Tin tức
Thứ 2, Ngày 23/03/2020, 15:00
Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2020 | TGPL

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TGPL năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (các Bộ luật, luật tố tụng) và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là kịp thời triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số: 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10), Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh (viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc nhằm tăng cường triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10. Từ đó, nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc TGPL được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được TGPL được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ TGPL với chất lượng tốt. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng và các ngành thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong ngành mình, đặc biệt trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 10. Thực hiện đúng, hiệu quả cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc triển khai công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.

Các hoạt động của Kế hoạch năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10: Các ngành thành viên của Hội đồng chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiền hành tố tụng trên địa bàn tỉnh thuộc quyền quản lý thực hiện giải thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch số 10.

2. Thực hiện truyền thông về TGPL để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và người được TGPL

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để thay thế Bảng thông tin về TGPL, Tờ thông tin về TGPL, Hộp tin TGPL tại trụ sở các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại Tạm giam và Nhà Tạm giữ khi không còn sử dụng được (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng đọc được thông tin về TGPL, bảo đảm hiệu quả truyền thông).

b) Kiểm tra việc sử dụng USB có chứa nội dung thông tin về TGPL để truyền thông về TGPL qua các phương tiện truyền thanh của Trại Tạm giam, Nhà Tạm giữ đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát.

3. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng: Hội đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp về TGPL trong tố tụng tại một số cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương. Hình thức kiểm tra thông qua 01 trong 02 hình thức sau: Tự kiểm tra kết quả thực hiện: tất cả các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện hoặc là kiểm tra trực tiếp, dự kiến trong năm 2020 sẽ tiến hành kiểm tra 02 cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

4. Thống kê, báo cáo việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10: Hàng năm, các ngành là thành viên Hội đồng có trách nhiệm báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10 gửi cho Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng để tổng hợp gửi Hội đồng ở Trung ương.

5. Họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10: Trong năm 2020 Hội đồng sẽ tổ chức họp Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng để đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 10 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong tố tụng theo định kỳ 06 tháng và năm 2020.

6. Các hoạt động thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ thực hiện trách nhiệm quy định từ Điều 8 - Điều 11 của Thông tư liên tịch số 10. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành mình về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng thuộc ngành mình quản lý.

7. Các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Kiểm tra diện người được TGPL, bảo đảm người được TGPL có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về TGPL và pháp luật tố tụng. Nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Cung cấp lại Bảng thông tin TGPL, Tờ thông tin về TGPL; Hộp tin TGPL (khi bị hư hỏng không sử dụng được), mẫu đơn yêu cầu TGPL và các biểu mẫu theo quy định của Thông tư liên tịch số 10, tờ gấp pháp luật, các tài liệu pháp luật có liên quan về TGPL cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Thông báo danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL của Trung tâm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Chi trả thù lao tham gia tố tụng cho người thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng tiếp tục thực hiện các hoạt động khác như: Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; xây dựng dự toán kính phí hoạt động của HỘi đồng và các ngành thành viên năm 2021; củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có yêu cầu thay đổi về nhân sự./.


Lượt người xem:  Views:   280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức