Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 5, Ngày 22/10/2020, 08:00
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/10/2020 | PBGDPL

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 11.2020

(Chủ đề: Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam)

 

Câu 1 (Chọn đáp án đúng nhất). Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về:

a. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân.

b. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

c. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d. Các quy định trên.

Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất). Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở cấp nào?

a. Cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã.

b. Cấp trung ương, tỉnh.

c. Cấp trung ương, tỉnh, huyện.

d. Cấp tỉnh, huyện, xã.

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất). Báo cáo viên pháp luật được công nhận ở cấp nào?

a. Cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã.

b. Cấp trung ương, tỉnh.

c. Cấp trung ương, tỉnh, huyện.

d. Cấp tỉnh, huyện, xã.

Câu 4 (Chọn đáp án đúng nhất). Báo cáo viên pháp luật phải có các tiêu chuẩn nào sau đây?

a. Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác.

b. Có khả năng truyền đạt.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

d. Các tiêu chuẩn trên.

Câu 5 (Chọn đáp án đúng nhất). Tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở không cần có tiêu chuẩn nào sau đây?

a. Có uy tín.

b. Có kiến thức, am hiểu về pháp luật.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

d. a và b.

Câu 6. Ngày nào hàng năm được quy định là Ngày pháp luật Việt Nam? Vì sao Quốc hội nước ta lại chọn ngày này là Ngày pháp luật Việt Nam? Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật được quy định như thế nào? Ai có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật?

Câu 7. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân được pháp luật quy định như thế nào? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phổ biến, giáo dục pháp luật? Trách nhiệm của gia đình trong phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định như thế nào? Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân trong phổ biến, giáo dục pháp luật? Pháp luật quy định như thế nào về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số tổ chức hành nghề về pháp luật và tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật?

Câu 8. Nhà nước, bản chất nhà nước và quyền lực nhà nước ta được Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước đối với Nhân dân và Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước được quy định như thế nào? Nhà nước được tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội theo các nguyên tắc nào? Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào?

-----oOo-----

Tài liệu tham khảo:

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

3. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

5. Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan./.

Lượt người xem:  Views:   770
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật