Phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ 2, Ngày 23/03/2020, 07:00
Hướng xử lý tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 14/20109/QĐ-TTg ngày 03/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2020 | Kim Hương

Hướng xử lý tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 14/20109/QĐ-TTg ngày 03/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

 

Ngày 19/3/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã ký ban hành Công văn số 526/UBND-NCPC về hướng xử lý tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ duy trì TSPL tại các xã biên giới. Đồng thời, sáp nhập TSPL các xã còn lại thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, học tập cộng đồng (VHTTHTCĐ) phù hợp với thực tiễn tại địa phương để thuận tiện khai thác hiệu quả. Bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà TSPL được sáp nhập. Việc sáp nhập TSPL hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

- Đối với TSPL tại các cơ quan, đơn vị được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét quyết định việc tiếp tục duy trì  hay không duy trì TSPL, theo hướng sau:

+ Nếu còn phát huy hiệu quả và cần thiết thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định việc tiếp tục duy trì và tiến hành kiểm kê, lưu giữ, quản lý các đầu sách, tài liệu theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục duy trì TSPL ở cơ quan, đơn vị thì chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác TSPL theo hướng tự quản cộng đồng; bố trí kinh phí cho các xã biên giới xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

+ Nếu không tiếp tục duy trì TSPL ở cơ quan, đơn vị thì chỉ đạo tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/ 12/2020; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL đến hết năm 2020; chỉ đạo lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của TSPL điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.

- Đối với TSPL tại các cơ sở giáo dục: Tiếp tục duy trì và có các hình thức hoạt động, sử dụng phù hợp, hiệu quả để tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tiếp cận, tham khảo và nghiên cứu.

- Đối với TSPL của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục duy trì và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác TSPL; biên soạn sách, tài liệu pháp luật cung cấp cho TSPL; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác TSPL.

- Sở Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên để xây dựng, duy trì TSPL theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước đến năm 2020; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác TSPL cho phù hợp với Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương hướng dẫn việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong TSPL, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm VHTTHTCĐ; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm VHTTHTCĐ với TSPL.

KH

 

Lượt người xem:  Views:   259
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phổ biến giáo dục pháp luật