Tin tức
Chủ Nhật, Ngày 19/01/2020, 15:00
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2020 | Phòng XD&KTVBQPPL

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2843/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung của Kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ cụ thể của 03 cấp chính quyền tại địa phương như sau:

 Đối với công tác kiểm tra văn bản QPPL thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tự kiểm tra văn bản QPPL do mình ban hành trong năm 2020 ngay sau khi văn bản được thông qua hoặc ban hành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm 2020. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra theo địa bàn tại các huyện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, đối với cấp huyện việc kiểm tra theo địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Bên cạnh việc quy định về thẩm quyền kiểm tra văn bản kế hoạch cũng quy định rõ về thời gian và trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản như trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản để thực hiện việc kiểm tra theo quy định.

Đối với công tác rà soát văn bản QPPL kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ của các cấp như sau cấp tỉnh tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và rà soát theo yêu cầu của cấp trên; cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để lựa chọn việc rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát văn bản đạt chất lượng, hiệu quả.

 Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát văn bản QPPL của tỉnh ban hành đảm bảo chính xác và kịp thời, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các Sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của địa phương, khi nhận được yêu cầu xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải tham mưu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời theo đúng quy định tại Điều 125, Điều 131 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL./.

                   

                                                                           Phòng XDKTVB

Lượt người xem:  Views:   257
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức