Phổ biến giáo dục pháp luật - Kế hoạch, báo cáo
 
​Xem nội  dung cụ thể chọn vào tập tin bên dướike hoach tuyen truyen thuc hanh tiet kiem_Signed.pdf
 
Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định 196 /QĐ-UBND ban hành kèm theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2016 và định hướng 2016-2020
 
Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-HĐPH ngày 31/3/2014 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHPBGDPL) Trung ương về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL của Trung ương năm 2014; Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014; Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 như sau:
 
Thực hiện Công văn số 4682/BTP-PBGDPL ngày 13/11/2014 của Bộ Tư pháp v/v báo cáo công tác PBGDPL (PBGDPL) năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo Kết quả công tác PBGDPL năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 theo chức năng, nhiệm vụ được giao như sau:
 
Xem nội dung cụ thể chọn vào đây
Kế hoạch (26/03/2014)
 
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải cơ sởTài liệu tuyên truyềnTinThông báoTài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải cơ sở/PublishingImages/2020-11/tailieutuyentruyen_Key_23112020100432.png
11/23/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Những người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CPThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNhững người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP/PublishingImages/2020-11/huong_Key_05112020085843.04_Key_05112020085843.11_Key_05112020085843.2020_Key_05112020085843.1_Key_05112020085843.png
11/4/2020 10:05 AMYesĐã ban hành
Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhậpThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngXử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập/PublishingImages/2020-11/huong_Key_05112020090143.04_Key_05112020090143.11_Key_05112020090143.2020_Key_05112020090143.3_Key_05112020090143.png
11/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CPThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCông khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP/PublishingImages/2020-11/huong_Key_05112020085956.04_Key_05112020085956.11_Key_05112020085956.2020_Key_05112020085956.2_Key_05112020085956.png
11/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật  phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quanThi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật  phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan/PublishingImages/2020-11/danh sach ca nhan dat giai_Key_03112020143156.jpg
11/3/2020 2:05 PMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quanThi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan/PublishingImages/2020-11/dap án2_Key_03112020142314.jpg
11/3/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Các hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia đối với người dưới 18 tuổi và các mức phạt tương ứngThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia đối với người dưới 18 tuổi và các mức phạt tương ứng/PublishingImages/2020-11/Cấm-bán-rượu-cho-người-dưới-18-tuổi-được-không-sblaw_Key_03112020171453.jpg
10/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020/PublishingImages/2020-10/cau hoi_Key_26102020071047.jpg
10/22/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ” quý III năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ” quý III năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_28092020083221.jpg
9/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan (Tháng 10/2020)Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan (Tháng 10/2020)/PublishingImages/2020-09/cau hoi_Key_28092020083400.jpg
9/25/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quanThi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLThể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan/PublishingImages/2020-09/Thể lệ cuộc thi_Key_28092020083703.jpg
9/20/2020 8:05 AMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-09/dap án2_Key_01092020144748.jpg
8/31/2020 8:05 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_01092020144924.jpg
8/31/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2020-08/cau hoi_Key_27082020142930.png
8/21/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nướcThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngCác hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước/PublishingImages/2020-08/pbgdpl4_Key_27082020144304.8_Key_27082020144304.2020_Key_27082020144304.1_Key_27082020144304.png
8/4/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020/PublishingImages/2020-09/danh sach ca nhan dat giai_Key_01092020153730.jpg
7/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-09/dap án2_Key_01092020153835.jpg
7/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8/2020/PublishingImages/2020-07/cau hoi_Key_27072020111427.png
7/20/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLThể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020/PublishingImages/2020-07/thelecuocthi_Key_27072020111527.jpg
7/20/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tếThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngMức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102403.jpg
7/6/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Bảo hiểm y tế hộ gia đìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtPBGDPLBảo hiểm y tế hộ gia đình/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102512.jpg
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Mức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyếnThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngMức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến/PublishingImages/2020-07/bhyt_Key_07072020102615.jpg
7/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLDanh sách các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2020/PublishingImages/2020-07/DANH SACH CA NHAN DAT GIAI CUOC THI_Key_06072020064217.png
7/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
ĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2020Thi tìm hiểu pháp luậtBài viếtPBGDPLĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2020/PublishingImages/2020-07/dapan1_Key_06072020064401.png
7/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về  ATGT đường bộ” quý II năm 2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLDanh sách cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về  ATGT đường bộ” quý II năm 2020/PublishingImages/2020-06/DANH SACH CA NHAN DAT GIAI CUOC THI_Key_30062020093251.png
6/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thi tìm hiểu pháp luậtTinPBGDPLCâu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/cau hoi_Key_30062020093344.png
6/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Nguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngNguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ/PublishingImages/2020-05/huong1_Key_29052020073042.png
5/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hộiThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngĐổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội/PublishingImages/2020-05/58060_cac_benh_duoc_huong_che_do_bao_hiem_xa_hoi_1_lan_Key_27052020162611.png
5/27/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luậtThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngGiá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật/PublishingImages/2020-05/huong2_Key_29052020074916.png
5/27/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hìnhThông tin tuyên truyềnBài viếtKim HươngHạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next