Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 4, Ngày 27/05/2020, 14:00
Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/05/2020 | Kim Hương

Ngày 21/11/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg, việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, về mục tiêu tổng quát, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, hướng đến Bảo hiểm xã hội toàn dân.

Về mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, về đối tượng tuyên truyền, đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách Bảo hiểm xã hội; đến năm 2030 phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách Bảo hiểm xã hội mới.

Thứ hai, về nội dung tuyên truyền, đến năm 2025 phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội, đoạn phim ngắn…).

Thứ ba, về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Quyết định số 1676/QĐ-TTg đã chỉ rõ 4 nội dung đổi mới. Cụ thể:

Một là, phân định rõ trách nhiệm trong tuyên truyền Bảo hiểm xã hội: Cơ quan quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền Bảo hiểm xã hội, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách Bảo hiểm xã hội. Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia Bảo hiểm xã hội.

Hai là, đổi mới về nội dung tuyên truyền: Việc đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách Bảo hiểm xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

Ba là, đổi mới về hình thức tuyên truyền: Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Bốn là, đổi mới về phương pháp tuyên truyền: Kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

Về giải pháp thực hiện đề án, quyết định nêu rõ 6 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Bảo hiểm xã hội; lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm xã hội hàng năm và từng giai đoạn; nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền Bảo hiểm xã hội; tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về Bảo hiểm xã hội.

Phòng PBGDPL


Lượt người xem:  Views:   986
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật