Tin tức
Thứ 5, Ngày 13/06/2019, 16:00
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/06/2019 | Thanh Tra

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về luật sư, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội.

 Thực hiện theo Quyết định số 377/QĐ-STP ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức, hoạt động luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 07/KH-ĐTTr ngày 25/02/2019 tại Công ty luật TNHH MTV Bảo Pháp vào ngày 14/3/2018, Văn phòng Luật sư Trần Minh Tuấn vào ngày 15/3/2019, Chi nhánh văn phòng luật sư Hằng Nguyễn vào ngày 19/3/2019, Công ty luật TNHH MTV Bảo Minh Lý vào ngày 20/3/2019 và Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 21/3/2019.

Tại Kết luận thanh tra số 817/KL-STP ngày 17/4/2019, Giám đốc Sở ghi nhận kết quả những mặt làm được của các đơn vị được thanh tra như sau:

- Đa số các đơn vị có trụ sở làm việc, trang thiết bị được đầu tư tốt, hoạt động đúng địa chỉ đăng ký; biển hiệu ghi đúng theo Giấy đăng ký hoạt động.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của  người dân đúng theo quy định.

- Chấp hành tốt các quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động, chấp hành đầy đủ sự phân công của Đoàn luật sư đối với các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng mời.

- Có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính đúng theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó các tổ chức hành nghề luật sư được thanh tra có một hoặc một vài hạn chế, sai sót như sau:

 - Không có lập phiếu thu và không lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp, thực hiện xong dịch vụ pháp lý với khách hàng nhưng chưa tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Đã thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng đến thời điểm thanh tra chưa thông báo cho Sở Tư pháp theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

- Chưa thực hiện việc báo cáo tài chính năm 2018.

- Chưa thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động định kỳ 06 tháng theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

- Chưa lập sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự theo Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề  luật sư được thanh tra cần rút kinh nghiệm, tiến hành các biện pháp để khắc phục ngay các hạn chế, sai sót đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   951
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức