiện việc công chứng sai pháp luật. Đây là yếu tố liên quan đến đạo đức hành nghề của công chứng viên.

Tuy lĩnh vực công chứng đã có nhiều văn bản quy định khá đầy đủ về mặt hình thức đối với điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng công chứng viên. Ngoài ra, còn có nhiều văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện khác mà đặc biệt là Thông tư số 11/2012/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 30/10/2012 chỉ để quy định riêng về "Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng". Thông tư này bao gồm nhiều nội dung quy định về đạo đức hành nghề của công chứng viên. Tuy nhiên, từ quy định cho đến kết quả thực thi là một khoảng cách còn khá lớn. Biểu hiện trên thực tế là, cho đến hiện tại, những sai phạm xuất phát từ cả năng lực của công chứng viên lẫn sai phạm về đạo đức hành nghề của công chứng viên vẫn còn rất nhiều và có biểu hiện ngày càng tinh vi hơn, thậm chí nhiều trường hợp còn lẫn lộn rất khó phân biệt đó là sai phạm về năng lực hay về đạo đức hành nghề công chứng, khó phân biệt đó là sai phạm do vô ý hay cố ý của công chứng viên.

Xin trích dẫn một ý kiến khách quan của một người yêu cầu công chứng như sau: "làm người công chứng viên phải thật sự khách quan, trung thực, không thiên vị, không vì lợi ích cá nhân, vì sự quen thân làm ảnh hưởng đến lợi ích người khác, không công chứng hợp đồng, giao dịch có nội dung trái đạo đức xã hội. Công chứng viên phải có đủ năng lực để nắm rõ và giải thích cho người yêu cầu công chứng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước, về quyền được khiếu nại, tố cáo của người yêu cầu công chứng khi tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hay không?. Những tiêu chuẩn đó không chỉ dừng lại ở việc các văn phòng công chứng tự đánh giá, mà chính những người đi công chứng như chúng tôi cũng sẽ được tham gia đánh giá trực tiếp bằng nhận xét khách quan của mình"

Vì thế Công chứng viên khi thực hiện nhiệm vụ chỉ có năng lực chưa đủ mà còn có phẩm chất đạo đức, phải có tâm. Bởi vì Văn bản công chứng là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa tranh chấp xảy ra. Mặt khác, văn bản công chứng còn tạo ra một chứng cứ xác thực, kịp thời không ai có thể từ chối trừ trường hợp bị tòa tuyên bố vô hiệu. Bên cạnh đó thông qua hoạt động tiếp người yêu cầu công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng phải tích cực tuyên truyền, tư vấn cho cá nhân, tổ chức những quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân./.

                                               CCV Phòng Côgn chứng số 1

12/12/2018 8:00 AMĐã ban hànhTin Công chứngPhóng sựCC3Đôi điều về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên/HoatDongAnh/2018-12/hpccs112_Key_12122018075233.png
12/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư phápLễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp

Chiều ngày 08/3/2021, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Đến tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Thắng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy - Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

 dv01.2021.T3.2021.jpg

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp

Thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng trao Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, giữ chức vụ Giám đốc Sở, kể từ ngày 08/3/2021; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tại buổi lễ, ông Dương Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng, đồng thời mong muốn với kinh nghiệm công tác, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, ông Phạm Văn Đặng sẽ cố gắng cùng Ban Giám đốc Sở Tư pháp phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp được giao, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; góp phần dẫn dắt tập thể Sở Tư pháp tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Trước sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ông Phạm Văn Đặng đã gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, phấn đấu, cống hiến khả năng, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo từ cấp trên; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

 dv02.2021.T3.2021.jpg

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi lễ

(Đắc Hiển)

3/9/2021 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐắc HiểnLễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Đặng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp/HoatDongAnh/2021-03/dv01_Key_09032021141948.2021_Key_09032021141948.T3_Key_09032021141948.2021_Key_09032021141948.jpg
3/9/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next